Zakon

На основу члана 8. став 3, члана 21. став 2. и члана 44. став 2. Закона о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини и начину вођења евиденције лица одговорних за превоз и регистра лиценци за превоз терета и извода лиценце за превоз терета и о начину вођења евиденције о извршеним прекршајима и предузетим административним мерама

"Службени гласник РС", број 110 од 6. децембра 2017.

Члан 1.

Овим правилником прописују се садржина и начин вођења евиденције лица одговорних за превоз терета, садржина и начин вођења регистра лиценци за превоз терета и извода лиценце за превоз терета, као и начин вођења евиденције о извршеним прекршајима и предузетим административним мерама у складу са одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају (у даљем тексту: Закон), међународних уговора и других међународноправних аката који се закључују ради извршавања међународних уговора.

Члан 2.

Евиденција лица одговорних за превоз терета садржи најмање следеће податке о лицу одговорном за превоз:

1) име;

2) презиме;

3) место рођења;

4) датум рођења;

5) број сертификата о професионалној оспособљености;

6) датум издавања сертификата о професионалној оспособљености;

7) државу издавања сертификата о професионалној оспособљености;

8) број домаћих превозника код којих је радно ангажовано као лице одговорно за превоз;

9) број теретних возила домаћих превозника код којих је радно ангажовано као лице одговорно за превоз;

10) податак о професионалном угледу;

11) датум одузимања сертификата о професионалној оспособљености.

Евиденција из става 1. овог члана води се у електронском облику, тако што се подаци уносе на следећи начин:

1) за име у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 100;

2) за презиме у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 100;

3) за место рођења у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 50;

4) за датум рођења у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (GGGG-MM-DD) са 8 карактера;

5) за број сертификата о професионалној оспособљености у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 20;

6) за датум издавања сертификата о професионалној оспособљености у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (GGGG-MM-DD) са 8 карактера;

7) за државу издавања сертификата о професионалној оспособљености у облику међународнe ознакe Републике Србије ISO 3166-1 alpha 2 са 3 карактера;

8) за број домаћих превозника код којих је лице одговорно за превоз радно ангажовано у облику алфа-нумеричког поља са једним карактером;

9) за број теретних возила домаћих превозника код којих је лице одговорно за превоз радно ангажовано у облику алфа-нумеричког поља са два карактера;

10) за податак о професионалном угледу у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 100;

11) за датум одузимања сертификата о професионалној оспособљености у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (GGGG-MM-DD) са 8 карактера.

Члан 3.

Регистар лиценци за превоз терета и извода лиценце за превоз терета (у даљем тексту: Регистар) садржи податке о лиценци, изводу лиценце, лицу одговорном за превоз ангажованом од стране домаћег превозника и домаћем превознику.

Регистар садржи најмање следеће податке о лиценци за превоз терета:

1) врсту лиценце за превоз (јавни превоз терета у домаћем друмском саобраћају или јавни превоз терета у домаћем и међународном друмском саобраћају);

2) редни (серијски) број лиценце за превоз;

3) датум почетка важења лиценце за превоз;

4) датум истека рока важења лиценце за превоз;

5) број извода лиценце за превоз;

6) статус лиценце за превоз (издата/преузета, привремено одузета, одузета, поново издата или престала да важи);

7) датум доношења привременог решења о одузимању лиценце;

8) датум доношења решења о одузимању лиценце;

9) разлог одузимања лиценце:

(1) домаћи превозник је престао да испуњава услов пословног угледа;

(2) домаћи превозник је престао да испуњава услов професионалне оспособљености;

(3) домаћи превозник је престао да испуњава услов финансијске способности;

(4) домаћи превозник је престао да испуњава услов стварног и сталног седишта;

(5) други разлози;

10) датум издавања дупликата лиценце за превоз или извода лиценце за превоз.

Регистар садржи најмање следеће податке о изводу лиценце за превоз терета:

1) редни (серијски) број лиценце за превоз;

2) врсту извода лиценце за превоз;

3) редни (серијски) број извода лиценце за превоз;

4) датум почетка важења извода лиценце за превоз;

5) датум истека рока важења извода лиценце за превоз;

6) регистарску ознаку теретног возила за које је издат извод лиценце за превоз.

Регистар садржи најмање следеће податке о лицу одговорном за превоз ангажованом од стране домаћег превозника:

1) име;

2) презиме;

3) број сертификата о професионалној оспособљености;

4) датум издавања сертификата о професионалној оспособљености;

5) државу издавања сертификата о професионалној оспособљености;

6) податак о професионалном угледу.

Регистар садржи најмање следеће податке о домаћем превознику:

1) пословно име;

2) правну форму;

3) адресу стварног и сталног седишта;

4) град стварног и сталног седишта;

5) поштански број стварног и сталног седишта;

6) број сертификата о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз;

7) податке о лиценци за превоз терета (врста, редни (серијски) број, датум почетка важења, датум истека рока важења);

8) број и врсту изречених казни домаћем превознику у последње две године.

