Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 44. став 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15),

Министар унутрашњих послова доноси

 

ПРАВИЛНИК

о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система

"Службени гласник РС", бр. 52 од 17. јуна 2015, 59 од 28. јуна 2016.

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Овим правилником се утврђују посебни услови које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара (контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара и мобилних уређаја за гашење пожара) и инсталација посебних система (контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација за одвођење дима и топлоте и инсталација у зонама опасности од експлозије), посебни услови за давање и одузимање овлашћења, начин давања и одузимања овлашћења, посебни услови техничке опремљености, начин и послови контролисања, садржај исправе о контролисању као и број, стручна спрема и услови за запослена лица који обављају послове контролисања наведених инсталација и уређаја.

Ограничења у примени

Члан 2.

Одредбе овог правилника не односе се на:

1) инсталације и уређаје за аутоматско откривање и дојаву пожара које не садрже централни уређај за дојаву пожара као на пример: инсталације за сигнализацију пожара које имају само ручно активирање, инсталације које су саставни део машина и уређаја, механичке системе са топљивим елементима и сл;

2) инсталације за детекцију експлозивних и запаљивих гасова које не садрже централни уређај за детекцију експлозивних и запаљивих гасова нa пример: ручни – преносни уређаји за детекцију експлозивних гасова, детектори у саставу машина и/или других уређаја, детектори интегрисани у системима других намена и сл;

3) инсталације и уређаје за гашење пожара који су делови појединачних уређаја и машина као на пример појединачних и групних уређаја – пиротехнички генерисаних аеросола, „аутоматске апарате” за гашење пожара, уређаје за гашење термоблокова кухиња, расклопних блокова електричних инсталација, кућишта машина и сл;

4) инсталације за одвођење дима и топлоте које служе за одвођење дима и топлоте из машина и уређаја, „хаваријску” вентилацију и сл.

II. ДЕФИНИЦИЈЕ

Члан 3.

Поједини појмови и изрази у овом правилнику имају следећа значења:

1) контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација за одвођење дима и топлоте и инсталација у зонама опасности од експлозије обухвата преглед, испитивање и проверу исправности која се утврђује првим и периодичним контролисањем;

2) прво контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација за одвођење дима и топлоте и инсталација у зонама опасности од експлозије је провера исправности и испитивање (или мерење) које се обавља одмах након уградње или реконструкције инсталације које се врши пре стављања у употребу изграђене односно реконструисане инсталације;

3) периодично контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација за одвођење дима и топлоте и инсталација у зонама опасности од експлозије је провера исправности и испитивање (или мерење) инсталације која се обавља периодично у прописаним временским размацима након првог контролисања, једном у шест месеци уважавајући посебне прописе из одржавања;

4) спољна хидрантска мрежа је скуп грађевинских објеката и уређаја којима се вода од извора за снабдевање водом доводи цевоводима до хидрантских прикључака који се непосредно користе за гашење пожара или се на њих прикључују ватрогасна возила с уграђеним пумпама или преносне ватрогасне пумпе и припадајуће ватрогасне опреме;

5) унутрашња хидрантска мрежа је скуп уређаја у објекту који воду разводе до хидрантских ормарића, из којих се, применом ватрогасних црева одређене дружине са млазницом, просторије штите од пожара и припадајуће ватрогасне опреме;

6) инсталација и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара су скуп уређаја и инсталација намењених за аутоматско откривање и дојаву пожара у раној фази, кога чине централни уређај, електрични проводници и каблови, јављачи пожара, уређаји за узбуњивање и сл;

7) инсталација за детекцију експлозивних и запаљивих гасова је скуп уређаја и инсталација намењених за аутоматску детекцију експолозивних и запаљивих гасова кога чине централни уређај, електрични проводници и каблови, детектори експлозивних смеша, уређаји за узбуњивање и сл;

8) инсталација и уређаји за гашење пожара (стабилни системи за гашење пожара) су скуп елемената намењених за гашење пожара у чијем саставу се налазе уређаји за активирање средства за гашење, судови са средством за гашење, цевоводи, пумпе, компресори, млазнице, уређаји за узбуњивање и сл;

9) инсталација за одвођење дима и топлоте је скуп уређаја и инсталација намењених за контролу дима и топлоте насталих у пожару у чијем саставу се налазе канали за контролу дима и топлоте, вентилатори, клапне отпорне према пожару, клапне за контролу дима, куполе, жалузине, растеретне клапне, канали за обезбеђење надпритиска ради спречавања ширења дима и топлоте насталих у пожару и сл;

10) инсталација у зонама опасности од експлозија је скуп електричних машинских и других инсталација и уређаја који директно или индиректно могу утицати на пожарну безбедност у зонама угроженим експлозивним атмосферама, као на пример системи вентилација (примарна противексплозијска заштита), електричне инсталације и уређаји (секундарна противексплозијска заштита) системи за заштиту од електрицитета, системи за влажење ваздуха и сл;

11) контролисање мобилних уређаја за гашење пожара обухвата преглед, испитивање и проверу исправности која се утврђује периодичним и контролним испитивањем;

12) периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара је преглед, провера исправности и испитивање које се обавља периодично у прописаним временским размацима након постављања, једном у шест месеци;

13) контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара је преглед, провера исправности и испитивање које се обавља најмање сваке пете године, односно након петнаест година коришћења уређаја на сваке две године;

14) мобилни уређај за гашење пожара је преносни или превозни апарат за гашење пожара који садржи средство за гашење пожара које се након активирања избацује из суда апарата под притиском;

15) мобилни уређај за гашење пожара под сталним притиском је преносни или превозни апарат за гашење пожара код којег је суд апарата под радним притиском;

16) мобилни уређај за гашење пожара са бочицом је преносни или превозни апарат за гашење пожара у чијем суду се постиже радни притисак у тренутку активирања испуштањем погонског гаса из бочице;

17) акредитацијом, у смислу овог правилника, сматрају се мере, радње и исправе утврђене посебним законом којим је уређена област акредитације.

III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА

1. За послове контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара

Члан 4.

Послове контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара може обављати правно лице које је, сагласно посебном закону, акредитовано за вршење одређених послова оцењивања усаглашености и које испуњава следеће услове, односно које:

1) је уписано у Регистар привредних субјеката;

2) има потребан број запослених лица, у радном односу на неодређено време, која имају уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима који уређују заштиту од пожара и то:

(1) најмање једно лице које је стекло најмање 240 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, из техничко технолошке научне области којој припадају послови у вези контролисања инсталације хидрантске мреже за гашење пожара и које има лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност А према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара,

(2) најмање два лица са стеченом средњом стручном спремом техничке струке којој припадају послови у вези контролисања инсталације хидрантске мреже за гашење пожара;

3) има простор за рад у власништву или закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу, а најмање три просторије, и то:

(1) радионицу,

(2) приручни магацин за смештај резервних делова,

(3) административни део;

4) има опрему, уређаје и алате у власништву, и то:

(1) две млазнице са засун вентилом, пречника Ø16 mm за спољашњу и Ø12 mm за унутрашњу инсталацију хидрантске мреже, са манометрима,

(2) редуцир (прелазне) спојке Ø52/75 mm и Ø75/110 mm,

(3) две слепе спојке Ø52 mm и Ø75 mm,

(4) мерач протока воде,

(5) хидрантски наставак,

(6) стоп сат (штоперица),

(7) хидрантски кључ за надземни хидрант са четвртком,

(8) универзални кључ за надземне хидранте,

(9) два универзална кључа за спојке,

(10) клешта са сопственим идентификационим знаком за пломбирање хидрантских ормарића,

(11) пумпе нормалног притиска за испитивање црева,

(12) два црева за испитивање хидранта Ø52 mm и Ø75 mm,

(13) када за испитивање и прање потисних црева,

(14) уређај за талкирање црева,

(15) уређај за сушење црева.

