Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 156. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

"Службени гласник РС", бр. 73 од 31. августа 2016, 45 од 13. јуна 2018, 106 од 7. августа 2020, 115 од 11. септембра 2020.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се критеријуми и стандарди за финансирање (у даљем тексту: цена услуга) установа које обављају делатност основног образовања и васпитања – основних школа (у даљем тексту: школа) и установа које обављају делатност основног образовања одраслих.

Члан 2.

Школи се за остваривање школског програма и годишњег плана рада школе обезбеђују средства на основу утврђене цене услуга, под условима и у складу са одредбама овог правилника.

Цена услуга, обухвата средства за плате, додатке запослених и социјалне доприносе на терет послодавца, која се обезбеђују из буџета Републике Србије, као и друге текуће расходе (материјалне трошкове), за које се средства обезбеђују из буџета јединице локалне самоуправе, у складу са законом.

Цена услуга утврђује се и обрачунава на почетку сваке школске године.

Измена цене услуга може се вршити током школске године, када наступе промене неког од елемената на основу којих је утврђена цена услуга, у складу са законом и овим правилником.

Члан 3.

Утврђивање цене услуга врши се на основу броја радних сати, односно броја запослених за остваривање годишњег плана рада школе, школског програма, величине и опремљености школе, броја одељења и група и броја ученика, укупног броја запослених, степена њиховог образовања и материјалних трошкова.

Школа доставља министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: Министарство) и то надлежном саветнику задуженом за финансијске послове, најкасније до 15. септембра текуће школске године, извод из годишњег плана рада школе са елементима потребним за утврђивање цене услуга, а школа која остварује програм основног образовања одраслих (у даљем тексту: ШОOО), до 5. октобра текуће школске године.

Члан 4.

Цена по елементима исказује се по одељењу, групи, васпитној групи припремног предшколског програма у школи која је верификована за остваривање тог програма или по ученику, у годишњем односно месечном износу.

Одељење се дели на групе за предмете за које је подела на групе предвиђена наставним планом и програмом.

Величина школе

Члан 5.

Школа се организује са најмање 16 одељења од првог до осмог разреда.

Школа за основно образовање одраслих се организује са најмање осам одељења.

Изузетно, школа се може организовати са мање од 16 одељења, односно ШООО се може организовати са мање од осам одељења, уз сагласност Министарства, и то: на приграничном и планинском подручју, кад због малог броја ученика, непостојања путне мреже (којом се могу кретати путничка возила) и велике удаљености између насеља није могуће, на рационалан и економичан начин, организовати школу са најмање 16 одељења, односно осам одељења.

II. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ УТВРЂИВАЊА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 6.

Број извршилаца у настави, за остваривање годишњег плана рада школе, утврђује се на основу:

1) укупног фонда часова наставе предвиђеног наставним планом и програмом и других облика образовно-васпитног рада у оквиру 40-то часовне радне недеље;

2) броја одељења или група утврђених годишњим планом рада;

3) броја наставних недеља предвиђених правилником којим се уређује календар образовно-васпитног рада;

4) правилника којим се уређује норма часова непосредног рада наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Број извршилаца у настави утврђује се тако што се укупан годишњи фонд часова наставе по одељењу или групи у школи, подели са недељном нормом часова наставника (редовна настава) и бројем наставних недеља.

Члан 7.

Васпитна група за припремни предшколски програм који се изводи у школи формира се за 26 деце, у складу са посебним законом.

У васпитну групу за припремни предшколски програм могу да буду укључена највише два детета са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Број деце у васпитној групи припремног предшколског програма у коју је уписано дете са сметњама у развоју и инвалидитетом, умањује се за три по детету са сметњама у развоју и инвалидитетом у односу на број деце из става 1. овог члана.

Одељење истог разреда може да има до 30 ученика.

