Zakon

Редакцијски пречошћен текст

 

 

На основу члана 156. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју

"Службени гласник РС", бр. 73 од 31. августа 2016, 45 од 13. јуна 2018, 49 oд 16. јуна 2023, 73 од 1. септембра 2023.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју ("Службени гласник РС", број 45/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 21. јуна 2016. године, а примењује се од школске 2018/2019. године (види члан 2. Правилника - 45/2018-39) (текст Правилника пре измена и допуна из броја 45/2018 можете погледати са десне стране у делу "Верзије пречишћеног текста").

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се критеријуми и стандарди за финансирање (у даљем тексту: цена услуга) установа које обављају делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју (у даљем тексту: школа).

Члан 2.

Школи се за остваривање школског програма и годишњег плана рада школе обезбеђују средства на основу утврђене цене услуга, под условима и у складу са одредбама овог правилника.

Цена услуга, обухвата средства за плате, додатке запослених и социјалне доприносе на терет послодавца, која се обезбеђују из буџета Републике Србије, као и друге текуће расходе (материјалне трошкове), за које се средства обезбеђују из буџета јединице локалне самоуправе, у складу са законом.

Уколико школа има статус ресурсног центра, цена услуга из става 2. овог члана обухвата и средства која су неопходна за рад центра, а која се обезбеђују из буџета Републике Србије и буџета јединице локалне самоуправе, у складу са законом.

Цена услуга утврђује се и обрачунава на почетку сваке школске године.

Измена цене услуга може се вршити током школске године, када наступе промене неког од елемената на основу којих је утврђена цена услуга, у складу са законом и овим правилником.

*Службени гласник РС, број 49/2023

Члан 3.

Утврђивање цене услуга врши се на основу броја радних сати, односно броја запослених за остваривање годишњег плана рада школе, школског програма, величине школског објекта, опремљености школе, броја одељења и ученика, укупног броја запослених, степена њиховог образовања и материјалних трошкова.

Школа доставља министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: Министарство) – надлежној школској управи најкасније до 16. септембра текуће школске године, Извод из годишњег плана рада школе са елементима потребним за утврђивање цене услуга.

*Службени гласник РС, број 73/2023

Члан 4.

Цена по елементима исказује се по одељењу, групи, васпитној групи припремног предшколског програма у школи која је верификована за остваривање тог програма или ученику, у годишњем, односно месечном износу.

Одељење се дели на групе за предмете који су предвиђени наставним планом и програмом.

Величина школе

Члан 5.

Школа се организује са најмање осам одељења.

Изузетно, школа се може организовати са мање од осам одељења, уз сагласност Министарства, и то: на приграничном и планинском подручју, кад због малог броја ученика, непостојања путне мреже (којом се могу кретати путничка возила) и велике удаљености између насеља није могуће, на рационалан и економичан начин, организовати школу са најмање осам одељења.

II. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ УТВРЂИВАЊА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 6.

Број извршилаца у настави за остваривање годишњег плана рада школе утврђује се на основу:

1) укупног фонда часова наставе предвиђеног наставним планом и програмом и других облика образовно-васпитног рада у оквиру 40-то часовне радне недеље;

2) броја одељења и група утврђених годишњим планом рада;

3) броја наставних недеља предвиђених правилником којим се уређује календар образовно-васпитног рада;

4) правилника којим се уређује норма часова непосредног рада наставника, стручних сарадника и васпитача у основној и средњој школи;

5) броја ванредних ученика који школу похађају бесплатно по конкурсу Министарства, односно уз сагласност Министарства.

6) брисана је (види члан 2. Правилника 73/2023-21)

Број извршилаца у настави утврђује се тако што се укупан годишњи фонд часова наставе по одељењу или групи, подели са недељном нормом часова наставника (редовна настава) и бројем наставних недеља.

*Службени гласник РС, број 73/2023

Члан 7.