Опрема, уређаји и алати из става 1. тачка 4) овог члана мора бити обележена припадајућим инвентарским бројем службене номеклатуре инвентара и подлеже контроли у периодичним роковима утврђеним посебним прописима.

2. За послове контролисања мобилних уређаја за гашење пожара

Члан 5.

Послове контролисања мобилних уређаја за гашење пожара може обављати правно лице које је, сагласно посебном закону, акредитовано за вршење одређених послова оцењивања усаглашености и које испуњава следеће услове:

1) уписано у Регистар привредних субјеката;

2) има потребан број запослених лица, у радном односу на неодређено време, која имају уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима који уређују заштиту од пожара и то:

(1) најмање једно лице које је стекло најмање 240 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, из техничко технолошке научне области којој припадају послови у вези контролисања мобилних уређаја за гашење пожара и које има лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност А према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара,

(2) најмање два лица са стеченом средњом стручном спремом техничке струке којој припадају послови у вези контролисања мобилних уређаја за гашење пожара;

3) има простор за рад у власништву или закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу, а најмање три просторије, и то:

(1) радионицу,

(2) приручни магацин за смештај резервних делова,

(3) административни део;

4) има опрему, уређаје и алате у власништву, и то:

(1) сет алата који обухвата кључеве, клешта, стеге и друго,

(2) клешта са сопственим идентификационим знаком за пломбирање,

(3) момент кључ са потребним наставцима за притезање,

(4) вагу за контролу тежине бочица са погонским гасом,

(5) вагу за контролу тежине пуњења и укупне тежине преносних апарата,

(6) вагу за контролу тежине пуњења и укупне тежине превозних апарата,

(7) пумпу за претакање СО2 са опремом за пуњење апарата и уређајем за пуњење бочице са погонским гасом,

(8) пумпу, прикључци и уређаји за хидраулично испитивање појединих типова и врста резервоара апарата када ово испитивање у погледу компетенције испитивача није обухваћено посебним прописом,

(9) уређај за испитивање и регулацију сигурносних вентила и манометара,

(10) уређај за пражњење и пуњење апарата прахом,

(11) уређај за пуњење и стављање под притисак апарата под сталним притиском,

(12) уређај за пуњење бочица погонским гасом,

(13) прикључке за хидрауличка испитивања СО2, резервоара, затварача, савитљивих цеви,

(14) сто за испитивање сигурносних вентила.

Опрема, уређаји и алати из става 1. тачка 4) овог члана мора бити обележена припадајућим инвентарским бројем службене номенклатуре инвентара и подлежу контроли у периодичним роковима утврђеним посебним прописима, као и контроли у складу са упутством произвођача, а ако произвођач није одредио рокове, тада се испитивање и контрола врши у року не дужем од пет година.

3. За послове контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара

Члан 6.

Послове контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара може обављати правно лице које је, сагласно посебном закону, акредитовано за вршење одређених послова оцењивања усаглашености и које испуњава следеће услове, односно које:

1) је уписано у Регистар привредних субјеката;

2) има потребан број запослених лица, у радном односу на неодређено време, и то:

(1) најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б2 према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара,

(2) најмање два лица са минимум средњим образовањем техничке струке којој припадају послови у вези контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, а имају уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима који уређују заштиту од пожара;

3) има простор за рад у власништву или закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу, а најмање три просторије, и то:

(1) радионицу,

(2) приручни магацин за смештај резервних делова,

(3) административни део;

4) има опрему, уређаје и алате у власништву, и то:

(1) електрични мерни уређаји за испитивање инсталација ниског напона,

(2) уређај за мерење јачине звука,

(3) испитни сто за проверу јављача пожара,

(4) сет боца са аеросолима за функционалну проверу рада,

(5) испитни термостабилисани „фен“ за испитивање термичких јављача,

(6) прибор за испитивање линијских јављача пожара (филтерске секције),

(7) прибор за испитивање оптичких јављача пожара,

(8) уређаје за скидање и постављање детектора.

Опрема, уређаји и алати из става 1. тачка 4) овог члана мора бити обележена припадајућим инвентарским бројем службене номенклатуре инвентара и подлеже контроли у периодичним роковима утврђеним посебним прописима.

4. За послове контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара

Члан 7.

Послове контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара може обављати правно лице које је, сагласно посебном закону, акредитовано за вршење одређених послова оцењивања усаглашености и које испуњава следеће услове, односно које:

1) је уписано у Регистар привредних субјеката;

2) има потребан број запослених лица, у радном односу на неодређено време, и то:

(1) најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б1 машинске или грађевинске (хидротехника и водно еколошко инжењерство) научне области према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара,

(2) најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б1 електротехничке научне области према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара,

(3) најмање једно лице са минимум средњим образовањем техничке струке којој припадају послови у вези контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара, а има уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима који уређују заштиту од пожара;

3) има простор за рад у власништву или закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу, а најмање три просторије, и то:

(1) радионицу,

(2) приручни магацин за смештај резервних делова,

(3) административни део;

4) има опрему, уређаје и алате у власништву, и то:

(1) сет алата,

(2) батеријске лампе,

(3) електричне мерне уређаје за испитивање инсталација ниског напона,

(4) уређај за мерење јачине звука,

(5) уређај за мерење протока воде,

(6) уређај за мерење притиска воде,

(7) уређај за мерење нагиба цевовода,

(8) компресор за испитивање притиском,

(9) пумпу за воду за испитивање притиском,

(10) уређај за мерење температуре, влажности, притиска,

(11) два универзална кључа за ватрогасне спојнице,

(12) уређаје и опрему за контролу квалитета пенила,

(13) вагу,

(14) опрему за тестирање актуатора,

(15) опрему за претакање средстава за гашење,

(16) клешта са сопственим идентификационим знаком за пломбирање.

Опрема, уређаји и алати из става 1. тачка 4) овог члана мора бити обележена припадајућим инвентарским бројем службене номенклатуре инвентара и подлеже контроли у периодичним роковима утврђеним посебним прописима.

5. За послове контролисања инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова

Члан 8.

