Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 156. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

"Службени гласник РС", бр. 72 од 19. августа 2015, 84 од 6. октобра 2015, 73 од 31. августа 2016, 45 од 13. јуна 2018, 106 од 7. августа 2020, 115 од 11. септембра 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 115/2020) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 12. септембра 2020. године, а одредбе које се односе на педагошког асистента за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом почињу да се примењују након почетка примене аката Владе којима се уређују каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата за тог асистента. (види члан 3. Правилника - 116/2020-69).

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се критеријуми и стандарди за финансирање (у даљем тексту: цена услуга) установа које обављају делатност средњег образовања и васпитања – средњих школа (у даљем тексту: школа).

Члан 2.

Школи се за остваривање школског програма и годишњег плана рада школе обезбеђују средства на основу утврђене цене услуга, под условима и у складу са одредбама овог правилника.

Цена услуга, обухвата средства за плате, накнаде, додатке запослених и социјалне доприносе на терет послодавца и отпремнине, која се обезбеђују из буџета Републике Србије, као и друге расходе за које се средства обезбеђују из буџета јединице локалне самоуправе, у складу са законом који уређује основе система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон).

Цена услуга утврђује се и обрачунава на почетку сваке школске године.

Измена цене услуга може се вршити током школске године, када наступе промене неког од елемената на основу којих је утврђена цена услуга, у складу са законом и овим правилником.

Члан 3.

Утврђивање цене услуга врши се на основу броја радних сати, односно броја запослених за остваривање годишњег плана рада школе, школског програма, величине и опремљености школе, броја одељења и ученика, укупног броја запослених, степена њиховог образовања и материјалних трошкова.

Школа доставља министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: Министарство) – надлежној школској управи најкасније до 15. септембра текуће школске године извод из годишњег плана рада школе са елементима потребним за утврђивање цене услуга.

II. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ УТВРЂИВАЊА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 4.

Број извршилаца у настави за остваривање годишњег плана рада школе утврђује се на основу:

1) укупног фонда часова предвиђеног школским програмом и других облика образовно-васпитног рада у оквиру 40-то часовне радне недеље;

2) броја одељења или група утврђених годишњим планом рада;

3) броја наставних недеља предвиђених правилником којим се уређује календар образовно-васпитног рада;

4) правилника којим се уређује педагошка норма свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи;

5) броја ванредних ученика који школу похађају бесплатно по конкурсу министарства надлежног за послове образовања (у даљем тексту: Министарство).

Број извршилаца у настави утврђује се тако што се укупан годишњи фонд часова редовне наставе појединачно за сваки наставни предмет по одељењу или групи у школи подели са недељном нормом часова наставника (редовна настава) и бројем наставних недеља (годишња норма наставника).

*Службени гласник РС, број 73/2016

**Службени гласник РС, број 45/2018

Члан 5.

Код извођења практичне наставе и вежби у школи, врши се подела одељења на две, односно три групе ако је то предвиђено планом и програмом наставе и учења.

Код извођења практичне наставе и вежби ван школе, не врши се подела одељења на групе, сем ако то безбедносни разлози и услови рада захтевају у складу са планом и програмом наставе и учења.

Код извођења наставе страног језика, ако ученици једног одељења уче различите стране језике, формирају се групе на нивоу разреда до 30 ученика и не мање од 15 ученика.

Изборни предмет се остварује на нивоу целог одељења. Ако се формирају групе за ученике истог или различитих одељења, минималан број ученика је 15.

*Службени гласник РС, број 45/2018

Члан 6.

Број извршилаца у школи на пословима руковођења, административним пословима и пословима стручних сарадника утврђује се на основу броја одељења или група.

*Службени гласник РС, број 45/2018

Директор и помоћник директора

*Службени гласник РС, број 45/2018

Члан 7.

Школа има директора.

Школа од 24 до 36 одељења има 0,5 извршилаца на пословима помоћника директора.

Школа од 37 до 48 одељења има 1 извршиоца на пословима помоћника директора.

Школа са 49 и више одељења има 1,5 извршилаца на пословима помоћника директора.