Број одељења на нивоу разреда зависи од укупног броја ученика на нивоу тог разреда, при чему се одељења формирају на следећи начин:

1) једно одељење за највише 30 ученика;

2) два одељења, уколико је на нивоу разреда од 31 до 60 ученика;

3) три одељења, уколико је на нивоу разреда од 61 до 90 ученика;

4) четири одељења, уколико је на нивоу разреда од 91 до 120 ученика;

5) пет одељења, уколико је на нивоу разреда 121 до 150 ученика.

Следствено томе формирају се одељења и за већи број ученика од 150.

У једном одељењу могу да буду до два ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Број ученика утврђен у ставу 4. овог члана умањује се за два по ученику који основно образовање и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана (ИОП1), односно за три по ученику који основно образовање и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана са прилагођеним стандардима (ИОП2).

Образовно-васпитни рад у првом циклусу основног образовања и васпитања може да се организује и у комбинованом одељењу.

Комбиновано одељење састављено од ученика два разреда може да има до 15 ученика, док одељење од три или четири разреда може да има до десет ученика.

Изборни предмет се остварује, по правилу, на нивоу целог одељења. Ако се формирају групе на нивоу истог или различитих одељења истог разреда, минималан број ученика у групи је 15. Изузетно, група за исти изборни предмет може се формирати и на нивоу различитих разреда, с тим да је минимални број ученика 15.

За групу са мањим бројем од 15 ученика потребна је сагласност Министарства.

За припаднике националних мањина наставни план и програм остварује се и на језику и писму националне мањине, односно двојезично на српском језику и језику и писму националне мањине, ако се за упис у први разред пријави најмање 15 ученика.

Наставни план и програм из става 13. овог члана може да се остварује и за мање од 15 ученика уписаних у први разред, уз сагласност Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине, у складу са законом.

Група продуженог боравка може да има најмање 25, а највише 30 ученика.

За групу продуженог боравка са мањим бројем од 25 ученика потребна је сагласност Министарства.

ШООО формира одељења по циклусима, а у складу са правилником којим се уређује наставни план и програм основног образовања одраслих.

Број полазника у одељењу не може бити мањи од 15 нити већи од 20.

Број одељења на нивоу циклуса зависи од укупног броја полазника на нивоу тог циклуса, при чему се одељења формирају на следећи начин:

1) једно одељење са највише 20 полазника;

2) два одељења, уколико је на нивоу циклуса од 30 до 40 полазника;

3) три одељења, уколико је на нивоу циклуса од 45 до 60 полазника;

4) четири одељења од 61 до 80 полазника;

5) пет одељења од 81 до 100 полазника;

6) шест одељења од 101 до 120 полазника.

Следствено томе формирају се одељења и за већи број полазника од 120.

Број полазника у комбинованим одељењима, формираним од више циклуса, може да буде највише 15.

Члан 8.

Број извршилаца на пословима помоћника директора, пословима стручног сарадника и других запослених у школи утврђује се на основу броја одељења или група, броја ученика и броја оброка, величине и врсте школског простора, начина грејања и површине која се греје.

За признавање другачијег броја извршилаца од броја утврђеног овим правилником, школа се обраћа Министарству, ради добијања сагласности.

Директор и помоћник директора

Члан 9.

Школа има директора.

Школа од 32 до 47 одељења има 0,5 извршилаца на пословима помоћника директора.

Школа од 48 до 71 одељења има једног извршиоца на пословима помоћника директора.

Школа од 72 до 95 одељења има два извршиоца на пословима помоћника директора.

Школа од 96 и више одељења има три извршиоца на пословима помоћника директора.

Изузетно, школа остварује право на увећање броја извршилаца на пословима помоћника директора, уколико:

1) има мање од 32 одељења и у свом саставу има издвојена одељења и првог и другог циклуса, при чему најмање по једно одељење у сваком разреду другог циклуса, остварује право на увећање за 0,2 извршиоца по сваком таквом издвојеном одељењу;

2) има 32 и више одељења и у свом саставу има издвојена одељења и првог и другог циклуса, при чему најмање по једно одељење у сваком разреду другог циклуса, остварује право на увећање за 0,15 извршилаца на утврђени број извршилаца по сваком таквом издвојеном одељењу.

