Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 На основу члана 7a став 4. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16)

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

"Службени гласник РС", бр. 84 од 20. септембра 2017, 112 од 15. децембра 2017, 78 од 19. октобра 2018, 67 од 20. септембра 2019, 53 од 28. маја 2021, 10 oд 28. јануара 2022, 18 од 11. фебруара 2022, 23 од 24. марта 2023.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: ИПАРД подстицаји), у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године (у даљем тексту: ИПАРД програм), износ ИПАРД подстицаја, као и услови, начин и поступак спровођења ИПАРД програма за ИПАРД подстицаје.

Значење појмова

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) општи трошак јесте издатак за консултантске услуге, студије изводљивости и остале услуге за припрему, прибављање, односно израду документације за остваривање права на одобравање пројеката као и остваривање права на одобравање исплате ИПАРД подстицаја, који су дати у Прилогу 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова (у даљем тексту: Листа прихватљивих инвестиција и трошкова), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) нова опрема, машина, односно механизација јесте опрема, машина, односно механизација произведена најкасније пет година пре године у којој се подноси захтев за одобравање пројекта и која се први пут ставља у употребу;

3) изградња јесте изградња, грађење, доградња, реконструкција, санација, односно адаптација у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

4) скривени радови јесу радови који се изводе током реализације инвестиције и који се у каснијим фазама због природе или начина извођења не могу контролисати на лицу места;

5) објекат који је предмет инвестиције у физичку имовину јесте затворено складиште и то: специјализовано складиште и хладњача, резервоар и цистерна, пољопривредна зграда и то стаја за стоку и живинарник, зграда за узгој, производњу и смештај пољопривредних производа, пољопривредни силос, пословна зграда – управна зграда, остале пољопривредне зграде – зграда за смештај пољопривредних машина и алата, као и пратећи економски објекат за гајење домаће животиње и то испуст за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака и објекат за складиштење осоке у складу са законом којим се уређује планирање и изградња и посебним прописом којим се прописује класификација објеката, а који се налази на подручју Региона Војводине, Београдског региона, Региона Шумадије и Западне Србије и Региона Јужне и Источне Србије, у складу са законом који уређује регионални развој;

6) повезана лица јесу, повезана физичка, лица и то: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој и побочној линији закључно са трећим степеном сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права, као и повезана правна лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

7) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за изградњу и набавку предмета прихватљиве инвестиције (промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, пријем радова, исплата цене у потпуности), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

8) остали усеви јесу житарице и индустријско биље и то: шећерна репа, соја, сунцокрет, уљана репица, уљана тиква, лан, хмељ и конопља;

9) место инвестиције јесте место у коме се налази катастарска парцела на којој се врши изградња или опремање објекта, односно, катастарска парцела на којој се користи опрема, машина или механизација које су предмет захтева;

10) воће јесте воће  у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

11) поврће јесте поврће у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

12) млечно грло јесте свако женско грло говеда старије од 24 месеца;

13) место контроле предмета инвестиције јесте катастарска парцела или објекат који подносилац захтева користи по основу права својине, права закупа, односно коришћења на коме се врши контрола предмета ИПАРД подстицаја;

14) грожђе јесте стоно грожђе и грожђе винских сорти у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

15) садни материјал воћа јесте садни материјал воћа и матичњаци воћака у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

16) садни материјал грожђа јесте садни материјал винове лозе и матичњаци винове лозе у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

17) садница воћа јесте стандардна и стандардна СА садница, или сертификована садница воћа признатих сорти, у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака, винове лозе и хмеља и законом којим се уређује признавање сорти.

*Службени гласник РС, број 112/2017

**Службени гласник РС, број 78/2018

***Службени гласник РС, број 67/2019

****Службени гласник РС, број 53/2021

*****Службени гласник РС, број 18/2022

Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје

Члан 3.

Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу (у даљем тексту: Регистар), и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга.