*Службени гласник РС, број 45/2018

Стручни сарадници (педагог/психолог)

Члан 8.

Школа до 7 одељења има 0,5 извршилаца на пословима стручног сарадника (педагога или психолога).

Школа од 8 до 20 одељења има 1 извршиоца на пословима стручног сарадника (педагога или психолога).

Школа од 21 до 32 одељења има 1,5 извршилаца на пословима стручног сарадника (педагога или психолога).

Школа од 33 до 44 одељења има 2 извршиоца на пословима стручног сарадника (педагога или психолога).

Школа од 45 до 54 одељења има 2,5 извршилаца на пословима стручног сарадника (педагога или психолога).

Школа од 55 и више одељења има 3 извршиоца на пословима стручног сарадника (педагога или психолога).

*Службени гласник РС, број 45/2018

Стручни сарадник (библиотекар/нототекар/медијатекар)

Члан 9.

Школа до 15 одељења има 0,5 извршилаца на пословима библиотекара.

Школа од 16 до 32 одељења има 1 извршиоца на пословима библиотекара.

Школа од 33 до 42 одељења има 1,5 извршилаца на пословима библиотекара.

Школа са 43 и више одељења има 2 извршиоца на пословима библиотекара.

*Службени гласник РС, број 45/2018

Члан 10.

Школа до 11 одељења у стручном образовању, у којој се по плану и програму наставе и учења, реализују вежбе, вежбе у блоку и практична настава има 0,5 извршилаца на пословима организације практичне наставе, вежби и вежби у блоку.

Школа од 12 до 34 одељења у стручном образовању, у којој се по плану и програму наставе и учења реализују вежбе, вежбе у блоку и практична настава има 1 извршиоца на пословима организације практичне наставе, вежби и вежби у блоку.

Школа од 35 до 47 одељења у стручном образовању, у којој се по плану и програму наставе и учења реализују вежбе, вежбе у блоку и практична настава има 1,5 извршилаца на пословима организације практичне наставе, вежби и вежби у блоку.

Школа са 48 и више одељења у стручном образовању, у којој се по плану и програму наставе и учења реализују вежбе, вежбе у блоку и практична настава има 2 извршилаца на пословима организације практичне наставе вежби и вежби у блоку.

Број помоћних наставника утврђује се само за предмете за које је планом и програмом наставе и учења то прописано у стручном образовању, у обиму који предвиђа ангажовање на пословима припреме лабораторијских вежби, извођења и демонстрирања поступака, техничко-технолошке припреме, извођења дела практичне наставе под непосредним руководсвом наставника.

Број помоћних наставника у школи у којој се по плану и програму наставе и учења реализују вежбе, вежбе у блоку и практична настава на основу плана и програма наставе и учења за одговарајуће подручје рада и образовни профил, утврђује се тако што се укупан годишњи фонд часова вежби и вежби у блоку, за који је предвиђен помоћни наставник, подели са 40, а укупан годишњи фонд практичне наставе, за који је предвиђен помоћни наставник, подели са 52, па се добијени збир подели са бројем наставних недеља.

Школа је у обавези да изводе из плана и програма наставе и учења којима се прописују помоћни наставници и годишњи фонд часова за вежбе, вежбе у блоку и практичну наставу, за одговарајуће подручје рада, образовни профил, наставни предмет и разред, достави на сагласност министру.

*Службени гласник РС, број 45/2018

Члан 11.

Школа до 11 одељења има 0,5 извршилаца на пословима секретара.

Школа са 12 и више одељења има 1 извршиоца на пословима секретара.

Школа до 11 одељења има 0,5 извршилаца на пословима шефа рачуноводства (самосталног финансијско рачуноводственог сарадника, односно дипломираног економисту за финансијско рачуноводствене послове).

Школа са 12 и више одељења има 1 извршиоца на пословима шефа рачуноводства (самосталног финансијско рачуноводственог сарадника, односно дипломираног економисту за финансијско рачуноводствене послове).

Школа од 12 до 20 одељења има 0,5 извршилаца на пословима референта за финансијско рачуноводствене послове или референта за правне, кадровске и административне послове.

