Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

Неважећи акт

 

 

 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља

"Службени гласник РС", број 37 од 20. априла 2017, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 3 од 18. јануара 2019, 36 од 24. маја 2019, 84 од 12. јуна 2020 - др. правилник

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилник је престао да важи у делу који се односи на подстицаје за подизање вишегодишњих засада винове лозе, даном ступања на снагу Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе ("Службени гласник РС", број 84/2020), односно 20. јуна 2020. године (види члан 25. Правилника - 84/2020-38).

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима за унапређење конкурентности који обухватају инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подстицање подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља (у даљем тексту: подстицаји за подизање производних засада), услови, начин остваривања права на подстицаје за подизање производних засада, образац захтева за остваривање права на подстицаје, максимални износ по кориснику подстицаја за подизање производних засада и по појединој врсти подстицаја.

Програми подршке за подизање производних засада

Члан 2.

Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на:

1) подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном;

2) припрему земљишта за подизање производних засада.

II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА

Члан 3.

Подстицаји за подизање производних засада, у зависности од програма подршке из члана 2. овог правилника, јесу подстицаји за:

1) набавку садница воћака, винове лозе и хмеља;

2) набавку наслона за производне засаде, односно ради набавке коља код засада винове лозе са одомаћеним сортама из члана 5. тачка 2) овог правилника које се гаје са традиционалним узгојним облицима (у даљем тексту: набавка наслона, односно коља);

3) припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу (у даљем тексту: припрема земљишта), односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама, као и супстрата за класичне засаде боровница на банковима;

4) хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу, односно испитивање механичког састава земљишта (у даљем тексту: анализа земљишта).

*Службени гласник РС, број 3/2019

Подстицаји за набавку садница воћака, винове лозе и хмеља

Члан 4.

Подстицаји за набавку садница воћака, винове лозе и хмеља обухватају подршку подизању нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља без наслона и са наслоном кроз накнаду прихватљивих трошкова набавке садница воћака, винове лозе и хмеља.

Прихватљиви трошкови набавке садница воћака, винове лозе и хмеља одобравају се као накнада дела трошкова купљених, плаћених и посађених садница, односно постављених садница боровница у саксијама/врећама са супстратом, у одговарајућем процентуалном износу без урачунатог пореза на додату вредност, у складу са посебним прописом који доноси Влада за сваку буџетску годину (у даљем тексту: посебни пропис Владе).

Прихватљиви трошкови из става 2. овог члана односе се на набавку стандардних и стандардних СА садница (у даљем тексту: стандардне саднице) или сертификованих садница воћака, винове лозе и хмеља, које су набављене од правног лица, односно предузетника уписаних у Регистар произвођача садног материјала, у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака, винове лозе и хмеља, које су посађење, односно постављене саднице боровница у саксијама/врећама са супстратом у одговарајућој густини садње по хектару, и које су примљене у одговарајућем проценту на тој површини до прихватљивих тржишних трошкова по садници, у складу са овим правилником.

Подстицаји за набавку садница домаћих и одомаћених сорти

*Службени гласник РС, број 3/2019

Члан 5.

Ради подстицања подизања производних засада са српским домаћим и одомаћеним сортама, прихватљиви трошкови за саднице воћака, винове лозе и хмеља, утврђени у складу са чланом 4. овог правилника, увећавају се у одговарајућем износу у складу са овим правилником, и то за:

1) воћне засаде са домаћим сортама: кајсије (Новосадска касноцветна, Новосадска родна, НС-4 и НС-6); вишње (Шумадинка), шљиве (Чачанска најбоља, Чачанска лепотица, Чачанска рана, Чачанска родна, Чачански шећер, Ваљевка, Јелица, Боранка, Милдора, Тимочанка, Крина, Позна плава, Златка и Нада), крушке (Јунско злато), јабуке (Чачанска позна, Рани делишес и Чадел), брескве (Дора и Јулија), малине (Градина и Крупна двородна), купине (Чачанска бестрна), ораха (Шампион, Срем, Тиса, Бачка и Мире) и одомаћеним сортама: дуње (Лесковачка и Врањска), јабуке (Будимка и Колачара), шљиве (Ранка и Пожегача), вишње (Облачинска), ораха (селекција Расна) и дрена (домаћи дрен крупноплодна селекција);