Регистар се води у електронском облику, тако што се подаци из ст. 2–5. овог члана уносе на следећи начин:

1) за врсту лиценце за превоз у облику слободног алфа-нумеричког поља са 2 карактера;

2) за редни (серијски) број лиценце за превоз у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 20;

3) за датум почетка важења лиценце за превоз у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (GGGG-MM-DD) са 8 карактера;

4) за датум истека рока важења лиценце за превоз у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (GGGG-MM-DD) са 8 карактера;

5) за број извода лиценце за превоз у облику слободног нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 4;

6) за статус лиценце за превоз у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 15;

7) за датум доношења привременог решења о одузимању лиценце за превоз у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (GGGG-MM-DD) са 8 карактера;

8) за датум доношења решења о одузимању лиценце за превоз у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (GGGG-MM-DD) са 8 карактера;

9) за разлог одузимања лиценце за превоз у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 100;

10) за датум издавања дупликата лиценце за превоз у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (GGGG-MM-DD) са 8 карактера;

11) за врсту извода лиценце за превоз у облику слободног алфа-нумеричког поља са 2 карактера;

12) за редни (серијски) број извода лиценце за превоз у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 20;

13) за датум почетка важења извода лиценце за превоз у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (GGGG-MM-DD) са 8 карактера;

14) за датум истека рока важења извода лиценце за превоз у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (GGGG-MM-DD) са 8 карактера;

15) за регистарску ознаку теретног возила за које је издат извод лиценце за превоз у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 20;

16) за име лица одговорног за превоз у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 100;

17) за презиме лица одговорног за превоз у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 100;

18) за број сертификата о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 20;

19) за датум издавања сертификата о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (GGGG-MM-DD) са 8 карактера;

20) за државу издавања сертификата о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз у облику међународнe ознакe Републике Србије ISO 3166-1 alpha 2 са 3 карактера;

21) за податак о професионалном угледу лица одговорног за превоз у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 100;

22) за пословно име домаћег превозника у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 100;

23) за правну форму домаћег превозника у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 50;

24) за адресу стварног и сталног седишта домаћег превозника у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 150;

25) за град стварног и сталног седишта домаћег превозника у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 50;

26) за поштански број стварног и сталног седишта домаћег превозника у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 10;

27) за број и врсту изречених казни домаћем превознику у последње две године у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 1.000.

Члан 4.

Евиденција о извршеним прекршајима и предузетим административним мерама у складу са одредбама Закона, међународних уговора и других међународноправних аката који се закључују ради извршавања међународних уговора, садржи најмање следеће податке о надзираном субјекту и лицу које је извршило прекршај:

1) број инспекцијског налога;

2) датум обављене контроле;

3) време обављене контроле;

4) место обављене контроле;

5) пословно име надзираног субјекта;

6) адресу стварног и сталног седишта надзираног субјекта;

7) град стварног и сталног седишта надзираног субјекта;

8) поштански број стварног и сталног седишта надзираног субјекта;

9) државу стварног и сталног седишта надзираног субјекта;

10) име лица које је извршило прекршај;

11) презиме лица које је извршило прекршај;

12) место рођења лица које је извршило прекршај;

13) датум рођења лица које је извршило прекршај;

14) податак о врсти извршеног прекршаја;

15) податак о предузетој административној мери.

Евиденција из става 1. овог члана води се у електронском облику на следећи начин:

1) за број инспекцијског налога у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 100;

2) за датум обављене контроле у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (GGGG-MM-DD) са 8 карактера;

3) за време обављене контроле у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (HH-MM) са 4 карактера;

4) за место обављене контроле у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 150;

5) за пословно име надзираног субјекта у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 100;

6) за адресу стварног и сталног седишта надзираног субјекта у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 150;

7) за град стварног и сталног седишта надзираног субјекта у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 50;

8) за поштански број стварног и сталног седишта надзираног субјекта у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 10;

9) за државу стварног и сталног седишта надзираног субјекта у облику међународнe ознакe ISO 3166-1 alpha 2 са 3 карактера;

10) за име лица које је извршило прекршај у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 100;

11) за презиме лица које је извршило прекршај у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 100;

12) за место рођења лица које је извршило прекршај у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 50;

13) за датум рођења лица које је извршило прекршај у облику слободног нумеричког поља ISO 8601 (GGGG-MM-DD) са 8 карактера;

14) за податак о врсти извршеног прекршаја у облику слободног алфа-нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 1.000;

15) за податак о предузетој административној мери у облику слободног алфа нумеричког поља са бројем карактера од 1 до 150.

Члан 5.

Овај правилник усклађен је са свим начелима и битним захтевима Уредбе (ЕЗ) Број 1071/2009 Европског парламента и Савета од 21. октобра 2009. године о успостављању заједничких правила која се односе на услове за обављање професије друмског превозника и стављању ван снаге Директиве Савета 96/26/EК, Службени лист Европске уније Л 300 од 14. новембра 2009. године, Одлукe Комисије Број 2009/992/EU од 17. децембра 2009. године о минималним захтевима у погледу података који се морају унети у национални електронски регистар предузећа регистрованих за друмски превоз, као и Уредбе (ЕЗ) 1213/2010 од 16. децембра 2010. године о утврђивању заједничких правила за повезивање националних електронских регистара о друмским транспортним предузећима.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00186/2017-03

У Београду, 29. новембра 2017. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.