Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 75. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон),

Министар животне средине и просторног планирања, доноси

 

ПРАВИЛНИК

о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података

"Службени гласник РС", бр. 91 од 3. децембра 2010, 10 од 30. јануара 2013, 98 од 8. децембра 2016.

Члан 1.

Овим правилником прописује се методологија за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологија за врсте, начине и рокове достављања података.

Члан 2.

Национални регистар извора загађивања (у даљем тексту: Национални регистар) води Агенција за заштиту животне средине у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 36/09, у даљем тексту: Закон).

Локални регистар извора загађивања (у даљем тексту: Локални регистар) води надлежни орган јединице локалне самоуправе, у складу са Законом.

Члан 3.

Национални регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања различитих делатности, датих у Прилогу бр. 1. – Листа 1. Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Национални регистар извора загађивања, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Локални регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања различитих делатности, датих у Прилогу бр. 1. – Листа 2. Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Подаци из ст. 1 и 2. овог члана прикупљају се за период од једне календарске године.

Члан 4.

За потребе регистара прикупљају се подаци о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у Прилогу бр. 2. – Списак загађујућих материја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

За потребе регистара прикупљају се подаци о одређеним загађујућим материјама које емитују у ваздух и воде у зависности од делатности, дате у Прилогу бр. 3. – Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности и Прилогу бр. 4. – Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактерис-тикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењима делатности из члана 3. ст. 1. и 2. овог правилника.

Члан 5.

Подаци о количинама емитованих загађујућих материја који се достављају за регистре могу бити добијени мерењем, прорачуном или инжењерском проценом.

Мерења, односно математички методи и инжењерска процена морају бити у складу са релевантним националним, европским и међународним упутствима и стандардима.

Прорачуни за одређивање количина емитованих загађујућих материја у ваздух дати су у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, и то за:

1) фарме бројлера и друге товне живине;

2) фарме кока носиља;

3) фарме свиња.

*Службени гласник РС, број 98/2016

Члан 6.

Подаци за регистре из члана 2. овог правилника се достављају на обрасцима, и то:

1) Образац бр. 1. – Општи подаци о извору загађивања;

2) Образац бр. 2. – Емисије у ваздух;

3) Образац бр. 3. – Емисије у воде;

4) Образац бр. 4. – Емисије у земљиште;

5) Образац бр. 5. – Управљање отпадом.

Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 7.

Подаци за Национални регистар се достављају на следећи начин:

1) уносом података у информациони систем Националног регистра;

2) један комплет образаца одштампаних из информационог система Националног регистра у папирној форми, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица.

Подаци за Локалне регистре се достављају на следећи начин:

1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица;

2) један комплет образаца електронски на е-mail адресу надлежног органа јединице локалне самоуправе за правна лица и предузетнике из Прилога 1. Листа 2. или на компакт диску, без потписа и овере.

*Службени гласник РС, брoj 10/2013

Члан 8.

Подаци из члана 6. овог правилника достављају се најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то за:

1) Национални регистар, Агенцији за заштиту животне средине,

2) Локални регистар, надлежном органу јединице локалне самоуправе.

Члан 9.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о методологији за израду интегралног катастра загађивача („Службени гласник РС”, број 94/07).

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-156/2010-05

У Београду, 29. октобра 2010. године

Министар,

др Оливер Дулић, с.р.

 

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о допуни Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Службени гласник РС", број 98/2016) додат је Прилог 5. (види члан 1. Правилника - 98/2016-85)

 

Прилог бр. 1. – Листа 1. Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Национални регистар извора загађивања

Прилог бр. 1. – Листа 2. Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања

Прилог бр. 2. – Списак загађујућих материја

Прилог бр. 3. – Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности

Прилог бр. 4. – Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности

Прилог бр. 5 – Прорачуни за одређивање количина емитованих загађујућих материја у ваздух

 

Образац бр. 1. – Општи подаци о извору загађивања;

Образац бр. 2. – Емисије у ваздух;

Образац бр. 3. – Емисије у воде;

Образац бр. 4. – Емисије у земљиште;

Образац бр. 5. – Управљање отпадом.