Школа од 21 до 28 одељења има 1 извршиоца на пословима референта за финансијско рачуноводствене послове или референта за правне, кадровске и административне послове.

Школа од 29 до 36 одељења има 1,5 извршилаца на пословима референта за финансијско рачуноводствене послове или референта за правне, кадровске и административне послове.

Школа са 37 до 44 одељења има 2 извршиоца на пословима референта за финансијско рачуноводствене послове или референта за правне, кадровске и административне послове.

Школа са 45 и више одељења има 2,5 извршилаца на пословима референта за финансијско рачуноводствене послове или референта за правне, кадровске и административне послове.

*Службени гласник РС, број 45/2018

Члан 12.

На пословима домара/мајстора одржавања, школа у којој се настава изводи у једној смени има следећи број извршилаца:

1) школа која има грејну површину до 2000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 0,5 извршилаца;

2) школа која има грејну површину до 2000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 1 извршиоца;

3) школа која има грејну површину преко 2000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 1 извршиоца;

4) школа која има грејну површину преко 2000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 1,5 извршилаца.

На пословима одржавања објекта, опреме и грејања, школа у којој се настава изводи у две смене има следећи број извршилаца:

1) школа која има грејну површину до 2000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 0,5 извршилаца;

2) школа која има грејну површину до 2000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 1 извршиоца;

3) школа која има грејну површину од 2000 m2 до 5000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива има право на 1 извршиоца;

4) школа која има грејну површину од 2000 m2 до 5000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на пелет има право на 1,5 извршилаца;

5) школа која има грејну површину од 2000 m2 до 5000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 2 извршиоца;

6) школа која има грејну површину преко 5000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 2 извршиоца;

7) школа која има грејну површину преко 5000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 2,5 извршилаца.

Школа са грејним пећима, у којој се настава изводи у једној или у две смене, има:

1) 1 извршиоца на 16 одељења, уколико се школа греје пећима на течна и гасовита горива;

2) 1 извршиоца на 12 одељења, уколико се школа греје пећима на чврста горива.

Број извршилаца из става 3. овог члана, утврђује се применом начела сразмерности (која је одређена бројем одељења).

*Службени гласник РС, број 45/2018

Члан 13.

Школа до 23 одељења у стручном образовању има 0,5 извршилаца за одржавање машина, инструмената и инсталација.

Школа са 24 и више одељења у стручном образовању има 1 извршиоца за одржавање машина, инструмената и инсталација.

Школа од 12 до 35 одељења има 0,5 извршилаца на пословима техничара одржавања информационог система и технологија.

Школа са 36 и више одељења има 1 извршиоца на пословима техничара одржавања информационог система и технологија.

Школа у стручном образовању, у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране која има школску економију има:

1) 4 радника у школској радионици – узгајивача домаћих животиња;

2) 2 возача – руковаоца пољопривредних машина и возила;

3) 1 магационера.

*Службени гласник РС, број 45/2018

Члан 14.

Брисан је ранији став 1. (види члан 5. Правилника - 45/2018-39)

Школа има једног запосленог на пословима одржавања хигијене у школи на:

1) 450 m² школског простора са централним системом грејања;

2) 400 m² школског простора за грејање пећима на ложење.

Брисан је ранији став 3. (види члан 5. Правилника - 45/2018-39)

Број извршилаца из става 1. тач. 1) и 2) утврђује се применом начела сразмерности (која је одређена површином школског простора).

*Службени гласник РС, број 73/2016

**Службени гласник РС, број 45/2018

Члан 14а

За признавање другачијег броја извршилаца од броја утврђеног овим правилником, школа се обраћа Министарству, ради добијања сагласности.

*Службени гласник РС, број 73/2016

Педагошки асистенти

*Службени гласник РС, број 115/2020

Члан 14б

Школа може остварити право на ангажовање педагошких асистента, и то:

1) педагошког асистента за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом:

(1) уколико није била у могућности да оствари додатну подршку од стране школе за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања, односно Правилнику о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици („Службени гласник РС”, број 70/18), и

(2) уколико нема ангажованог дефектолога на пословима стручног сарадника или наставника, у складу са овим/одговарајућим правилником.

