Zakon

На основу члана 6. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15),

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и министар здравља споразумно доносе

ПРАВИЛНИК

о превентивним мерама за безбедан и здрав рад младих

"Службени гласник РС", број 102 од 20. децембра 2016.

   

Члан 1.

Овим правилником прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од настанка оштећења здравља младих на раду, а нарочито у вези са њиховим духовним и телесним развојем.

Члан 2.

Овај правилник примењује се на младе који су у радном односу код послодавца, као и на младе који по било ком основу обављају рад код послодавца.

Млади, у смислу овог правилника, јесте свако лице старости од најмање 15 година, а највише 18 година.

Члан 3.

Послодавац је дужан да за сва радна места у радној околини, на којима раде млади изврши процену ризика од настанка повреда и оштећења здравља пре почетка обављања послова, као и да изврши делимичну измену и допуну акта о процени ризика уколико је дошло до промене у обављању послова, односно појаве нових опасности и штетности, водећи рачуна о:

1) прилагођавању и организацији рада на радном месту;

2) природи, степену и трајању изложености физичким, биолошким и хемијским штетностима;

3) начину, обиму и коришћењу опреме за рад, машина, уређаја и алата, и начина на који се њима рукује;

4) утврђивању одговарајућих радних процеса и операција и начина на који се они комбинују (организација рада);

5) нивоу оспособљавања за безбедан и здрав рад и писаним инструкцијама и упутствима које добијају млади.

Ако се у поступку процене ризика утврди да постоји ризик за безбедност, физичко или психичко здравље или развој младих послодавац је дужан да обезбеди финансијска средства за праћење здравственог стања младих који се врше на начин, по поступку и у роковима као и претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком.

Члан 4.

Послодавац је дужан да обезбеди да запослени млади, њихови законски заступници – родитељи или стараоци буду у писаној форми обавештени о резултатима процене ризика на радном месту и о мерама којима се ризици отклањају у циљу повећања безбедности и здравља на раду.

Члан 5.

Послодавац је дужан да младима обезбеди рад на радном месту и у радној околини на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, посебно водећи рачуна о специфичним ризицима за младе.

Послодавац је дужан да обезбеди да млади буду заштићени од свих специфичних ризика за њихову безбедност и здравље и развој који су последица њиховог недостатака искуства, немања свести о постојећим или могућим ризицима или чињеници да млади још нису потпуно зрели.

Специфични ризици за младе, који могу да се јаве приликом обављања послова на радном месту у радној околини, укључују:

1) излагање штетностима (физичким, биолошким и хемијским) из дела I. Прегледа штетности, процеса и радова;

2) процесе и радове из дела II. Прегледа штетности, процеса и радова.

Преглед штетности, процеса и радова (Прилог) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Забрањено је да се радно ангажују млади на радном месту у радној околини на којима се обавља рад:

1) који је објективно изнад њихових физичких или психолошких способности;

2) који укључује штетно излагање опасним материјама које су отровне, карциногене, изазивају наследна генетска оштећења или оштећују плод или на било који начин хронично утичу на људски развој;

3) који укључује штетно излагање зрачењу;

4) који укључује ризик од повреда за које се може претпоставити да их млади не могу препознати или избећи због своје недовољне пaжње коју посвећују безбедности или недостатка искуства или оспособљености;

5) у којем постоји ризик за здравље због екстремне хладноће или врућине или буке или вибрација.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00007/2016-01

У Београду, 8. децембра 2016. године

Министар,

Александар Вулин, с.р.

Број 110-00-00429/2016-07

У Београду, 8. децембра 2016. године

Министар,

асс. др Златибор Лончар, с.р.

Прилог

ПРЕГЛЕД ШТЕТНОСТИ, ПРОЦЕСА И РАДОВА

I. Штетности

1) Физичке штетности

(1) јонизујуће зрачење,

(2) рад у повишеном атмосферском притиску (нпр. у судовима под притиском, роњење).

2) Биолошке штетности

(1) Биолошке штетности ризичних група 3. и 4. у смислу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима.

3) Хемијске штетности

(1) супстанце и смеше које испуњавају критеријуме за класификацију у складу са прописом којим се уређује класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН у једну или више следећих класа и категорија опасности са једним или више обавештења о опасности:

– акутна токсичност категорија 1, 2 или 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

– корозивно оштећење коже, категорија 1A, 1Б или 1Ц (H314),

– запаљиви гас категорија 1 или 2 (H220, H221),

– запаљиви аеросоли категорије 1 (H222),

– запаљива течност категорије 1 или 2 (H224, H225),

– експлозиви категорије ,,нестабилан експлозив” или експлозиви подкласе 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

– самореактивне супстанце и смеше тип A, Б, Ц или Д (H240, H241, H242),

– органски пероксиди тип A или Б (H240, H241),

– специфична токсичност за циљни орган након једнократног излагања категорије 1 или 2 (H370, H371),

– специфична токсичност за циљни орган након вишекратног излагања, категорија 1 или 2 (H372, H373),

– сензибилизација респираторних органа категорије 1, 1А или 1Б (H334),

– сензибилизација коже категорије 1, 1А или 1Б (H317),

– карциногеност категорије 1А, 1Б или 2 (H350, H350i, H351),

– мутагеност герминативне ћелије категорије 1А, 1Б или 2 (H340, H341),

– токсичност по репродукцију категорија 1А или 1Б (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

4) Супстанце и смеше утврђене Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима;

5) олово и његова једињења, ако те штетности људски организам може апсорбовати;

6) азбест.

II. Процеси и радови

1) Процеси на раду из Прилога 1. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима;

2) производња и руковање уређајима, пиротехничким средствима или другим предметима који садрже експлозиве;

3) рад са дивљим или отровним животињама;

4) индустријско клање животиња;

5) рад који укључује руковање опремом за производњу, складиштење или примену сабијених, течних или растворених гасова;

6) рад са бурадима, цистернама, резервоарима или боцама који садрже хемијске материје наведене у тачки 3) дела I. овог прилога;

7) рад који укључује ризик од рушења;

8) рад који укључује опасност од високог електричног напона и

9) рад чији темпо одређују машине и који укључује плаћање по учинку.