Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 42. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља

"Службени гласник РС", бр. 58 од 15. јуна 2017, 25 од 30. марта 2018.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља.

Члан 2.

Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља обухватају:

1) подстицаје за подизање матичних засада предосновне и основне категорије воћака, винове лозе и хмеља за купљене саднице, укључујући и плаћања за куповину и постављање мрежаника са елементима на матичним засадима јабучастог и коштичавог воћа и бадема и подлоге предосновне и основне категорије, и то у износу до 3.000.000 динара по кориснику (у даљем тексту: подстицаји за подизање матичних засада);

2) подстицаје за произведене саднице воћака, винове лозе и хмеља и то у износу до 700.000 динара по кориснику (у даљем тексту: подстицаји за произведене саднице);

3) подршку програмима који се односе на набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и обављања активности на пословима спровођења тих програма, као и на пројекте сертификације и клонске селекције, чување, умножавање и тестирање садног материјала и друго у циљу сертификације садног материјала и једне или више фаза фитосанитарне и генетске клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља, и то у износу до 10.000.000 динара по кориснику (у даљем тексту: подстицаји за сертификацију и клонску селекцију).

*Службени гласник РС, број 25/2018

II. УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

1. Подстицаји за подизање матичних засада

Члан 3.

Право на подстицаје за подизање матичних засада остварује правно лице и предузетник који испуњава следеће услове:

1) да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и да има пријављене површине на којима су подигнути матични засади под одговарајућим културама (садни материјал воћака, матичњаци воћака, садни материјал винове лозе, матичњаци винове лозе или хмељ) и да се налази у активном статусу у складу са прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава;

2) да је уписано у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, у складу са законом којим се уређује производња садног материјала;

3) да је власник катастарских парцела на којима су подигнути матични засади или да на тим парцелама има право закупа, односно право коришћења на основу уговора о закупу, односно уговора о коришћењу, овереног код надлежног органа, закљученог са физичким лицем, на период од најмање седам година за матичне засаде воћака, винове лозе и хмеља, односно за период од најмање две године за матичне засаде јагоде, рачунајући годину од које се остварује право на подстицаје;

4) да поседује сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), о инвестиционом улагању за подизање вишегодишњих матичних засада (осим за матичне засаде јагоде) за закупљено земљиште у државној својини на коме су подигнути матични засади;

5) да у моменту подношења захтева за остваривање права на подстицаје земљиште на коме су подигнути матични засади није под теретом (хипотеком, плодоуживање и друго), осим у случајевима када је хипотека успостављена у корист наменског кредита за подизање засада из захтева за остваривање права на подстицаје или да је покренут поступак за скидање терета који се мора окончати најкасније до краја текуће године у односу на годину када је поднет захтев за остваривање права на подстицаје;

6) да је пре подизања матичног засада, у току претходне или текуће године, на катастарским парцелама извршена хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту, винову лозу, односно хмељ;

7) да је извршено риголовање (дубока обрада), односно подривање земљишта у току претходне или текуће године на катастарским парцелама на којима су подигнути матични засади са минималном дубином од 0,6 m (осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање, односно подривање), односно са минималном дубином обраде земљишта од 0,3 m за матичне засаде јагодастих врста воћака;

8) да су извршене анализе земљишта на присуство најбитнијих штетних организама и извршени прегледи од стране фитосанитарног инспектора о испуњености услова локације за подизање матичних засада најкасније до дана подношења захтева;

9) да је матични засад јабучастих и коштичавих врста воћака и бадема подигнут искључиво са мрежаницима који прекривају дати матични засад;

10) да је примљено најмање 80% садница засађених у последњем кварталу претходне календарске године и у прва два квартала године за коју се подноси захтев, а код матичних засада јагоде и у трећем кварталу године за коју се подноси захтев, рачунајући од укупног броја засађених садница и да су саднице здравствено и сортно исправне;

11) да за матичне засаде подигнуте са сортом која је уписана у Регистар заштићених биљних сорти у складу са законом којим се уређује право оплемењивача биљних сорти има овлашћење носиоца права оплемењивача сорте за коришћење репродукционог материјала те сорте;

12) да по неком другом основу не користи подстицајна средстава за подизање истих матичних засада воћака, винове лозе и хмеља на истој катастарској парцели.

Члан 4.

