Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 7a став 4. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства

"Службени гласник РС", бр. 84 од 20. септембра 2017, 23 од 23. марта 2018, 98 од 14. децембра 2018, 82 од 22. новембра 2019, 74 од 23. јула 2021, 10 од 28. јануара 2022, 23 од 24. марта 2023.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства (у даљем тексту: ИПАРД подстицаји), у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године (у даљем тексту: ИПАРД програм), износ ИПАРД подстицаја, као и услови, начин и поступак спровођења ИПАРД програма за ИПАРД подстицаје.

Дефиниције

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) општи трошак је издатак за консултантске услуге, студије изводљивости и остале услуге за припрему, прибављање, односно израду документације за остваривање права на одобравање пројеката, као и остваривање права на одобравање исплате ИПАРД подстицаја, који су дати у Прилогу 1 – Листa прихватљивих инвестиција и трошкова, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) нова опрема, машина, односно механизација је опрема, машина, односно механизација произведена најкасније пет година пре године у којој се подноси захтев за одобравање пројекта и која се први пут ставља у употребу;

3) изградња је изградња, грађење, доградња, реконструкција, санација или адаптација у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

4) скривени радови су радови који се изводе током реализације инвестиције и који се у каснијим фазама због природе и начина извођења радова не могу контролисати на лицу места;

5) објекат за прераду пољопривредних производа и производа рибарства  је објекат у коме се обавља прерада пољопривредних производа и производа рибарства и који се налази на подручју Београдског региона, региона Војводине, Региона Шумадије и Западне Србије и Региона Јужне и Источне Србије у складу са законом који уређује регионални развој, осим објекта у коме се обавља малопродаја и објекта који се налази на Листи одобрених објеката Генералног директората Европске комисије за безбедност хране (DG SANTE);

6) повезана лица су носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој и побочној линији закључно са трећим степеном сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

7) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за изградњу и набавку предмета прихватљиве инвестиције (промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, пријем радова, исплата цене у потпуности), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

8) место инвестиције јесте место у коме се налази објекат за прераду пољопривредних производа и производа рибарства који је предмет захтева у складу са овим правилником;

9) привредни субјекат јесте правно лице или предузетник, независно од правног облика и начина финансирања, које обавља делатност производње и/или промета робе и/или пружања услуга на тржишту, изузев привредног субјекта који је у поступку приватизације;

10) ризични капитал јесте финансирање у облику власничког капитала или у облику сличном власничком капиталу у раним фазама настанка и раног развоја привредног субјекта (фаза започињања, оснивања и развоја).

*Службени гласник РС, број 23/2018

**Службени гласник РС, број 74/2021

Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје

Члан 3.

Право на ИПАРД подстицаје остварује:

1) предузетник;

2) привредно друштво;

3) земљорадничка задруга.

Лице из става 1. овог члана остварује право на ИПАРД подстицаје ако:

1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) као комерцијално и налази се у активном статусу;

2) је регистровано у Агенцији за привредне регистре и има активан статус;

3) није покренут поступак стечаја или ликвидације;

4) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева;

5) као независан привредни субјекат или заједно са партнерским или повезаним привредним субјектима, има положај малог или средњег привредног субјекта у складу са овим правилником.

Брисан је ранији став 3. (види члан 2. Правилника - 23/2018-49)

Лице из става 1. овог члана које испуњава опште и посебне услове у складу са овим правилником, остварује право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг у следећим секторима:

1) млека;

2) меса;

3) воћа и поврћа;

4) јаја;

5) грожђа.

*Службени гласник РС, број 23/2018

**Службени гласник РС, број 82/2019

Мали, средњи и велики привредни субјекти (број запослених и финансијске границе као мерила за одређивање врсте привредног субјекта)

*Службени гласник РС, број 98/2018

Члан 4.

Мали привредни субјекат је привредни субјекат који, у складу са мерилима из чл. 4а–4г овог правилника, има мање од 50 запослених и годишњи промет и/или укупан годишњи биланс мањи од 10 милиона евра у динарској противвредности.

Средњи привредни субјекат је привредни субјекат који, у складу са мерилима из чл. 4а–4г овог правилника, има између 50 и 250 запослених и годишњи промет мањи од 50 милиона евра и/или укупан годишњи биланс мањи од 43 милиона евра у динарској противвредности.

Велики привредни субјекат је привредни субјект који није средњи или мали привредни субјекат у складу са овим правилником.

*Службени гласник РС, број 98/2018

Независни, партнерски и повезани привредни субјекти, као мерила која се узимају у обзир при рачунању броја запослених и финансијских граница

*Службени гласник РС, број 23/2018

Члан 4а

Независни привредни субјекат је привредни субјекат који није партнерски привредни субјекат, нити повезани привредни субјекат, у складу са овим правилником.

Партнерски привредни субјекти су привредни субјекти који нису повезани привредни субјекти и између којих постоји следећи однос: један привредни субјект (привредни субјект који је виши у власничком низу), сам или заједно с једним или више повезаних привредних субјеката, има 25% или више капитала или гласачких права у другом привредном субјекту (привредни субјект који је нижи у власничком низу).

Изузетно од става 2. овог члана, привредни субјекат се сматра независним и без привредног субјекта партнера, ако 25% капитала или гласачких права у њему достигну или престигну улагачи, који појединачно или заједно нису повезани са привредним субјектом, а то су:

1) јавна инвестициона друштва, друштва с ризичним капиталом, појединци или групе појединаца чија је редовна делатност улагање ризичног капитала и који улажу власнички капитал у послове који се не котирају на берзи (тзв. пословни анђели), ако су њихова заједничка улагања у исти привредни субјект мања од 1.250.000 евра у динарској противвредности;

2) универзитети или непрофитни истраживачки центри;

3) институционални улагачи, укључујући регионалне развојне фондове;

4) самостални орган локалне самоуправе која има у годишњем буџету мање од 10 милиона евра у динарској противвредности и мање од 5.000 становника.

Повезани привредни субјекти су привредни субјекти између којих постоји неки од следећих односа:

1) један привредни субјект има већину гласачких права акционара или чланова у другом привредном субјекту;

2) један привредни субјект има право да именује или разреши већину чланова управе или надзорног одбора у другом привредном субјекту;

3) један привредни субјекат има доминантан утицај у другом привредном субјекту на основу уговора закљученог с тим другим привредним субјектом или одредбе у статуту тог другог привредног субјекта;

4) један привредни субјект, који је акционар или члан у другом привредном субјекту, самостално контролише, на основу договора са осталим акционарима или члановима у том другом привредном субјекту, већину гласачких права акционара или чланова у том другом привредном субјекту.

Доминантан утицај у другом привредном субјекту не постоји ако улагачи из става 3. овог члана нису непосредно или посредно укључени у управљање тим другим привредним субјектом, без обзира на њихова права која имају као власници капитала.

