Zakon

На основу члана 13. став 11. Закона о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о техничким и техничко-експлоатационим условима које мора испуњавати теретно возило или скуп возила којим се обавља превоз терета у друмском саобраћају и о обрасцима потврда о испуњавању ових услова

"Службени гласник РС", број 14 од 27. фебруара 2017.

1. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником прописују се технички услови у погледу буке и емисије загађивача и техничко-експлоатациони услови у погледу безбедности саобраћаја као и обрасци потврда надлежног органа и произвођача, односно овлашћеног представника произвођача у Републици Србији о испуњености техничких услова у погледу буке и емисије загађивача и о испуњености техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности саобраћаја.

2. ТЕРЕТНА И ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА

Члан 2.

Теретно возило чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 килограма сврстава се у једну од следећих категорија:

1) „зелено” возило;

2) „зеленије и безбедно” возило;

3) „ЕВРО III безбедно” возило;

4) „ЕВРО IV безбедно” возило;

5) „ЕВРО V безбедно” возило;

6) „ЕВРО ЕЕV безбедно” возило;

7) „ЕВРО VI безбедно” возило.

Уколико се теретно возило не може сврстати у неку од категорија или је теретном возилу које је сврстано у једну од категорија из става 1. овог правилника истекла Потврда из члана 13. став 2. такво теретно возило сврстава се у категорију – возило.

Члан 3.

У категорију „зелено” возило може се сврстати теретно возило за које домаћи превозник поседује Потврду о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача за „зелено” возило коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији на обрасцу формата А4 светлозелене боје датом у Прилогу 1. или Прилогу 2, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Потврда из Прилога 1. важећа је уколико је датум издавања потврде до 31. децембра 2005. године.

Потврда из Прилога 2. је важећа од 1. јануара 2006. године.

Члан 4.

У категорију „зеленије и безбедно” возило може се сврстати теретно возило за које домаћи превозник поседује следеће потврде:

1) Потврду „А” о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача за „зеленије и безбедно” возило коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији на обрасцу формата А4 светлозелене боје, са дијагоналном линијом од доњег левог угла ка горњем десном углу, датом у Прилогу 3. или Прилогу 4, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део;

2) Потврду „Б” о испуњавању техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за „зеленије и безбедно” возило коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији, односно овлашћена организација, односно ако произвођач не уграђује сву опрему потврду издаје овлашћена организација и произвођач или овлашћена организација и овлашћени представник произвођача у Републици Србији на обрасцу формата А4 светлозелене боје, са дијагоналном линијом од доњег левог угла ка горњем десном углу, датом у Прилогу 5. или Прилогу 6, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Потврде из Прилога 3. и Прилога 5. важеће су уколико је датум издавања потврде до 31. децембра 2005. године.

Потврде из Прилога 4. и Прилога 6. важеће су од 1. јануара 2006. године.

Члан 5.

У категорију „ЕВРО III безбедно” возило може се сврстати теретно возило за које домаћи превозник поседује следеће потврде:

1) Потврду „А” о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача за „ЕВРО III безбедно” возило коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији на обрасцу формата А4 светлозелене боје, датом у Прилогу 7. или Прилогу 8, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део;

2) Потврду „Б” о испуњавању техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за „ЕВРО III безбедно” возило коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији, односно овлашћена организација, односно ако произвођач не уграђује сву опрему потврду издаје овлашћена организација и произвођач или овлашћена организација и овлашћени представник произвођача у Републици Србији на обрасцу формата А4 светлозелене боје, датом у Прилогу 9 или Прилогу 10, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Потврде из Прилога 7. и Прилога 9. важеће су уколико је датум издавања потврде до 31. децембра 2005. године.

Потврде из Прилога 8. и Прилога 10. важеће су уколико је датум издавања потврде од 1. јануара 2006. године до 31. марта 2009. године.

Члан 6.

