Zakon

На основу члана 73. став 2. и члaна 74. став 2. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња

"Службени гласник РС", број 36 од 13. априла 2017.

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте објеката који се региструју, односно одобравају за узгој, држање и промет животиња, начин и поступак регистрације, односно одобравања објеката, изглед обрасца захтева за упис објекaта у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објекта, као и садржина и начин вођења Регистра објеката и Регистра одобрених објеката.

Члан 2.

Објекти који се региструjу у складу са Законом о ветeринарству (у даљем тексту: Закон) и овим правилником су:

1) објекти у којима се узгајају животиње за репродукцију, тов, производњу хране животињског порекла или производа животињског порекла, ради стављања у промет, који чине јединствену производно технолошку и епизоотиолошку целину и који испуњавају услове, у складу са Законом и законом којим се уређује добробит животиња;

2) објекти за држање животиња у којима се гаје животиње и брине о њима, у којима се не врши узгој и који испуњавају услове у складу са Законом и законом којим се уређује добробит животиња.

Објекти који се одобравају складу са Законом и овим правилником јесу објекти у којима се обавља промет животиња и који испуњавају услове у складу са Законом и законом којим се уређује добробит животиња.

Члан 3.

У Регистар објеката региструју се објекти из члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника, и то објекти за узгој: папкара; свиња; копитара; живинe (осим кока носиља); дивљачи; риба; пужева, као и других животиња за узгој (у даљем тексту: фарме), одгајивачнице паса и мачака и других кућних љубимица, као и инкубаторске станице.

У Регистар објеката региструју се објекти из члана 2. став 1. тачка 2) овог правилника и то: прихватилишта за напуштене животиње; пансиони за кућне љубимце и објекти за карантин.

У Регистар одобрених објеката региструју се објекти из члана 2 . став 2. овог правилника и то: сабирни центар; сточна пијаца; откупно место; објекти за узгој више од 350 кокошака носиља.

Члан 4.

Регистрација у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката врши се на основу захтева, који подноси власник, односно корисник објекта министарству надлежном за послове ветеринарства (у даљем тексту: Министарство) у складу са Законом.

Објекти из члана 3. овог правилника региструју се у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, по основу права својине, односно права коришћења објекта.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу – Захтев за упис у Регистар објекaта, односно Регистар одобрених објеката, за држање, узгој и промет животиња, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Приликом пријема захтева за упис у Регистар објеката проверава се да ли је захтев правилно попуњен и на основу уредно поднетог захтева врши се упис у Регистар објеката и додељује им се ветеринарски контролни број у складу са Законом.

Приликом пријема захтева за упис у Регистар одобрених објеката проверава се да ли је захтев правилно попуњен.

На основу уредно поднетог захтева и утврђивања испуњености прописаних услова, врши се упис у Регистар одобрених објеката и додељује им се ветеринарски контролни број у складу са Законом.

Члан 6.

Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката садржи:

1) пословно име, односно назив, седиште правног или физичког лица, односно предузетника, које подноси захтев;

2) матични број;

3) број решења из Агенције за привредне регистре (АПР);

4) порески индентификациони број подносиоца захтева (ПИБ);

5) број телефона и факса у седишту (са позивним бројем);

6) e-mail адреса у седишту;

7) адреса објекта, назив и седиште управни округ где се обавља делатност;

8) број телефона и факса у објекту (са позивним бројем);

9) e-mail адреса у објекту;

10) врста делатности (држање, узгој, промет);

11) врста објекта;

12) врста(е) животиња на коју се односи производна делатност;

13) капацитет објекта;

14) ветеринарски контролни број;

15) број решења о испуњености прописаних услова објекта, односно број решења о упису у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката;

16) привремени престанак делатности;

17) датум привременог престанка делатности;

18) датум и број решења о брисању из Регистра објеката, односно Регистра одобрених објеката;

19) напомене.

Члан 7.

Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката води се у електронској форми, повезан је са централним информационим системом Министарства.

Регистровани објекти и одобрени објекти објављују се на интернет страници Министарства.

Члан 8.

У случајевима када настану промене података из садржине захтева из члана 4. став 3. овог правилника, као и привремени престанак обављања делатности у објекту у трајању највише 12 месеци, врши се промена података уписаних у Регистар из члана 6. овог правилника.

Члан 9.