Васпитна група предшколског програма у школи која је верификована за остваривање тог програма може имати до десеторо деце, а када васпитну групу чине деца са сметњама које се манифестују истовремено у неколико области, услед чега се дете суочава са бројним препрекама у задовољењу основних потреба и потребна им је најкомплекснија подршка, васпитна група за предшколски програм има до шесторо деце.

У основној, односно средњој школи одељење истог разреда може да има до дванаест ученика.

У основној, односно средњој школи када одељење чине ученици са сметњама које се манифестују истовремено у неколико области, услед чега се ученик суочава са бројним препрекама у задовољењу основнх потреба и потребна им је најкомплекснија подршка, одељење истог разреда има до шест ученика.

У школи која остварује програм основног образовања и васпитања, искључиво за ученике на дужем кућном или болничком лечењу, одељење за ученике на болничком лечењу формира се од броја ученика који се лече на том болничком одељењу, а у складу са овим правиником.

Образовно-васпитни рад у првом циклусу основног образовања и васпитања може да се организује и у комбинованом одељењу.

Комбиновано одељење састављено од ученика два разреда може да има до осам ученика, а одељење од три или четири разреда до шест ученика.

Изборни предмет се остварује на нивоу целог одељења. Ако се формирају групе за ученике истог или различитих одељења, минималан број ученика је четири. Изузетно, група за исти изборни предмет може се формирати и на нивоу различитих разреда, с тим да је минимални број ученика четири.

За групу са мањим бројем ученика од четири потребна је сагласност Министарства.

Програм рехабилитационог, корективног и стимулативног рада може да се остварује индивидуално или у групи.

Пружање додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју у васпитној групи, односно у школи у редовном систему образовања и васпитања и породици од стране школе, као и школе која има ученике са сметњама у развоју, може да се остварује индивидуално или у групи.

За припаднике националних мањина наставни план и програм остварује се и на матерњем језику или двојезично, у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 73/2023

Члан 8.

Број извршилаца на пословима помоћника директора, пословима стручног сарадника и других запослених у школи утврђује се на основу броја одељења или група, броја ученика и броја оброка, величине и врсте школског простора, начина грејања и површине која се греје.

За признавање другачијег броја извршилаца од броја утврђеног овим правилником, школа се обраћа Министарству, ради добијања сагласности.

Директор и помоћник директора

Члан 9.

Школа има директора.

Школа од 16 до 23 одељења има 0,5 извршилаца на пословима помоћника директора школе.

Школа од 24 до 31 одељења има једног извршиоца на пословима помоћника директора школе.

Школа од 32 до 39 одељења има 1,5 извршилаца на пословима помоћника директора школе.

Школа са 40 и више одељења има два извршиоца на пословима помоћника директора школе.

Школа са домом остварује право на увећање броја извршилаца на пословима помоћника директора школе за 0,15 извршилаца на осам васпитних група.

Школа која је стекла статус ресурсног центра остварује право на увећање броја извршилаца на пословима помоћника директора школе за једног извршиоца.

*Службени гласник РС, број 49/2023

Стручни сарадници

Члан 10.

Школа има једног извршиоца на пословима стручног сарадника.

Школа од осам до 15 одељења има 1,5 извршилаца на пословима стручног сарадника школе.

Школа од 16 до 23 одељења има два извршиоца на пословима стручног сарадника школе.

Школа од 24 до 31 одељења има 2,5 извршилаца на пословима стручног сарадника школе.

Школа са 32 и више одељења има три извршиоца на пословима стручног сарадника школе.

Школа са домом остварује право на увећање броја извршилаца на пословима стручног сарадника школе за 0,15 извршилаца на осам васпитних група.

*Службени гласник РС, број 73/2023

Члан 11.

Школа са 15 и мање одељења има 0,5 извршилаца на пословима библиотекара школе.

Школа од 16 и више одељења има 1 извршиоца на пословима библиотекара школе.

Школа са домом остварује право на увећање извршилаца на пословима библиотекара школе за 0,15 извршилаца на осам васпитних група.

Члан 12.