У категорију „ЕВРО IV безбедно” возило може се сврстати теретно возило за које домаћи превозник поседује следеће потврде:

1) Потврду „А” о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача за „ЕВРО IV безбедно” возило коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији на обрасцу формата А4 светлозелене боје, датом у Прилогу 11, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) Потврду „Б” о испуњавању техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за „ЕВРО IV безбедно” возило коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији, односно овлашћена организација, односно ако произвођач не уграђује сву опрему потврду издаје овлашћена организација и произвођач или овлашћена организација и овлашћени представник произвођача у Републици Србији на обрасцу формата А4 светлозелене боје, датом у Прилогу 12, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Потврде из Прилога 11. и Прилога 12. важеће су уколико је датум издавања потврде до 31. марта 2009. године.

Члан 7.

У категорију „ЕВРО V безбедно” возило може се сврстати теретно возило за које домаћи превозник поседује потврду ЦЕМТ о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача и техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за „ЕВРО V безбедно” возило коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији, односно овлашћена организација, односно ако произвођач не уграђује сву опрему потврду издаје овлашћена организација и произвођач или овлашћена организација и овлашћени представник произвођача у Републици Србији на обрасцу формата А4 светлозелене боје, датом у Прилогу 13, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део

Потврда из Прилога 13. важећа је уколико је датум издавања потврде до 31. марта 2009. године.

Члан 8.

У категорију „ЕВРО III безбедно” возило или „ЕВРО IV безбедно” возило или „ЕВРО V безбедно” возило може се сврстати и теретно возило за које домаћи превозник поседује Потврду ЦЕМТ о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача и техничко-експолоатационих услова у погледу безбедности за „ЕВРО III безбедно” возило или „ЕВРО IV безбедно” возило или „ЕВРО V безбедно” возило коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији, односно овлашћена организација, односно ако произвођач не уграђује сву опрему потврду издаје овлашћена организација и произвођач или овлашћена организација и овлашћени представник произвођача у Републици Србији – на обрасцу формата А4 светлозелене боје, датом у Прилогу 14, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Потврда из Прилога 14. издаје се до 1. јануара 2014. године и важећа је уколико је издата до тог датума.

Члан 9.

У категорију „ЕВРО IV безбедно” возило или „ЕВРО V безбедно” возило или „ЕВРО ЕЕV безбедно” возило или „ЕВРО VI безбедно” возило сврстава се теретно возило за које домаћи превозник поседује Потврду ЦЕМТ о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача и техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности „ЕВРО IV безбедно” возило или „ЕВРО V безбедно” возило или „ЕВРО ЕЕV безбедно” возило или „ЕВРО VI безбедно” возило коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији, односно овлашћена организација, односно ако произвођач не уграђује сву опрему потврду издаје овлашћена организација и произвођач или овлашћена организација и овлашћени представник произвођача у Републици Србији – на обрасцу формата А4 светлозелене боје, датом у Прилогу 15, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 10.

Теретно возило чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg и не прелази 6000 kg сврстава се у категорију „ЕВРО IV безбедно” возило или „ЕВРО V безбедно” возило или „ЕВРО ЕЕV безбедно” возило или „ЕВРО VI безбедно” возило ако домаћи превозник поседује Потврду ЦЕМТ о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача и техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности „ЕВРО IV безбедно” возило или „ЕВРО V безбедно” возило или „ЕВРО ЕЕV безбедно” возило или „ЕВРО VI безбедно” возило коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији, односно овлашћена организација, односно ако произвођач не уграђује сву опрему, потврду издаје овлашћена организација и произвођач или овлашћена организација и овлашћени представник произвођача у Републици Србији – на обрасцу формата А4 светлозелене боје, датом у Прилогу 16, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 11.