Повезани привредни субјекти су и они привредни субјекти између којих постоји, преко једног или више привредних субјеката, неки од односа описаних у ставу 4. овог члана као и привредни субјекти који имају једног или више улагача из става 3. овог члана.

Повезани привредни субјекти су и они привредни субјекти између којих постоји, преко једног физичког лица или групе физичких лица која послују заједно, неки од односа из става 4. овог члана, ако привредни субјекти своју делатност или део своје делатности обављају на истом релевантном тржишту или на суседним тржиштима.

Суседно тржиште је тржиште производа или услуга које се на вертикалном нивоу налази директно изнад или испод релевантног тржишта.

Привредни субјекат није мали или средњи привредни субјекат ни ако јавни орган сам или више њих заједнички, непосредно или посредно, контролишу 25% или више капитала или гласачких права у привредном субјекту.

Привредни субјекат даје изјаву о свом статусу независног привредног субјекта, партнерског привредног субјекта или повезаног привредног субјекта, као и изјаву о подацима из члана 4. овог правилника, при чему ту изјаву привредни субјект може дати и кад је капитал тако распоређен да не може тачно да се одреди у чијој је својини, с тим што привредни субјект може онда у доброј вери изјавити да се основано може претпоставити да један или више међусобно повезаних привредних субјеката нема у својини 25% или више капитала.

Давање оваквих изјава не утиче на могућност проверавања и испитивања њихове тачности.

*Службени гласник РС, број 23/2018

Подаци који служе за одређивање броја запослених и финансијских граница и референтно раздобље

*Службени гласник РС, број 23/2018

Члан 4б

Подаци о броју запослених и финансијским границама су подаци који се односе на последње одобрено рачуноводствено раздобље и израчунавају се на годишњој основи. Подаци се узимају у обзир почев од дана закључивања пословних књига. Висина промета израчунава се без пореза на додату вредност (ПДВ) и осталих посредних пореза.

Ако привредни субјекат на дан закључивања пословних књига утврди да је на годишњој основи премашио број запослених или финансијске границе из члана 4. овог правилника или да је пао испод тог броја, односно границе, он стиче или губи положај малог или средњег привредног субјекта само ако се то понови у току два узастопна рачуноводствена раздобља.

Код новооснованих привредних субјеката чији редовни годишњи финансијски извештаји нису још одобрени, подаци се изводе путем процене у доброј вери, током пословне године.

*Службени гласник РС, број 23/2018

Број запослених

*Службени гласник РС, број 23/2018

Члан 4в

Број запослених одговара броју годишњих радних јединица (у даљем тексту: ГРЈ), тј. броју запослених с пуним радним временом који су радили у привредном субјекту или у његово име током целе референтне године.

Рад лица која нису радила целу референтну годину, лица која су радила непуно радно време, без обзира на то колико је трајало то радно време, и рад сезонских радника (на основу уговора о раду или уговора о обављању привремених и повремених послова) узима се као део ГРЈ.

Особље привредног субјекта чине:

1) запослени;

2) лица која раде за подређени привредни субјекат ако се сматрају запосленим;

3) власници – менаџери;

4) партнери који су редовно укључени у делатност привредног субјекта и који имају користи од финансијских предности привредног субјекта.

Приправници или студенти који су на стручној обуци и који имају уговор о раду у својству приправника или уговор о стручном оспособљавању и усавршавању, не сматрају се особљем.

*Службени гласник РС, број 23/2018

Одређивање података о привредном субјекту

*Службени гласник РС, број 23/2018

Члан 4г

Подаци о независном привредном субјекту, укључујући и број запослених, одређују се искључиво на основу његових редовних годишњих финансијских извештаја.

Подаци о привредном субјекту који има партнерске привредне субјекте или повезане привредне субјекте, укључујући и број запослених, одређују се на основу редовних годишњих финансијских извештаја и осталих података привредног субјекта или на основу консолидованих финансијских извештаја привредног субјекта или консолидованих финансијских извештаја у којима је привредни субјект укључен путем консолидације.

Подацима из става 2. овог члана додају се подаци о сваком партнерском привредном субјекту предметног привредног субјекта, који се налази на непосредно вишем или нижем нивоу у власничком низу од предметног привредног субјекта. Додавање је сразмерно проценту удела у капиталу или гласачким правима, шта је веће. Код друштава са узајамним уделима важи већи проценат.

Подацима из ст. 2. и 3. овог члана додаје се 100% података о сваком привредном субјекту који је непосредно или посредно повезан са предметним привредним субјектом, изузев ако ови подаци нису већ укључени у консолидовани финансијски извештај.

Ради примене ст. 2, 3. и 4. овог члана, подаци о партнерским привредним субјектима предметног привредног субјекта, изводе се из њихових редовних годишњих финансијских извештаја или из других података у консолидованом облику и њима се додаје 100% података о свим привредним субјектима који су с њима повезани, изузев ако ти подаци нису већ укључени у консолидовани финансијски извештај.

Ради примене ст. 2, 3. и 4. овог члана, подаци о привредном субјекту који је повезан са предметним привредним субјектом, изводе се из његових редовних годишњих финансијских извештаја или из других података у консолидованом облику и њима се сразмерно додају подаци о сваком могућем привредном субјекту који је партнер овог повезаног привредног субјекта, и који се налази на непосредно вишем или непосредно нижем нивоу власничког низа од предметног привредног субјекта, изузев ако они нису укључени у консолидовани финансијски извештај у проценту који је најмање сразмеран проценту утврђеном на основу става 3. члана овог члана.

Ако у консолидованим финансијским извештајима нема податка о запосленима у привредном субјекту, број запослених израчунава се сразмерним додавањем података од његових партнерских привредних субјеката и додавањем података од привредних субјеката с којим је повезан.

*Службени гласник РС, број 23/2018

II. УСЛОВИ

Општи услови за остваривање права на одобравање пројекта

Члан 5.

Право на одобравање пројекта остваруje лицe из члана 3. овог правилника ако:

1) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода на дан подношења захтева за одобравање пројекта;

2) има седиште на подручју Београдског региона, региона Војводина, региона Шумадије и Западне Србије, региона Јужне и Источне Србије у складу са законом који уређује регионални развој;

3) се инвестиција налази на подручју Београдског региона, региона Војводина, региона Шумадије и Западне Србије, региона Јужне и Источне Србије у складу са законом који уређује регионални развој;

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5) ако је предмет инвестиције изградња објекта, катастарска парцела на којој се врши изградња мора бити у власништву подносиоца захтева или да подносилац захтева на тој катастарској парцели има право закупа, односно коришћења, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења уписаних у катастар непокретности;

5a) ако је предмет инвестиције опрема која се уграђује у објекат, за коју се подноси захтев за одобравање пројекта, објекат мора бити у власништву подносиоца захтева или да на њему има право закупа, односно коришћења, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да објекат који је предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења уписаних у катастар непокретности;

6) није предузело ниједну радњу везану за реализацију инвестиције која је предмет захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје, пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;

