Zakon

На основу члана 22. Закона о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање и продужење рока важења лиценце за превоз, обрасцима лиценце за превоз и извода лиценце за превоз и начину стављања на увид јавности информације о издатим и одузетим лиценцама за превоз

"Службени гласник РС", број 11 од 17. фебруара 2017.

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се изглед и садржина обрасца захтева за издавање и продужење рока важења лиценце за превоз, обрасци лиценце за превоз, извода лиценце за превоз, као и начин стављања на увид јавности информације о издатим и одузетим лиценцама за превоз.

Члан 2.

Образац захтева за издавање и продужење рока важења лиценце за превоз садржи три групе података, и то:

1) податке о подносиоцу захтева;

2) податке о предмету захтева;

3) податке о доказима који се прилажу.

Члан 3.

Образац захтева за издавање и продужење рока важења лиценце за превоз је на папиру А4 формата беле боје.

Изглед обрасца захтева за издавање и продужење рока важења лиценце за превоз дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Образац лиценце за превоз штампа се на посебно заштићеном папиру А4 формата светлоплаве боје, који има елементе заштите у штампи, суви жиг у облику грба Републике Србије и серијски број и дат је у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Образац извода лиценце за превоз штампа се на посебно заштићеном папиру А4 формата светлоплаве боје, који има елементе заштите у штампи, суви жиг у облику грба Републике Србије и серијски број и дат је у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Информације о издатим и одузетим лиценцама за превоз стављају се на увид јавности објављивањем на интернет страници министарства надлежног за послове саобраћаја.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00017/2017-03

У Београду, 17. фебруара 2017. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

 

Прилози

Прилог 1 - Захтев за издавање или продуживање рока важење лиценце за превоз терета у друмском саобраћају

Прилог 2 - Лиценца за јавни превоз терета у друмском саобраћају

Прилог 3 - Извод лиценце за јавни превоз терета у друмском саобраћају