Zakon

 

На основу члана 22. став 14. и члана 24. став 6. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 68/15),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о начину и поступку давања стручне оцене и стручног мишљења о квалитету рукописа уџбеника, приручника и наставног материјала, додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

"Службени гласник РС", број 75 од 7. септембра 2016.

 

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин и поступак по којем Комисија за оцену рукописа уџбеника (у даљем тексту: Комисија), даје стручну оцену квалитета рукописа уџбеника (у даљем тексту: Стручна оцена).

Овим правилником прописује се и начин и поступак по којем Комисија коју из реда запослених формира Завод за унапређивање образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод), односно установа надлежна за послове унапређења и развоја стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања на територији аутономне покрајине (у даљем тексту: Покрајински завод) даје стручно мишљење о квалитету рукописа приручника и наставних материјала, додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава (у даљем тексту: Стручно мишљење).

Достављање материјала

Члан 2.

Координатор Комисије доставља свим члановима Комисије по један примерак рукописа уџбеника у штампаној и електронској форми.

Уколико Комисија има више од четири члана, координатор Комисије се стара да свим члановима Комисије прибави примерке рукописа уџбеника у штампаној и електронској форми.

Начин рада Комисије

Члан 3.

Комисија даје Стручну оцену, која садржи позив на испуњеност стандарда прописаних актом који утврђује стандарде квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби.

Сваки члан Комисије даје образложену појединачну стручну оцену рукописа уџбеника, којом утврђује испуњеност стандарда квалитета рукописа уџбеника по показатељима, и то:

1) лице са одговарајућим високим образовањем, које поседује компетенције из одређеног предмета односно стручне области (стручњак):

(1) стандард број 1. – Садржај уџбеника је релевантан за остваривање наставног плана и програма;

(2) стандард број 4. – Језик уџбеника је одговарајући и функционалан;

(3) стандард број 5. – Ликовно-графичка и техничка опремљеност уџбеника омогућавају његово једноставно коришћење;

2) лице са одговарајућим високим образовањем које поседује компетенције из методике струке/одговарајућег предмета/стручне области (методичар):

(1) стандард број 2. – Уџбеник подстиче развој ученика и омогућава самостално учење;

(2) стандард број 3. – Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима;

(3) стандард број 5. – Ликовно-графичка и техничка опремљеност уџбеника омогућавају његово једноставно коришћење;

3) лице са одговарајућим образовањем које реализује образовно-васпитни рад из одређеног предмета, односно стручне области (наставник – практичар):

(1) стандард број 1. – Садржај уџбеника је релевантан за остваривање наставног плана и програма;

(2) стандард број 2. – Уџбеник подстиче развој ученика и омогућава самостално учење;

(3) стандард број 3. – Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима;

(4) стандард број 4. – Језик уџбеника је одговарајући и функционалан;

(5) стандард број 5. – Ликовно-графичка и техничка опремљеност уџбеника омогућавају његово једноставно коришћење;

4) члан који је запослен у Заводу, односно Покрајинском заводу:

(1) стандард број 1. – Садржај уџбеника је релевантан за остваривање наставног плана и програма;

(2) стандард број 2. – Уџбеник подстиче развој ученика и омогућава самостално учење;

(3) стандард број 3. – Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима;

(4) стандард број 4. – Језик уџбеника је одговарајући и функционалан;

(5) стандард број 5. – Ликовно-графичка и техничка опремљеност уџбеника омогућавају његово једноставно коришћење.

Члан Комисије који се именује у складу са специфичним потребама одређеног предмета, стручне области, односно нивоа образовања, врсте уџбеника, узраста и потреба и могућности деце, ученика и одраслих, у оквиру своје појединачне Стручне оцене, утврђује испуњеност стандарда квалитета рукописа уџбеника сходно прописаним показатељима Стандарда, и то:

1) психолог:

(1) стандард број 2. – Уџбеник подстиче развој ученика и омогућава самостално учење;

2) дефектолог:

(1) додатне показатеље за уџбеник са прилагођеним садржајем/форматом/писмом за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом;

3) стручњак за одговарајући језик и писмо националне мањине

(1) стандард 4. – Језик уџбеника је одговарајући и функционалан;

4) стручњак за информационо-комуникационе технологије

(1) стандард 1. у оквиру тачке 2.2. – Електронски додатак је подршка самосталном учењу и праћењу напредовања.