Лице из става 1. тач. 2)–4) овог члана остварује право на ИПАРД подстицаје и ако:

1) је уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;

2) није покренут поступак стечаја или ликвидације;

3) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева.

Лице из става 1. тач. 3) и 4) овог члана остварује право на ИПАРД подстицаје и ако:

1) у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;

2) је разврстано у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

3) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

4) није члан холдинга или концерна;

5) подносилац захтева и повезана лица имају мање од 250 запослених;

6) подносилац захтева и повезана лица имају годишњи промет не већи од 50 милиона евра или ако вредност имовине подносиоца захтева и повезаних лица не прелази 43 милиона евра.

Лице из става 1. овог члана остварује право на ИПАРД подстицаје ако испуњава опште и посебне услове у складу са овим правилником.

*Службени гласник РС, број 78/2018

Члан 4.

Лице из члана 3. овог правилника остварује право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у следеће секторе:

1) млека;

2) меса;

3) воћа и поврћа;

4) осталих усева;

5) јаја;

6) грожђа.

*Службени гласник РС, број 67/2019

II. УСЛОВИ

Општи услови за остваривање права на одобравање пројекта

Члан 5.

Право на одобравање пројекта остваруje лицe из члана 3. овог правилника ако:

1) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода на дан подношења захтева за одобравање пројекта;

2) има пребивалиште, односно седиште на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;

3) се инвестиција налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5) je катастарска парцела којa je предмет инвестиције у изградњу објеката за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њoj има има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно са уступиоцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења уписаних у катастар непокретности;

5a) je објекат који je предмет инвестиције у опремање за који се подноси захтев у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно са уступиоцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је објекат предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења уписаних у катастар непокретности;

6) није предузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције која је предмет захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје, пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;

7) добављач и лице из члана 3. овог правилника не представљају повезана лица, односно добављачи међусобно не представљају повезана лица;

8) има три прикупљене понуде за предмет инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за вредност већу од 10.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске Комисије у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, односно једну понуду за предмет инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су независно прибављене и које су упоредиве по садржају и по спецификацијама и важеће на дан подношења захтева, осим за реализоване опште трошкове за које доставља рачун;

9) се инвестиција односи на производњу пољопривредних производа датих у Прилогу 2 – Листа пољопривредних производа, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

10) поседује стручно знање, односно искуство у области пољопривреде, и то:

(1) високу стручну спрему, или

(2) средњу стручну спрему у области пољопривреде и/или ветерине, или

(3) средњу стручну спрему и потврду о стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде или средњу стручну спрему и изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја, или

(4) да је уписан у Регистру у својству носиоца или члана породичног пољопривредног газдинства у периоду од најмање три године, или

(5) да има радно искуство у периоду од три године у одговарајућем сектору у области пољопривреде;

11) је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника, односно ако по претходно одобреном пројекту у складу са овим правилником захтев за одобравање исплате није поднет у року одређеном решењем о одобравању пројекта;

12) роба која је предмет свих понуда из тачке 8) овог става, издатих од стране истог добављача за набавку поједине инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова, потиче из земље која је дата у Прилогу 3 – Листа прихватљивих земаља (у даљем тексту: Листа прихватљивих земаља), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка1;

13) брисана је (види члан 3. Правилника - 112/2017-108)

14) за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

15) за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму;

16) одреди место контроле предмета инвестиције у складу са овим правилником.

Код лица из члана 3. став 1. тач. 2)–4) овог правилника, услови из тачке 10) овог члана, односе се на стручно лице одговорно за процес производње.

Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, лице остварује право на одобравање пројекта ако објекат који је предмет инвестиције има грађевинску дозволу, односно решење за извођење радова или дозволу за употребу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката.

