Zakon

На основу члана 11. став 5. Закона о радним временима посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС”, број 96/15),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о потврди о активностима возача

"Службени гласник РС", брoj 106 од 28. децембра 2016.

   

Члан 1.

Овим правилником прописујe се изглед, садржај и начин попуњавања потврде о активностима возача (у даљем тексту: Потврда).

Члан 2.

Потврда је беле боје са црним натписима.

Потврда је димензија 210 mm x 297 mm (формат А4).

Потврда може да се штампа на меморандуму предузећа и не мора се оверавати печатом предузећа.

Потврда се попуњава штампаним куцаним словима, односно путем рачунара латиничким писмом и текст се не сме мењати.

Сва поља на Потврди морају бити попуњена пре почетка путовања.

Потврду потписују представник превозника и возач за кога се потврда издаје.

Изглед и садржај Потврде дат је у Прилогу који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Брoj 110-00-00224/2016-03

У Београду, 20. децембра 2016. године

Министар,

проф. др Зорана Михајловић, с.р.

Прилози

Прилог - Потврда о активностима возача