Послове контролисања инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова може обављати правно лице које је, сагласно посебном закону, акредитовано за вршење одређених послова оцењивања усаглашености и које испуњава следеће услове, односно које:

1) је уписано у Регистар привредних субјеката;

2) има потребан број запослених лица, у радном односу на неодређено време, и то:

(1) најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б3 према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара,

(2) најмање два лица са минимум средњим образовањем техничке струке којој припадају послови у вези контролисања инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, а имају уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима који уређују заштиту од пожара;

3) има простор за рад у власништву или закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу, а најмање три просторије, и то:

(1) радионицу,

(2) приручни магацин за смештај резервних делова,

(3) административни део;

4) има опрему, уређаје и алате у власништву, и то:

(1) електрични мерни уређаји за испитивање инсталација ниског напона;

(2) уређај за мерење јачине звука;

(3) испитни сто за проверу јављача пожара,

(4) сет боца испитног гаса за функционалну проверу рада.

Опрема, уређаји и алати из става 1. тачка 4) овог члана мора бити обележена припадајућим инвентарским бројем службене номенклатуре инвентара и подлеже контроли у периодичним роковима утврђеним посебним прописима.

6. За послове контролисања инсталација за одвођење дима и топлоте

Члан 9.

Послове контролисања инсталација за одвођење дима и топлоте може обављати правно лице које је, сагласно посебном закону, акредитовано за вршење одређених послова оцењивања усаглашености и које испуњава следеће услове, односно које:

1) је уписано у Регистар привредних субјеката;

2) има потребан број запослених лица, у радном односу на неодређено време, и то:

(1) најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б6 машинске научне области према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара;

(2) најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б6 електротехничке научне области према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара;

(3) најмање једно лице са минимум средњим образовањем техничке струке којој припадају послови у вези контролисања инсталација за одвођење дима и топлоте, а има уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима који уређују заштиту од пожара;

3) има простор за рад у власништву или закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу, а најмање три просторије, и то:

(1) радионицу,

(2) приручни магацин за смештај резервних делова,

(3) административни део;

4) има опрему, уређаје и алате у власништву, и то:

(1) сет алата,

(2) уређај за мерење подпритиска, надпритиска, брзине и протока ваздуха,

(3) алати и уређаји за тестирање клапни за одвођење дима,

(4) електричне мерне уређаје за испитивање инсталација ниског напона,

(5) батеријске лампе.

Ако се испуњеност захтева заштите од пожара на инсталацији за одвођење дима и топлоте врши према признатим методама, прорачунима и моделима чије се карактеристике доказују функционалном пробом система у реалним условима, потребно је да правно лице има опрему према препорукама произвођача система.

Опрема, уређаји и алати из става 1. тачка 4) овог члана морају бити обележени припадајућим инвентарским бројем службене номенклатуре инвентара и подлежу контроли у периодичним роковима утврђеним посебним прописима, осим опреме из става 2. овог члана, чије се коришћење доказује уговором у вези посла који је предмет контролисања.

7. За послове контролисања инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије

Члан 10.

Послове контролисања инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије може обављати правно лице које је, сагласно посебном закону, акредитовано за вршење одређених послова оцењивања усаглашености и које испуњава следеће услове, односно које:

1) је уписано у Регистар привредних субјеката;

2) има потребан број запослених лица, у радном односу на неодређено време, и то:

(1) најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б5 према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара,

(2) најмање два лица са минимум средњим образовањем техничке струке којој припадају послови у вези контролисања инсталација у зонама опасности од експлозије, а имају уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима који уређују заштиту од пожара;

3) има простор за рад у власништву или закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу, а најмање три просторије, и то:

(1) радионицу,

(2) приручни магацин за смештај резервних делова,

(3) административни део;

4) има опрему, уређаје и алате у власништву, и то:

(1) електричне мерне уређаје за испитивање инсталација ниског напона,

(2) уређаје за мерење вредности јачине електростатичког поља,

(3) комплет алата намењеног за рад на уређајима у зонама опасности,

(4) мобилни уређај за мерење концентрације експлозивне смеше,

(5) сет батеријских лампи за рад у експлозивно угроженим атмосферама,

(6) уређај за мерење притиска,

(7) уређај за мерење температуре.

Опрема, уређаји и алати из става 1. тачка 4) овог члана мора бити обележена припадајућим инвентарским бројем службене номенклатуре инвентара и подлеже контроли у периодичним роковима утврђеним посебним прописима.

IV. НАЧИН ДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА

Испуњеност услова

Члан 11.

Овлашћење за обављање послова контролисања Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство), издаје правном лицу које испуњава услове за обављање одређених послова из чл. 4–10. овог правилника.

Садржај захтева

Члан 12.

Утврђивање испуњености услова за обављање послова контролисања и издавање овлашћења из члaна 11. овог правилника, врши се на основу захтева поднетог од стране правног лица.

Захтев за издавање овлашћења за обављање одређених послова садржи:

1) тачан назив и адресу седишта правног лица,

2) врсту послова за коју се тражи овлашћење.

Уз захтев се, у зависности од услова утврђених овим правилником, достављају следећи прилози оверени и потврђени од стране подносиоца захтева, и то:

1) извод из Регистра привредних субјеката, са подацима о привредном субјекту;

2) списак лица која ће обављати послове за које се издаје овлашћење;

3) списак опреме, уређаја и алата потребне за обављање послова за коју се издаје овлашћење са наведеним фабричким и инвентарским бројевима;

4) доказ о власништву или закупу, односно трајном коришћењу простора за рад, односно доказ да је простор за рад обезбеђен по другом основу;

5) докази којима се потврђује образовни профил и степен образовања лица која ће обављати послове за које се издаје овлашћење;

6) докази којима подносилац захтева потврђује стални радни однос са лицима која обављају послове за које се издаје овлашћење;

7) уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара;

8) доказ о испуњености захтева за опрему, уређаје и алате потребне за обављање послова контролисања која подлеже одредбама прописа о испуњавању метролошких услова;

9) доказ о компетентности правног лица, односно о акредитацији правног лица за обављање одређених послова за које се подноси захтев за добијање овлашћења;

10) доказ о уплати административне таксе.

Поред прилога из става 3. овог члана, у зависности од услова утврђених овим правилником, подносилац захтева доставља оверене и потврђене прилоге којима се доказује:

1) поседовање одговарајуће лиценце за пројектовање и извођење за делатност Б1, Б2, Б3, Б5, Б6 односно лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност А према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара;

2) компетентности правног лица за обављање послова монтаже, сервисирања, чишћења и привременог чувања јонизујућих детектора дима издатог према прописима из области заштите од јонизујућих зрачења.

Начин утврђивања испуњености услова и садржина решења којим се установљава овлашћење

Члан 13.

На основу поднетог захтева сачињава се записник којим се утврђује испуњеност услова за обављање послова за које се подноси захтев за добијање овлашћења, који потписују најмање два службена лица која су спроводила поступак утврђивања.

На основу записника надлежни орган доноси решење, које, поред општих другим законима предвиђених елемената, садржи и податке о:

1) привредном субјекту уписаном у Регистру привредних субјеката;

2) квалификационој структури и броју запослених лица;

3) простору за рад са тачном адресом;

4) опреми и алатима у власништву подносиоца захтева;

5) доказима на основу којих је утврђена компетентности правног лица за обављање одређених послова за које се подноси захтев за добијање овлашћења;

6) доказима на основу којих је утврђена компетентности лица која ће обављати послове за које се подноси захтев за добијање овлашћења.

