Zakon

На основу члана 23. став 8. Закона о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини и изгледу обрасца потврде за возача и начину вођења евиденције о потврдама за возаче

"Службени гласник РС", број 71 од 21. јула 2017.

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржина и изглед обрасца потврде за возача, као и начин вођења евиденције о потврдама за возаче.

Члан 2.

Потврда за возаче на предњој страни садржи:

1) грб Републике Србије;

2) међународну ознаку Републике Србије;

3) назив органа који издаје потврду за возача;

4) пословно име, седиште, адресу и матични број домаћег превозника који је поднео захтев за издавање потврде за возача;

5) број лиценце за превоз домаћег превозника;

6) број потврде за возача;

7) податке о возачу (име, презиме, датум и место рођења, држављанство, врсту, број, датум и место издавања личне исправе, број, датум и место издавања возачке дозволе као и број социјалног осигурања);

8) рок важења потврде за возача;

9) место и датум издавања потврде за возача;

10) печат органа надлежног за издавање потврде за возача;

11) потпис овлашћеног лица.

Потврда за возаче на задњој страни садржи извод из законских одредби о основним правима и обавезама домаћег превозника.

Члан 3.

Изглед обрасца потврде за возача дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Потврда за возача штампа се на посебно заштићеном папиру А4 формата, светлоружичасте боје, који има елементе заштите у штампи, суви жиг у облику грба Републике Србије и серијски број.

Члан 4.

Евиденција о потврдама за возаче из члана 2. овог правилника води се у електронском облику.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00026/2017-03

У Београду, 7. јула 2017. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

 

 

Прилог