Средња школа до осам одељења у којима се по наставном плану и програму реализује практична настава има 0,5 извршиоца на пословима организације практичне наставе.

Средња школа од девет до 15 одељења у којима се по наставном плану и програму реализује практична настава има по 0,0625 извршилаца на пословима организације практичне наставе више по сваком одељењу преко осам.

Средња школа од 16 до 24 одељења у којима се по наставном плану и програму реализује практична настава има једног извршиоца на пословима организације практичне наставе.

Број помоћних наставника утврђује се на основу наставног програма за одговарајуће подручје рада и образовни профил.

Школа има право на једног помоћног наставника за 44 часа вежби или 52 часа практичне наставе која се изводи у школи, радионици или на школској економији.

Број помоћних наставника повећава се, односно смањује пропорционално повећању, односно смањењу броја часова вежби, односно практичне наставе.

12а

Школа која је стекла статус ресурсног центра може да на пословима које обавља ресурсни центар ангажује запосленог који је засновао радни однос у тој школи са пуним или непуним радним временом.

Школи која је стекла статус ресурсног центра признаје се један извршилац за остварена 24 сата на пословима ресурсног центра у складу са правилником којим се уређује рад ресурсног центра.

Број признатих извршилаца се повећава пропорционално повећању броја остварених сати на пословима ресурсног центра.

*Службени гласник РС, број 49/2023

Други запослени у школи

Члан 13.

Школа има једног извршиоца на пословима секретара.

Школа има једног извршиоца на пословима шефа рачуноводства (самосталног финансијско рачуноводственог сарадника, односно дипломираног економисту за финансијско рачуноводствене послове).

Школа од 16 до 23 одељења има 0,5 извршилаца на пословима административно-финансијског радника школе.

Школа од 24 до 31 одељења има једног извршиоца на пословима административно-финансијског радника школе.

Школа од 32 до 39 одељења има 1,5 извршилаца на пословима административно-финансијског радника школе.

Школа са 40 и више одељења има два извршиоца на пословима административно-финансијског радника школе.

Школа са домом остварује право на увећање извршилаца на пословима административно-финансијског радника школе за 0,15 извршилаца на осам васпитних група.

*Службени гласник РС, број 73/2023

Члан 14.

Школа са домом ученика за припремање три оброка дневно (доручак, ручак, вечера) има једног извршиоца на пословима кувара за 60 ученика.

Школа са домом има једног извршиоца на пословима за сервирање једног оброка за 360 ученика.

Школа за припремање и сервирање једног оброка има једног запосленог за 180 ученика или једног извршиоца на пословима за сервирање једног оброка за 360 ученика.

Школа са целодневном наставом и продуженим боравком за припремање и сервирање једног оброка има једног извршиоца на 180 ученика или једног извршиоца на пословима сервирке за сервирање једног оброка на 360 ученика.

Број запослених на овим пословима смањује се и повећава по начелу сразмерности (који је одређен бројем ученика и бројем оброка).

Члан 15.

Школа величине од 2.000 до 5.000 квадратних метара има једног извршиоца на пословима одржавања објекта, опреме и грејања школе и остварује право на увећање броја извршилаца у зависности од начина грејања и површине која се греје.

Школа величине преко 5.000 квадратних метара има два извршиоца на пословима одржавања објекта, опреме и грејања школе и остварује право на увећање броја извршилаца у зависности од начина грејања и површине која се греје.

Школа чија је површина мања од 2.000 квадратних метара утврђује број извршилаца на пословима одржавања објекта, опреме и грејања школе смањењем по начелу сразмерности (који је одређен површином) и остварује право на увећање броја извршилаца у зависности од начина грејања и површине која се греје.

Увећање броја извршилаца из ст. 1 – 3. овог члана је:

1) за 1 извршиоца на 3.500 m² , уколико школа има сопствени систем централног грејања на течна и гасовита горива;

2) за 1 извршиоца на 1.000 m², уколико школа има сопствени систем централног грејања на чврста горива.

