Zakon

На основу члана 4. став 18. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС”, број 96/15),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, уз сагласност министра надлежног за послове рада, доноси

ПРАВИЛНИК

о евиденцији радног времена члана посаде возила

"Службени гласник РС", број 13 од 24. фебруара 2017.

   

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин израчунавања просечног недељног радног времена, као и садржај и начин вођења евиденције о радном времену члана посаде возила (у даљем тексту: Евиденција).

Члан 2.

Просечно недељно радно време члана посаде возила израчунава се на следећи начин:

radno_vreme.tif

при чему је:

А – укупно трајање радног времена у референтном периоду (часова и минута);

Б – укупно трајање годишњег одмора, одсуства са рада због привремене спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању и осталих одсустава са рада уз накнаду зараде у смислу прописа о раду (у даљем тексту: плаћено одсуство), у референтном периоду (часова и минута).

Референтни период из става 1. овог члана је број недеља током четири узастопна календарска месеца, који износи:

1) 17 недеља, за периоде јануар–април, фебруар–мај, март–јун, април–јул, јун–септембар, август–новембар, септембар–децембар, новембар–фебруар и децембар–март

2) 18 недеља, за периоде мај–август, јул–октобар и октобар–јануар.

Референтни период током четири узастопна календарска месеца може да се продужи за период трајања плаћеног одсуства ако плаћено одсуство траје најмање две недеље, с тим што референтни период због трајања плаћеног одсуства може да се продужи најдуже осам недеља.

Изузетно, референтни период из става 1. овог члана је најдуже 26 недеља током шест узастопних календарских месеци, у складу са колективним уговором односно договором између представника послодавца и запослених.

За потребе овог прорачуна, недеља чији се дани налазе у два месеца, рачуна се у оном месецу у којем има најмање четири дана.

Члан 3.

Превозник води Евиденцију за сваку недељу, у писаном или електронском облику.

Подаци за сваког члана посаде возила се редовно уписују у Евиденцију, а најкасније до петог дана у наредном месецу за претходни месец.

На захтев члана посаде возила, у писаном или електронском облику, превозник је дужан да му изда извод из Евиденције најкасније до петог дана у наредном месецу за претходни месец.

Изузетно, уколико подаци о радном времену члана посаде возила нису доступни превознику због тренутног обављања превоза, подаци се уписују у Евиденцију најкасније у року од два радна дана након повратка члана посаде возила на локацију превозника.

У Евиденцији се за сваког члана посаде возила одвојено воде следећи подаци:

1) име и презиме;

2) јединствени матични број грађана;

3) датум и место рођења члана посаде возила;

4) датум почетка и завршетка недеље;

5) време почетка радног дана;

6) време завршетка радног дана;

7) трајање радног дана (часова и минута);

8) трајање дневног радног времена (часова и минута);

9) трајање ноћног рада (часова и минута);

10) трајање времена управљања возилом (часова и минута);

11) трајање осталог радног времена (часова и минута);

12) трајање плаћеног одсуства (часова);

13) трајање времена расположивости (часова и минута);

14) трајање времена одмора (часова и минута);

15) трајање недељног радног времена (часова и минута).

Трајање радног дана је збир трајања свих активности од завршетка претходног дневног или недељног одмора до почетка наредног дневног или недељног одмора, а обухвата активности које се односе на управљање возилом, остале послове, расположивост, паузе, одморе (у случају подељеног одмора – минимално три часа) и одморе у току дневног рада.

Послодавац може у Евиденцију да евидентира и периоде ноћног рада који се не сматрају ноћним радом, а који су дефинисани општим прописима о раду ради остваривања права на увећану зараду по том основу (време управљања возилом и остало радно време у периоду од 22,00 до 24,00 часова и у периоду од 4,00 до 6,00 часова).

Евиденцију потписују одговорно лице превозника и члан посаде возила.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. априла 2017. године.

Брoj 110-00-00225/2016-03

У Београду, 17. фебруара 2017. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.