7) добављач и лице из члана 3. овог правилника не представљају повезана лица, односно добављачи међусобно не представљају повезана лица;

8) има три прикупљене понуде за предмет инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за вредност већу од 10.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске Комисије у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, односно једну понуду за предмет инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су независно прибављене и које су упоредиве по садржају и по спецификацијама и важеће на дан подношења захтева, осим за реализоване опште трошкове за које доставља рачун;

9) се предметна инвестиција односи на прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства датих у Прилогу 2 – Листа пољопривредних производа, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

10) је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника, односно ако по претходно одобреном пројекту у складу са овим правилником захтев за одобравање исплате није поднет у року одређеном решењем о одобравању пројекта;

11) роба која је предмет свих понуда из тачке 8) овог става издатих од стране истог добављача за набавку поједине инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова, потиче из земље која је дата у Прилогу 3 – Листа прихватљивих земаља (у даљем тексту: Листа прихватљивих земаља), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка1;

12) брисана је (види члан 6. Правилника - 23/2018-49)

13) се објекат који је предмет инвестиције у сектору млека и меса не налази на Листи одобрених објеката Генералног директората Европске комисије за безбедност хране (DG SANTE);

14) за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу, односно решење за извођење радова, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

15) за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму.

Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, лице остварује право на одобравање пројекта ако објекат који је предмет инвестиције има грађевинску дозволу, односно решење за извођење радова или употребну дозволу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката.

Ако је предмет захтева инвестицијa за производњу енергије из обновљивих извора лице из члана 3. овог правилника остварује право на одобравање пројекта и ако:

1) енергију из обновљивих извора користи за сопствену потрошњу на пољопривредном газдинству;

2) пројектована годишња производња енергије из постројења које је предмет захтева не прелази вредност од 120% годишњег просека потрошње укупне топлотне и електричне енергије на газдинству, рачунато за период од претходне три године, осим ако овим правилником није другачије одређено;

3) вишак произведене електричне енергије из постројења које је предмет захтева, а који се предаје мрежи на годишњем нивоу, није већи од утврђене укупне просечне годишње потрошње топлотне и електричне енергије на газдинству.

Ако је предмет захтева инвестиција у изградњу објекта на коме су поједине врсте радова реализоване пре подношења захтева за одобравање пројекта, лице из члана 3. овог правилника остварује право на одобравање пројекта и ако има привремену ситуацију са грађевинском књигом за изведене радове, у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња или налаз овлашћеног судског вештака грађевинске струке који садржи утрошак радова и грађевинских производа за изведене радове, до дана подношења захтева за одобравање пројекта.

–––––––––––

1 Праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са Council Regulation (EEC) 24/14 на дан расписивања јавног позива.

2 Праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са Council Regulation (EEC) 2913/92 на дан расписивања јавног позива.

*Службени гласник РС, број 23/2018

**Службени гласник РС, број 98/2018

***Службени гласник РС, број 82/2019

****Службени гласник РС, број 74/2021

*****Службени гласник РС, број 10/2022

Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта за прераду и маркетинг у сектору млека

Члан 6.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника остварује право на ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у сектору млека и ако:

1) је уписано у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;

2) има утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека од 3.000 до 100.000 литара.

Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта за прераду и маркетинг у сектору меса

Члан 7.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника остварује право на ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у сектору меса и ако испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду меса у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

Ако је подносилац захтева кланица, поред услова из става 1. овог члана, право на ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у сектору меса остварује и ако има утврђен минимални капацитет клања за: 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 5.000 јединки живине на дан.

Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта за прераду и маркетинг у сектору јаја

*Службени гласник РС, број 82/2019

Члан 7а

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника остварује право на ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у сектору jaja и ако има објекат за израду производа од јаја који:

1) испуњава ветеринарско-санитарне, односно опште и посебне услове за хигијену хране животињског порекла;

2) је уписан у Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

*Службени гласник РС, број 82/2019

Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта за прераду и маркетинг у сектору грожђа

*Службени гласник РС, број 82/2019

Члан 7б

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника остварује право на ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у сектору вина и ако:

1) у Регистру има уписано грожђе у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

2) је произвођач грожђа уписан у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино.

*Службени гласник РС, број 82/2019

Пословни план и елементи и показатељи за процену економске одрживости пројекта

Члан 8.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава опште и посебне услове у складу са овим правилником, право на одобравање пројекта остваруje ако докаже своју економску одрживост и одрживост пројекта на крају инвестиционог периода кроз пословни план.

Пословни план из става 1. овог члана подноси се у електронској и писаној форми, и то:

1) за инвестиције вредности до 50.000 евра кроз једноставан пословни план који је дат у Прилогу 4 – Једноставан пословни план, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) за инвестиције вредности веће од 50.000 евра кроз сложен пословни план који је дат у Прилогу 5 – Сложен пословни план, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Елементи и показатељи за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта дати су у Прилогу 6 – Елементи и показатељи који се користе за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Износ ИПАРД подстицаја

Члан 9.

ИПАРД подстицаји утврђују се у износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањеном за износ пореза на додату вредност, односно од индексиране вредности реализованих прихватљивих трошкова у складу са овим правилником.

За инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама, ИПАРД подстицаји утврђују се у додатном износу од 10% преко процентуалног износа из става 1. овог члана.

Вредност прихватљивог општег трошка не може прећи износ од 12% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције.

Вредност прихватљивог општег трошка за израду пословног плана за које се одобравају ИПАРД подстицаји не може прећи износ од:

1) 3% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције – ако је вредност прихватљивих трошкова предметне инвестиције већа од три милиона евра;

2) 4% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције – ако је вредност прихватљивих трошкова предметне инвестиције већа од једног, а мања од три милиона евра;

3) 5% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције – ако је вредност прихватљивих трошкова предметне инвестиције мања од милион евра.

Корисник ИПАРД подстицаја (у даљем тексту: корисник) остварује право на ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:

1) за сектор млека у износу од 10.000 до 2.000.000 евра;

2) за сектор меса, сектор воћа и поврћа, сектор јаја и сектор грожђа у износу од 10.000 до 1.000.000 евра.

Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја у складу са овим правилником од 2.000.000 евра у периоду спровођења ИПАРД програма.

*Службени гласник РС, број 82/2019

**Службени гласник РС, број 23/2023

 

Инвестиције и прихватљиви трошкови

Члан 10.

Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга, а односе се на изградњу и/или куповину нових машина и опреме и прихватљиви трошкови за које се одобравају ИПАРД подстицаји дати су у Прилогу 1.

Трошкови из става 1. овог члана који се односе на изградњу и/или куповину нових машина и опреме, укључујући компјутерске програме, сматрају се прихватљивим, до тржишне вредности имовине, у складу са прописом којим се прописује методологија за утврђивања референтних цена инвестиција за обрачун ИПАРД подстицаја и три достављене понуде.

Право на ИПАРД подстицаје остварује се искључиво за инвестиције које су реализоване након доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у периоду важења ИПАРД програма.