Увећање броја извршилаца из става 4. тач. 1) и 2) овог члана утврђује се применом начела сразмерности (која је одређена површином која се греје).

Изузетно, школе са грејним пећима, увећање броја извршилаца из ст. 1–3. овог члана, остварују према броју одељења, и то:

1) за 1 извршиоца на 16 одељења, уколико се школа греје пећима на течна горива;

2) за 1 извршиоца на 8 одељења, уколико се школа греје пећима на чврста горива,

Увећање броја извршилаца из става 6. тач. 1) и 2) овог члана утврђује се применом начела сразмерности (која је одређена бројем одељења).

Школа која остварује програм средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју на 12 одељења има 0,25 извршилаца за одржавање машина, инструмената и инсталација, а на свако наредно одељење 0,0625 извршилаца више, а највише једног извршиоца.

Члан 16.

Број запослених на пословима одржавања хигијене у школи утврђује се у зависности од величине и врсте школског простора и начина грејања.

Школа има једног запосленог на пословима одржавања хигијене у школи на:

1) 450 m² школског простора за школе са централним системом грејања;

2) 400 m² школског простора за школе са грејним пећима.

Број извршилаца из става 2. тач. 1) и 2) овог члана утврђује се применом начела сразмерности (која је одређена површином школског простора).

Изузетно, школа са домом, која остварује образовно-васпитни рад у две смене, има право на увећање броја извршилаца на пословима одржавања хигијене за 20%.

Члан 17.

Број запослених у школи може се увећати у следећим случајевима:

1) школа са целодневном наставом има два извршиоца по одељењу целодневне наставе;

2) школа са продуженим боравком има једног извршиоца по свакој групи продуженог борвка;

3) школа са домом има једног васпитача по свакој васпитној групи;

4) школа има једног сарадника за израду дидактичких средстава и помагала за ученике са сензомоторичким сметњама;

5) школа има једног медицинског техничара и једну медицинску сестру-неговатељицу на 50 ученика. Изузетно, школа са домом остварује право на увећање броја извршилаца на пословима медицинског техничара или медицинску сестру-неговатељицу за 0,5 извршилаца на 50 ученика;

6) школа која организује наставу за ученике на дужем кућном и болничком лечењу има 0,3 извршиоца по ученику на кућном лечењу и једног извршиоца за болничко одељење. Изузетно, школа која остварује програм основног образовања и васпитања, искључиво за ученике на дужем кућном или болничком лечењу, остварује право на 0,5 извршилаца по ученику на кућном лечењу;

7) школа са домом има једног извршиоца на пословима економа – магационера;

8) школа са домом има једног извршиоца на пословима гардероберке и једног извршиоца на пословима пеглерке-праље.

Школа има право на педагошког, односно андрагошког асистента, уз сагласност Министарства, у складу са законом.

III. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА У ШКОЛИ

Члан 18.

Материјални и други трошкови рада у школи утврђују се у зависности од врсте, намене и цене материјала и услуга.

Материјални и други трошкови утврђују се за школу као целину или по одељењу, васпитној групи, по правилу, у физичким јединицама (kg. Т, m.m², комад и сл.).

Трошкови наставе

Члан 19.

Материјални трошкови наставе у основној школи за образовање ученика са сметњама у развоју одређују се у висини од 2,5% бруто зарада запослених, уколико законом или другим прописом није друкчије утврђено.

Члан 20.

Средства за материјалне трошкове наставе у средњим школама за образовање ученика са сметњама у развоју утврђују се у висини од 5%, а за стручне школе које имају сопствене радионице за практичну наставу у износу од 7% у односу на средства за бруто плате запослених у школи.