Начин одузимања овлашћења

Члан 14.

Министарство врши проверу издатих овлашћења за обављање одговарајућих послова – најмање једном у две године.

Правно лице коме је издато овлашћење дужно је да, у писаној форми у року од седам дана, обавести Министарство о свим насталим променама од значаја за испуњавање услова на основу којих је издато овлашћење.

Правном лицу које престане да испуњава услове за обављање послова контролисања прописане овим правилником, Министарство ће посебним решењем одузети издато овлашћење.

Решење из става 3. овог члана доноси се на основу спроведеног поступка у коме је утврђено постојање разлога за одузимање овлашћења. О спроведеном поступку сачињава се записник који потписују најмање два службена лица која су спроводила поступак утврђивања разлога за одузимање овлашћења.

V. НАЧИН И ПОСЛОВИ КОНТРОЛИСАЊА И САДРЖАЈ ИСПРАВЕ О КОНТРОЛИСАЊУ

1. За послове контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара

Врсте контролисања

Члан 15.

Контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара обухвата прво и периодично контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара.

Прво контролисање

Члан 16.

Прво контролисање инсталације хидрантске мреже обухвата:

1) утврђивање карактеристика које инсталација хидрантске мреже треба да има према одобреној техничкој документацији;

2) преглед изведеног стања и упоређивање са карактеристикама утврђеним у претходној тачки;

3) преглед исправа о усаглашености елемената инсталације хидрантске мреже;

4) преглед исправа о спроведеним испитивањима према посебним прописима (нпр. пробе на притисак);

5) контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената система;

6) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације (повезаност, непропусност, проходност и др.);

7) проверу исправности главног и помоћног извора напајања уређаја за повећање притиска;

8) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим хидрауличним системима;

9) проверу елемената система који служе за контролу и управљање у радном режиму укључујући и разне блокаде;

10) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара;

11) мерење радних карактеристика (капацитет, проток, притисак и др.);

12) проверу пратеће ватрогасне опреме;

13) оцену исправности рада целокупне инсталације.

Периодично контролисање

Члан 17.

Периодично контролисање инсталације хидрантске мреже обухвата:

1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталације хидрантске мреже који су уграђени у поступку одржавања инсталације;

2) преглед исправа о спроведеним испитивањима према посебним прописима (нпр. пробе на притисак) када су у поступку одржавања уграђени такви елементи;

3) контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената система;

4) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације (повезаност, непропусност, проходност и др.),

5) проверу исправности главног и помоћног извора напајања уређаја за повећање притиска;

6) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим хидрауличним системима;

7) проверу елемената система који служе за контролу и управљање у радном режиму укључујући и разне блокаде;

8) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара;

9) мерење радних карактеристика (капацитет, проток, притисак и др.);

10) проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације, као и проверу пратеће ватрогасне опреме;

11) оцену исправности рада целокупне инсталације.

Методе и поступци контролисања

Члан 18.

Методе и поступци по којима се врше радње из чл. 16. и 17. овог правилника утврђени су у акредитацији којом се доказује компетентност правног лица за испитивање, мерење и оцену усаглашености.

Ограничења у контролисању

Члан 19.

Прво контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара не могу обављати правна лица која су произвела или реконструисала, увезла, пројектовала, уградила или надзирала изградњу или реконструкцију хидрантске мреже за гашење пожара или њених елемената, као ни правна лица која су власници односно корисници хидрантске мреже за гашење пожара.

Садржај исправе

Члан 20.

О извршеном контролисању инсталације хидрантске мреже за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању која садржи:

1) евиденцијски број, датум исправе о контролисању, назив правног лица које је обавило контролисање, знак акредитације;

2) број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања инсталације хидрантске мреже за гашење пожара;

3) име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање;

4) датум обављеног контролисања;

5) опис инсталације хидрантске мреже која је контролисана;

6) прописе на основу којих је извршено контролисање инсталације хидрантске мреже;

7) податке о употребљеној опреми и мерним инструментима;

8) опис и резултате испитивања;

9) уочена одступања у односу на одобрену техничку документацију уколико постоје;

10) оцену исправности хидрантске мреже за гашење пожара;

11) остало (запажања, напомене и сл);

12) потпис компетентних лица која су обавила контролисање;

13) оверу печатом и потписом одговорног лица у овлашћеном правном лицу.

Изглед и садржина Исправе о контролисању инсталација хидрантске мреже за гашење пожара (Прилог 1) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

После сачињене исправе о контролисању на хидрантски ормарић се поставља пломба и налепница са следећим подацима:

1) назив правног лица које има овлашћење са бројем и датумом решења;

2) име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање;

3) датум обављеног контролисања;

4) подаци о притиску и протоку на месту постављања налепнице;

5) оцена исправности целокупне инсталације.

Изглед и садржина Налепнице о контролисању инсталација хидрантске мреже за гашење пожара (Прилог 2) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Правно лице које је обавило контролисање инсталације хидрантске мреже, као и власник односно корисник, дужни су да исправу о контролисању приликом првог контролисања чувају трајно, док је исправу о контролисању приликом периодичног контролисања потребно чувати до наредног контролисања.

 

2. За послове контролисања мобилних уређаја за гашење пожара

Врсте контролисања

Члан 21.

Контролисање мобилних уређаја за гашење пожара обухвата периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара.

Периодично испитивање

Члан 22.

Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара под сталним притиском обухвата:

1) утврђивање чињенице да ли је истекао рок за контролно испитивање уређаја;

2) визуелни преглед општег стања уређаја у односу на корозију и физичка оштећења;

3) визуелни преглед стања и комплетности свих делова уређаја;

4) визуелни преглед натписа и упутства за коришћење уређаја;

5) контролу радног притиска у апарату (осим CО2 апарата);

6) контролу исправности манометра;

7) проверу осигурача и пломбе;

8) визуелни преглед стања спојне цеви и млазнице;

9) мерење масе средства за гашење;

10) проверу стања праха у погледу растреситости, појаве грудвица и страних тела код мобилних уређаја за гашење пожара са прахом.

Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом обухвата:

1) утврђивање чињенице да ли је истекао рок за контролно испитивање уређаја;

2) визуелни преглед општег стања уређаја у односу на корозију и физичка оштећења;

3) визуелни преглед стања и комплетности свих делова уређаја;

4) визуелни преглед натписа и упутства за коришћење уређаја;

5) проверу осигурача и пломбе;

6) визуелни преглед стања спојне цеви и млазнице;

7) проверу стања средства за гашење у погледу растреситости, појаве грудвица и страних тела код мобилних уређаја за гашење пожара;

8) проверу рада механизма за активирање и свих заптивки;

9) проверу потисне и побудне цеви;

10) проверу масе погонског гаса у бочици.

Контролно испитивање

Члан 23.

Контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара, поред радњи предвиђених периодичним прегледом, обухвата и:

1) хидраулично испитивање чврстоће и непропусности суда апарата;

2) проверу притиска отварања вентила сигурности осим код распрскавајућих мембрана.

Методе и поступци контролисања

Члан 24.