За прикључно возило које се користи у скупу возила у коме је теретно возило категорије „зеленије и безбедно” возило или „ЕВРО III безбедно” возило или „ЕВРО IV безбедно” возило или „ЕВРО V безбедно” возило или „ЕВРО ЕЕV безбедно” возило или „ЕВРО VI безбедно” возило домаћи превозник мора да поседује Потврду ЦЕМТ о испуњавању техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за прикључно возило коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији, односно овлашћена организација ако произвођач више не постоји, односно ако произвођач не уграђује сву опрему потврду издаје овлашћена организација и произвођач или овлашћена организација и овлашћени представник произвођача у Републици Србији – на обрасцу формата А4 светложуте боје, датом у Прилогу 17 или Прилогу 18, који су одштампани уз овај правилник и чини његов саставни део.

Потврда из Прилога 17. важећа је уколико је датум издавања потврде до 31. децембра 2013. године.

Потврда из Прилога 18. важећа је уколико је датум издавања потврде од 1. јануара 2014. године.

Члан 12.

За прикључно возило чија највећа дозвољена маса не прелази 3500 килограма а које се користи у скупу возила у коме је теретно возило категорије „зеленије и безбедно” возило или „ЕВРО III безбедно” возило или „ЕВРО IV безбедно” возило или „ЕВРО V безбедно” возило или „ЕВРО ЕЕV безбедно” возило или „ЕВРО VI безбедно” возило домаћи превозник мора да поседује Потврду ЦЕМТ о испуњавању техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за прикључно возило коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији, односно овлашћена организација ако произвођач више не постоји, односно ако произвођач не уграђује сву опрему потврду издаје овлашћена организација и произвођач или овлашћена организација и овлашћени представник произвођача у Републици Србији – на обрасцу формата А4 светложуте боје, датом у Прилогу 19, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 13.

За теретно возило које се сврстава у категорију „зеленије и безбедно” возило или „ЕВРО III безбедно” возило или „ЕВРО IV безбедно” возило или „ЕВРО V безбедно” возило или „ЕВРО ЕЕV безбедно” возило или „ЕВРО VI безбедно” возило поред потврда из чл. 4–10. овог правилника, као и за прикључно возило које се користи уз то возило, поред потврде из чл. 11. и 12. овог правилника, домаћи превозник мора поседовати и Потврду ЦЕМТ о способности теретног или прикључног возила за коришћење у друмском саобраћају коју издаје министарство надлежно за послове саобраћаја – на обрасцу формата А4 беле боје, датом у Прилогу 20, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Потврда ЦЕМТ о способности теретног или прикључног возила за коришћење у друмском саобраћају издаје се најкасније 30 дана пре истека регистрације возила са роком важења од годину дана ако су уређаји и опрема који су уграђени у теретно и прикључно возило у функцији и ако су исправни.

Потврда ЦЕМТ о способности теретног или прикључног возила за коришћење у друмском саобраћају из става 1. овог члана издаје се посебно за теретно, а посебно за прикључно возило.

Уређаји и опрема који су уграђени у теретно и прикључно возило из става 1. овог члана и шта се на тим уређајима и опреми проверава дато је у Прилогу 21, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 14.

Потврде из чл. 3–13. овог правилника имају у горњем десном углу јединствену нумерацију која се састоји од међународне ознаке Републике Србије и редног броја потврде.

Потврда „А” о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача и Потврда „Б” о испуњавању техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности издате за исто теретно возило имају исти редни број.

Потврде из става 1. овог члана издају се на српском или енглеском или француском или немачком језику, а уз те потврде налазе се и формулари потврда на осталим наведеним језицима.

Члан 15.