Сваки члан Комисије, у оквиру своје појединачне Стручне оцене, поред стандарда чију испуњености оцењује, утврђује и испуњеност показатеља 2.6. – Показатељи изузетног стандарда квалитета уџбеника.

Појединачна стручна оцена садржи нумеричку и описну оцену задовољености показатеља у оквиру посматраног стандарда. Нумеричке оцене су 1 – показатељ није у довољној мери задовољен; 2 – показатељ је задовољен у минималном обиму; 3 – показатељ је задовољен у великом обиму; 4 – показатељ је задовољен у потпуности. Описна оцена представља образложење нумеричке оцене показатеља.

Уколико је један од показатеља оцењен оценом 1 сматра се да стандард није испуњен.

Појединачну стручну оцену рукописа уџбеника, члан Комисије мора описно да образложи.

Принцип једнаких могућности и забрана дискриминације

Члан 4.

Комисија пре доношења Стручне оцене процењује да ли рукопис омогућава остваривање принципа једнаких могућности, односно да ли има дискриминаторни садржај и/или облик, у складу са чланом 11. Закона о уџбеницима, о чему Завод, односно Покрајински завод, могу затражити мишљење државног органа надлежног за равноправност и заштиту од дискриминације.

Уколико Комисија процени, односно надлежни државни орган утврди да рукопис уџбеника не омогућава спровођење принципа једнаких могућности, односно да има дискриминаторни садржај и/или облик, прекида се поступак давања стручне оцене рукописа уџбеника, о чему Завод, односно Покрајински завод, истовремено обавештава издавача и Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), односно орган аутономне покрајине надлежан за послове образовања (у даљем тексту: Покрајински секретаријат).

Враћање рукописа издавачу на дораду

Члан 5.

Комисија може да, пре доношења Стручне оцене, једном врати издавачу рукопис уџбеника на дораду, ради отклањања мањих недостатака, уз детаљно образложење уочених недостатака.

Примедбе Комисије на рукопис уџбеника, Завод доставља на дораду издавачу у писаној и електронској форми.

По пријему исправке рукописа уџбеника од стране издавача, Комисија након процене, у писаној форми констатује да ли је издавач уклонио уочене недостатке, након чега доноси Стручну оцену.

Појединачна стручна оцена и Стручна оцена Комисије

Члан 6.

Сваки члан Комисије доставља своју појединачну стручну оцену председнику Комисије.

Председник Комисије на основу достављеног материјала сачињава предлог Стручне оцене, који доставља осталим члановима Комисије ради давања сагласности. Стручна оцена садржи описну оцену сваког појединачног стандарда.

Уколико су оцене чланова Комисије о испуњености стандарда различите, одлука о испуњености стандарда доноси се гласањем, а уколико је број гласова изједначен, глас председника Комисије је одлучујући.

Појединачна стручна оцена мора бити потписана од стране сваког члана Комисије, а Стручну оцену потписују сви чланови Комисије.

На основу Стручне оцене, Завод, односно Покрајински завод у законом прописаном року, истовремено доставља Министарству, односно Покрајинском секретаријату и издавачу предлог да се прихвати или одбије захтев за одобравање уџбеника.

Предлог из става 5. овог правилника садржи образложену Стручну оцену без потписа чланова Комисије.

Координатор Комисије се стара о законским роковима прописаним за доношење Стручне оцене.

Стручна оцена из става 4. овог члана, без потписа чланова Комисије, објављује се на званичној интернет страници Завода, истовремено са објављивањем Листе одобрених уџбеника.

Стручно мишљење

Члан 7.

Комисија из члана 1. став 2. овог правилника има три члана, који се именују из реда запослених у Заводу односно Покрајинском заводу.

Уколико у Заводу, односно Покрајинском заводу нису запослена лица са одговарајућим образовањем, могу се ангажовати лица са Листе оцењивача.

Чланови Комисије из става 1. овог члана дају појединачно стручно мишљење по свим показатељима, прописаним правилником којим се утврђују стандарди квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби.

На начин и поступак давања Стручног мишљења сходно се примењују одредбе овог правилника које се односе на давање Стручне оцене.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-000305/2016-04

У Београду, 23. августа 2016. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.