Методе и поступци по којима се врше радње из чл. 22. и 33. овог правилника утврђени су у акредитацији којом се доказује компетентност правног лица за испитивање, мерење и оцену усаглашености.

Садржај исправе

Члан 25.

О извршеном контролисању мобилних уређаја за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању која садржи:

1) евиденцијски број, датум исправе о контролисању, назив правног лица које је обавило контролисање, знак акредитације;

2) број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања мобилних уређаја за гашење пожара;

3) име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање;

4) датум обављеног контролисања;

5) тип, произвођач и фабрички број мобилног уређаја за гашење пожара који је контролисан;

6) прописе на основу којих је извршено контролисање мобилног уређаја за гашење пожара;

7) податке о употребљеној опреми и мерним инструментима;

8) опис и резултате испитивања;

9) оцену исправности мобилног уређаја за гашење пожара;

10) остало (запажања, напомене и сл);

11) потпис компетентних лица која су обавила контролисање;

12) оверу печатом и потписом одговорног лица у овлашћеном правном лицу.

Изглед и садржина Исправе о контролисању мобилних уређаја за гашење пожара (Прилог 3) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

После сачињене исправе о контролисању на мобилни уређај за гашење пожара се поставља налепница и пломба са следећим подацима:

1) назив правног лица које има овлашћење са бројем и датумом решења;

2) име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање;

3) датум обављеног контролисања;

4) тип, произвођач и фабрички број мобилног уређаја за гашење пожара оцена исправности уређаја.

Изглед и садржина налепнице о контролисању мобилних уређаја за гашење пожара (Прилог 4) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Правно лице које је обавило контролисање мобилног уређаја за гашење пожара, као и власник односно корисник, дужни су да исправу о контролисању приликом периодичног испитивања и контролног испитивања чувају до наредног контролисања.

3. За послове контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара

Врсте контролисања

Члан 26.

Контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара обухвата прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара.

Прво контролисање

Члан 27.

Прво контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара обухвата:

1) утврђивање карактеристика које инсталација и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара треба да имају према одобреној техничкој документацији;

2) преглед изведеног стања и упоређивање са карактеристикама утврђеним у претходној тачки;

3) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;

4) преглед исправа о спроведеним испитивањима према посебним прописима;

5) контролу стања инсталације и стања исправности рада свих елемената система;

6) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације;

7) проверу исправности главног и помоћног извора напајања електричном енергијом инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;

8) проверу исправности рада извршних елемената система;

9) проверу елемената система који служе за контролу и управљање у свим режимима рада укључујући извршне функције;

10) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара и аларма;

11) мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона према посебном пропису;

12) мерење нивоа звука уређаја и система за узбуњивање у свим просторијама и просторима и

13) провера слободног и неометаног приступа опреми која омогућава одговарајући рад, идентификацију и одржавање.

Периодично контролисање

Члан 28.

Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара обухвата:

1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара који су уграђени или замењени у поступку одржавања инсталације;

2) преглед извештаја о спроведеним испитивањима према посебним прописима када су у поступку одржавања уграђени или замењени такви елементи;

3) контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената система;

4) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације;

5) проверу исправности главног и помоћног извора напајања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;

6) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим уређајима, инсталацијама и системима;

7) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара и аларма;

8) проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације,

9) мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона према посебном пропису;

10) проверу јављача пожара и то:

(1) правилне монтаже, запрљаности свих јављача и подешености нивоа осетљивости;

(2) пријављивања сметњи и/или квара, симулацијом квара – скидањем јављача са подножја и сл.;

(3) пријављивања аларма, симулацијом пожара (аеросолима, димом, повишеном темепературом, филтерима, лампама и сл),

(4) усаглашености ознака на јављачима са адресама које приказује дисплеј централног уређаја са планом за узбуњивање;

11) проверу електричног развода и модула и то:

(1) правилне монтаже електричног развода (проводника, прибора за ношење и сл) и евентуална додатна оптерећења,

(2) паралелних индикатора, индикатора рада спринклер инсталација, изолатора петљи, сигурносних баријера, и/о модула и сл,

(3) правилне монтаже и повезивања у инсталационим кутијама и расклопним блоковима;

12) проверу централе и то:

(1) правилне монтаже,

(2) сигнализације квара искључењем једног или више јављача,

(3) сигнализације квара на примарним водовима,

(4) сигнализације квара на извору напајања,

(5) сигнализације квара искључењем осигурача у функционално важним струјним колима,

(6) сигнализације аларма у нормалном режиму,

(7) сигнализације аларма и у случају сигнализације квара,

(8) подешености временских интервала (присутности и времена извиђања);

13) проверу батерија и то:

(1) правилне монтаже,

(2) капацитета за трајни рад од 72 сата у мирном и 30 минута у алармном стању,

(3) исправности.

Методе и поступци контролисања

Члан 29.

Методе и поступци по којима се врше радње из чл. 27. и 28. овог правилника утврђени су у акредитацији којом се доказује компетентност правног лица за испитивање, мерење и оцену усаглашености.

Ограничења у контролисању

Члан 30.

Прво контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара не могу обављати правна лица која су произвела или реконструисала, увезла, пројектовала, уградила или надзирала изградњу или реконструкцију инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара или њених елемената, као ни правна лица која су власници односно корисници инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара.

Садржај исправе

Члан 31.

О извршеном контролисању инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара сачињава се исправа о контролисању која садржи:

1) евиденцијски број, датум исправе о контролисању, назив правног лица које је обавило контролисање, знак акредитације;

2) број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;

3) име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање;

4) датум обављеног контролисања;

5) опис инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара која је контролисана;

6) прописе на основу којих је извршено контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;

7) податке о употребљеној опреми и мерним инструментима;

8) опис и резултате сопствених испитивања;

9) податке о прегледима, испитивањима и исправама који су коришћени за потребе контролисања приликом стављања у употребу и функцију или су издати према прописима којима је уређено одржавање;

10) уочена одступања у односу на одобрену техничку документацију уколико постоје;

11) оцену исправности инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;

12) остало (запажања, напомене и сл.);

13) потпис компетентних лица која су обавила контролисање и

14) оверу печатом и потписом одговорног лица у овлашћеном правном лицу.

Изглед и садржина Исправе о контролисању инсталација (Прилог 5) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

После сачињене исправе о контролисању на централу за дојаву пожара се поставља налепница са следећим подацима:

1) назив правног лица које има овлашћење са бројем и датумом решења;

2) име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање;

3) датум обављеног контролисања и

4) оцена исправности целокупне инсталације.

Изглед и садржина Налепнице о контролисању инсталација и уређаја (Прилог 6) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Правно лице које је обавило контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, као и власник односно корисник, дужни су да исправу о контролисању приликом првог контролисања чувају трајно, док је исправу о контролисању приликом периодичног контролисања потребно чувати две године од дана сачињавања исправе.

4. За послове контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара

Врсте контролисања

Члан 32.

Контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара обухвата прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара.

Прво контролисање

Члан 33.

