Zakon

 

На основу члана 55. став 4. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење),

Министар културе и информисања доноси

 

ПРАВИЛНИК

о начину вођења и упису у евиденцију представника иностраних медија и дописништава иностраних медија

"Службени гласник РС", број 21 од 4. марта 2016.

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин вођења и уписа у евиденцију представника иностраних медија и дописништава иностраних медија и издавање легитимација за обављање медијске активности на територији Републике Србије.

Инострани медиј

Члан 2.

Под иностраним медијем, у смислу Закона и овог правилника, подразумевају се дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио програм, телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), а који су основани изван граница Републике Србије.

Представник иностраног медија

Члан 3.

Представник иностраног медија, у смислу Закона и овог правилника, је лице које за инострани медиј обавља медијску активност, и то као уредник, новинар, фото-репортер, сниматељ или други сарадник, на територији Републике Србије.

Дописништво иностраног медија

Члан 4.

Дописништво иностраног медија (у даљем тексту: дописништво), у смислу Закона и овог правилника, је организовано представништво иностраног медија.

Дописништво чине најмање два представника иностраног медија, који за тај медиј обављају медијску активност на територији Републике Србије у периоду дужем од 90 дана.

Члан 5.

Дописништво стиче својство правног лица уписом у Евиденцију дописништава иностраних медија, која се води у министарству надлежном за послове јавног информисања (у даљем тексту: надлежно министарство).

II. ЕВИДЕНЦИЈА

Члан 6.

Надлежно министарство води Евиденцију представника иностраних медија и Евиденцију дописништава иностраних медија.

1. Захтев за упис у Евиденцију представника иностраних медија

Члан 7.

Упис у Евиденцију представника иностраних медија врши се на основу захтева одговорног лица иностраног медија, односно захтева руководиоца дописништва, који се подноси надлежном министарству.

Одговорно лице иностраног медија подноси захтев за упис у Евиденцију, из става 1. овог члана, свог представника и руководиоца свог дописништва у Републици Србији.

Руководилац дописништва подноси захтев за упис у Евиденцију, из става 1. овог члана, представника који обавља медијску активност за то дописништво.

Члан 8.

Захтев за упис у Евиденцију представника иностраних медија садржи:

1) име и презиме;

2) пол;

3) датум, место и државу рођења;

4) држављанство;

5) број, датум, место и државу издавања путне исправе, односно личне карте (за држављане Републике Србије);

6) статус визе, место издавања, трајање визе;

7) назив, државу, адресу и телефон редакције;

8) професионални статус представника;

9) адресу дописништва у Републици Србији (ако је дописништво основано);

10) период у коме намерава да борави на територији Републике Србије;

11) адресу боравка у Републици Србији;

12) контакт телефон;

13) електронску адресу;

14) место, датум и потпис.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 1 који је одштампан уз овај правилник као Прилог 1, чини његов саставни део и објављује се на веб сајту надлежног министарства.

Члан 9.

Уз захтев за упис у Евиденцију представника иностраних медија, прилаже се:

1) пропратно писмо одговорног лица иностраног медија чији је представник;

2) две фотографије;

3) фотокопија путне исправе, односно личне карте;

4) кратка професионална биографија (за представника иностраног медија који борави на територији Републике Србије дуже од 90 дана);

5) доказ о пријави боравка код надлежног органа у Републици Србији (за стране држављане), на увид.

2. Захтев за упис у Евиденцију дописништава иностраних медија

Члан 10.

Упис у Евиденцију дописништава иностраних медија врши се на основу захтева одговорног лица иностраног медија, који се подноси надлежном министарству.

Члан 11.

Захтев за упис у Евиденцију дописништава иностраних медија садржи:

1) назив и седиште иностраног медија који је оснивач дописништва у Републици Србији;

2) седиште и адресу дописништва у Републици Србији;

3) број телефона и електронску адресу дописништва;

4) име и презиме руководиоца дописништва;

5) број и датум истека новинарске легитимације руководиоца дописништва;

6) име, презиме и број новинарске легитимације свих представника иностраног медија који обављају медијску активност за то дописништво;

7) место, датум, и потпис одговорног лица иностраног медија.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 2 који је одштампан уз овај правилник као Прилог 2, чини његов саставни део и објављује се на веб сајту надлежног министарства.

Члан 12.

Уз захтев за упис у Евиденцију дописништава иностраних медија подноси се пропратно писмо одговорног лица иностраног медија, које је оснивач дописништва.

3. Решење о упису у евиденцију

Члан 13.

На основу поднетог захтева из чл. 8. и 11. овог правилника, надлежно министарство доноси решење о упису у Евиденцију представника иностраних медија, односно о упису у Евиденцију дописништава иностраних медија.

Решење из става 1. овог члана издаје се у року од осам дана од дана пријема захтева, са роком важења до једне године.