ШООО од 16 до 23 одељења има 0,5 извршилаца на пословима помоћника директора.

ШООО од 24 до 31 одељења има једног извршиоца на пословима помоћника директора.

ШООО од 32 до 39 одељења има 1,5 извршилаца на пословима помоћника директора.

ШООО од 40 и више одељења има два извршиоца на пословима помоћника директора.

Стручни сарадници

Члан 10.

Школа са 7 и мање одељења има 0,5 извршилаца на пословима стручног сарадника и то педагога или психолога, а зависно од потреба школе и програма који се остварује то може да буде логопед, социјални радник, дефектолог или андрагог.

Школа од 8 до 23 одељења има једног извршиоца на пословима стручног сарадника.

Школа од 24 до 31 одељења има 1,5 извршилаца на пословима стручног сарадника.

Школа од 32 до 39 одељења има два извршиоца на пословима стручног сарадника.

Школа од 40 до 47 одељења има 2,5 извршилаца на пословима стручног сарадника.

Школа од 48 до 55 одељења има три извршиоца на пословима стручног сарадника.

Школа од 56 до 63 одељења има 3,5 извршилаца на пословима стручног сарадника.

Школа од 64 до 71 одељења има четири извршиоца на пословима стручног сарадника.

Школа од 72 до 79 одељења има 4,5 извршилаца на пословима стручног сарадника.

Школа са 80 и више одељења има пет извршилаца на пословима стручног сарадника.

ШООО са 15 и мање одељења има 1 извршиоца на пословима стручног сарадника.

Брисан је ранији став 12. (види члан 1. Правилника - 45/2018-37)

ШООО од 16 до 31 одељења има 1,5 извршиоца на пословима стручног сарадника.

ШООО од 32 до 39 одељења има два извршиоца на пословима стручног сарадника.

ШООО са 40 и више одељења има 2,5 извршилаца на пословима стручног сарадника.

Додатну подршку, зависно од потреба школе и програма који се остварује, а у складу са мишљењем интерресорне комисије, може да пружа и социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог.

*Службени гласник РС, број 45/2018

Члан 11.

Школа са 24 и мање одељења има 0,5 извршилаца на пословима библиотекара.

Школа од 25 до 43 одељења има 1 извршиоца на пословима библиотекара.

Школа од 44 до 64 одељења има 1,5 извршилаца на пословима библиотекара.

Школа са 65 и више одељења има два извршиоца на пословима библиотекара.

У ШООО за утврђивање броја извршилаца на пословима бибилотекара примењују се критеријуми из ст. 1–4. овог члана.

*Службени гласник РС, број 45/2018

Други запослени у школи

Члан 12.

Школа са 15 и мање одељења има 0,5 извршилаца на пословима секретара.

Школа са 16 и више одељења има 1 извршиоца на пословима секретара.

ШООО са 7 и мање одељења има 0,5 извршилаца на пословима секретара.

ШООО са 8 и више одељења има 1 извршиоца на пословима секретара.

Школа са 15 и мање одељења има 0,5 извршилаца на пословима шефа рачуноводства.

Школа са 16 и више одељења има 1 извршиоца на пословима шефа рачуноводства.

ШООО са 7 и мање одељења има 0.5 извршилаца на пословима шефа рачуноводства.

ШООО са 8 и више одељења има 1 извршиоца на пословима шефа рачуноводства.

Школа од 16 до 23 одељења има 0,5 извршилаца на пословима административно-финансијског радника.

Школа од 24 до 47 одељења има 1 извршиоца на пословима административно-финансијског радника.

Школа од 48 до 67 одељења има 1,5 извршиоца на пословима административно-финансијског радника.

