Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

Неважећи акт

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (, , Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

"Службени гласник РС", бр. 61 од 23. јуна 2017, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима који се односе на унапређење конкурентности који обухватају подстицаје за управљање ризицима премије осигурања усева, плодова, расадника, младих вишегодишњих засада пре ступања на род и животиња (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и мaксимaлни изнoси пoдстицaja по појединој врсти подстицаја и по кориснику.

Члан 2.

Врсте подстицаја су:

1) подстицаји за осигурање ратарских култура (житарице и индустријско биље);

2) подстицаји за осигурање повртарских култура;

3) подстицаји за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља;

4) подстицаји за осигурање расадника и младих вишегодишњих засада пре ступања на род;

5) подстицаји за осигурање животиња.

Члан 3.

Право на подстицаје има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства ако је:

1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу;

2) код друштва за осигурање осигурао од ризика који су прописани општим и посебним условима осигуравајућих друштава за:

(1) усеве и плодове из члана 2. тач. 1)–3) овог правилника на површинама пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар под одговарајућим биљним културама;

(2) расаднике и/или младе вишегодишње засаде пре ступања на род на површинама пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар;

(3) животиње.

Лице које испуњава услове из става 1. тачка 2) подтачка (3) овог члана остварује право на исплату подстицаја ако у Регистру има пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају).

Члан 4.

Право на подстицаје остварује се тако што се захтев за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: захтев), подноси Министарству финансија – Управи за трезор (у даљем тексту: Управа).

Захтев се подноси у два примерка од 1. јула до 15. новембра текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицај за премију осигурања у ________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У периоду из става 2. овог члана исти подносилац захтева може поднети само један захтев за коришћење подстицаја који може обухватити једну или више врста подстицаја из члана 2. овог правилника.

Члан 5.

Уз захтев за остваривање подстицаја доставља се:

1) оригинал или оверена копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године;

2) оригинал потврде од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године о укупно плаћеној премији осигурања.

Ако је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства закључило уговор о производњи са организатором производње који је осигурао усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у његово име и за његов рачун, то лице подноси потврду о осигурању издату од стране друштва за осигурање код кога је осигуран, као и потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

Члан 6.

Управа врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев и службених евиденција.

Захтев поднет од стране лица које у складу са овим правилником нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата након подношења захтева, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој години, Управа одбацује без разматрања.

Члан 7.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности плаћене премије, умањене за износ средстава на име пореза на премију неживотног осигурања, а у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја из члана 2. овог правилника, јесу:

1) за подстицаје за осигурање ратарских култура – 100.000 динара;

2) за подстицаје за осигурање повртарских култура – 500.000 динара;

3) за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља – 1.000.000 динара;

4) за подстицаје за осигурање расадника и/или младих вишегодишњих засада пре ступања на род – 500.000 динара;

5) за подстицаје за осигурање животиња – 2.000.000,00 динара.

Укупно за све врсте подстицаја из члана 2. овог правилника корисник подстицаја може да оствари максимално 2.500.000 динара.

Члан 8.

Подстицаји се исплаћују на основу решења Управе, која одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а до износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 9.

Изузетно од члана 5. овог правилника у 2017. години уз захтев за остваривање подстицаја, доставља се:

1) оригинал или оверена копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра 2016. године до 15. новембра 2017. године;

2) оригинал потврде од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра 2016. године до 15. новембра 2017. године о укупно плаћеној премији осигурања.

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња („Службени гласник РС”, бр. 48/13 и 48/16).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-161/2017-09

У Београду, 20. јуна 2017. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престају да важе одредбе Правилника у обрасцу, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).

poljoprivreda_Page_1.tiff

poljoprivreda_Page_2.tiff

poljoprivreda_Page_3.tiff

poljoprivreda_Page_4.tiff

poljoprivreda_Page_5.tiff

poljoprivreda_Page_6.tiff