2) засаде винове лозе са одомаћеним сортама Прокупац, Вранац, Црна Тамјаника, Франковка, Португизер, Скадарка, Багрина, Зачинак, Кавчина, Кратошија, Седуша, Смедеревка, Тамјаника, Креаца, Сланкаменка бела, Сланкаменка црвена (Пловдина), Ружица, Бувијеова ранка, Мускат Крокан, Сремска Зеленика, Малвазија, Бакатор бели, Меденац бели, Шипон (Фурминт), Липолист (Харшлевели), Бела Динка, Скадарка бела, Жилавка, Шасла, као и са признатим домаћим сортама и клоновима винове лозе уписаних у Регистар сорти пољопривредног биља у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља.

3) брисана је (види члан 2. Правилника - 3/2019-44)

*Службени гласник РС, број 3/2019

Подстицаји за набавку наслона, односно коља

Члан 6.

Подстицаји за набавку наслона, односно коља обухватају подршку подизању нових засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља уз наслон, и то кроз накнаду прихватљивих трошкова набавке дрвених, односно металних, односно бетонских стубова, жице и анкера и припадајућих елемента неопходних за постављање наслона, као и набавке коља и припадајућих елемента неопходних за постављање коља код засада винове лозе.

Изузетно од става 1. овог члана, за засаде винове лозе са одомаћеним сортама из члана 5. тачка 2) овог правилника гајене са традиционалним узгојним облицима накнада прихватљивих трошкова обухвата само трошкове набавке коља са припадајућим елементима неопходних за њихово постављање.

Прихватљиви трошкови набавке наслона, односно коља одобравају се као накнада дела трошкова купљених, плаћених и постављених наслона и коља набављених од правних лица, односно предузетника уписаних у Регистар привредних субјеката у одговарајућем процентуалном износу без урачунатог пореза на додату вредност у складу са посебним прописом Владе.

Подстицаји за припрему земљишта

Члан 7.

Подстицаји за припрему земљишта обухватају подршку припреми земљишта за подизање производних засада, и то кроз накнаду прихватљивих трошкова за нивелисање земљишта, изградњу тераса на нагнутим теренима, за риголовања (дубока обрада), односно подривање земљишта са минималном дубином обраде земљишта од 0,6 m (осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање, односно подривање), односно са минималном дубином обраде земљишта од 0,3 m за производне засаде јагодастих врста воћака, осим за производни засад боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом, за класични засад боровнице на банковима, копање јамића за садњу, као и за саму садњу.

Прихватљиви трошкови припреме земљишта из става 1. овог члана одобравају се као накнада дела трошкова за припрему земљишта извршену механизацијом од стране правних лица, односно предузетника уписаних у Регистар привредних субјеката у одговарајућем процентуалном износу без урачунатог пореза на додату вредност у складу са посебним прописом Владе.

Прихватљиви трошкови припреме земљишта одобрени у складу са ставом 2. овог члана за засаде винове лозе подигнуте на виноградарској парцели која је у потпуности на надморској висини изнад 200 m, односно на јужним експозицијама, односно нагибима терена већим од 10º или на терасираним површинама увећавају се у одговарајућем износу у складу са овим правилником.

Изузетно од става 1. овог члана, накнада прихватљивих трошкова за производне засаде боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом, као и за класичне засаде боровница на банковима за које се користи супстрат, обухвата набавку супстрата са сертификатом који се одобравају као накнада дела трошкова за припрему земљишта у одговарајућем процентуалном износу, без урачунатог пореза на додату вредност, у складу са посебним прописом Владе.

*Службени гласник РС, број 3/2019

Подстицаји за анализу земљишта

Члан 8.