Школа са 68 и више одељења има 2 извршиоца на пословима административно-финансијског радника.

ШООО од 16 до 23 одељења има 0,5 извршилаца на пословима административно-финансијског радника.

ШООО од 24 до 31 одељења има 1 извршиоца на пословима административно-финансијског радника.

ШООО од 32 до 39 одељења има 1,5 извршиоца на пословима административно-финансијског радника.

ШООО са 40 и више одељења има 2 извршиоца на пословима административно-финансијског радника.

Брисан је ранији став 17. (види члан 3. Правилника - 45/2018-37)

Члан 13.

Школа са домом ученика за припремање три оброка (доручак, ручак, вечера) дневно има једног запосленог на пословима кувара за 60 ученика.

Школа са домом има једног запосленог за сервирање једног оброка за 360 ученика.

Школа за припремање и сервирање једног оброка има једног запосленог за 180 ученика или једног запосленог на пословима за сервирање једног оброка за 360 ученика.

Школа са целодневном наставом и продуженим боравком за припремање и сервирање једног оброка има једног запосленог на 180 ученика или једног запосленог на пословима сервирке за сервирање једног оброка на 360 ученика.

Број запослених из ст. 2–4. смањује се и повећава по начелу сразмерности (који је одређен бројем ученика и бројем оброка).

Члан 14.

На пословима домара/мајстора одржавања, школа у којој се настава изводи у једној смени има следећи број извршилаца:

1) школа која има грејну површину до 2000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 0,5 извршилаца;

2) школа која има грејну површину до 2000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 1 извршиоца;

3) школа која има грејну површину преко 2000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 1 извршиоца;

4) школа која има грејну површину преко 2000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 1,5 извршилаца.

На пословима одржавања објекта, опреме и грејања, школа у којој се настава изводи у две смене има следећи број извршилаца:

1) школа која има грејну површину до 2000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 0,5 извршилаца;

2) школа која има грејну површину до 2000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 1 извршиоца;

3) школа која има грејну површину од 2000 m2 до 5000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива има право на 1 извршиоца;

4) школа која има грејну површину од 2000 m2 до 5000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на пелет има право на 1,5 извршилаца;

5) школа која има грејну површину од 2000 m2 до 5000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 2 извршиоца;

6) школа која има грејну површину преко 5000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 2 извршиоца;

7) школа која има грејну површину преко 5000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 2,5 извршилаца.

Школа са грејним пећима, у којој се настава изводи у једној или у две смене, има:

1) 1 извршиоца на 16 одељења, уколико се школа греје пећима на течна и гасовита горива;

2) 1 извршиоца на 12 одељења, уколико се школа греје пећима на чврста горива.

Број извршилаца из става 3. овог члана, утврђује се применом начела сразмерности (која је одређена бројем одељења).

*Службени гласник РС, број 45/2018

Члан 15.

Број запослених на пословима одржавања хигијене у школи утврђује се у зависности од величине и врсте школског простора и начина грејања.

Школа има једног запосленог на пословима одржавања хигијене у школи на:

1) 450 m² школског простора за школе са централним системом грејања;

2) 400 m² школског простора за школе са грејним пећима.

Брисан је ранији став 3. (види члан 5. Правилника - 45/2018-37)

Број извршилаца из става 2. тач. 1) и 2) утврђује се применом начела сразмерности (која је одређена површином школског простора).

Члан 16.

Број запослених у школи може се увећати у следећим случајевима:

1) школа са целодневном наставом има 2 извршиоца по одељењу целодневне наставе;

2) школа са продуженим боравком има 1 извршиоца по свакој групи продуженог боравка;

3) школа са домом ученика има 1 васпитача по свакој васпитној групи;

4) школа која образује ученике којима је потребна додатна подршка има право на педагошког асистента, и то: педагошког асистента за групу ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, односно педагошког асистента за групу ученика ромске националности, којима је потребна додатна подршка у образовању, уз сагласност Министарства, у складу са законом и овим правилником;

5) школа која остварује образовање одраслих има право на андрагошког асистента, уз сагласност Министарства, у складу са законом и овим правилником;

6) школа која организује наставу за ученике на дужем кућном и болничком лечењу има 0,3 извршиоца по ученику на кућном лечењу и једног извршиоца за болничко одељење. Изузетно, школа која остварује програм основног образовања и васпитања, искључиво за ученике на дужем кућном или болничком лечењу, остварује право на 0,5 извршилаца по ученику на кућном лечењу.

