Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу  члана 24. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) а у вези са чланом 15. став 1. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 68/15) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби

"Службени гласник РС", бр. 42 од 22. априла 2016, 45 од 13. јуна 2018.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се стандарди квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби, које треба да испуне уџбеници, електронски додатак, приручници и наставни материјал, додатна наставна средства, дидактичко и дидактичко игровно средство, који се на основу законом прописане процедуре одобравају за коришћење у предшколском образовању и васпитању, односно основном и средњем образовању и васпитању.

Члан 2.

Стандарди квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби одштампани су уз овај правилник и чинe његов саставни део.

Стандарди квалитета уџбеника у електронском облику и наставних средстава одштампани су уз овај правилник и чинe његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 45/2018

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој примени („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/10).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-00108/2016-04

У Београду, 12. априла 2016. године

Министар,

др Срђан Вербић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о допуни Правилника о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби ("Службени гласник РС", број 45/2018) додати су Стандарди квалитета уџбеника у електронском облику и наставних средстава (види Правилник - 45/2018-40). 

Стандарди квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби

Стандарди квалитета уџбеника у електронском облику и наставних средстава