Материјални трошкови наставе могу бити већи у подручјима рада и образовним профилима који захтевају већа средства за практичну наставу ученика, па се средства увећавају у односу на износ предвиђен ставом 1. овог члана за:

1) 10% у подручју рада Саобраћај (образовни профил: возач моторних возила);

2) 10% у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (образовни профили: руковалац – механичар пољопривредне технике, техничар пољопривредне технике, пољопривредни техничар, ветеринарски техничар);

3) 5% у подручју рада Здравство и социјална заштита (образовни профили: зубни техничар, фармацеутски техничар и лабораторијски техничар);

4) 5% у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (сви образовни профили);

5) 5% у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (сви образовни профили осим: руковалац – механичар пољопривредне технике, техничар пољопривредне технике, пољопривредни техничар, ветеринарски техничар);

6) 5% у подручју рада Машинство и обрада метала и Електротехника (трогодишњи образовни профили);

7) 5% у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (за образовне профиле: кувар и посластичар);

8) 5% у подручју рада Геодезија и грађевинарство (трогодишњи образовни профили);

9) 5% у подручју рада Текстилство и кожарство (сви образовни профили);

10) 5% у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (сви образовни профили);

11) 5% у подручју рада Личне услуге (сви образовни профили).

Члан 21.

Трошкови за извођење практичне наставе у подручју рада Саобраћај утврђују се на основу цене бензина помножене са количином неопходном за обуку ученика (2,5 литара по часу).

Трошкови за извођење практичне наставе у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране утврђују се на основу цене дизел горива помножене са количином неопходном за обуку ученика (2,5 литара по часу).

Трошкови електричне енергије

Члан 22.

Трошкови електричне енергије утврђују се по одељењу, васпитној групи, или ученику, на основу количине и цене електричне енергије, и то:

1) за осветљење 500 kWh годишње, уколико школа ради у једној смени;

2) за припрему хране 1200 kWh годишње;

3) за покретање инсталација за грејање 360 kWh годишње за грејни систем;

4) за друге намене 200 kWh годишње.

Школи која за осветљење користе флуоресцентне уместо обичних сијалица трошкови електричне енергије умањују се за три пута.

Школи која ради у две или више смена трошкови електричне енергије увећавају се за 50%.

Трошкови воде

Члан 23.

Трошкови воде утврђују се у зависности од намене, количине и цене воде у одређеном периоду.

Школи чији су објекти прикључени на месну (градску) водоводну мрежу, за одржавање хигијене објекта и опреме, хигијене ученика и радника и за пиће утврђују се 0,5 m³ воде по одељењу, васпитној групи или класи дневно, односно 183 m³ годишње.

Уколико школа има систем грејања на пару количина воде увећава се за 50% у односу на количину воде из става 2. овог члана.

Школи за фискултурном салом увећава се количина воде за 10% у односу на количину воде ст. 2. и 3. овог члана.

Школи са сопственим базеном увећава се појединачно количина воде зависно од величине базена и учесталости промене воде у базену.

Трошкови грејања

Члан 24.

Трошкови грејања у школи утврђују се на основу количине горива, површине простора који се греје, дужине грејне сезоне и цене горива франко испорука школи.

Школи чији су објекти прикључени на месну топлификациону мрежу, трошкови грејања утврђују се на основу величине простора и текуће цене испоручиоца топлотне енергије.

Школи чији објекти имају сопствени систем централног грејања, трошкови грејања утврђују се у зависности од површине простора који се греје, врсте и цене употребљеног горива, и то:

1) Школа са сопственим грејањем на нафту:

(1) 12 литара у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у једној смени;

(2) 18 литара у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у две, односно три смене.

2) Школа са сопственим централним грејањем на угаљ:

(1) 40 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се греје, ако ради у једној смени;

(2) 50 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се греје, ако ради у две или више смена.

3) Школа са грејањем пећима на угаљ:

(1) 50 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у једној смени;

(2) 60 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у две, односно три смене.

4) Школа са грејањем пећима на огревно дрво:

(1) 0,07 m³ у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у једној смени;

(2) 0–10 m³ у току грејне сезоне по 1 m² простора који се греје, ако рАди у две, односно три смене.

Грејна сезона се утврђује у трајању од 180 дана годишње.

Трошкови за одржавање хигијене у школи

Члан 25.