Прво контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара обухвата:

1) утврђивање карактеристика које инсталација и уређаји за гашење пожара треба да имају према одобреној техничкој документацији;

2) преглед изведеног стања и упоређивање са карактеристикама утврђеним у претходној тачки;

3) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација и уређаја за гашење пожара;

4) преглед исправа о спроведеним испитивањима према посебним прописима;

5) контролу стања инсталације и стања исправности рада свих елемената система;

6) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталација;

7) проверу исправности главног и помоћног извора напајања електричном енергијом инсталација и уређаја за гашење пожара;

8) проверу исправности рада извршних елемената система;

9) проверу елемената система који служе за контролу и управљање у свим режимима рада укључујући извршне функције;

10) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара и аларма;

11) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим уређајима, инсталацијама и системима;

12) мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона према посебном пропису и

13) проверу слободног и неометаног приступа опреми која омогућава одговарајући рад, идентификацију и одржавање.

Осим контролисања из става 1. овог правилника, прво контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара:

1) распршеном водом или пеном, обухвата и:

(1) проверу система за снабдевање водом (повезаност на градску мрежу, резервоари, прикључак за ватрогасно возило и сл.),

(2) проверу рада вентилске станице (вентили, пресостати, манометри, алармно звоно и др.),

(3) мерење протока и притиска на испитним местима цевног развода;

(4) мерење динамичког притиска – на контролном вентилу и најудаљенијој тачки система за гашење пеном,

(5) проверу нагиба цевовода,

(6) проверу количине екстрата за пену;

2) гасовитим средствима, обухвата и:

(1) проверу редоследа отварања разводних вентила и вентила на боцама,

(2) проверу радног притиска гасовитог средства у суду (боце и резервоари),

(3) проверу исправности манометра,

(4) проверу ручног активирања и блокаде гашења,

(5) проверу рада аларма,

(6) мерење јачине звучног сигнала,

(7) мерење времена одлагања активирања гашења,

(8) проверу количине средстава за гашење у судовима,

(9) проверу система испуштањем испитног гаса;

3) прахом, обухвата и:

(1) мерење времена одлагања активирања гашења,

(2) проверу количине праха у судовима,

(3) проверу стања праха у погледу растреситости, појаве грудвица и страних тела у судовима,

(4) проверу количине и притиска погонског гаса,

(5) проверу исправности манометра,

(6) провера система испуштањем испитног гаса.

Периодично контролисање

Члан 34.

Периодично контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара обухвата:

1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација и уређаја за гашење пожара који су уграђени или замењени у поступку одржавања инсталације;

2) преглед извештаја о спроведеним испитивањима према посебним прописима када су у поступку одржавања уграђени или замењени такви елементи;

3) контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената инсталација;

4) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталација;

5) проверу исправности главног и помоћног извора напајања инсталација и уређаја за гашење пожара;

6) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим уређајима, инсталацијама и системима;

7) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара и аларма и

8) проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације.

Осим контролисања из става 1. овог члана у оквиру периодичног контролисања врши се и контролисање сагласно одредбама члана 33. овог правилника, а у зависности од врсте система.

Методе и поступци контролисања

Члан 35.

Методе и поступци по којима се врше радње из чл. 33. и 34. овог правилника утврђени су у акредитацији којом се доказује компетентност правног лица за испитивање, мерење и оцену усаглашености.

Ограничења у контролисању

Члан 36.

Прво контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара не могу обављати правна лица која су произвела или реконструисала, увезла, пројектовала, уградила или надзирала изградњу или реконструкцију инсталација и уређаја за гашење пожара или њених елемената, као ни правна лица која су власници односно корисници инсталација и уређаја за гашење пожара.

Садржај исправе

Члан 37.

О извршеном контролисању инсталација и уређаја за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању која садржи:

1) евиденцијски број, датум исправе о контролисању, назив правног лица које је обавило контролисање, знак акредитације;

2) број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара;

3) име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање;

4) датум обављеног контролисања;

5) опис инсталација и уређаја за гашење пожара који су контролисани;

6) прописе на основу којих је извршено контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара;

7) податке о употребљеној опреми и мерним инструментима;

8) опис и резултате сопствених испитивања;

9) податке о прегледима, испитивањима и исправама који су коришћени за потребе контролисања приликом стављања у употребу и функцију или су издати према прописима којима је уређено одржавање;

10) уочена одступања у односу на одобрену техничку документацију уколико постоје;

11) оцену исправности инсталација и уређаја за гашење пожара;

12) остало (запажања, напомене и сл.);

13) потпис компетентних лица која су обавила контролисање;

14) оверу печатом и потписом одговорног лица у овлашћеном правном лицу.

Изглед и садржина Исправе о контролисању инсталација (Прилог 5) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

После сачињене исправе о контролисању на видном месту у просторији (нпр. у простору спринклер станице, просторији за смештај боца, на боци са гасом и сл.) се поставља налепница са следећим подацима:

1) назив правног лица које има овлашћење са бројем и датумом решења;

2) име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање;

3) датум обављеног контролисања и

4) оцена исправности целокупне инсталације.

Изглед и садржина Налепнице о контролисању инсталација (Прилог 6) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Правно лице које је обавило контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара, као и власник односно корисник, дужни су да исправу о контролисању приликом првог контролисања чувају трајно, а исправу о контролисању приликом периодичног контролисања две године од дана сачињавања исправе.

5. За послове контролисања инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова

Врсте контролисања

Члан 38.

Контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова обухвата прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова.

Прво контролисање

Члан 39.

Прво контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова обухвата:

1) утврђивање карактеристика које инсталација и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова треба да имају према одобреној техничкој документацији;

2) преглед изведеног стања и упоређивање са карактеристикама утврђеним у претходној тачки,

3) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова;

4) преглед исправа о спроведеним испитивањима према посебним прописима;

5) контролу стања инсталације и стања исправности рада свих елемената система;

6) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације;

7) проверу исправности главног и помоћног извора напајања електричном енергијом инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова;

8) проверу исправности рада извршних елемената система;

9) проверу елемената система који служе за контролу и управљање у свим режимима рада укључујући извршне функције;

10) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара и аларма;

11) мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона;

12) мерење нивоа звука уређаја и система за узбуњивање у свим просторијама и просторима;

13) провера слободног и неометаног приступа опреми која омогућава одговарајући рад, идентификацију и одржавање.

Периодично контролисање

Члан 40.

Периодично контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова обухвата:

1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова који су уграђени или замењени у поступку одржавања инсталације;

2) преглед извештаја о спроведеним испитивањима према посебним прописима када су у поступку одржавања уграђени или замењени такви елементи;

3) контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената система;

4) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације;

5) проверу исправности главног и помоћног извора напајања инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова;

6) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим уређајима, инсталацијама и системима;

7) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара и аларма;

8) проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације;

9) проверу детектора, и то:

(1) правилне монтаже и запрљаности,

(2) реаговања на сметње и/или квар,

(3) реаговања на првом, другом или вишем прагу аларма растуће концентрације (20% , 40% и др од ДГЕ),

(4) усаглашености ознака на детектора;

10) проверу електричног развода и модула, и то:

(1) правилне монтаже електричног развода (проводника, прибора за ношење и сл.) и евентуална додатна оптерећења,

(2) исправности модула и сл,

(3) правилне монтаже и повезивања у инсталационим кутијама и расклопним блоковима;

11) проверу централе, и то:

(1) правилне монтаже,

(2) сигнализације квара на детекторима,

(3) сигнализације квара на примарним водовима,

(4) сигнализације квара на извору напајања,

(5) сигнализације аларма, на првом, другом или вишем прагу растуће концентрације (20% , 40% и др од ).