Подстицаји за анализу земљишта обухватају подршку припреми земљишта за подизање производних засада, кроз накнаду прихватљивих трошкова хемијске анализе са препоруком ђубрења земљишта за садњу, односно испитивање механичког састава земљишта од стране акредитованих субјеката за обављање послова лабораторијских анализа земљишта, и одобравају се као накнада дела трошкова за извршену анализу земљишта у одговарајућем процентуалном износу без урачунатог пореза на додату вредност у складу са посебним прописом Владе.

Брисан је ранији став 2. (види члан 4. Правилника - 3/2019-44)

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 9.

Ради остваривања права на подстицаје морају да буду испуњени одговарајући услови у погледу:

1) лица утврђених законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: закон);

2) времена подизања засада;

3) земљишта;

4) површине производног засада;

5) сортне и здравствене исправности садница;

6) броја посађених садница, односно број постављених садница боровнице у саксијама/врећама са супстратом;

7) броја примљених садница;

8) сорте винове лозе, и то да су препоручене (основне рејониране сорте), односно дозвољене (допунске рејониране сорте) за гајење у датом виногорју где је подигнут производни засад, а за интерспецијес хибриде да су препоручене (основне рејониране сорте), односно дозвољене (допунске рејониране сорте) за гајење у датом виноградарском региону где је подигнут производни засад.

Услови у погледу лица

Члан 10.

Право на подстицаје за подизање производних засада, у складу са законом и овим правилником, има:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства (у даљем тексту: физичко лице);

2) предузетник;

3) правно лице, и то:

(1) привредно друштво,

(2) земљорадничка задруга,

(3) научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

Услови за физичка лица

Члан 11.

Физичко лице остварује право на подстицаје ако:

1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој (у даљем тексту: Регистар);

2) у Регистру има пријављене површине на којима су подигнути производни засади под одговарајућим културама (одговарајућа воћна врста из групе VI – воће и грожђе за коју подноси захтев, односно хмељ), у складу са Шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела (у даљем тексту: пријављене одговарајуће културе у складу са Шифарником);

3) је уписано у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино, када подноси захтев за подстицаје за производне засаде винове лозе.

Услови за предузетнике и правна лица

Члан 12.

Предузетник, односно правно лице остварује право на подстицаје ако:

1) је уписано у Регистар;

2) у Регистру има пријављене одговарајуће културе у складу са Шифарником;

3) је регистровано у Регистар привредних субјеката.

Лице из става 1. овог члана које се бави производњом грожђа, поред услова из става 1. овог члана мора да буде уписано у Виноградарски регистар за парцеле за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, у складу са законом којим се уређује вино (у даљем тексту: произвођач грожђа).

Лице из члана 10. тачка 3) подтачка (3) овог правилника остварује право на подстицаје ако испуњава услове из стaва 1. тач. 1) и 2) овог члана и ако је регистровано у други одговарајући регистар у складу са законом.

Услови у погледу времена подизања засада

Члан 13.

Право на подстицаје остварују се под условом да је нови производни засад подигнут:

1) у четвртом кварталу претходне календарске године;

2) у првом и другом кварталу текуће календарске године.

Изузетно од става 1. овог члана, право на подстицаје за производне засаде јагоде могу да се остваре под условом да су ти засади подигнути и у трећем кварталу текуће календарске године.

Услови у погледу земљишта

Члан 14.

Право на подстицаје остварује се под условом да су испуњени одговарајући услови у погледу земљишта на којима су подигнути производни засади, и то:

1) да су катастарске парцеле на којима су подигнути производни засади у својини лица из члана 10. овог правилника или на тим парцелама имају право закупа, односно право коришћења на основу уговора о закупу, односно уговора о коришћењу, овереног код надлежног органа, закљученог са физичким лицем, на период од најмање седам година за производне засаде воћака, винове лозе и хмеља, односно за период од најмање две године за производне засаде јагоде, рачунајући годину од које се остварује право на подстицаје;

2) да се земљиште користи на основу уговора о закупу који је закључен са министарством надлежним за послове пољопривреде, црквом или манастиром за производне засаде из тачке 1) овог става;