*Службени гласник РС, број 106/2020

Педагошки асистенти

*Службени гласник РС, број 115/2020

Члан 16а

Школа може остварити право на ангажовање педагошких асистената, и то:

1) педагошког асистента за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом:

(1) уколико није била у могућности да оствари додатну подршку од стране школе за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања, односно Правилнику о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици („Службени гласник РС”, број 70/18), и

(2) уколико нема ангажованог дефектолога на пословима стручног сарадника или наставника, у складу са овим правилником.

Школа може остварити право на ангажовање педагошког асистента за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом када има најмање 10 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању, на основу мишљења Интерресорне комисије и препоруке Тима за инклузивно образовање на нивоу установе.

Педагошки асистент који пружа подршку ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује пуну норму у раду са 20 ученика који стичу образовање у складу са ИОП-ом 2.

2) педагошког асистента који пружа подршку ученицима ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању – када има најмање 20 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању, на основу одлуке педагошког колегијума. Педагошки колегијум доноси одлуку на основу препоруке Тима за инклузивно образовање на нивоу установе.

Педагошки асистент који пружа подршку ученицима ромске националности остварује пуну норму у раду са 35 ученика којима је потребна додатна подршка у образовању.

Норма педагошких асистената из става 1. тач. 1) и 2) овог члана процентуално се смањује и повећава у односу на број ученика за који су ангажовани по начелу сразмерности.

Министарство даје сагласност школама за ангажовање педагошких асистената које први пут уводе институт педагошког асистента, и то за:

1) педагошког асистента за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом,у складу са напред наведеним мерилима у погледу броја ученика, према редоследу на ранг-листи која се сачињава према укупном броју ИОП-а 2 у школи, а до износа средстава која су обезбеђена у буџету Републике Србије за ту намену;

2) педагошког асистента који пружа подршку ученицима ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању, у складу са напред наведеним мерилима у погледу броја ученика, према редоследу на ранг-листи, а до износа средстава која су обезбеђена у буџету Републике Србије за ту намену.

*Службени гласник РС, број 115/2020

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 115/2020) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 12. септембра 2020. године, а одредбе које се односе на педагошког асистента за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом почињу да се примењују након почетка примене аката Владе којима се уређују каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата за тог асистента (види члан 2. Правилника - 115/2020-69).

Андрагошки асистент

*Службени гласник РС, број 106/2020

Члан 16б

Школа може остварити право на ангажовање андрагошког асистента уколико има формирано најмање једно одељења на нивоу неког од циклуса програма функционалног основног образовања одраслих.

Уколико школа има формирана најмање три одељења има право на ангажовање једног андрагошког асистента са пуном нормом.

Норма андрашког асистената ангажованог у школи процентуално се смањује у односу на број одељења по начелу сразмерности.

Школа може остварити право на ангажовање другог андрагошког асистента са пуном нормом уколико има три и више одељења у издвојеном одељењу у Казнено поправном заводу (у даљем тексту: КПЗ).

Норма андрашког асистента ангажованог у КПЗ процентуално се смањује у односу на број одељења по начелу сразмерности.

Министарство даје сагласност школи сваке школске године за ангажовање андрагошког асистента у складу са напред наведеним мерилима у погледу броја одељења.

*Службени гласник РС, број 106/2020

III. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА У ШКОЛИ

Члан 17.