Ако је предмет захтева инвестицијa за производњу енергије из обновљивих извора лице из члана 3. овог правилника остварује право на одобравање пројекта и ако:

1) енергију из обновљивих извора користи за сопствену потрошњу на газдинству;

2) пројектована годишња производња енергије из постројења које је предмет захтева не прелази вредност од 120% годишњег просека потрошње укупне топлотне и електричне енергије на газдинству, рачунато за период од претходне три године, осим ако овим правилником није другачије одређено;

3) вишак производње електричне енергије из постројења које је предмет захтева а који се предаје мрежи на годишњем нивоу, није већи од утврђене укупне просечне годишње топлотне и електричне енергије на газдинству.

Ако је предмет захтева инвестиција у изградњу објекта на коме су поједине врсте радова реализоване пре подношења захтева за одобравање пројекта, лице из члана 3овог правилника остварује право на одобравање пројекта и ако има привремену ситуацију са грађевинском књигом за изведене радове, у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња или налаз овлашћеног судског вештака грађевинске струке који садржи утрошак радова и грађевинских производа за изведене радове, до дана подношења захтева за одобравање пројекта.

–––––––––––––––

1 праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са Council Regulation (EEC) 24/14 на дан расписивања јавног позива

2 праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са Council Regulation (EEC) 2913/92 на дан расписивања јавног позива

*Службени гласник РС, број 112/2017

**Службени гласник РС, број 78/2018

***Службени гласник РС, број 67/2019

****Службени гласник РС, број 53/2021

*****Службени гласник РС, број 10/2022

Посебни услови за остваривање права на одобравање пројекта

Сектор меса

Члан 6.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника у зависности од врсте инвестиције, остварује право на одобравање пројекта у сектору меса и ако:

1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);

2) има објекат уписан у регистар у складу са посебним прописом који уређује упис у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, и то капацитета: до 1.000 говеда и/или 1.000 оваца и коза и/или 400 крмача, и/или 10.000 товних свиња и/или 50.000 бројлера по турнусу односно има уписан објекат за производњу родитељског јата кокошака тешког типа.

Лице које испуњава услове из става 1. овог члана које има објекат капацитета више од 1.000 говеда или више од 1.000 оваца или коза или више од 400 крмача или више од 10.000 товних свиња или више од 50.000 бројлера по турнусу, остварује право на одобравање пројекта само за:

1) изградњу складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака; 

2) инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

*Службени гласник РС, број 112/2017

**Службени гласник РС, број 78/2018

Сектор млека

Члан 7.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника, у зависности од врсте инвестиције, остварује право на одобравање пројекта у сектору млека ако:

1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којем се држе или узгајају);

2) на пољопривредном газдинству има до 300 млечних крава које су обележене и регистроване у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

3) је власник животиња из тачке 2) овог става или ако је власник животиња члан његовог породичног пољопривредног газдинства.

Лице које испуњава услове из става 1. тач. 1)–3) овог члана које има више од 300 млечних крава, остварује право на одобравање пројекта само за:

1) инвестиције у изградњи и/или реконструкцији складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака;

2) инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

*Службени гласник РС, број 112/2017

Сектор воћа

Члан 8.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника, у зависности од врсте инвестиције, остварује право на одобравање пројекта у сектору воћа ако у Регистру има уписано до 20 ha јагодастог воћа и/или до 100 ha другог воћа у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава и ако је предмет инвестиције везан за производњу те врсте воћа.

Лице из става 1. овог члана остварује право на одобравање пројекта у сектору вoћа за инвестиције у изградњу објеката за складиштење вoћа ако у Регистру има уписано од 2 ha до 20 ha јагодастог воћа и/или од 5 ha до 100 ha другог воћа.

Произвођач садног материјала воћа остварује право на одобравање пројекта у сектору воћа ако:

1) у Регистру има уписано до 50 hа садног материјала воћа у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

2) обавља делатност производње садног материјала воћа у складу са посебним прописом којим се уређује регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља;

3) је предмет инвестиције везан за производњу те врсте садног материјала воћа.