12) проверу батерија и то:

(1) правилне монтаже,

(2) капацитета за трајни рад у мирном и алармном стању,

(3) исправности;

13) мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона према посебном пропису.

Методе и поступци контролисања

Члан 41.

Методе и поступци по којима се врше радње из чл. 39. и 40. овог правилника утврђени су доказом о компетентности правног лица за контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова који се потврђује акредитацијом.

Ограничења у контролисању

Члан 42.

Прво контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова не могу обављати правна лица која су произвела или реконструисала, увезла, пројектовала, уградила или надзирала изградњу или реконструкцију инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова или њених елемената, као ни правна лица која су власници односно корисници инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова.

Садржај исправе

Члан 43.

О извршеном контролисању инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова сачињава се исправа о контролисању која садржи:

1) евиденцијски број, датум исправе о контролисању, назив правног лица које је обавило контролисање, знак акредитације;

2) број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова;

3) име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање;

4) датум обављеног контролисања;

5) опис инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова која је контролисана;

6) прописе на основу којих је извршено контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова;

7) податке о употребљеној опреми и мерним инструментима;

8) опис и резултате сопствених испитивања;

9) податке о прегледима, испитивањима и исправама који су коришћени за потребе контролисања приликом стављања у употребу и функцију или су издати према прописима којима је уређено одржавање;

10) уочена одступања у односу на одобрену техничку документацију уколико постоје;

11) оцену исправности инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова;

12) остало (запажања, напомене и сл);

13) потпис компетентних лица која су обавила контролисање и

14) оверу печатом и потписом одговорног лица у овлашћеном правном лицу.

Изглед и садржина Исправе о контролисању инсталација (Прилог 5) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

После сачињене исправе о контролисању на централу за детекцију експлозивних и запаљивих гасова се поставља налепница са следећим подацима:

1) назив правног лица које има овлашћење са бројем и датумом решења;

2) име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање;

3) датум обављеног контролисања и

4) оцена исправности целокупне инсталације.

Изглед и садржина Налепнице о контролисању инсталација и уређаја (Прилог 6) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Правно лице које је обавило контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, као и власник односно корисник, дужни су да исправу о контролисању приликом првог контролисања чувају трајно, док је исправу о контролисању приликом периодичног контролисања потребно чувати две године од дана сачињавања исправе.

6. За послове контролисања инсталација за одвођење дима и топлоте

Врсте контролисања

Члан 44.

Контролисање инсталација за одвођење дима и топлоте обухвата прво и периодично контролисање инсталација за одвођење дима и топлоте.

Прво контролисање

Члан 45.

Прво контролисање инсталација за одвођење дима и топлоте обухвата:

1) утврђивање карактеристика које инсталација за одвођење дима и топлоте треба да има према одобреној техничкој документацији;

2) преглед изведеног стања и упоређивање са карактеристикама утврђеним у претходној тачки;

3) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација за одвођење дима и топлоте;

4) преглед исправа о спроведеним испитивањима према посебним прописима;

5) контролу стања инсталација и стања исправности рада свих елемената инсталација;

6) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталација;

7) проверу исправности главног и помоћног извора напајања електричном енергијом инсталација за одвођење дима и топлоте;

8) проверу исправности рада елемената инсталација који су у спрези са другим системима;

9) проверу елемената инсталација који служе за контролу и управљање у режиму одимљавања;

10) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталација укључујући и стање квара;

11) мерење радних карактеристика (капацитет, проток, притисак и др.) и

12) мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона.

Периодично контролисање

Члан 46.

Периодично контролисање инсталација за одвођење дима и топлоте обухвата:

1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација за одвођење дима и топлоте који су уграђени или замењени у поступку одржавања инсталација;

2) преглед извештаја о спроведеним испитивањима према посебним прописима када су у поступку одржавања уграђени или замењени такви елементи;

3) контролу стања инсталација и стања исправности рада појединих елемената инсталација;

4) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталација;

5) проверу исправности главног и помоћног извора напајања електричном енергијом инсталација за одвођење дима и топлоте;

6) проверу исправности рада елемената инсталација који су у спрези са другим системима;

7) проверу елемената инсталација који служе за контролу и управљање у режиму одимљавања;

8) проверу ознака, индикација и сигнализације стања елемената инсталација укључујући и стање квара;

9) мерење радних карактеристика (капацитет, проток, притисак, брзина струјања ваздуха, сила за отварање врата просторија са надпритиском и др.) и

10) мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона према посебном пропису.

Методе и поступци контролисања

Члан 47.

Методе и поступци по којима се врше радње из чл. 45. и 46. овог правилника утврђени су доказом о компетентности правног лица за контролисање инсталација за одвођење дима и топлоте који се потврђује акредитацијом.

Ограничења у контролисању

Члан 48.

Прво контролисање инсталација за одвођење дима и топлоте не могу обављати правна лица која су произвела или реконструисала, увезла, пројектовала, уградила или надзирала изградњу или реконструкцију инсталација за одвођење дима и топлоте или њених елемената, као ни правна лица која су власници односно корисници инсталација за одвођење дима и топлоте.

Садржај исправе

Члан 49.

О извршеном контролисању инсталација за одвођење дима и топлоте сачињава се исправа о контролисању која садржи:

1) евиденцијски број, датум исправе о контролисању, назив правног лица које је обавило контролисање, знак акредитације;

2) број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања инсталација за одвођење дима и топлоте;

3) име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање;

4) датум обављеног контролисања;

5) опис инсталација за одвођење дима и топлоте која је контролисана;

6) прописе на основу којих је извршено контролисање инсталација за одвођење дима и топлоте;

7) податке о употребљеној опреми и мерним инструментима;

8) опис и резултате сопствених испитивања;

9) податке о прегледима, испитивањима и исправама који су коришћени за потребе контролисања приликом стављања у употребу и функцију или су издати према прописима којима је уређено одржавање;

10) уочена одступања у односу на одобрену техничку документацију уколико постоје;

11) оцену исправности инсталација за одвођење дима и топлоте;

12) остало (запажања, напомене и сл);

13) потпис компетентних лица која су обавила контролисање и

14) оверу печатом и потписом одговорног лица у овлашћеном правном лицу.

Изглед и садржина Исправе о контролисању инсталација (Прилог 5) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

После сачињене исправе о контролисању на главном разводном орману из кога се напаја систем или ако их има више на сваком појединачном, се поставља налепница са следећим подацима:

1) назив правног лица које има овлашћење са бројем и датумом решења;

2) име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање;

3) датум обављеног контролисања и

4) оцена исправности целокупне инсталације.