Лице које испуњава услове из члана 3. овог правилника остварује право на подстицаје за подизање матичних засада, ако је подигло матични засад са најмање 200 садница предосновне и основне категорије, односно најмање 2.000 подлога предосновне и основне категорије, без обзира на таксономску припадност (различит по родовима, врстама, сортама, подлогама и клоновима).

Члан 5.

За саднице предосновне и основне категорије, односно матични засад сорти намењен производњи калем гранчица, односно племки, резница, као и матични засад намењен производњи семена, остварује се право на подстицаје у следећим износима:

1) јабучасте врсте воћака до 1.200 динара по садници;

2) коштичаве врсте воћака до 1.200 динара по садници;

3) језграсте врсте воћака до 1.300 динара по садници;

4) винове лозе до 500 динара по садници;

5) хмеља до 200 динара по садници.

Члан 6.

За саднице предосновне и основне категорије, односно матични засад вегетативних подлога остварује се право на подстицаје у износу до 140 динара по садници.

Члан 7.

За саднице предосновне и основне категорије, односно матични засад за добијање семена остварује се право на подстицаје у износу до 1.000 динара по садници.

Члан 8.

За саднице предосновне и основне категорије, односно матични засад јагодастих врста воћака, остварује се право на подстицаје у следећим износима:

1) малине до 50 динара по садници;

2) јагоде до 40 динара по садници;

3) купине до 100 динара по садници;

4) боровнице до 400 динара по садници;

5) рибизле и огрозда до 150 динара по садници.

Члан 9.

Подстицаји за подизање матичних засада, остварују се на основу захтева за остваривање права на подстицаје који се за сваку календарску годину подноси Министарству – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) од 1. до 15. октобра календарске године.

Члан 10.

Уз захтев за остваривање права на подстицаје за подизање матичних засада доставља се документација која гласи на подносиоца захтева, и то:

1) рачуни којима лице из члана 3. овог правилника доказује да су саднице и мрежаници са елементима за матичне засаде јабучастих и коштичавих врста воћака и бадема плаћени а мрежаници постављени у току претходне године и у текућој години до дана подношења захтева, на којима су јасно исказане основне цене коштања, ПДВ и укупне цене плаћених садница, односно плаћене набавке и постављања мрежаника као и оверене потврде о преносима средстава или оверени изводи од стране банке, као докази о уплатама и отпремница (за домаће саднице) или јединствена царинска декларација (за увозне саднице) које прате рачуне. Ако продавац није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно назначен на рачуну;

2) копија решења о упису у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља;

3) копија извода из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су предмет захтева;

4) уговор о закупу, односно уговор о коришћењу земљишта, ако је производни засад подигнут на закупљеном земљишту или земљишту за које је закључен уговор о коришћењу, оверен од стране надлежног органа;

5) инвестициона сагласност, односно одобрење Министарства за подизање вишегодишњих матичних засада на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини, осим за засаде јагоде;

6) копија записника инспектора о извршеном прегледу документације (анализе земљишта на присуство штетних нематода, проузроковача рака корена и других штетних организама) и о утврђивању испуњености услова локације за подизање матичних засада;

7) овлашћење носиоца права оплемењивача сорте за коришћење репродукционог материјала заштићене сорте која је уписана у Регистар заштићених биљних сорти, у складу са прописом којим се уређује заштита права оплемењивача биљних сорти;

8) копија документације о набављеном садном материјалу основне категорије (документ о пореклу садног материјала и фитосертификат, односно биљни пасош);

9) изјава подносиоца захтева да по неком другом основу не користи подстицајна средства за подизање истих матичних засада, односно да је извршена припрема земљишта, односно хемијска анализа земљишта.

Ако подносилац захтева за остваривање права на подстицаје не достави потребну документацију из става 1. тач. 2), 3), 5), 6), 7) и 8) овог члана, Управа по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.

2. Подстицаји за произведене саднице

Члан 11.

Право на подстицаје за произведене саднице остварује правно лице и предузетник ако је уписан у:

1) Регистар пољопривредних газдинстава и да се налази у активном статусу, у складу са прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава;

2) Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља у складу са законом којим се уређује производња садног материјала.

Право на подстицаје за произведене саднице може се остварити за саднице воћака, винове лозе и хмеља које су произведене у периоду од 1. септембра претходне године до 31. августа текуће године и за које је у том периоду издат сертификат.