Даном пријема захтева сматра се дан предаје потпуне документације надлежном министарству, у складу са овим правилником.

4. Продужење уписа у евиденцију

Члан 14.

Одговорно лице иностраног медија, односно руководилац дописништва, може надлежном министарству поднети захтев за продужење уписа у Евиденцију представника иностраних медија, односно захтев за продужење уписа у Евиденцију дописништава иностраних медија.

Захтев из става 1. овог члана подноси се, пре истека рока на које је издато решење о упису у евиденцију, на обрасцу из члана 8. став 2. и члана 11. став 2. овог правилника.

Члан 15.

Уз захтев из члана 14. овог правилника подноси се пропратно писмо одговорног лица иностраног медија, односно руководиоца дописништва.

Члан 16.

У случају прекида континуитета уписа у евиденцију спроводи се нови поступак уписа.

Члан 17.

Представник иностраног медија, односно руководилац дописништва, обавезан је да надлежном министарству пријави сваку промену података који се воде у евиденцији, у року од 15 дана од дана настале промене.

Члан 18.

Захтев из чл. 8, 11. и 14. овог правилника, као и пропратно писмо из члана 9. тачка 1), члана 12. и члана 15. овог правилника, могу се послати и електронским путем.

III. НОВИНАРСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ПРЕС КАРТИЦА

Издавање

Члан 19.

На основу уписа у Евиденцију представника иностраних медија издаје се новинарска легитимација, односно прес картица.

Новинарска легитимација и прес картица служе као доказ да је њен ималац уписан у Евиденцију представника иностраних медија, која се води код надлежног министарства.

Члан 20.

Новинарска легитимација издаје се представнику иностраног медија који борави на територији Републике Србије у периоду дужем од 90 дана.

Прес картица издаје се представнику иностраног медија који борави на територији Републике Србије у периоду краћем од 90 дана.

Рок важења

Члан 21.

Представнику иностраног медија који борави на територији Републике Србије, у периоду дужем од 90 дана, издаје се новинарска легитимација са роком важења до једне године.

Представнику иностраног медија који борави на територији Републике Србије, у периоду краћем од 90 дана, издаје се прес картица са роком важења до 90 дана.

Садржај новинарске легитимације

Члан 22.

Новинарска легитимација се издаје у посебној форми и садржи:

1) назив надлежног министарства;

2) име и презиме лица коме се издаје новинарска легитимација;

3) назив иностраног медија чији је представник;

4) датум истека рока важења легитимације;

5) број легитимације;

6) фотографију и својеручни потпис лица коме се издаје новинарска легитимација и

7) датум издавања и потпис овлашћеног лица у надлежном министарству.

Члан 23.

На последњој страни новинарске легитимације, на српском и енглеском језику, пише следеће:

„Носилац ове легитимације евидентиран је као представник иностраног медија и има право да за свој медиј обавља медијску активност на територији Републике Србије.”

„The holder of this press ID is registered as a foreign media representative and he/she shall have the right to perform media activity for his/her own media at the territory of the Republic of Serbia.”

Садржај прес картице

Члан 24.

Прес картица издаје се у посебној форми и садржи:

1) назив надлежног министарства;

2) име и презиме лица коме се издаје прес картица;

3) назив иностраног медија за које лице ради;

4) датум истека рока важења прес картице;

5) број прес картице;

6) фотографију лица коме се издаје прес картица и

7) потпис овлашћеног лица у надлежном министарству.

Члан 25.

На полеђини прес картице, на српском и енглеском језику, пише следеће:

„Носилац ове картице евидентиран је као представник иностраног медија и има право да за свој медиј обавља медијску активност на територији Републике Србије.”

„The holder of this press card is registered as a foreign media representative and he/she shall have the right to perform media activity for his/her own media at the territory of the Republic of Serbia.”

IV. ОБАВЕЗА ОРГАНА КОЈИ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ

Пружање помоћи у раду

Члан 26.

Надлежно министарство, у оквиру делокруга свога рада, пружа помоћ у раду евидентираним представницима иностраних медија и евидентираним дописништвима иностраних медија.

Објављивање података из евиденције

Члан 27.

Надлежно министарство обавезно је да на свом веб сајту објави податке из члана 8. став 1. тач. 1), 7), 9), 12) и 13) и члана 11. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) овог правилника.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Новинарскa легитимацијa и прес картицa издате до дана ступања на снагу овог правилника биће у употреби до истека рока њиховог важења.

Члан 29.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину вођења и упису у евиденцију представника иностраних медија и дописништава иностраних медија („Службени гласник РС”, број 126/14).

Члан 30.

Овај правилник ступа на снагу 1. маја 2016. године.

Број 110-00-00058/2016-04

У Београду, 2. марта 2016. године

Министар,

Иван Тасовац, с.р.

Образац 1 - Захтев за упис у евиденцију представника иностраних медија

Образац 2 - Захтев за упис у евиденцију дописништава иностраних медија