Трошкови из става 1. овог члана који се односе на студије изводљивости у вези са пројектом прихватљиви су за инвестиције за производњу енергије из обновљивих извора, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

*Службени гласник РС, број 74/2021

Неприхватљиви трошкови

Члан 11.

Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:

1) порезе, укључујући ПДВ;

2) царине, увозне и друге дажбине;

3) куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва;

4) казне, финансијске пенале и судске трошкове;

5) трошкове пословања;

6) половну механизацију и опрему;

7) банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове;

8) трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто финансијске трошкове;

9) доприносе у натури;

10) трошкове одржавања, амортизације или закупа;

10а) трошкове шпедиције, пуштања у рад, као и за друге оперативне трошкове;

11) набавку предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга;

12) набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем.

Право на коначну исплату ИПАРД подстицаја не може да се оствари за трошкове по рачуну, односно окончаној ситуацији, за које Управа за аграрна плаћања контролом на лицу места пре коначне исплате утврди да нису реализовани.

Захтев за остваривање права на ИПАРД подстицаје одбија се као неоснован у делу који се односи на трошкове из ст. 1. и 2. овог члана.

*Службени гласник РС, број 98/2018

**Службени гласник РС, број 10/2022

III. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ

Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта

Члан 12.

Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање пројекта на основу јавног позива који расписује Министарство – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи рок за подношење захтева, износ расположивих средства за расписани позив, образац захтева, обавезну документацију и друге податке везане за конкретан позив.

Поступак се покреће са подацима из Регистра на дан подношења захтева за одобравање пројекта.

Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Министарства, односно на званичној интернет страници Управе.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање пројеката по истом јавном позиву.

Захтев из става 1. овог члана може се поднети за једну или више инвестиција из Прилога 1 у оквиру једног сектора.

Документација уз захтев за одобравање пројекта

Члан 13.

Уз захтев из члана 12. овог правилника доставља се следећа документација:

1) пословни план у складу са чланом 8. овог правилника;

2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев ;

3) понуде у складу са чланом 5. тачка 8) овог правилника;

4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно седишту подносиоца захтева;

5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

6) извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре;

7) последњи биланс успеха за лице које је обвезник пореза на приход од самосталне делатности;

8) брисана је (види члан 4. Правилника - 98/2018-40)

9) последњи порески биланс – ПБ2 за лице које је обвезник пореза на приход од самосталне делатности;

10) извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности;

11) ако подносилац захтева није власник земљишта на којем се врши изградња, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, закључен са закуподавцем, односно уступиоцем, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, с тим да ако је катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;

12) ако подносилац захтева није власник објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, с тим да ако је објекат предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења.

За инвестиције у изградњу објеката, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова или:

1) пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење, са предмером и предрачуном радова у складу са прописом којим се уређује планирање и изградња;

2) грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова.

За инвестиције у набавку линије за прераду пољопривредних производа доставља се техничко-технолошки пројекат.

За инвестиције у набавку опреме која се уграђује у објекат, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и употребна дозвола у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката.

За инвестиције у обновљиве изворе енергије, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и претходна студија оправданости или студија оправданости у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, а која садржи анализу просечне потрошње електричне и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству образложену рачунима и осталим документима о потрошњи електричне енергије, гаса, топлотне енергије, сировина за производњу енергије за инвестиције у обновљиве изворе енергије.

У случају да није могуће обезбедити доказе о потрошњи енергије у претходне три године из става 4. овог члана, или се пројектом планира значајно повећање потрошње енергије у наредном периоду због повећања обима производње на пољопривредном газдинству, за прорачун просечне потрошње електричне и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству, узимају се у прорачун они подаци о потрошњи енергије који стоје на располагању, за период који не може бити мањи од годину дана, и на ту вредност се додају пројектоване вредности потрошње енергије нових постројења.

За доказивање испуњености критеријума рангирања подносилац захтева доставља и сертификат о органској производњи, односно акт о географској ознаци порекла, односно елаборат о енергетској ефикасности у складу са законом којим се уређује ефикасно коришћење енергије, односно одобрен акциони план за достизање стандарда Европске уније у сектору млека и меса у складу са националном стратегијом за унапређење објеката у којима се послује храном животињског порекла.

Поред документације из става 1. овог члана, уз захтев из члана 12. овог правилника доставља се и:

1) копија решења о упису у Виноградарски регистар у складу са прописима којима се уређује вино – за инвестиције у сектору грожђа;

2) копија акта о испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова хигијене хране – за инвестиције у секторима млека, меса и јаја;

3) копија решења о упису у Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује ветеринарство – за инвестиције у сектору јаја.

За инвестиције у изградњу објекта на којем су поједине врсте радова реализоване пре подношења захтева за одобравање пројекта, поред документације из ст. 1–4. и става 8. овог члана, доставља се и привремена ситуација са грађевинском књигом за изведене радове у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња или налаз овлашћеног судског вештака грађевинске струке који садржи утрошак радова и грађевинских производа за изведене радове, до дана подношења захтева за одобрење пројекта.

Документацију из става 1. тач. 4)–6), 9) и 10), става 2. тачка 2), ст. 3. и 8. овог члана, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 98/2018

**Службени гласник РС, број 82/2019

***Службени гласник РС, број 74/2021

Административна обрада захтева за одобравање пројекта

Члан 14.

Управа врши административну обраду захтева за одобравање пројекта, провером података из захтева, документације приложене уз захтев и увидом у службене евиденције.

Захтев за одобравање пројекта који није поднет од стране лица из члана 3. овог правилника, преурањен, неблаговремен захтев , као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује без разматрања.

*Службени гласник РС, број 98/2018

Понуде

Члан 15.

Понуда из члана 5. став 1. тачка 8) овог правилника нарочито садржи:

1) назив, седиште и матични број добављача;

2) назив, седиште и матични број подносиоца захтева;

3) техничко – технолошке карактеристике за робу, радове и услуге који чине предмет инвестиције, односно предмер и предрачун радова за изградњу, при чему свака ставка у понуди мора да садржи: јединицу мере, количину, јединичну цену и укупну цену ставке, као и укупну цену понуде укључујући посебно исказану нето цену и износ ПДВ-а изражене у динарима, односно у евримa за стране добављаче, као и да садржи податке о основном моделу и додатној опреми;

4) рок важења понуде;

5) број, датум и место издавања понуде;

6) потпис добављача;

7) изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је предмет понуде нова и неупотребљавана роба;

8) назив произвођача и земља порекла опреме, радова и услуга;

9) изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је земља порекла опреме, радова и услуга земља из члана 5. став 1. тачка 11) овог правилника.

10) гарантне услове;

11) услове и начин плаћања;

12) обавезе добављача у вези са испоруком.

Подаци из прикупљених понуда треба да буду у складу са подацима који су наведени у пословном плану из члана 8. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 23/2018

**Службени гласник РС, број 82/2019

Одобравање понуде

Члан 16.