Члан 12.

Лице које испуњава услове из члана 11. овог правилника остварује право на подстицаје за производњу садница за јабучасте, коштичаве, језграсте и јагодасте воћне врсте и то за сорте које су уписане у Регистар сорти пољопривредног биља,

– за сорте винове лозе које су уписане у Регистар сорти пољопривредног биља (осим за сорте – директно родне хибриде Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont),

– и сорте хмеља које су уписане у Регистар сорти пољопривредног биља, без обзира на таксономску припадност (различите по родовима, врстама, сортама, подлогама и клоновима).

Члан 13.

Подстицаји за произведене саднице исплаћују се на основу броја произведених садница (у даљем тексту: садница), и то:

а) за саднице предосновне и основне категорије остварује се право на подстицаје у следећим износима:

1) јабучасте врсте воћака – 50 динара по садници;

2) коштичаве врсте воћака, као и бадема – 50 динара по садници;

3) ораха – 100 динара по садници;

4) јагодасте врсте воћака (осим јагоде) – 20 динара по садници;

5) боровнице – 100 динара по садници;

6) јагоде – 10 динара по живићу;

7) винове лозе – 50 динара по садници;

8) хмеља – 50 динара по садници;

б) за саднице сертификоване категорије остварује се право на подстицаје у следећим износима:

1) јабучасте врсте воћака – 10 динара по садници;

2) коштичаве врсте воћака, као и бадема – 10 динара по садници;

3) јагодасте врста воћака (осим боровнице и јагоде) – 5 динара по садници;

4) боровнице – 50 динара по садници;

5) јагоде – 5 динара по живићу;

6) винове лозе – 5 динара по садници;

7) хмеља – 5 динара по садници;

в) за саднице стандардне/стандардне СА категорије остварује се право на подстицаје у следећим износима:

1) јабучасте врста воћака – 3 динара по садници;

2) коштичаве врсте воћака, као и бадема – 3 динара по садници;

3) језграстих врста воћака (осим ораха) – 5 динара по садници;

4) калемљеног ораха и калемљене леске – 80 динара по садници;

5) јагодастих врста воћака (осим боровнице и јагоде) – 3 динара по садници;

6) боровнице – 10 динара по садници;

7) јагоде – 3 динара по живићу;

8) винове лозе – 3 динара по садници;

9) хмеља – 3 динара по садници.

Члан 14.

За произведене саднице домаћих и одомаћених сорти воћака: кајсије (Новосадска касноцветна, Новосадска родна, НС-4 и НС-6); вишње (Шумадинка), шљиве (Чачанска најбоља, Чачанска лепотица, Чачанска рана, Чачанска родна, Чачански шећер, Ваљевка, Јелица, Боранка, Милдора, Тимочанка, Крина, Позна плава, Златка и Нада), крушке (Јунско злато), јабуке (Чачанска позна, Рани делишес и Чадел), брескве (Дора и Јулија), ораха (Шампион, Срем, Тиса, Бачка и Мире) и одомаћених сорти: дуње (Лесковачка и Врањска), јабуке (Будимка и Колачара), шљиве (Ранка и Пожегача), вишње (Облачинска), ораха (селекција Расна) и дрена (домаћи дрен крупноплодна селекција), као и признатих домаћих сорти воћака уписаних у Регистар сорти пољопривредног биља у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља, износ подстицаја из члана 13. овог правилника увећава се за 10 динара по садници.

За саднице домаћих сорти воћака: малине (Градина и Крупна двородна) и купине (Чачанска бестрна), као и признатих домаћих сорти малине уписаних у Регистар сорти пољопривредног биља у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља износ подстицаја из члана 13. овог правилника увећава се за 3 динара по садници.

За саднице одомаћених сорти винове лозе: Вранац, Црна Тамјаника, Франковка, Португизер, Скадарка, Багрина, Зачинак, Кавчина, Кратошија, Седуша, Смедеревка, Тамјаника, Креаца, Сланкаменка бела, Сланкаменка црвена (Пловдина), Ружица, Бувијеова ранка, Мускат Крокан, Сремска Зеленика, Малвазија, Бакатор бели, Меденац бели, Шипон (Фурминт), Липолист (Харшлевели), Бела Динка, Скадарка бела, Жилавка, Шасла, као и признатих домаћих сорти и за клонове винове лозе уписане у Регистар сорти пољопривредног биља у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља, износ подстицаја из члана 13. овог правилника увећава се за пет динара по садници, а за саднице сорте Прокупац износ подстицаја увећава се за седам динара по садници.