3) да у моменту подношења захтева за остваривање права на подстицаје није под теретом (хипотеком, плодоуживање и друго), осим у случајевима када је хипотека успостављена у корист наменског кредита за подизање засада из захтева за остваривање права на подстицаје или да је покренут поступак за скидање терета који се мора окончати најкасније до краја текуће године у односу на годину када је поднет захтев за остваривање права на подстицаје;

4) да се по неком другом основу не користе подстицајна средстава за подизање истих производних засада воћака, винове лозе и хмеља на истој катастарској парцели;

5) да је пре подизања производног засада, у току претходне или текуће године, на катастарским парцелама извршена хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту, винову лозу, односно хмељ, осим за производни засад боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом;

6) да је извршено риголовање (дубока обрада), односно подривање земљишта у току претходне или текуће године на катастарским парцелама на којима су подигнути производни засади са минималном дубином од 0,6 m (осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање, односно подривање), односно са минималном дубином обраде земљишта од 0,3 m за производне засаде јагодастих врста воћака, осим за производни засад боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом, а код производних засада јагоде извршена и припрема земљишта до момента садње (постављање банкова, односно високих гредица);

7) да производни засад боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом, oдносно класични засади боровница на банковима за које се користи супстрат, поседује сертификат супстрата;

8) да производни засад јагода није подигнут по систему вертикалне технологије гајења;

9) да производни засад винове лозе није подигнут са директно родним хибридима: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont;

10) ако је производни засад јабучастог, коштичавог, јагодастог, односно језграстог воћа подигнут у систему комбиноване (мешовите) садње, подстицај се може остварити за једну воћну врсту тог засада у складу са густином садње која је прописана чланом 16. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 3/2019

Услови у погледу површине производног засада

Члан 15.

Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада, a најмања површинa сваког производног засада треба да износи:

1) 0,1 ha – за сваку врсту јагодастих воћака, винове лозе и хмеља, а за шумску јагоду 0,05 ha;

2) 0,3 ha – за сваку врсту јабучастих, коштичавих и језграстих врста воћака.

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.

Брисан је ранији став 3. (види члан 6. Правилника - 3/2019-44)

Производни засад винове лозе мора да буде подигнут у виногорју, односно за интерспецијес хибриде у виноградарском рејону и не може да буде подигнут у депресијама, мочварним пределима, долинама река и сличним локалитетима неповољним за гајење винове лозе, а засад са винским сортама мора да буде намењен производњи грожђа за производњу квалитетног вина са географским пореклом, односно регионалног вина за интерспецијес хибриде.

Услови у погледу броја посађених садница

Члан 16.

Производни засад са савременом технологијом гајења мора да испуњава и одговарајуће услове у погледу густине садње (броја посађених садница) за сваку воћну врсту, винову лозу и хмељ, који су дати у Прилогу – Табела густине садње производног засада са прихватљивим тржишним трошковима по садници (у даљем тексту: Табела), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Услови у погледу примљених садница

Члан 17.

Право на подстицаје се остварује под условом да је примљено најмање 90% од посађених садница, односно постављених садница боровнице у саксијама/врећама са супстратом рачунајући од укупног броја посађених садница по производном засаду из Табеле и ако су саднице здравствено и сортно исправне.

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Подношење захтева за остваривање права на подстицаје за подизање производних засада

Члан 18.

Право на подстицаје за подизање производних засада остварује се тако што правно лице, предузетник и физичко лице из члана 10. овог правилника (у даљем тексту: подносилац захтева), у складу са законом и овим правилником, подноси захтев на Обрасцу – Захтев за коришћење подстицаја за подизање вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља (у даљем тексту: Захтев), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев се подноси министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), од 1. маја до 31. августа текуће календарске године, а за производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године до 30. септембра текуће календарске године.

Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје подношењем само једног Захтева у складу са ставом 2. овог члана.

Изузетно од става 3. овог члана, за производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године може се поднети још један захтев у истој календарској години у складу са ставом 2. овог члана.

*Службени гласник РС, број 3/2019

Документација уз Захтев

Члан 19.