Пoднoсилaц захтева у захтеву за одобравање пројекта означава као изабрану једну од три достављене понуде.

Управа одобрава изабрану понуду у вредности која не може бити већа од вредности из понуде са најнижом ценом.

Управа одобрава изабрану понуду између најмање три достављене понуде издате од стране добављача који међусобно не представљају повезана лица.

Ако подносилац уз захтев за одобравање пројекта достави понуде издате од стране добављача који међусобно представљају повезана лица, Управа исте не узима у разматрање и позива подносиоца да у одређеном року Управи достави најмање три понуде издате од стране добављача који међусобно не представљају повезана лица, у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Израчунавање основице за обрачун ИПАРД подстицаја

Члан 17.

Основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврђује се у вредности из члана 16. став. 2. овог правилника, ако ова вредност не прелази износ референтне цене утврђене у складу са посебним прописом којим се прописује методологија утврђивања референтне цене.

Ако вредност из члана 16. став 2. овог правилника прелази износ референтне цене, основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврђује се у висини референтне цене.

Контрола на лицу места пре одобравања пројекта

Члан 18.

После административне обраде захтева за одобравање пројекта Управа врши проверу испуњености прописаних услова контролом на лицу места у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

Управа, у зависности од врсте инвестиције, у извештају сачињеном током контроле на лицу места у фази одобравања пројекта, упознаје подносиоца захтева да најкасније десет дана пре извођења радова или испоруке опреме обавести Управу о извођењу скривених радова.

Бодовање и рангирање

Члан 19.

Ако износ расположивих средстава по јавном позиву није довољан за све поднете захтеве за одобравање пројекта, Управа спроводи поступак бодовања и рангирања.

Са 20 бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако је:

1) место инвестиције у подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди;

2) инвестиција усмерена ка заштити животне средине или управљању отпадом и отпадним водама;

3) подносилац захтева сертификован за органску производњу у складу са прописом којим се уређује органска производња, односно ако је овлашћени корисник ознаке географског порекла у складу са прописом којим се уређују географске ознаке за пољопривредне и прехрамбене производе;

4) целокупна инвестиција усмерена за достизање стандарда Европске уније;

5) инвестиција усмерена за побољшање енергетске ефикасности, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије.

Ако подносилац захтева испуњава више критеријума бодови се сабирају.

Ако постоји више захтева за одобравање пројекта са истим бројем бодова према критеријумима за рангирање, предност има раније поднет захтев за одобравање пројекта.

Ранг листа одобрених захтева објављује се на званичној интернет страници Управе.

Подносилац захтева за одобравање пројекта има право на приговор на своје место на ранг листи у року од 15 дана од дана објављивања ранг листе.

О приговору из става 6. овог члана Управа решава у року од 15 дана од дана подношења приговора.

По коначности одлука о приговору из става 7. овог члана, Управа објављује коначну ранг листу захтева за одобравање пројекта на званичној интернет страници Управе.

*Службени гласник РС, број 82/2019

**Службени гласник РС, број 74/2021

Решење о одобравању пројекта

Члан 20.

Ако је административном обрадом и контролом на лицу места утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и ако постоје расположива финансијска средства, директор Управе решењем одобрава пројекат.

Решење из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) пројекат који се одобрава са прихватљивим инвестицијама и трошковима;

2) одобрен износ ИПАРД подстицаја са израженим износом националног и кофинансирања Европске уније за пројекат који се одобрава;

3) рок за реализацију инвестиције и подношење захтева за исплату;

4) обавезу чувања документације која се односи на пројекат који се одобрава;

5) обавезу достављања извештаја Управи о спровођењу одобреног пројекта у зависности од врсте пројекта;

6) обавезу корисника да омогући несметан приступ и контролу на лицу места која се односи на одобрени пројекат, као и обавезу давања на увид целокупне документације везане за одобрени пројекат овлашћеним лицима Управе, органа надлежног за ревизију система спровођења програма Европске уније, организационих јединица Mинистaрствa финaнсиja надлежних за послове Националног фонда и подршку Националном службенику за одобравање, Европске комисије, Европског ревизорског суда и Европске канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ);

7) забрану предузимања радњи које би могле довести до јавног финансирања истог одобреног пројекта;

8) обавезу корисника да обавести Управу о извођењу скривених радова;

9) обавезу корисника да обележи предмет инвестиције у складу са овим правилником.

Управа позива корисника да преузме решење којим се одобрава пројекат.

Приликом преузимања решења из става 3. овог члана Управа усменим и писменим путем упознаје корисника са правима, обавезама и одговорностима, као и прописаним санкцијама у складу са прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји.

Корисник својим потписом, односно овером аката из става 4. овог члана потврђује пријем решења о одобравању пројекта, као и да је упознат са правима, обавезама и одговорностима, као и прописаним санкцијама у складу са прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји.

*Службени гласник РС, број 74/2021

Измена одобреног пројекта

Члан 21.

После доношења решења о одобравању пројекта, а најкасније 30 дана пре истека рока за реализацију одобреног пројекта, корисник може поднети захтев за измену одобреног пројекта ако:

1) су измене пројекта такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха инвестиције;

2) се измене односе на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за исплату, из оправданих разлога;

3) реализација одобреног пројекта није могућа или није економски оправдана услед:

(1) више силе,

(2) немогућности добављача да обезбеди производе и услуге,

(3) промене прописа,

(4) увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност предметне инвестиције.

Уз захтев за измену одобреног пројекта, подносилац захтева доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену.

Измене пројекта морају бити у складу са општим и посебним условима за одобравање пројекта прописаним овим правилником.

IIIа АВАНСНА ИСПЛАТА ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

*Службени гласник РС, број 10/2022

Услови за остваривање права на авансну исплату ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 21а

Лице из члана 3. овог правилника које је остварило право на одобравање пројекта остварује право на авансну исплату ИПАРД подстицаја ако:

1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

2) рачуни код пословних банака нису блокирани, и нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја, односно од дана оснивања за новооснована правна лица и предузетнике;

3) има писану банкарску гаранцију која:

(1) је издата у динарима,

(2) је издата од домаће пословне банке, у складу са законом којим се уређују банке,

(3) одговара износу од 110% захтеваног износа авансне исплате,

(4) има рок важења од најмање 12 месеци после дана истека рока за завршетак пројекта, односно рока за подношење захтева за коначну исплату утврђеног решењем о одобравању пројекта, односно решењем о измени одобреног пројекта,

(5) је безусловна, неопозива и садржи клаузулу без права на приговор и платива на први позив, или садржи сличне речи које имају исто значење, а којом се банка обавезује према Управи као примаоцу гаранције (кориснику гаранције) да ће му за случај да налогодавац о доспелости не испуни обавезу повраћаја авансно исплаћених новчаних средстава утврђену решењем директора Управе, измирити ову обавезу ако буду испуњени услови наведени у гаранцији, у складу са законом којим се уређују облигациони односи, законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

Право на авансну исплату ИПАРД подстицаја може се остварити у висини до 50% одобреног износа ИПАРД подстицаја утврђеног решењем о одобравању пројекта, односно решењем о измени одобреног пројекта.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Покретање поступка за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 21б

Поступак за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја покреће се по захтеву корисника ИПАРД подстицаја, који се подноси Управи у року од 60 дана од пријема коначног решења којим се одобрава пројекат.

