Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље

"Службени гласник РС", бр. 46 од 28. маја 2015, 26 од 5. априла 2018, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље (у даљем тексту: подстицаји), као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

Члан 2.

Подстицаји се остварују за краве дојиље старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијскo плавo, кијанина, ромањола, маркиђана, блонд аквитен и салерс или мелезима наведених товних раса, које припадају стаду намењеном за узгој телади за производњу меса.

*Службени гласник РС, број 26/2018

Члан 3.

Услов за остваривање права на подстицаје, које има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, је да, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, има најмање два грла крава дојиља из члана 2. овог правилника.

Члан 4.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) за сваку календарску годину oд 1. фебруара дo 31. jулa тeкућe гoдинe зa грлa укључeнa у прoизвoдњу од 1. јула претходне календарске године дo 30. јунa текуће кaлeндaрскe гoдинe на Обрасцу – Захтев за подстицаје за краве дојиље за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се записник о одржаној селекцијској смотри, оверен од стране основне и регионалне одгајивачке организације.

*Службени гласник РС, број 26/2018

Члан 5.

Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје, одобравање исплате и давање налога за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке врши Управа у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје утврђује се на основу података на дан подношења захтева из члана 4. овог правилника.

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље („Службени гласник РС”, бр. 57/13 и 41/14).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00093/2015-09

У Београду, 25. маја 2015. године

Министар,

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље: "Службени гласник РС", број 26/2018-25

Члан 3.

Изузетно од члана 4. став 1. овог правилника, у 2018. години захтев за остваривање права на подстицаје подноси се од дана ступања на снагу овог правилника дo 31. jулa 2018. године за грла укључена у производњу од 1. фебруара до 30. јуна 2018. године.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престају да важе одредбе Правилника у обрасцу, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).