На предњој страни теретног возила зависно од категорије у коју се возило сврстава налази се знак у облику круга пречника 200 mm зелене боје, са спољашњим ободом – ивицом од 20 mm беле боје са уцртаним латиничним словом или римским бројем беле боје димензија 114 mm или знак у облику круга пречника 130 mm зелене боје, са спољашњим ободом – ивицом од 20 mm беле боје са уцртаним латиничним словом или римским бројем беле боје димензија 75 mm, и то:

– за категорију „зелено” возило – латинично слово Е;

– за категорију „зеленије и безбедно” возило – латинично слово С;

– за категорију „ЕВРО III безбедно” возило – број III;

– за категорију „ЕВРО IV безбедно” возило – број IV;

– за категорију „ЕВРО V безбедно” возило – број V;

– за категорију „ЕВРО ЕЕV безбедно” возило – латинична слова ЕЕV;

– за категорију „ЕВРО VI безбедно” возило – број VI.

Изглед знака из става 1. овог члана дат је у Прилогу 22, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 16.

Потврда ЦЕМТ о способности теретног или прикључног возила за коришћење у друмском саобраћају издаје се на основу достављених доказа да возило, поред услова прописаних овим правилником, испуњава и остале услове предвиђене законом којим се уређује превоз у друмском саобраћају и законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима.

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о техничким и техничко-експлоатационим условима које морају испуњавати теретна возила и аутобуси којима се обавља међународни јавни превоз у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 73/13).

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00007/2017-03

У Београду, 21. фебруара 2017. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

 

Прилози

Прилог 1. - Потврда о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача за "зелено" возило

Прилог 2. - Потврда о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача за "зелено" возило

Прилог 3. - Потврда о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача за "зеленије и безбедно" возило (Потврда "А")

Прилог 4. - Потврда о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача за "зеленије и безбедно" возило (Потврда "А")

Прилог 5. - Потврда о испуњавању техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за "зеленије и безбедно" возило (Потврда "Б")

Прилог 6. - Потврда о испуњавању техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за "зеленије и безбедно" возило (Потврда "Б")

Прилог 7. - Потврда о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача за "ЕВРО III безбедно" возило (Потврда "А")

Прилог 8. - Потврда о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача за "ЕВРО III безбедно" возило (Потврда "А")

Прилог 9. - Потврда о испуњавању техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за "ЕВРО III безбедно" возило (Потврда "Б")

Прилог 10. - Потврда о испуњавању техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за "ЕВРО III безбедно" возило (Потврда "Б")

Прилог 11. - Потврда о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача за "ЕВРО IV безбедно" возило (Потврда "А")

Прилог 12. - Потврда о испуњавању техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за "ЕВРО IV безбедно" возило (потврда "Б")

Прилог 13. - Потврда ЦЕМТ о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача и техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за "ЕВРО V безбедно" возило

Прилог 14. - Потврда ЦЕМТ о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача и техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за "ЕВРО III безбедно" возило/"ЕВРО IV безбедно" возило/"ЕВРО V безбедно" возило

Прилог 15. - Потврда ЦЕМТ о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача и техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за "ЕВРО IV безбедно" / "ЕВРО V безбедно" / "EEV безбедно" / "ЕВРО VI безбедно"

Прилог 16. - Потврда ЦЕМТ о испуњавању техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за моторно возило (камион) чија највећа дозвољена маса прелази 3.5 и не прелази 6 тона "ЕВРО IV/4 безбедно" / "ЕВРО V/5 безбедно" / "ЕЕV безбедно" / "ЕВРО VI/6 безбедно"

Прилог 17. - Потврда за прикључно возило о испуњавању техничких услова за "безбедно" возило ("зеленије", "ЕВРО 3"...) сагласно одредбама Резолуције CEMT/CM(2001)9/FINAL

Прилог 18. - Потврда ЦЕМТ о испуњавању техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за прикључно возило

Прилог 19. - Потврда ЦЕМТ о испуњавању теничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за прикључно возило чија највећа дозвољена маса не прелази 3.5 тоне

Прилог 20. - Потврда ЦЕМТ о техничкој исправности теретног или прикључног возила за коришћење у друмском саобраћају

Прилог 21. - Табела 1. Технолошки поступак

Прилог 22. - Знак за одређену категорију теретног возила