Материјални и други трошкови рада у школи утврђују се у зависности од врсте, намене и цене материјала и услуга.

Материјални и други трошкови утврђују се за школу као целину или по одељењу, васпитној групи, класи, по правилу, у физичким јединицама (kg. Т, m.m², комад и сл.).

Трошкови наставе

Члан 18.

Материјални трошкови наставе одређују се у висини од 2,5% бруто зарада запослених, уколико законом или другим прописом није друкчије утврђено.

Трошкови електричне енергије

Члан 19.

Трошкови електричне енергије утврђују се по одељењу, васпитној групи, класи или ученику на основу количине и цене електричне енергије, и то:

1) за осветљење 500 kWh годишње, уколико школа ради у једној смени;

2) за припрему хране 1200 kWh годишње;

3) за покретање инсталација за грејање 360 kWh годишње за грејни систем;

4) за друге намене 200 kWh годишње.

Школа која за осветљење користи флуоресцентне уместо обичних сијалица трошкови електричне енергије умањују се за три пута.

Школи која ради у две или више смена трошкови електричне енергије увећавају се за 50%.

Трошкови воде

Члан 20.

Трошкови воде утврђују се у зависности од намене, количине и цене воде у одређеном периоду.

Школи чији су објекти прикључени на месну (градску) водоводну мрежу, за одржавање хигијене објекта и опреме, хигијене ученика и радника и за пиће утврђују се 0,5 m воде по одељењу, васпитној групи или класи дневно, односно 183 m³ годишње.

Уколико школа има систем грејања на пару количина воде увећава се за 50% у односу на став 2. овог члана.

Школи са фискултурном салом увећава се количина воде за 10% у односу на ст. 2. и 3. овог члана.

Школи са сопственим базеном увећава се појединачно количина воде зависно од величине базена и учесталости промене воде у базену.

Трошкови грејања

Члан 21.

Трошкови грејања у школи утврђују се на основу количине горива, површине простора који се греје, дужине грејне сезоне и цене горива франко испорука школи.

Школи чији су објекти прикључени на месну топлификациону мрежу, трошкови грејања утврђују се на основу величине простора и текуће цене испоручиоца топлотне енергије.

Школи чији објекти имају сопствени систем централног грејања, трошкови грејања утврђују се у зависности од површине простора који се греје, врсте и цене употребљеног горива, и то:

1) Школа са сопственим грејањем на нафту:

(1) 12 литара у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у једној смени;

(2) 18 литара у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако роди у две, односно три смене.

2) Школа са сопственим централним грејањем на угаљ:

(1) 40 kg у току грејне сезоне по 1 m² који се греје, ако ради у једној смени;

(2) 50 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се греје, ако ради у две или више смена.

3) Школа са грејањем пећима на угаљ:

(1) 50 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у једној смени;

(2) 60 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у две, односно три смене.

4) Школа са грејањем пећима на огревно дрво:

(1) 0,07 m³ у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у једној смени;

(2) 0–10 m³ у току грејне сезоне по 1 m² простора који се греје, ако роди у две, односно три смене.

Грејна сезона се утврђује у трајању од 180 дана годишње.

Школи на планинском подручју и у оштријим климатским условима трошкови грејања увећавају се за 15% по основу дужег трајања грејне сезоне, односно потребне повећане температуре.

Трошкови за одржавање хигијене у школи

Члан 22.

Трошкови за одржавање хигијене у школи утврђују се на основу потребне количине материјала, зависно од делатности школе и текућих цена. Количина материјала се утврђује, и то:

1) За одржавање хигијене школског простора и опреме:

(1) 50 грама детерџента годишње по 1 m² затвореног простора;

(2) 20 грама соне киселине годишње по 1 m² затвореног простора;

(3) 30 грама средстава за чишћење паркета и других дрвених површина годишње по 1 m² затвореног простора;

(4) 0,02 литра дезинфекционих средстава по 1 m² затвореног простора годишње.