Школа може остварити право на ангажовање педагошког асистента за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом када има најмање 10 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању, на основу мишљења Интерресорне комисије и препоруке Тима за инклузивно образовање на нивоу установе.

Педагошки асистент који пружа подршку ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује пуну норму у раду са 20 ученика који стичу образовање у складу са ИОП-ом 2;

2) педагошког асистента који пружа подршку ученицима ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању – када има најмање 20 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању, на основу одлуке педагошког колегијума. Педагошки колегијум доноси одлуку на основу препоруке Тима за инклузивно образовање на нивоу установе.

Педагошки асистент који пружа подршку ученицима ромске националности остварује пуну норму у раду са 35 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању.

Норма педагошких асистената из става 1. тач. 1) и 2) овог члана процентуално се смањује и повећава у односу на број ученика за који су ангажовани по начелу сразмерности.

*Службени гласник РС, број 115/2020

Члан 14в

Министарство даје сагласност школама за ангажовање педагошких асистената које први пут уводе институт педагошког асистента, и то за:

1) педагошког асистента из члана 14б став 1. тачка 1), овог правилника у складу са напред наведеним мерилима у погледу броја ученика, према редоследу на ранг-листи која се сачињава према укупном броју ИОП-а 2 у школи, а до износа средстава која су обезбеђена у буџету Републике Србије за ту намену;

2) педагошког асистента из члана 14б став 1. тачка 2), овог правилника у складу са напред наведеним мерилима у погледу броја ученика, према редоследу на ранг-листи, а до износа средстава која су обезбеђена у буџету Републике Србије за ту намену.

*Службени гласник РС, број 115/2020

III. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА У ШКОЛИ

Члан 15.

Средства за материјалне трошкове наставе утврђују се у висини од 5%, а за стручне школе које имају сопствене радионице за практичну наставу у износу од 7% у односу на средства за бруто плате запослених у школи.

Материјални трошкови наставе могу бити већи у подручјима рада и образовним профилима који захтевају већа средства за практичну наставу ученика, па се средства увећавају у односу на износ предвиђен ставом 1. овог члана за:

1) 10% у подручју рада Саобраћај (образовни профил: возач моторних возила);

2) 10% у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (образовни профили: руковалац – механичар пољопривредне технике, техничар пољопривредне технике, пољопривредни техничар, ветеринарски техничар);

3) 5% у подручју рада Здравство и социјална заштита (образовни профили: зубни техничар, фармацеутски техничар и лабораторијски техничар);

4) 5% у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (сви образовни профили);

5) 5% у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (сви образовни профили осим: руковалац – механичар пољопривредне технике, техничар пољопривредне технике, пољопривредни техничар, ветеринарски техничар);

6) 5% у подручју рада Машинство и обрада метала и Електротехника (трогодишњи образовни профили);

7) 5% у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (за образовне профиле: кувар и посластичар);

8) 5% у подручју рада Геодезија и грађевинарство (трогодишњи образовни профили);

9) 5% у подручју рада Текстилство и кожарство (сви образовни профили);

10) 5% у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (сви образовни профили);

11) 5% у подручју рада Личне услуге (сви образовни профили).

Члан 16.

Трошкови за извођење практичне наставе у подручју рада Саобраћај утврђују се на основу цене бензина помножене са количином неопходном за обуку ученика (2,5 литара по часу).

Трошкови за извођење практичне наставе у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране утврђују се на основу цене дизел горива помножене са количином неопходном за обуку ученика (2,5 литара по часу).

Члан 17.

Трошкови електричне енергије утврђују се у износу 12 kWh по 1 m² учионичког простора.

Стручним школама које имају сопствене лабораторије и радионице са машинама или уређајима са погоном на електричну енергију поред средстава из става 1. овог члана признаје се утрошак 100 kWh по ученику за вежбе и практичну наставу.

Члан 18.

Трошкови грејања утврђују се на основу врсте горива, површине школе која се греје, трајања сезоне грејања и цене горива франко испорука школи.