Уз захтев за одобравање авансне исплате, корисник подстицаја доставља и банкарску гаранцију из члана 21а став 1. тачка 3) овог правилника.

Захтев за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја са пратећом документацијом доставља се Управи у затвореним ковертама, са назнаком имена и презимена, односно назива и адресе пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева са напоменом: „Захтев за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја” и позивом на број решења о одобравању пројекта.

Захтев за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја поднет од стране лица коме решењем није одобрен пројекат, преурањен или неблаговремен захтев, Управа одбацује без разматрања.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Решење о одобравању авансне исплате ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 21в

Ако је административном провером утврђено да захтев испуњава прописане услове, директор Управе решењем одобрава право на авансну исплату ИПАРД подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар.

Решење из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) одобрени износ авансне исплате ИПАРД подстицаја са израженим износом националног и коофинансирања Европске уније;

2) обавезу чувања документације у складу законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

3) обавезу примаоца средстава да врати исплаћена средства услед непридржавања обавеза, административне грешке, или утврђене неправилности, односно преваре, у складу законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Измена пројекта након авансне исплате

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 21г

Ако након авансне исплате ИПАРД подстицаја корисник Управи поднесе захтев за измену одобреног пројекта који се односи на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева коначну за исплату, а рок важења достављене банкарске гаранције на основу које је усвојен захтев за одобравање авансне исплате је краћи од захтеваног новог рока за завршетак пројекта, односно за подношење захтева коначну за исплату, Управа одобрава измену пројекта ако подносилац уз захтев за измену одобреног пројекта достави и доказ о продужењу рока важења банкарске гаранције за период од 12 месеци после дана истека захтеваног новог рока за завршетак пројекта, односно рока за подношење захтева за коначну исплату.

Ако у поступку по захтеву за измену одобреног пројекта након авансне исплате, директор Управе решењем одобри измену пројекта и утврди мањи укупни одобрени износ ИПАРД подстицаја од износа претходно утврђеног решењем о одобравању пројекта и решењем о одобравању авансне исплате, директор Управе решењем налаже примаоцу средстава повраћај разлике авансне исплате до висине до 50% одобреног износа ИПАРД подстицаја, у року од 30 дана од дана достављања решења.

*Службени гласник РС, број 10/2022

IV. КОНАЧНА ИСПЛАТА ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

*Службени гласник РС, број 10/2022

Општи услови за остваривање права на коначну исплату ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 22.

Лице из члана 3. овог правилника које је остварило право на одобравање пројекта остварује право на исплату ИПАРД подстицаја ако:

1) је реализовало инвестицију у складу са решењем о одобрењу пројекта, односно актом о измени пројекта;

2) је инвестиција реализована безготовинским плаћањем;

3) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода на дан подношења захтева за одобравање права на коначну исплату ИПАРД подстицаја;

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Министарству, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5) пољопривредно газдинство испуњава одговарајуће прописане услове у области: заштите животне средине, јавног здравља (са аспекта безбедности хране), безбедности и здравља на раду, као и ако предметна инвестиција испуњава наведене услове уређене прописима Европске уније у овим областима, а са којима су усклађени прописи Републике Србије;

5а) пољопривредно газдинство које има животиње испуњава и одговарајуће прописане услове у области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња, као и ако предметна инвестиција испуњава наведене услове уређене прописима Европске уније у овим областима, а са којима су усклађени прописи Републике Србије;

6) је предмет инвестиције обележен на начин прописан овим правилником;

7) предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања;

8) роба по свим рачунима, односно окончаним ситуацијама издатим од стране истог добављача за набавку поједине инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова, потиче из земље која је дата у Листи прихватљивих земаља, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка2;

9) брисана је (види члан 9. Правилника - 23/2018-49)

10) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за исплату, односно од дана оснивања за новооснована правна лица и предузетнике;

11) ако је предмет инвестиције изградња објекта, катастарска парцела на којој је извршена изградња мора бити у власништву подносиоца захтева или да подносилац захтева на тој катастраској парцели има право закупа, односно коришћења, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења уписаних у катастар непокретности;

12) ако је предмет инвестиције опрема која је уграђена у објекат, за коју се подноси захтев за одобравање пројекта, објекат мора бити у власништву подносиоца захтева или да на њему има право закупа, односно коришћења, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да објекат који је предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења уписаних у катастар непокретности.

–––––––––––

3 Праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са Council Regulation (EEC) 24/14 на дан расписивања јавног позива.

*Службени гласник РС, број 98/2018

**Службени гласник РС, број 82/2019

***Службени гласник РС, број 74/2021

****Службени гласник РС, број 10/2022

Посебни услови за остваривање права на коначну исплату ИПАРД подстицаја за инвестиције за прераду и маркетинг у сектору млека

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 23.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 22. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД подстицаја за прераду и маркетинг у сектору млека ако:

1) испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду млека у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;

2) има утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека од 3.000 до 100.000 литара.

Посебни услови за остваривање права на коначну исплату ИПАРД подстицаја за инвестиције за прераду и маркетинг у сектору меса

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 24.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 22. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД подстицаја за прераду и маркетинг у сектору меса ако испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду меса у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

Ако је подносилац захтева кланица, поред услова из става 1. овог члана, право на ИПАРД подстицаје за прераду и маркетинг у сектору меса остварује и ако има утврђен минимални капацитет клања за: 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 5.000 јединки живине на дан.

Посебни услови за остваривање права на коначну исплату ИПАРД подстицаја за инвестиције за прераду и маркетинг у сектору воћа и поврћа

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 25.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 22. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД подстицаја за прераду и маркетинг у сектору воћа и поврћа ако је уписано у Централни регистар објеката, у складу са законом који уређује безбедност хране.

Посебни услови за остваривање права на коначну исплату ИПАРД подстицаја за инвестиције за прераду и маркетинг у сектору јаја

*Службени гласник РС, број 82/2019

**Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 25а

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 22. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД подстицаја за прераду и маркетинг у сектору jaja и ако има објекат за израду производа од јаја који:

1) испуњава ветеринарско-санитарне, односно опште и посебне услове за хигијену хране животињског порекла;

2) је уписан у Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

*Службени гласник РС, број 82/2019

Посебни услови за остваривање права на коначну исплату ИПАРД подстицаја за инвестиције за прераду и маркетинг у сектору грожђа

*Службени гласник РС, број 74/2021

**Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 25б

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 22. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД подстицаја за прераду и маркетинг у сектору грожђа и ако:

1) у Регистру има уписано грожђе у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

2) је произвођач грожђа уписан у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

3) је произвођач вина уписан у Винарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

4) има утврђен максимално могући капацитетет годишње производње вина од 20.000 до 1.000.000 литара.