Уз Захтев се прилаже:

1) рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за куповину садница воћака, винове лозе и хмеља плаћених у току претходне, односно у току текуће календарске године у којој се подноси Захтев, а до датума подношења Захтева;

2) рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за припрему земљишта извршену у току претходне или текуће календарске године у којој се подноси Захтев, а за производне засаде боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом, односно за супстрат за класичне засаде боровница на банковима, доставља се рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за супстрат, до датума подношења Захтева;

3) рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за анализу земљишта извршену у току претходне или текуће календарске године, до датума подношења Захтева;

4) рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за набавку наслона, односно коља, односно предрачун на име подносиоца захтева за планирану набавку наслона;

5) извод из Регистра привредних субјеката за правна лица, односно предузетнике не старији од шест месеци;

6) решење о упису у Виноградарски регистар и извод из Виноградарског регистра са обележеним виноградарским парцелама за које је поднет Захтев и графичким приказима тих виноградарских парцела уписаних у Виноградарски регистар (за подносиоца захтева који је произвођач грожђа), односно доказ о упису у одговарајући регистар за лица из члана 10. тачка 3) подтачка (3) овог правилника;

7) копија плана у размери 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 или 1:2.880 и извод из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности) за све катастарске парцеле које су предмет Захтева;

8) сертификат супстрата за производни засад боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом, односно за супстрат за класичне засаде боровница на банковима;

9) оверена изјава подносиоца захтева да по неком другом основу не користи подстицајна средства за подизање истих производних засада, односно да је извршена припрема земљишта, осим за производни засад боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом, односно хемијска анализа земљишта, осим за производни засад боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом;

10) инвестициона сагласност, односно одобрење Министарства за подизање вишегодишњих засада на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини, осим за засаде јагоде;

11) уговор о закупу, односно коришћењу ако је производни засад подигнут на закупљеном земљишту или земљишту за које је склопљен уговор о коришћењу оверен код надлежног органа.

Рачун из става 1. тач. 1) – 4) овог члана мора да гласи на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћених трошкова. Уз рачун прилаже се фискални исечак односно оверена потврда о преносу средстава односно оверен извод из банке, као доказ о извршеној уплати.

Изузетно од става 2. овог члана уз рачун из става 1. тач. 1) и 4) овог члана прилаже се и отпремница (за домаће саднице, за набавку наслона, односно коља са припадајућим елементима неопходним за њихово постављање) или јединствена царинска исправа (за увозне саднице, за набавку из увоза наслона, односно коља са припадајућим елементима неопходним за њихово постављање).

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а, тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или као оверена копија.

Документа издата на страном језику морају да буду преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача.

Документацију из тач. 5), 6), 7) и 10) овог члана, подносилац захтева може да достави у форми копије или надлежни орган исту прибавља у складу са чл. 9. и 103. закона којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 3/2019

Обрада података из Захтева

Члан 20.

Обраду података из Захтева врши Управа у складу са законом и овим правилником, и то увидом у Захтев и приложену документацију, упоређивањем тих података и по потреби увидом у друге одговарајуће податке, ради утврђивања испуњености услова утврђених овим правилником (у даљем тексту: административна контрола података).

Ако се у поступку административне контроле података утврди усклађеност података из става 1. овог члана и испуњеност формалних услова за остваривање права на подстицаје, Захтев се доставља надлежној инспекцији ради прегледа производног засада и постављених наслона, односно коља на терену, која врши увид у документацију о пореклу садног материјала, односно о сортној и здравственој исправности садница, утврђује број примљених садница, сачињава записник о извршеном прегледу производних засада и постављених наслона, односно коља и даје препоруку за постављање наслона за винову лозу (у даљем тексту: први контролни преглед).

Доношење решења

Члан 21.

Управа после извршеног првог контролног прегледа и утврђивања испуњености услова за остваривање права на подстицаје, у складу са законом, решењем утврђује право на коришћење подстицаја за подизање производних засада од стране подносиоца захтева (у даљем тексту: корисник подстицаја).

