Zakon

 

На основу члана 54. став 3. Закона о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/10),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

 

ПРАВИЛНИК

о начину транспорта и обавезном оперативном праћењу опасног терета у железничком саобраћају, као и обавезама учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају и у ванредним догађајима

"Службени гласник РС", број 81 од 24. септембра 2015.

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин транспорта и обавезно оперативно праћење опасног терета у железничком саобраћају, као и обавезе учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају и у ванредним догађајима.

Члан 2.

Транспорт опасног терета у железничком саобраћају, у смислу овог правилника, обухвата: утовар опасног терета у кола, пуњење кола цистерни или стављање контејнера товарених опасним теретом на плато кола, организовање транспорта опасног терета, превоз опасног терета железницом од утоварног до истоварног места, оперативно праћење транспорта опасног терета на планираном превозном путу, задржавање опасног терета у колима пре, у току и после превоза, привремено одлагање, истовар опасног терета из железничког возила или претовар опасног терета ради промене вида саобраћаја или транспортног средства на манипулативном месту.

Утовар, истовар и претовар опасног терета врши се на за то посебно предвиђеном месту (манипулативно место) које испуњава услове утврђене прописима за утоварно/истоварно место у зависности од особина опасног терета.

За време манипулације опасним теретом предузимају се прописане безбедносне мере, а брзина кретања железничког возила на суседном колосеку ограничена је на 10 km/h.

Члан 3.

Обавезно оперативно праћење опасног терета у железничком саобраћају обухвата приступ информацијама о:

1) саставу воза – навођењем броја појединачних кола и серија кола;

2) позицији појединачних кола у возу (редослед кола у возу);

3) UN броју опасног терета који се транспортује у или на сваким појединачним колима.

Члан 4.

Обавезе учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају су:

1) припрема предаје опасног терета на транспорт од стране пошиљаоца, која обухвата обезбеђење транспортне документације и прибављање потребних дозвола за транспорт одређене класе опасног терета у складу са Додатком Ц Конвенције о међународним превозима железницом (COTIF) – Правилник за међународни железнички превоз опасне робе (RID) („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 8/84, „Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 3/93, „Службени гласник РС”, број 102/07 и „Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 1/10, 2/13 и 17/15 – у даљем тексту: RID) и у складу са законом којим се уређује транспорт опасног терета;

2) стални контакт пошиљаоца са железничким превозником који обавља превоз опасног терета у циљу отклањања евентуалних неправилности код пошиљке или транспортне документације, на које укаже железнички превозник приликом предаје на превоз;

3) пријем пошиљке на превоз од стране железничког превозника, у складу са одредбама RID;

4) обезбеђење Писаних упутства, преносивог уређаја за осветљење (батеријска лампа) и одговарајуће одеће упозорења (флуоресцентни прслук), за потребе машиновође од стране железничког превозника, у вучном возилу воза који у свом саставу има кола товарена опасним теретом, при чему се транспортна документација која прати пошиљку опасног терета за време превоза налази код машиновође у вучном возилу;

5) уврштавање кола натоварених опасним теретом класе 1 у воз од стране железничког превозника тако да се:

(1) кола натоварена опасним теретом класе 1 са ознакама опасности (плакатама) према узорку 1, 1.5 или 1.6, одвајају од кола са ознакама опасности (плакатама) према узорку 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 или 5.2, заштитним одстојањем од најмање 18 метара тј. уврштавањем двоје двоосовинских или четвороосовинских или вишеосовинаких кола која нису товарена опасним теретом,

(2) кола натоварена опасним теретом класе 1 са ознакама опасности (плакатама) према узорку 1, 1.5 или 1.6 уврштавају испред кола са ознакама опасности (плакатама) према узорку 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 или 5.2,

(3) у једном возу може се, у једној групи, превозити највише десет кола са ознакама опасности (плакатама) према узорку 1, 1.5 или 1.6. Ако се у воз уврштава више таквих група између сваке две групе таквих кола уврштава се најмање четворо двоосовинских, односно двоје четвороосовинских или вишеосовинских кола која нису товарена опасним теретом,

(4) кола натоварена опасним теретом класе 1 одвајају од вучног возила најмање једним четвороосовинским (или вишеосовинским) или са двоје двоосовинских кола која нису товарена опасним теретом;

6) привремено одлагање опасног терета од стране даваоца услуге претовара ради манипулације на место и у трајању које утврђује управљач инфраструктуре, у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине и осталим прописима;

7) обезбеђивање приступа подацима у вези са транспортом опасног терета од стране железничког превозника управљачу железничке инфраструктуре, у току транспорта опасног терета;

8) достављање података у вези са транспортом опасног терета оним службама којима су ти подаци неопходни из разлога безбедности, сигурности и реаговања у ванредним догађајима.

Члан 5.

Обавезе учесника у транспорту опасног терета у ванредним догађајима су да поступају у складу са:

1) плановима за хитне интервенције у случају ванредног догађаја у ранжирној станици и прописаним поступцима у случају ванредног догађаја у железничком саобраћају;

2) безбедносним плановима и осталим прописима у случају ванредног догађаја у железничком саобраћају, ако је у питању ванредни догађај са опасним теретом високе потенцијалне опасности у складу са Поглављем 1.10 RID.

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину превоза опасних материја у железничком саобраћају („Службени лист СФРЈ”, број 25/92).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 119-01-00051/2015-01

У Београду, 14. септембра 2015. године

Министар,

проф. др Зорана Михајловић, с.р.