*Службени гласник РС, број 82/2019

Покретање поступка за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 26.

Поступак за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја покреће се по захтеву корисника за одобравање коначне исплате са подацима из Регистра на дан подношења захтева за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја, који се подноси Управи после реализације одобреног пројекта у року утврђеном у решењу о одобравању пројекта, односно акту о измени пројекта.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање коначне исплате по истом јавном позиву.

Захтев за одобравање коначне исплате поднет од стране лица коме решењем није одобрен пројекат, преурањен, неблаговремен захтев , као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује без разматрања.

*Службени гласник РС, број 98/2018

**Службени гласник РС, број 82/2019

***Службени гласник РС, број 10/2022

Документација за остваривање права на одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 27.

Уз захтев за одобравање за исплату из члана 26. овог правилника корисник доставља следећу документацију:

1) рачуне за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању пројекта;

2) отпремницу за набавку предметне инвестиције од домаћег добављача, а међународни товарни лист ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке са назначеном сврхом уплате;

4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције, односно изјаву добављача да роба не подлеже обавези издавања гарантног листа;

5) јединствену царинску исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;

6) сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе – ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе, односно изјаву произвођача о домаћем пореклу робе, односно изјаву извођача радова о домаћем пореклу робе, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка;

7) извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре;

8) извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности;

8а) ако подносилац захтева није власник земљишта на којем je извршена изградња, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, закључен са закуподавцем, односно уступиоцем, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, с тим да ако је катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;

8б) ако подносилац захтева није власник објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, с тим да ако је објекат предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;

9) употребна дозвола;

10) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно седишту подносиоца захтева;

11) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

12) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно седишту корисника, као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

13) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја ако корисник има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине;

14) потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

15) ако је предмет инвестиције набавка робе корисник доставља изјаву од добављача да је испоручена роба нова;

16)-17) брисане су (види члан 9. Правилника 74/2021-30)

18) акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне средине, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине у складу са  прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије;

19) акт органа надлежног за послове безбедности и здравља на раду којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области безбедности и здравља на раду, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима којим се уређује безбедност и здравље на раду;

20) акт органа надлежног за послове ветеринарског јавног здравља и добробити животиња којим се доказује да пољопривредно газдинство које има животиње испуњава прописане услове у области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња у складу са прописима којим се уређује ветеринарство и добробит животиња и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије;

21) акт органа надлежног за послове безбедности хране биљног порекла којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области безбедности хране биљног порекла, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области безбедности хране биљног порекла у складу са прописима којим се уређује безбедност хране и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору воћа и поврћа и сектору грожђа.

За инвестиције у изградњу објекта, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и:

1) уговор са овлашћеним извођачем радова;

2) копија грађевинске књиге, односно друга прописана документација у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња;

3) рачун, односно окончана ситуација за изведене радове, односно за набавку грађевинских производа и опреме.

4) употребна дозвола.

Поред документације из става 1. овог члана ако је корисник акционарско друштво доставља се и оснивачки акт.

За инвестиције у секторима воћа и поврћа, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и копија потврде о упису у Централни регистар објеката у складу са прописима којима се уређује безбедност хране, а за инвестиције у сектору грожђа доставља се и копија решења о упису у Виноградарски регистар и копија решења о упису у Винарски регистар у складу са прописима којима се уређује вино.

За инвестиције у набавку специјализованог транспортног возила у сектору млека, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и копија саобраћајне дозволе.

За инвестиције у секторима млека, меса и јаја, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и копија акта о испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова хигијене хране, а за инвестиције у сектору јаја доставља се и копија решења о упису у Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.

За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске комисије за месец у коме је извршено плаћање и ту вредност уписује у образац захтева за исплату.

Документацију из става из става 1. тач. 7) и 8), тач. 9)–14) и тач. 18)–21), става 2. тачка 4) и ст. 4–6. овог члана, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 23/2018

**Службени гласник РС, број 98/2018

***Службени гласник РС, број 82/2019

****Службени гласник РС, број 74/2021

*****Службени гласник РС, број 10/2022

Форма документације

Члан 28.

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за одобравање права на ИПАРД подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев гласе на подносиоца захтева, осим у случају закупа, када треба да гласе на власника.

Изузетно од става 2. овог члана употребна дозвола може гласити на друго лице у случају када је подносилац захтева власник а употребна дозвола је издата пре стицања власништва.

Документа се прилажу у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Управа може да затражи и додатну документацију у циљу утврђивања и провере испуњености прописаних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.

*Службени гласник РС, број 74/2021

Контрола на лицу места пре исплате

Члан 29.

После административне обраде захтева за одобравање коначне исплате Управа врши проверу испуњености прописаних услова у складу са овим правилником контролом на лицу места на начин и поступку који је уређен посебним прописом.

Контролом из става 1. овог члана Управа проверава да ли је корисник инвестицију реализовао у складу са решењем о одобравању пројекта.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Решење о одобравању коначне исплате ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 30.

Ако је административном обрадом и контролом на лицу места утврђено да захтев за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја испуњава прописане услове директор Управе решењем одлучује о праву на коришћење ИПАРД подстицаја и налаже исплату ИПАРД подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар.

Решењем из става 1. овог члана утврђује се износ средстава који се финансира средствима претприступне помоћи Европске уније, односно буџета Републике Србије, као и укупни износ ИПАРД подстицаја.

Износ средстава који се финансира средствима претприступне помоћи Европске уније утврђује се у износу до 75% од укупног износа ИПАРД подстицаја.

Решење из става 1. овог члана садржи и:

1) обавезу чувања документације у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

2) обавезу примаоца средстава да обележи предмет инвестиције;

3) обавезу примаоца средстава да наменски користи, не отуђи, нити омогући другом лицу коришћење предмета инвестиције у периоду од пет година од дана исплате;

4) обавезу примаоца средстава да допусти у сваком тренутку несметан приступ и контролу на лицу места која се односи на одобрени пројекат, као и обавезу давања на увид целокупне документације везане за одобрени пројекат овлашћеним лицима: Управе, органа надлежног за ревизију система спровођења програма Европске уније, организационих јединица Mинистaрствa финaнсиja надлежних за послове Националног фонда и подршку Националном службенику за одобравање, Европске комисије, Европског ревизорског суда и Европске канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ);

5) обавезу примаоца средстава да врати исплаћена средства услед непридржавања обавеза, административне грешке, или утврђене неправилности, односно преваре, у складу законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

Управа позива примаоца средстава да преузме решење којим се одобрава коначна исплата ИПАРД подстицаја.