2) За одржавање хигијене судова, прибора за јело, прање руку и др. у школској кухињи:

(1) 0,25 литра течног детерџента годишње по ученику који је на исхрани;

(2) 50 грама детерџента у праху годишње по ученику на исхрани;

(3) 0,05 литра дезинфекционих средстава годишње по ученику на исхрани;

(4) 200 грама сапуна годишње по ученику на исхрани;

(5) 500 грама сапуна годишње по раднику који ради на одржавању хигијене простора, основних средстава, грејања и припреме и дистрибуције хране;

(6) 300 грама сапуна годишње по раднику који у школи ради на другим пословима и задацима.

Трошкови изношења смећа

Члан 23.

Трошкови изношења смећа одређује се зависно од величине школе, учесталости пражњења контејнера за смеће и цене услуга комуналне организације која врши изношење смећа.

IV. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ ОСТАЛИХ ТРОШКОВА И АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања

Члан 24.

Трошкови за текуће и инвестиционо одржавање основних и других средстава рада опредељују се зависно од старости средстава, износа годишње амортизације и потребе одржавања, и то:

1) Трошкови одржавања грађевинских објеката износе:

(1) 30% од предрачуна амортизације на грађевине старе до десет година;

(2) 50% од предрачуна амортизације на грађевинске објекте старе од 11 до 30 година;

(3) 70% од предрачуна амортизације на грађевинске објекте старе од 31 до 50 година;

(4) 80% од предрачуна амортизације на грађевинске објекте старе преко 50 година.

2) Трошкови одржавања опреме и других средстава рада износе:

(1) 20% од предрачуна амортизације за опрему и друга средства стара до три године;

(2) 40% од предрачуна амортизације за опрему и средства стара од четири до осам година;

(3) 70% од предрачуна амортизације за опрему и друга средства стара преко осам година.

Потребе за текуће и инвестиционо одржавање основних и других средстава рада планира свака школа годишњим програм рада. Потребе које искаже школа усаглашавају се са годишњим планом и предлогом финансијског плана школе за буџетску годину.

Члан 25.

Трошкови за стручно усавршавање радника, полагања стручног испита за приправнике, наставнике, стручне сараднике и васпитаче и за стручне семинаре, стручну литературу и др, утврђују се у висини износа до 1,0% од бруто зараде запослених радника у школи.

Трошкови коришћења градског земљишта

Члан 26.

Трошкови коришћења градског земљишта опредељују се у висини износа одређеног законом, односно на закону заснованих прописа.

Други материјални трошкови

Члан 27.

Материјални трошкови и трошкови рада (трошкови осигурања, канцеларијски материјал, трошкови интернет конекције, ТВ претплата, провизија банке, огласи, конкурси, ПТТ трошкови, награде ученицима итд.) утврђују се за сваку школу посебно у висини износа од 3% од бруто зараде запослених у школи.

Амортизација

Члан 28.

Трошкови амортизације обрачунавају се према закону и важећим прописима по годишњој стопи прописаној за основну школу.

Члан 29.

Уговором утврђена цена услуге за сваку школу умањује се у току једне школске године у случају:

1) кад школа не оствари годишњи план рада, сразмерно нереализованим садржајима и активностима,

2) за време штрајка, у складу са законом.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 75/15).

Члан 31.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од школске 2016/2017. године.

Број 110-00-00298/2016-04

У Београду, 23. августа 2016. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања: "Службени гласник РС", број 45/2018-37

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од школске 2018/2019. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања: "Службени гласник РС", број 106/2020-40

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се почев од школске 2020/2021. године, осим одредаба које се односе на педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом које почињу да се примењују након почетка примене аката Владе којима се уређују каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата за тог асистента.

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања: "Службени гласник РС", број 115/2020-69

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе које се односе на педагошког асистента за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом почињу да се примењују након почетка примене аката Владе којима се уређују каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата за тог асистента.