Zakon

 

На основу члана 42. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју

"Службени гласник РС", број 72 од 26. јула 2017.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: подстицаји).

Члан 2.

Подстицаји обухватају:

1) подстицај за организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије;

2) подстицај за организацију привредних манифестација, сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије;

3) подстицај за учешће, односно излагање пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја у иностранству;

4) подстицај за учешће, односно излагање сопствених пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја на територији Републике Србије.

Члан 3.

Подстицаји из члана 2. тачка 1) овог правилника намењени су за надокнаду трошкова:

1) закупа просторије са основном техничком опремом за организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања;

2) ангажовања предавача са одговарајућим референцама везаним за тему за коју држи предавање;

3) израде и штампања промотивног и едукативног материјала на тему која је била предмет научно-стручног скупа, семинара, радионице, трибине или предавања;

4) оглашавања у штампаним и електронским медијима.

Подстицаји из члана 2. тачка 2) овог правилника намењени су за надокнаду трошкова:

1) закупа излагачког простора са основном техничком опремом;

2) изградње, односно закупa штанда;

3) закупа бине, озвучења и осветљења;

4) штампања промотивног материјала;

5) оглашавања у штампаним и електронским медијима.

Подстицаји из члана 2. тачка 3) овог правилника намењени су за надокнаду трошкова:

1) закупа излагачког простора са основном техничком опремом;

2) изградње, односно закупа штанда.

Подстицаји из члана 2. тачка 4) овог правилника намењени су за надокнаду трошкова:

1) закупа излагачког простора са основном техничком опремом;

2) изградње, односно закупа штанда.

Подстицајима из ст. 1–4. овог члана не надокнађују се:

1) порези, укључујући порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и административне таксе, као и накнаде за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, јемства и слично;

4) трошкови превоза, монтаже, обезбеђења робе и услуга и други оперативни трошкови;

5) накнада за сопствени рад и материјал подносиоца захтева;

6) набавка предмета подстицаја путем лизинга, цесије, компензације, асигнације, или на други начин који представља гашењe обавезе путем пребијања дугова;

7) путни трошкови, трошкови смештаја, дневница и исхране.

Члан 4.

Право на подстицаје остварује:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правно лице;

4) правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења;

5) јединица локалне самоуправе;

6) образовна установа;

7) научноистраживачка установа.

Лице из става 1. тач. 1) и 2) овог члана остварује право на подстицаје из члана 2. тачка 4) овог правилника.

Лице из става 1. тач. 3)–7) овог члана остварује право на подстицаје из члана 2. тач. 1) и 2) овог правилника.

Лице из става 1. тачка 4) овог члана остварује право и на подстицаје из члана 2. тачка 3) овог правилника.

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник и правно лице остварује право на подстицаје ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар).

Правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења остварује право на подстицаје из члана 2. тач. 1)–3) овог правилника ако има најмање десет чланова удружења који су уписани у Регистар.

Члан 5.

Право на подстицаје може да оствари лице из члана 4. став 1. овог правилника ако:

1) је предмет подстицаја у потпуности реализован у периоду од 1. новембра претходне календарске године до 31. октобра текуће календарске године, при чему се под реализацијом у смислу овог правилника сматра извршење свих радњи везаних за набавку предмета подстицаја (закључење уговора, промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу и услуге, преузимање робе, исплата цене у потпуности и др.), као и стављање у функцију у складу са наменом;

2) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

3) за предмет подстицаја за који подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако предмет подстицаја није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

5) нема својство повезаног лица (носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица) са добављачем (правно лице или предузетник које подносиоцу захтева издаје рачун), односно пружаоцем услуга.

Подстицаји из члана 2. тачка 1) овог правилника могу се остварити за организацију научно-стручног скупа, семинара, радионице, трибине и предавања на којем је присуствовало најмање 20 учесника.

Подстицаји из члана 2. тачка 4) овог правилника могу се остварити за учешће, односно излагање сопственог пољопривредног и прехрамбеног производа који по врсти одговара биљној и/или сточарској производњи подносиоца захтева, пријављеној у Регистру.

Члан 6.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву лица из члана 4. овог правилника, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Захтев из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) податке о подносиоцу:

(1) име и презиме односно пословно име подносиоца захтева;

(2) адресу пребивалишта односно седишта (општина, место, улица и број);

(3) ЈМБГ подносиоца захтева (за физичка лица, као и за овлашћена/одговорна лица);

(4) број пољопривредног газдинства (осим за удружење, јединицу локалне самоуправе, научноистраживачку установу и образовну установу);

(5) матични број (осим за физичко лице);

(6) порески идентификациони број – ПИБ (осим за физичко лице);

(7) број наменског, односно жиро рачуна и назив банке;

(8) број телефона/факса;

2) податке о промотивним активностима за које се подноси захтев за подстицаје:

(1) врсту промотивних активности из члана 2. овог правилника (организација научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина, предавања, привредних манифестација, сајмова и изложби и учешће односно излагање производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама);

(2) спецификацију трошкова у складу са чланом 3. ст. 1–4. овог правилника, у којој су појединачно, за сваки трошак, наведени: број и датум издавања рачуна односно закључења уговора; добављач (назив и седиште издаваоца рачуна односно друге уговорне стране); број и датум издавања документа којим је извршено плаћање (потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке односно фискални исечак) и износ у динарима без пореза на додату вредност, као и укупан износ трошкова у динарима без пореза на додату вредност;

3) место и датум подношења захтева, својеручни потпис односно овера подносиоца захтева.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се писаним путем Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) за сваку календарску годину од 1. априла до 31. октобра текуће календарске године. Образац захтева објављује се на званичној интернет страници Управе.

