Zakon

На основу члана 11. став 12. Закона о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о начину, програму и поступку спровођења испита о професионалној оспособљености, обрасцу сертификата о професионалној оспособљености, поступку издавања сертификата о професионалној оспособљености, као и начину вођења евиденције о одржаним испитима и издатим и одузетим сертификатима о професионалној оспособљености

"Службени гласник РС", број 17 од 6. марта 2017.

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се начин, програм и поступак спровођења испита о професионалној оспособљености, образац сертификата о професионалној оспособљености, поступак издавања сертификата о професионалној оспособљености, као и начин вођења евиденције о одржаним испитима и издатим и одузетим сертификатима о професионалној оспособљености.

Члан 2.

За издавање сертификата о професионалној оспособљености подноси се захтев министарству надлежном за послове саобраћаја (у даљем тексту: Министарство).

Захтев из става 1. овог члана садржи податке о лицу које подноси захтев за издавање сертификата о професионалној оспособљености (у даљем тексту: кандидат):

1) име и презиме;

2) име и презиме родитеља;

3) место и датум рођења;

4) јединствени матични број грађана (ЈМБГ);

5) адреса пребивалишта;

6) држављанство;

7) контакт телефон и контакт адреса електронске поште и

8) податке о стручној спреми.

Уз захтев кандидат прилаже:

1) фотокопију личне карте;

2) доказ о уплати средстава на име трошкова полагања испита и републичке административне таксе;

3) фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену код органа надлежног за оверу преписа.

У случају подношења захтева за издавање сертификата о професионалној оспособљености без полагања испита о професионалној оспособљености, кандидат доставља и доказ о испуњавању једног од услова из члана 10. став 3. Закона о превозу терета у друмском саобраћају (у даљем тексту: Закон).

Кандидат, у року од осам дана од дана пријема писменог обавештења, допуњава и исправља неуредан захтев, а ако захтев не буде уређен у том року, кандидат неће моћи да приступи полагању испита.

Члан 3.

Испит о професионалној оспособњености полаже се пред Комисијом коју чине председник, чланови комисије и секретар.

Чланови комисије могу имати заменике.

Секретар води записник на седницама комисије и обавља друге административне послове за комисију.

Члан 4.

Комисија одређује дан, време и место полагања испита за најмање три испитна рока за ту годину и то објављује на интернет презентацији Министарства и Порталу еУправе Републике Србије.

Временски интервал између два узастопна испитна рока не може бити краћи од месец дана.

Члан 5.

Пре почетка полагања испита секретар комисије утврђује идентитет кандидата који је поднео захтев за издавање сертификата о професионалној оспособљености.

Испит за издавање сертификата о професионалној оспособљености полаже се писмено и састоји се од два теста.

Први тест чине питања (најмање 20 питања) са више понуђених одговора из области превоза терета (свако са по четири могућа одговора од којих је један тачан, а преостали су нетачни), питања која захтевају директан одговор или комбинацију ова два система.

Други тест чини студија случаја, односно анализа појединих ситуација из области превоза терета којим се проверавају знања и вештине кандидата за правилну примену прописа у пракси.

Испит чине питања из области садржаних у Програму спровођења испита о професионалној оспособљености датом у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Време трајања испита из става 2. овог члана је 120 минута појединачно за сваки тест.

На испиту је дозвољено коришћење Закона, подзаконских аката, као и потврђених међународних уговора и других међународно правних аката који су закључени ради извршавања међународних уговора из области садржаних у Програму спровођења испита о професионалној оспособљености.

Члан 6.

Испит се полаже у просторији која је посебно опремљена за полагање испита са одговарајућом материјално-техничком опремом, када се испит полаже електронским путем.

Кандидату током полагања испита није дозвољено да контактира друге кандидате или лица, осим лица техничке струке ако постоји технички проблем са рачунаром када се испит полаже електронским путем.

У случају да постоји технички проблем са рачунаром када се испит полаже електронским путем, ако се тај технички проблем отклони у року од петнаест минута, испит се наставља, а ако се не отклони за то време, испит се за тог кандидата прекида и одржава у року од три дана од дана прекида испита.

Члан 7.

Резултати и испитна питања са решењима објављују се на званичној презентацији Министарства седам дана од дана завршетка испита.

Успех кандидата на испиту оцењује се одвојено за сваки тест, а коначан успех оцењује се оценом „положио” или „није положио”. У погледу тестова из члана 5. став 2. овог правилника, кандидати морају показати просек од најмање 60% од укупног броја тачних одговора, постижући у сваком тесту не мање од 50% тачних одговора.

Члан 8.

У случају да кандидат није положио испит или део испита, испит, односно део испита може поново полагати у року од најмање три месеца.

Члан 9.

Комисија разматра и одлучује о захтеву кандидата из члана 2. став 4. овог правилника за ослобађање од полагања испитa уколико кандидат достави доказе о испуњености једног од услова из члана 10. став 3. Закона.

Члан 10.

О току испита води се записник у који се уносе подаци о резултатима испита.

Записник, поред испитних питања, потписа председника, чланова комисије и секретара обавезно садржи следеће податке о сваком од кандидата:

1) име и презиме;

2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ);

3) број и врсту јавне исправе на основу које је био утврђен идентитет;

4) део испита који се полаже;

5) који пут кандидат полаже испит;

6) датум полагања и оцену сваког теста;

7) датум пријема захтева;

8) успех на испиту.

Члан 11.

Сертификат о професионалној оспособљености штампа се на посебно заштићеном папиру А4 формата јако жутосмеђе боје, који има елементе заштите у штампи, суви жиг у облику грба Републике Србије и серијски број.

Сертификат о професионалној оспособљености дат је на обрасцу у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 12.

Евиденција сертификата о професионалној оспособљености води се у облику регистра, у електронском облику.

У евиденцију из става 1. овог члана уписују се следећи подаци:

1) редни број;

2) број сертификата;

3) место и датум издавања сертификата;

4) име и презиме, ЈМБГ, место и датум рођења лица коме је издат сертификат;

5) место и датум када је положен испит о професионалној оспособљености;

6) број и датум решења о ослобађању од полагања испита о професионалној оспособљености;

7) о домаћим превозницима код коjих лицe коме је издат сертификат обавља послове управљања превозом;

8) о кажњавању лица коме је издат сертификат;

9) важне напомене (издавање дупликата, одузимање сертификата и сл.).

Саставни део ове евиденције је збирка докумената (досије) за сваког кандидата која садржи захтев за издавање сертификата, записник комисије и решење о одузимању сертификата.

Евиденција из става 1. овог члана чува се трајно.

Члан 13.

Овај правилник усклађен је са свим начелима и битним захтевима Регулативe (ЕК) Број 1071/2009 Европског парламента и Већа од 21. октобра о успостављању заједничких правила која се односе на услове за обављање професије друмског превозника, и стављање ван снаге Директиве Већа 96/26/EК, Службени гласник Европске уније Л 300, 14.11.2009 и Одлукe Комисије Број 2009/992/EU од 17. децембра 2009. године о минималним захтевима у погледу података који се морају унети у национални електронски регистар предузећа регистрованих за друмски превоз.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00033/2017-03

У Београду, 28. фебруара 2017. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

 

Прилози

 

Прилог 1 - Програм спровођења испита о професионалној оспособљености

Прилог 2 - Сертификат о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз терета у друмском саобраћају