Школи чији су објекти прикључени на топлификациону мрежу, трошкови грејања се признају на основу површине школе и текуће цене испоручиоца топлотне енергије.

У школи чији објекти имају сопствени систем грејања, трошкови грејања се утврђују на основу површине која се греје, врсте и цене горива, начина рада школе (једна или две смене) и то:

1) за објекте који се греју на нафту – 12 литара у току грејне сезоне по 1 m² површине која се загрева, ако школа ради у једној смени и 18 литара у току грејне сезоне по 1 m² површине која се загрева, ако школа ради у две смене;

2) за објекте са сопственим централним грејањем на угаљ:

(1) 40 kg мрког угља у току грејне сезоне по 1 m² површине која се греје, ако школа ради у једној смени и 50 kg мрког угља по 1 m² површине која се греје ако школа ради у две смене;

(2) за грејање са пећима на угаљ количина угља из подтачке (1) повећава се за 10%;

3) за објекте са грејањем пећима на огревно дрво – 0,070 m³ дрвета у току грејне сезоне по 1 m² површине која се загрева, ако школа ради у једној смени и 0,10 m³ дрва по 1 m² површине, ако школа ради у две смене.

Члан 19.

Трошкови за воду утврђују се у зависности од врсте школе, цене воде и намене, и то:

1) у школама које су прикључене на водоводну мрежу, за одржавање хигијене објеката и опреме, хигијене ученика и запослених утврђује се 0,5 m³ воде по одељењу дневно, односно 183 m³ воде годишње;

2) школама са сопственим централним грејањем количина воде увећава се за 10%, а школи са фискултурном салом увећава се за 10%;

3) школама које за праксу ученика користе техничку воду, за свако одељење које изводи практичну наставу у школској радионици, количина воде увећава се за 100%.

IV. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ ОСТАЛИХ ТРОШКОВА И АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови за инвестиционо и текуће одржавање

Члан 20.

Трошкови инвестиционог и текућег одржавања утврђују се у износу од 3% од бруто плата запослених у школи.

Средства за инвестиције

Члан 21.

Средства за инвестиције утврђују се на основу финансијског плана јединице локалне самоуправе и буџета Републике Србије.

Други материјални трошкови

Члан 22.

Школа има право на накнаду на основу поднетог рачуна за следеће расходе:

1) стручно усавршавање наставника и стручних сарадника (стручни испит, семинари и друге обавезе у складу са правилником који уређује стручно усавршавање);

2) санитарни преглед ученика и наставника и других запослених ако постоји законска обавеза прегледа;

3) трошкови грађевинског земљишта;

4) трошкови обавезног осигурања ученика на лабораторијским вежбама и практичној настави;

5) трошкови учешћа ученика на такмичењима (републичка и међународна);

6) трошкови практичне наставе која се изводи ван седишта школе;

7) трошкови комуналног доприноса, платног промета и други фиксни трошкови;

8) трошкови закупа фискултурне сале или другог школског простора.

Члан 23.

Остали материјални трошкови (канцеларијски материјал, часописи, дневници и друго) износе 1% од бруто плата запослених у школи.

Члан 24.

Средства потребна за финансирање делатности образовања утврђена у складу са овим правилником умањују се школи сразмерно неизвршеним обавезама из годишњег плана рада, као и за време за које не обавља делатност.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 36/15).

Члан 26.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од школске 2015/2016. године, осим одредбе члана 4. став 1. тачка 5) која се примењује од школске 2016/2017. године.

 

Број 110-00-243/2015-04

У Београду, 27. јула 2015. године

Министар,

др Срђан Вербић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања: "Службени гласник РС", број 45/2018-39

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од школске 2018/2019. године.

Правилник о допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања: "Службени гласник РС", број 106/2020-41

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се почев од школске 2020/2021. године, осим одредаба које се односе на педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом које почињу да се примењују након почетка примене аката Владе којима се уређују каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата за тог асистента.

Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања: "Службени гласник РС", број 115/2020-69

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе које се односе на педагошког асистента за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом почињу да се примењују након почетка примене аката Владе којима се уређују каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата за тог асистента.