Приликом преузимања решења из става 4. овог члана, Управа усменим и писменим путем упознаје примаоца са правима, обавезама и одговорностима, као и прописаним санкцијама у складу са прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји.

Прималац својим потписом, односно овером потврђује пријем решења o одобравању коначне исплате ИПАРД подстицаја, као и да је упознат са правима, обавезама и одговорностима, као и прописаним санкцијама у складу са прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји.

Ако се решење из става 1. доноси након авансне исплате ИПАРД подстицаја њиме се утврђује укупан коначни износ ИПАРД подстицаја.

Ако је решењем из става 8. овог члана утврђен укупан коначни износ ИПАРД подстицаја већи од износа авансне исплате, истим решењем директор Управе одобрава исплату разлике између авансне исплате до коначног износа ИПАРД подстицаја.

Ако је решењем из става 8. овог члана утврђен укупан коначни износ ИПАРД подстицаја који одговара износу авансне исплате, истим решењем директор Управе констатује да авансна исплата постаје и коначна исплата ИПАРД подстицаја.

Ако је решењем из става 8. овог члана утврђен укупан коначни износ ИПАРД подстицаја мањи од износа авансне исплате, истим решењем директор Управе налаже примаоцу повраћај разлике између коначног износа ИПАРД подстицаја до износа који је авансно исплаћен, у року од 30 дана од дана достављања решења.

Ако прималац средстава инвестицију не реализује у складу са решењем којим се усваја захтев за одобравање пројекта, директор Управе доноси решење којим налаже повраћај авансно исплаћених средстава, са затезном каматом која се обрачунава од момента исплате новчаних средстава примаоцу, у року од 30 дана од дана достављања решења.

Ради повраћаја авансно исплаћених средстава, на основу коначног решења из става 12. овог члана, Управа покреће поступак активирања банкарске гаранције на основу које је одобрена авансна исплата, код пословне банке која је издала банкарску гаранцију.

*Службени гласник РС, број 23/2018

**Службени гласник РС, број 98/2018

***Службени гласник РС, број 82/2019

****Службени гласник РС, број 74/2021

*****Службени гласник РС, број 10/2022

Индексација одобрене вредности прихватљивих трошкова и утврђивање коначног износа ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 23/2023

Члан 30а

Управа прибавља од органа надлежног за послове статистике месечне индексе цена произвођача индустријских производа, почев од месеца фебруара 2018. године, и то за следеће категорије прихватљивих инвестиција и трошкова у складу са Прилогом 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова:

1) eлементи и материјали за уграђивање у грађевинарству;

2) пољопривредне машине и оруђа;

3) капитални производи;

4) трајни производи за широку потрошњу.

Управа на званичној интернет страници објављује месечне индексе цена за сваку категорију прихватљивих трошкова из става 1. овог члана, до краја текућег месеца за претходни месец.

Ако захтев за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја садржи прихватљиве инвестиције и трошкове у оквиру категорија из става 1. овог члана, у вредности већој од вредности утврђене решењем о одобравању пројекта, Управа проверава да ли је у периоду од истека рока за подношење захтева за одобравање пројекта у складу са јавним позивом из члана 12. овог правилника до доношења решења о одобравању пројекта из члана 20. овог правилника, дошло до повећања цене одређене категорије прихватљивих трошкова садржаних у овом захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја.

Ако се у поступку одобравања коначне исплате ИПАРД подстицаја утврди да је у периоду из става 3. овог члана дошло до повећања цене одређене категорије прихватљивих трошкова из става 1. овог члана садржаних у захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја из става 3. овог члана, Управа врши индексацију вредности ових прихватљивих трошкова за наведени период у складу са овим правилником.

Ако је индексирана вредност прихватљивих трошкова из става 4. овог члана већа од вредности прихватљивих трошкова одређене у захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја, Управа утврђује коначан износ ИПАРД подстицаја у процентуалном износу од вредности реализованих прихватљивих трошкова одређених у захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја.

Ако је индексирана вредност прихватљивих трошкова из става 4. овог члана мања од вредности прихватљивих трошкова одређене у захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја, Управа утврђује коначан износ ИПАРД подстицаја у процентуалном износу од индексиране вредности реализованих прихватљивих трошкова.

*Службени гласник РС, број 23/2023

Обележавање предмета инвестиције

Члан 31.

Корисник врши привремено обележавање предмета инвестиције у изградњу објекта током реализације инвестиције, постављањем табле на градилишту у облику датом у Прилогу 7 – Обележавање предмета инвестиције, који је одштампан уз овој правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 7).

Прималац средстава врши стално обележавање предмета инвестиције у року од три месеца после реализације инвестиције у облику датом у Прилогу 7 на месту лако видљивом за јавност.

Прималац средстава обезбеђује да предмет инвестиције буде обележен на начин из става 2. овог члана у року од пет година од дана исплате ИПАРД подстицаја.

Прималац средстава придржава се свих осталих обавеза везаних за означавање предмета инвестиције у складу са Секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД).

Контрола на лицу места после исплате ИПАРД подстицаја

Члан 32.

После коначне исплате ИПАРД подстицаја Управа проверава контролом на лицу места да ли прималац средстава наменски користи предмет инвестиције, као и да ли се придржава других обавеза у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 33.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-42/2017-09

У Београду, 20. септембра 2017. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилникa о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства: "Службени гласник РС", број 98/2018-40

Члан 10.

Захтеви за остваривање права на ИПАРД подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилникa о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства:"Службени гласник РС", број 82/2019-45

Члан 14.

Поступци за остваривање права на ИПАРД подстицаје покренути до дана ступања на снагу овог правилника, решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог покретања.

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилникa о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства:"Службени гласник РС", број 74/2021-30

Члан 13.

Захтеви за остваривање права на ИПАРД подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 14.

Оваj правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилникa о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства:"Службени гласник РС", број 10/2022-37

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допуни Правилникa о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства:"Службени гласник РС", број 23/2023-52

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама Правилника о изменама и допунама Правилникa о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства ("Службени гласник РС", број 82/2019) прилози 1, 4, 5, 6 и 7 замењени су новим прилозима (види члан 13. Правилника - 82/2019-45).

Правилником о изменама и допунама Правилникa о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства ("Службени гласник РС", број 74/2021) прилози 1, 3 и 7 замењени су новим прилозима (види члан 12. Правилника - 74/2021-30).

Правилником о изменама и допуни Правилникa о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства ("Службени гласник РС", број 23/2023) Прилог 1 замењен је новим прилогом (види члан 3. Правилника - 23/2023-52).

Прилог 1 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова

Прилог 2 - Листа пољопривредних производа

Прилог 3 - Листа прихватљивих земаља

Прилог 4 - Једноставан пословни план

Прилог 5 - Сложен пословни план

Прилог 6 - Елементи и показатељи који се користе за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта

Прилог 7 - Обележавање предмета инвестиције