Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена

"Службени гласник РС", број 110 од 6. децембра 2017.

Члан 1.

Овим правилником ближe се прoписуjе подстицај за подршку програму који се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса и који обухвата очување животињских генетичких ресурса у банци гена (у даљем тексту: подстицај), услови, начин остваривања права на подстицај, образац захтева за остваривање права на подстицај, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Члан 2.

Подстицај обухвата подршку програму који се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса и који обухвата очување животињских генетичких ресурса у банци гена у складу са посебним прописом којим се прописује листа генетских резерви домаћих животиња и начин очувања генетских резерви домаћих животиња, као и листа аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса.

Члан 3.

Подршка програму из члана 2. овог правилника обезбеђује се давањем подстицаја за прихватљиве активности по грлу/јединки које су дате у Прилогу – Табела прихватљивих активности по грлу/јединки (у даљем тексту: Прилог), који је одштампан уз овој правилник и чини његов саставни део.

Прихватљиве активности по грлу/јединки за дијагностичка испитивања мушких приплодњака односе се на дијагностичка испитивања за која по програму мера здравствене заштите животиња нису обезбеђена средства у буџету Републике Србије.

Члан 4.

Право на подстицај oстварује:

1) правно лице;

2) предузетник.

Лице из става 1. овог члана право на подстицај остварује ако:

1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и налази се у активном статусу;

2) је уписано у Регистар правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности за репродукцију животиња и вештачко осемењавање говеда и бивола у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

3) има дозволу за коришћење приплодњака за вештачко осемењавање у складу са законом којим се уређује сточарство.

Члан 5.

Лице из члана 4. овог правилника остварује право на подстицај и ако:

1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

2) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода осим доприноса по основу обавезног социјалног осигурања.

Члан 6.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицај (у даљем тексту: захтев), који нарочито садржи рок за подношење захтева.

Текст јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Управа опредељује висину укупних расположивих средстава по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Управа може расписати један или више јавних позива за календарску годину, у складу са ставом 3. овог члана.

Члан 7.

Поступак за остваривање права на подстицај покреће се по захтеву лица које испуњава услове из чл. 4. и 5. овог правилника.

Захтев се подноси у року одређеном јавним позивом из члана 6. овог правилника, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицај за очување животињских генетичких ресурса у банци гена, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Лице из става 1. овог члана може поднети само један захтев по истом јавном позиву и то за једно грло/јединку.

Члан 8.

Уз захтев из члана 7. овог правилника доставља се следећа документација:

1) извод из Регистра правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности за репродукцију животиња и вештачко осемењавање говеда и бивола у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

2) дозвола за коришћење приплодњака за вештачко осемењавање у складу са законом којим се уређује сточарство;

3) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода осим доприноса по основу обавезног социјалног осигурања, издато од стране надлежне пореске управе;

4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода осим доприноса по основу обавезног социјалног осигурања, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Документација из става 1. овог члана доставља се у оригиналу или овереној фотокопији.

Документација из става 1. овог члана доставља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Члан 9.

Управа врши обраду захтева провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција (у даљем тексту: административна контрола).

Захтев поднет од стране лица које не испуњава услове за остваривање права на подстицај у складу са чланом 4. овог правилника, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца по једном јавном позиву, Управа одбацује без разматрања.

Члан 10.

После извршене административне контроле и утврђивања услова за остваривање права на подстицај директор Управе доноси решење о остваривању права на подстицај и исплати подстицаја за лице из члана 4. овог правилника (у даљем тексту: корисник подстицаја).

Решењем из става 1. овог члана нарочито се утврђују прихватљиви трошкови, износ подстицаја који се исплаћује кориснику подстицаја и рок за реализацију програма у трајању од 18 месеци од дана исплате.

Управа исплаћује износ подстицаја на наменски рачун корисника подстицаја на основу решења из става 1. овог члана по редоследу подношења уредно поднетих захтева до утрошка средстава у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 11.

Корисник подстицаја у року за реализацију програма из члана 10. став 2. овог правилника производи и конзервира 1.000 доза семена.

Корисник подстицаја по реализацији програма, а најкасније у року од три месеца од истека рока за реализацију из члана 10. став 2. овог правилника Управи доставља извештај који садржи податке о спровођењу свих планираних активности, као и рачуне и доказе о извршеном плаћању тих активности и то потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке.

Корисник подстицаја трајно чува конзервирани генетички материјал који је предмет подстицаја.

Корисник подстицаја користи конзервирани генетички материјал који је предмет подстицаја за осемењавање животиња само уз сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде.

Члан 12.

Подстицај се утврђује у износу од 100% прихватљивих трошкова, у складу са Прилогом овог правилника, а до максималног износа подстицаја по кориснику подстицаја.

Максимални износ подстицаја по прихватљивим активностима по грлу/јединки дат је у Прилогу овог правилника.

Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја је 890.000 динара по јавном позиву.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00024/2017-09

У Београду, 29. новембра 2017. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилози

Образац - Захтев за остваривање права на подстицај за очување животињских генетичких ресурса у банци гена

Прилог - Табела прихватљивих активности по грлу/јединки