Члан 7.

Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје подношењем само једног захтева, с тим да захтевом може да обухвати један или више подстицаја из члана 2. овог правилника.

За организацију једног научно-стручног скупа, семинара, радионице, трибине, предавања, привредне манифестације, сајма или изложбе у области пољопривреде и руралног развоја на територији Републике Србије право на подстицаје може да оствари само један подносилац захтева.

Ако је за организацију једне промотивне активности из става 2. овог члана поднето више захтева, право на подстицај остварује подносилац захтева који је раније поднео захтев, а ако су захтеви поднети истог дана предност има захтев који је раније примљен у Управи.

Члан 8.

Уз захтев из члана 6. овог правилника доставља се следећа документација:

1) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;

2) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

3) рачун за трошкове из члана 3. ст. 1–4. овог правилника, издат у периоду из члана 5. став 1. тачка 1) овог правилника, а који гласи на подносиоца захтева;

4) отпремница за трошкове из члана 3. ст. 1–4. овог правилника, за које је утврђена обавеза издавања отпремнице у складу са посебним прописима;

5) доказ о извршеном плаћању трошкова из члана 3. ст. 1–4. овог правилника, и то: потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може се доставити само фискални исечак;

6) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предмет подстицаја из захтева не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да исти предмет подстицаја није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

7) ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине подноси и потврду надлежног покрајинског органа да за предмет подстицаја из захтева не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да исти предмет подстицаја није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.

Поред документације из става 1. овог члана, уз захтев се доставља и извештај о реализацији промотивне активности, који нарочито садржи опис и сврху промотивне активности.

Документација из става 1. тач. 1), 2), 6) и 7) овог члана доставља се у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Члан 9.

Подносилац захтева из члана 4. став 1. тач. 2)–4), 6) и 7) овог правилника, поред документације из члана 8. овог правилника, уз захтев подноси и извод из одговарајућег регистра, у складу са прописима којима се уређује регистрација тог лица.

Подносилац захтева из члана 4. став 1. тачка 4) овог правилника, поред документације из става 1. овог члана, доставља и:

1) оснивачки акт удружења;

2) статут удружења којим су прописани циљеви у области пољопривреде и руралног развоја;

3) списак чланова удружења са неопходним подацима – име члана, број пољопривредног газдинства, адреса и број телефона.

Документација из става 1. овог члана доставља се у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Члан 10.

За подстицај из члана 2. тачка 1) овог правилника, поред документације из чл. 8. и 9. овог правилника, уз захтев се подноси и програм научно-стручног скупа са именима предавача и списак учесника промотивне активности, са потписима.

За подстицај из члана 2. тачка 2) овог правилника, поред документације из чл. 8. и 9. овог правилника, уз захтев се подноси и потврда надлежног органа о одржавању привредне манифестације, сајма, односно изложбе, у складу са прописима који уређују организацију привредних изложби.

За подстицај из члана 2. тачка 4) овог правилника, поред документације из чл. 8. и 9. овог правилника, уз захтев се подноси и потврда организатора о учешћу подносиоца захтева на привредној манифестацији, сајму, односно изложби.

За намену подстицаја из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника, поред документације из чл. 8. и 9. овог правилника, уз захтев се подноси и уговор о ангажовању предавача.

За намену подстицаја из члана 3. став 1. тачка 3) и став 2. тачка 4) овог правилника, поред документације из чл. 8. и 9. овог правилника, потребно је доставити примерак штампаног промотивног и едукативног материјала, односно штампаног промотивног материјала.

Када је предмет подстицаја намењен за надокнаду трошкова закупа из члана 3. овог правилника, поред документације из чл. 8. и 9. овог правилника, уз захтев се подноси и уговор о закупу.

Члан 11.

Уверења из члана 8. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника, потврде из члана 8. став 1. тач. 6) и 7) овог правилника и изводи из члана 9. став 1. овог правилника не могу да буду старији од три месеца од дана подношења захтева.

Документа која се достављају уз захтев за остваривање права на подстицаје треба да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 12.

Управа врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција.

Приликом административне обраде захтева Управа може тражити и достављање додатне документације у циљу утврђивања испуњености услова за остваривање права на подстицаје.

Члан 13.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 100% oд вредности реализованих трошкова из члана 3. ст. 1–4. овог правилника, умањени за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

За намену подстицаја из члана 3. став 1. тач. 1), 3) и 4) овог правилника, највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 300.000 динара.

За намену подстицаја из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника, највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 40.000 динара.

За намену подстицаја из члана 3. став 2. овог правилника, највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 400.000 динара.

За намену подстицаја из члана 3. став 3. овог правилника, највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 500.000 динара.

За намену подстицаја из члана 3. став 4. овог правилника, највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 50.000 динара.

Члан 14.

Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења Управе, по редоследу подношења захтева, а дo износа финансијских средстава утврђених прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 15.

Изузетно од члана 5. став 1. тачка 1) и члана 6. став 3. овог правилника, у 2017. години захтев за остваривање права на подстицаје подноси се од 10. августа до 31. октобра 2017. године, за предмет подстицаја који је у потпуности реализован у периоду од 1. октобра 2016. године до 31. октобра 2017. године.

Члан 16.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката кроз мере и акције подршке промотивним активностима у пољопривреди („Службени гласник РС”, број 70/15).

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00139/2017-09

У Београду, 18. јула 2017. године

Mинистар,

Бранислав Недимовић, с.р.