Трошкови за одржавање хигијене у школи утврђују се на основу потребне количине материјала, зависно од делатности школе и текућих цена. Количина материјала утврђује се, и то:

1) За одржавање хигијене школског простора и опреме:

(1) 50 грама детерџента годишње по 1 m² затвореног простора;

(2) 20 грама соне киселине годишње по 1 m² затвореног простора;

(3) 30 грама средстава за чишћење паркета и других дрвених површина годишње по 1 m² затвореног простора;

(4) 0,02 литра дезинфекционих средстава по 1 m² затвореног простора годишње.

2) За одржавање хигијене судова, прибора за јело, прање руку и др. у школској кухињи:

(1) 0,25 литра течног детерџента годишње по ученику који је на исхрани;

(2) 50 грама детерџента у праху годишње по ученику на исхрани;

(3) 0,05 литра дезинфекционих средстава годишње по ученику на исхрани;

(4) 200 грама сапуна годишње по ученику на исхрани;

(5) 500 грама сапуна годишње по раднику који ради на одржавању хигијене простора, основних средстава, грејања и припреме и дистрибуције хране;

(6) 300 грама сапуна годишње по раднику који у школи ради на другим пословима и задацима.

Трошкови изношења смећа

Члан 26.

Трошкови изношења смећа одређују се зависно од величине школе, учесталости пражњења контејнера за смеће и цене услуга комуналне организације која врши изношење смећа.

IV. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ ОСТАЛИХ ТРОШКОВА И АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања

Члан 27.

Трошкови за текуће и инвестиционо одржавање основних и других средстава рада опредељују се зависно од старости средстава, износа годишње амортизације и потребе одржавања, и то:

1) Трошкови одржавања грађевинских објеката износе:

(1) 30% од предрачуна амортизације на грађевине старе до десет година;

(2) 50% од предрачуна амортизације на грађевинске објекте старе од 11 до 30 година;

(3) 70% од предрачуна амортизације на грађевинске објекте старе од 31–50 година;

(4) 80% од предрачуна амортизације на грађевинске објекте старе преко 50 година.

2) Трошкови одржавања опреме и других средстава рада износе:

(1) 20% од предрачуна амортизације за опрему и друга средства стара до три године;

(2) 40% од предрачуна амортизације за опрему и средства стара од четири до осам година;

(3) 70% од предрачуна амортизације за опрему и друга средства стара преко осам година.

Потребе за текуће и инвестиционо одржавање основних и других средстава рада планира свака школа годишњим програм рада. Потребе које искаже школа усаглашавају се са годишњим планом и предлогом финансијског плана школе за буџетску годину.

Члан 28.

Трошкови за стручно усавршавање радника, полагање стручног испита за приправнике, наставнике, стручне сараднике и васпитаче и за стручне семинаре, стручну литературу и др. утврђују се у висини износа до 1,0% од бруто зарада запослених у школи.

Трошкови коришћења градског земљишта

Члан 29.

Трошкови коришћења градског земљишта опредељују се у висини износа одређеног законом, односно на закону заснованих прописа.

Други материјални трошкови

Члан 30.

Материјални трошкови и трошкови рада (трошкови осигурања, канцеларијски материјал, трошкови интернет конекције, ТВ претплата, провизија банке, огласи, конкурси, ПТТ трошкови, награде ученицима итд.) утврђују се за сваку школу посебно у висини износа од 3% од бруто зараде запослених у школи.

Амортизација

Члан 31.

Трошкови амортизације обрачунавају се према закону и важећим прописима по годишњој стопи прописаној за основну школу.

Члан 32.

Уговором утврђена цена услуге за сваку школу умањује се у току једне школске године у случају:

1) кад школа не оствари годишњи план рада, сразмерно нереализованим садржајима и активностима;

2) за време штрајка у складу са законом.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од школске 2016/17. године.

Број 110-00-00300/2016-04

У Београду, 23. августа 2016. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју: "Службени гласник РС", број 45/2018-39

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од школске 2018/2019. године.

Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју: "Службени гласник РС", број 73/23-21

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.