У случају престанка обављања делатности или ако престану да испуњавају прописане услове, објекат се брише из Регистра из члана 6. овог правилника, у складу са Законом.

Члан 10.

Oбjeкти кojи су рeгистрoвaни oднoснo oдoбрeни пo прoписимa кojи су вaжили дo дaнa пoчeткa примeнe oвoг прaвилникa настављају да се воде у регистрима са свим уписаним подацима у складу са овим правилником.

Члан 11.

Даном почетка примене овог правилника престају да важе Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића („Службени гласник РС”, број 81/06) и Правилник о садржини и начину вођења Регистра објеката за држање животиња („Службени гласник РС”, број 17/09).

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. маја 2017. године.

Број 110-00-00036/2017-09

У Београду, 20. марта 2017. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилози

ОБРАЗАЦ

Испунити читљиво великим штампаним словима, непотребно прецртати

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ОБЈЕКТА ОДНОСНО ЗА УПИС У РЕГИСТАР ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ДРЖАЊЕ, УЗГОЈ И ПРОМЕТ ЖИВОТИЊА

ВРСТА ДЕЛАТНОСТИ

ВРСТА ОБЈЕКТА

ВРСТА ЖИВОТИЊЕ

Пословно име, назив правног или физичког лица, односно предузетника које подноси захтев

Адреса седишта

Општина

насељено место

улица и број

Телефон

E-mail

матични број

број решења из Агенције за привредне регистре (АПР)

(ПИБ)

Адреса објекта

Општина

насељено место

улица и број

Телефон

E-mail

капацитет објекта

ИД број газдинства

Изјава и потпис

Овим изјављујем:

1) да су подаци које сам уписао у овај образац тачни;

2) да је објекат у сопственом власништву односно закупу;

3) да су испуњени услови за обављање наведене делатности у складу са посебним прописом;

4) о свакој промени података из овог обрасца обавестићу Управу за ветерину у року од 15 дана од њиховог настанка.

ДАТУМ: __________________

ПОТПИС

_______________________________

ДОДАТНИ ПОДАЦИ У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ДЕЛАТНОСТИ

1) ЗА УЗГОЈ СВИЊА

капацитет фарме по категоријама

крмаче/назимице

Нерастови

Прасад

Товљеници

начин држања крмача/назимица

(индивидуално или групно)

2) ЗА УЗГОЈ КРАВА МУЗАРА

капацитет фарме по категоријама

КРАВЕ/ЈУНИЦЕ

ТЕЛАД

начин држања крава/јуница

(везани систем, слободно држање)

3) ЗА КОКОШКЕ НОСИЉЕ

А. КАВЕЗНО ДРЖАЊЕ

Број објеката на фарми ___________

Упишите величину кавеза и тренутни број кока носиља по кавезу:

– број кавеза укупно (комада): __________________________

– број кавеза по објекту (комада): _______________________

– број етажа: ________________________________________

– ширина: ________________

– висина: ________________

– површина кавеза: _____________

– број кока носиља у кавезу: ___________________

– у кавезу постоји гнездо ДА/НЕ

Упишите капацитет фарме (комада):

– тренутни број кока носиља на појединим објектима (ако је примењиво): ________________

– максимални капацитет по поједином објекту (ако је примењиво): ______________

– површина појединог објекта (ако је примењиво): _________

– тренутни број кока носиља на фарми: _____________

– максимални капацитет фарме: _____________

Б. АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМИ

Број објеката на фарми ___________

– држање у објекту: ДА / НЕ

Број кока носиља на m²: ________________

– са испустом: ДА / НЕ

Број кока носиља на m²: ___________________

Упишите капацитет фарме (комада):

– тренутни број кока носиља и на појединим објекту (ако је примењиво):____________

– максимални капацитет по поједином објекту (ако је примењиво): ______________

– површина појединог објекта (ако је примењиво): _________

– тренутни број кока носиља на фарми: _______________

– максимални капацитет фарме: _______________

Изјава и потпис

Овим изјављујем:

1) да су подаци које сам уписао у овај образац тачни;

2) да је објекат у сопственом власништву односно закупу;

3) да су испуњени услови за обављање наведене делатности у складу са посебним прописом;

4) о свакој промени података из овог обрасца обавестићу Управу за ветерину у року од 15 дана од њиховог настанка.

ДАТУМ: __________________

ПОТПИС

_______________________________