Члан 15.

Подстицаји за произведене саднице остварују се на основу захтева за остваривање права на подстицаје који се подноси за сваку календарску годину Управи, у периоду од 1. септембра до 15. октобра календарске године.

Захтев за остваривање права на подстицаје може се поднети за саднице различите по категоријама, врстама, сортама или клоновима који су уписани у Регистар сорти пољопривредног биља.

Члан 16.

Уз захтев за остваривање права на подстицаје за производене саднице доставља се и копија:

1) сертификата о производњи садног материјала воћака, винове лозе и хмеља издат/и у складу у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака, винове лозе и хмеља;

2) решења о упису у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља.

Ако подносилац захтева за одобравање права на подстицаје не достави потребну документацију из става 1. овог члана, Управа по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.

3. Подстицаји за сертификацију и клонску селекцију

Члан 17.

Право на остваривање подстицаја за сертификацију и клонску селекцију остварује правно лице и предузетник који испуњава следеће услове:

1) да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и да се налази у активном статусу, у складу са прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава;

2) да је уписан у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, у складу са законом којим се уређује производња садног материјала.

Члан 18.

Подстицаји за сертификацију и клонску селекцију расподељују се конкурсом који за сваку календарску годину расписује Управа.

Конкурсом из става 1. овог члана за сваку календарску годину утврђује се врста опреме, техничких средстава и биљног материјала, активности на одржању колекција, активности на пословима спровођења пројекта, као и друге активности на сертификацији и клонској селекцији за које се остварује право на подстицаје, као и критеријуми за избор корисника средстава и потребна документација коју заинтересована лица подносе како би доказала испуњеност услова за остваривање права на подстицаје за сертификацију и клонску селекцију.

Члан 19.

Испуњеност услова за доделу подстицаја за сертификацију и клонску селекцију из члана 18. овог правилника утврђује комисија коју образује директор Управе.

Комисија из става 1. овог члана утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје, утврђује ранг листу подносилаца пријаве на конкурс и даје предлог директору Управе за доделу подстицаја за сертификацију и клонску селекцију.

Члан 20.

Министарство са лицем коме је решењем утврђено право на подстицаје из члана 19. овог правилника закључује уговор о коришћењу подстицаја којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу коришћења подстицаја.

Уговором из става 1. овог члана нарочито се уређује обим активности, начин њиховог извршавања, износ подстицаја, висина накнаде за покриће трошкова набавке опреме, техничких средстава и биљног материјала, активности на одржању колекција, активности на спровођењу пројекта и друго, односно износ средстава за покриће трошкова насталих реализацијом програма као и остала питања од значаја за извршавање права и обавеза.

Члан 21.

Корисник подстицаја по реализацији подстицаја из члана 2. тачка 3) овог правилника а најкасније до 30. јуна наредне године доставља Министарству извештај о реализацији који садржи податке којима доказује да је спровео све планиране активности, као и доказе о наменском коришћењу средстава остварених по основу подстицаја.

Члан 22.

Подстицаји из члана 2. тачка 3) овог правилника исплаћују се из два дела, и то:

1) 50% по потписивању уговора из члана 20. овог правилника;

2) 50% по оцени извештаја из члана 21. овог правилника од стране комисије из члана 19. овог правилника.

Члан 23.

За подстицаје за подизање матичних засада Управа после извршене инспекцијске контроле и утврђивања испуњености услова за остваривање права на подстицаје, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, решењем утврђује право подносиоца захтева на коришћење подстицаја, као и мере које се спроводе у циљу неге, одржавања и заштите матичних засада.

За подстицаје за произведене саднице Управа утврђује да ли су испуњени услови прописани законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и решењем утврђује право подносиоца захтева за коришћење подстицаја.

За подстицаје за сертификацију и клонску селекцију Управа на основу предлога комисије из члана 19. овог правилника, после извршене инспекцијске контроле, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју решењем и уговором утврђује право подносиоца пријаве за коришћење подстицаја.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о коришћењу подстицаја за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију („Службени гласник РС”, број 48/13).

Члан 25.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-153/2017-09

У Београду, 6. јуна 2017. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.