Решењем из става 1. овог члана нарочито се уређује да корисник подстицаја спроведе агротехничке мере (неге, одржавања и заштите производних засада у периоду од седам година, односно две године за засаде јагоде), као и да постави наслон за производне засаде са наслоном код којих нису наслони постављени у првој години и да достави документацију за набавку наслона у складу са овим правилником до 30. јуна наредне године.

Спровођење агротехничких мера код производних засада јагода завршава се са 30. јуном друге године рода, односно експлоатације засада.

Изузетно од става 2. овог члана, решењем се уређује и да корисник подстицаја за производне засадe винове лозе са винским сортама намењеним производњи вина производи грожђе које је намењено производњи вина са географским пореклом са подигнутих засада за које се исплаћује подстицај, почевши најкасније од пете године од године подизања засада.

Исплата подстицаја

Члан 22.

Подстицаји се исплаћују на основу решења из члана 21. овог правилника, по редоследу подношења Захтева, до износа утврђеног у складу са посебним прописом Владе.

Управа исплаћује подстицаје на наменски рачун корисника подстицаја, на основу донетог решења као једнократна исплата.

За производне засаде са наслоном који нису постављени у првој години, односно у години подношења Захтева, исплата се врши у две рате, а друга рата се исплаћује наредне године, након постављања наслона, достављања документације из члана 19. ст. 2 и 3. овог правилника у складу са достављеним предрачуном и извршеног другог контролног прегледа од стране надлежног инспектора.

Ако се достави рачун са већим износом од износа из достављеног предрачуна, исплата друге рате врши се на основу износа за ову врсту подстицаја утврђеног решењем из става 1. овог члана.

Ако је износ на рачуну мањи од износа из достављеног предрачуна, исплата друге рате врши се у складу са плаћеним износом из рачуна.

Ако се у року из става 3. овог члана не достави документација за наслоне губи се право на одобрени део подстицаја за ту врсту подстицаја.

V. МАКСИМАЛНИ ИЗНОСИ ПОДСТИЦАЈА

Члан 23.

Корисник подстицаја остварује право на подстицаје у одговарајућем процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције, зависно од места инвестиције, односно подручја где је засад подигнут, а у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја износи 15.000.000 динара.

Максимални износи подстицаја за подизање производних засада, у зависности од врсте подстицаја, јесу:

1) за набавку садница воћака, винове лозе и хмеља – 10.000.000 динара; 

2) за набавку наслона, односно коља – 3.300.000 динара;

3) за припрему земљишта, односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровница са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама, односно за супстрат за класичне засаде боровница на банковима – 1.500.000 динара;

4) за хемијску анализу земљишта, односно испитивање механичког састава земљишта – 200.000 динара.

Ако се подстицаји из става 3. тачка 1) овог члана односе на производне засаде са домаћим и одомаћеним сортама воћака, односно сортама винове лозе из члана 5. тачка 2) овог правилника подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада.

Ако се подстицаји из става 3. тачка 1) овог члана односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 m, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама подстицаји се увећавају у износу од по 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада винове лозе.

Брисан је ранији став 6. (види члан 9. Правилника - 3/2019-44)

*Службени гласник РС, број 36/2019

VI. ЗАВРШНE ОДРЕДБE

Члан 24.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља („Службени гласник РС”, број 59/13).

Члан 25.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-67/2017-09

У Београду, 6. априла 2017. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

 

Прилозиж

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године престају да важе одредбе овог правилника, у обрасцу захтева, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника (види члан 160. Закона - 44/2018-27).

Правилником о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља ("Службени гласник РС", број 3/2019) Прилог – Табела густине садње производног засада са прихватљивим тржишним трошковима по садници и Образац – Захтев за коришћење подстицаја за подизање вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља замењени су новим прилогом и обрасцем (види члан 10. Правилника - 3/2019-44).

Прилог - Табела густине садње производног засада са прихватљивим тржишним трошковима по садници

Образац - Захтев за коришћење подстицаја за подизање вишегодишњих производних засада воћњака, винове лозе и хмеља