Изглед и садржина Налепнице о контролисању инсталација и уређаја (Прилог 6) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Правно лице које је обавило контролисање инсталација за одвођење дима и топлоте, као и власник односно корисник, дужни су да исправу о контролисању приликом првог контролисања чувају трајно, док је исправу о контролисању приликом периодичног контролисања потребно чувати две године од дана сачињавања исправе.

7. За послове контролисања инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије

Врсте контролисања

Члан 50.

Контролисање инсталација у зонама опасности од експлозије обухвата прво и периодично контролисање инсталација у зонама опасности од експлозије.

Прво контролисање

Члан 51.

Прво контролисање инсталација у зонама опасности од експлозије обухвата:

1) утврђивање карактеристика које инсталација у зонама опасности од експлозије треба да има према одобреној техничкој документацији и анализи о зонама опасности;

2) преглед изведеног стања и упоређивање са карактеристикама утврђеним у претходној тачки;

3) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација у зонама опасности од експлозије;

4) преглед исправа о спроведеним испитивањима према посебним прописима;

5) контролу стања инсталације и стања исправности рада свих елемената инсталација;

6) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим инсталацијама и системима;

7) проверу елемената инсталације који служе за контролу и управљање у свим режимима рада укључујући извршне функције;

8) проверу ознака, индикација и сигнализације;

9) проверу елемената инсталација у погледу непредвиђеног утицаја корозије, атмосферских утицаја, вибрација и других штетних фактора;

10) проверу рада и ефикасност вентилације у функцији примарне противексплозијске заштите;

11) проверу елемената инсталација у погледу постављања натписних плочица, таблица и ознака;

12) мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона према посебном пропису;

13) мерење величина везаних за статички електрицитет и

14) мерење неелектричних величина у функцији противексплозијске заштите.

Периодично контролисање

Члан 52.

Периодично контролисање инсталација у зонама опасности од експлозије обухвата:

1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација у зонама опасности од експлозије који су уграђени или замењени у поступку одржавања инсталације;

2) преглед извештаја о спроведеним испитивањима према посебним прописима када су у поступку одржавања уграђени или замењени такви елементи;

3) контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената инсталације;

4) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим уређајима, инсталацијама и системима;

5) проверу елемената система који служе за контролу и управљање у радном режиму укључујући и разне блокаде;

6) проверу ознака, индикација и сигнализације;

7) проверу елемената инсталација у погледу непредвиђеног утицаја корозије, атмосферских утицаја, вибрација и других штетних фактора;

8) проверу рада и ефикасност вентилације у функцији примарне противексплозијске заштите;

9) проверу елемената инсталација у погледу постављања натписних плочица, таблица и ознака;

10) мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона према посебном пропису;

11) проверу аутоматским искључењем напајања електричне енергије;

12) проверу периода претпроветравања кућишта као посебне заштите,

13) проверу улазних температура заштитног гаса кућишта као посебне заштите,

14) проверу притиска или протока заштитног гаса као посебне заштите;

15) проверу уређаја, и то:

(1) категорија и група,

(2) температурне класе,

(3) видљивих и неовлашћених измена,

(4) електричних спојева, оштећења штампане плоче, кућишта, стакла, заптивке,

(5) визуелну провера вијака, кабловске уводнице (директне и индиректне) и чепова,

(6) називних параметра сијалица, типа и положаја светиљки,

(7) херметичности и заптивености уређаја;

16) проверу инсталације, и то:

(1) уземљења кабловских омотача,

(2) видљивих оштећења каблова,

(3) заптивања пролаза, канала и цеви,

(4) исправности спојева,

(5) континуитета уземљења,

(6) спојева уземљења,

(7) кола својствене безбедности,

(8) целокупности цевног система и интерфејса са мешовитим системом,

(9) исправности канала, цеви и кућишта,

(10) заштитног гаса, индикатора притиска и/или протока гаса, периода претроветравања, параметара улазне температуре заштитног гаса, притиска или протока заштитног гаса код посебне заштите.

Методе и поступци контролисања

Члан 53.

Методе и поступци по којима се врше радње из чл. 51. и 52. овог правилника утврђени су доказом о компетентности правног лица за контролисање инсталација у зонама опасности од експлозије који се потврђује акредитацијом.

Ограничења у контролисању

Члан 54.

Прво контролисање инсталација у зонама опасности од експлозије не могу обављати правна лица која су произвела или реконструисала, увезла, пројектовала, уградила или надзирала изградњу или реконструкцију инсталација у зонама опасности од експлозије или њених елемената, као ни правна лица која су власници односно корисници инсталација у зонама опасности од експлозије.

Садржај исправе

Члан 55.

О извршеном контролисању инсталација у зонама опасности од експлозије сачињава се исправа о контролисању која садржи:

1) евиденцијски број, датум исправе о контролисању, назив правног лица које је обавило контролисање, знак акредитације;

2) број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања инсталација у зонама опасности;

3) име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање;

4) датум обављеног контролисања;

5) опис инсталација у зонама опасности која је контролисана;

6) прописе на основу којих је извршено контролисање инсталација у зонама опасности од експлозије;

7) податке о употребљеној опреми и мерним инструментима;

8) опис и резултате сопствених испитивања;

9) податке о прегледима, испитивањима и исправама који су коришћени за потребе контролисања приликом стављања у употребу и функцију или су издати према прописима којима је уређено одржавање;

10) уочена одступања у односу на одобрену техничку документацију уколико постоје;

11) оцену исправности инсталација у зонама опасности;

12) остало (запажања, напомене и сл.);

13) потпис компетентних лица која су обавила контролисање и

14) оверу печатом и потписом одговорног лица у овлашћеном правном лицу.

Изглед и садржина Исправе о контролисању инсталација (Прилог 5) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Правно лице које је обавило контролисање инсталација у зонама опасности од експлозије дужно је да исправу о контролисању приликом првог и периодичног контролисања чува две године.

Власник односно корисник инсталација у зонама опасности од експлозије дужно је да исправу о контролисању приликом првог и периодичног контролисања чува трајно.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Имаоци овлашћења за обављање послова који су предмет уређивања овог правилника, који су та овлашћења стекли до дана ступања на снагу овог правилника, дужни су да свој рад усагласе са одредбама овог правилника у року од две године* од дана његовог ступања на снагу и да у том року прибаве одговарајућа овлашћења утврђена одредбама овог правилника.

*Службени гласник РС, број 59/2016

 

Члан 57.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 01-2684/15-5

У Београду, 15. јуна 2015. године

Министар,

др Небојша Стефановић, с.р.

 

 

Прилози

 

 

Прилог 1. - Изглед и садржина Исправе о контролисању инсталација хидрантске мреже за гашење пожара

 

Прилог 2. - Изглед и садржина Налепнице о контролисању инсталација хидрантске мреже за гашење пожара

 

Прилог 3. - Изглед и садржина Исправе о контролисању мобилних уређаја за гашење пожара

 

Прилог 4. - Изглед и садржина Налепнице о контролисању мобилних уређаја за гашење пожара

 

Прилог 5. - Изглед и садржина Исправе о контролисању инсталација

 

Прилог 6. - Изглед и садржина Налепнице о контролисању инсталација и уређаја