Лице из ст. 1. и 3. овог члана остварује право на одобравање пројекта у сектору вoћа за инвестиције у подизање засада ако је катастарска парцела која је предмет захтева за одобравање пројекта у његовом власништву или ако на њој има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно са уступиоцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде на период закупа, односно коришћења од најмање десет година, почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења уписаног у катастар непокретности.

Лице из ст. 1. и 3. овог члана остварује право на одобравање пројекта у сектору вoћа за инвестиције у набавку садница воћа од добављача правног лица, односно предузетника уписаног у Регистар произвођача садног материјала, у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака, винове лозе и хмеља.

Лице из ст. 1. и 3. овог члана остварује право на одобравање пројекта у сектору вoћа за инвестиције у припрему земљишта за подизање вишегодишњег производног засада воћа од добављача привредног друштва, земљорадничке задруге, односно предузетника уписаног у Регистар привредних субјеката.

Лице из става 1. овог члана остварује право на одобравање пројекта у сектору вoћа за инвестиције у подизање вишегодишњег производног засада воћа само за једну воћну врсту по једном производном засаду.

*Службени гласник РС, број 67/2019

**Службени гласник РС, број 53/2021

Сектор поврћа

Члан 9.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на одобравање пројекта у сектору поврћа ако у Регистру има уписано до 5 ha поврћа у заштићеном простору и/или до 100 ha поврћа на отвореном простору у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се прописује регистар пољопривредних газдинстава и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог поврћа.

Лице из става 1. овог члана остварује правo на одобравање пројекта у сектору поврћа за инвестиције у изградњу објеката за складиштење поврћа ако у Регистру има уписано од 0.5 ha до 5 ha поврћа у заштићеном простору и/или од 3 ha до 100 ha поврћа на отвореном простору.

*Службени гласник РС, број 67/2019

**Службени гласник РС, број 53/2021

Сектор осталих усева

Члан 10.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на одобравање пројекта у сектору осталих усева ако у Регистру има пријављене културе под осталим усевима у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се прописује регистар пољопривредних газдинстава и ако је предмет инвестиције везан за производњу осталих усева.

Лице из става 1. овог члана остварује правo на одобравање пројекта у сектору осталих усева, за инвестиције у:

1) изградњу и опремање објеката за складиштење осталих усева – ако у Регистру има уписано 2 ha или више ha пољопривредног земљишта под осталим усевима;

2) набавку трактора – ако у Регистру има уписано од 2 ha до 50 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима;

3) набавку опреме, машина и механизације за пољопривредну производњу осим комбајна и трактора – ако у Регистру има уписано од 50 ha до 100 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима.

*Службени гласник РС, број 112/2017

Сектор јаја

*Службени гласник РС, број 67/2019

Члан 10а

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника, у зависности од врсте инвестиције, остварује право на одобравање пројекта у сектору јаја ако:

1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којем се држе или узгајају);

2) има одобрени објекат уписан у одговарајући регистар у складу са посебним прописом који уређује упис у Регистар одобрених објеката за држање кокошака носиља у експлоатацији капацитета до 200.000 кокошака носиља, односно има уписан објекат за производњу родитељског јата кокошака лаког типа, односно одгој кокошака носиља;

3) је власник животиња из тачке 1) овог става или ако је власник животиња члан његовог породичног пољопривредног газдинства.

Лице из става 1. овог члана које има објекат за држање кокошака носиља у експлоатацији капацитета већег од 200.000 кокошака остварује право на одобравање пројекта само за прихватљиве инвестиције у:

1) реконструкцију, односно, адаптацију, односно доградњу објеката за држање кокошака носиља у експлоатацији;

2) набавку нових обогаћених кавеза;

3) изградњу објеката за управљање отпадом, третман отпадних вода, спречавање загађења ваздуха, складиштење стајњака;

4) производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

*Службени гласник РС, број 67/2019

**Службени гласник РС, број 53/2021

Сектор грожђа

*Службени гласник РС, број 67/2019

Члан 10б

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника, у зависности од врсте инвестиције, остварује право на одобравање пројекта у сектору грожђа ако:

1) у Регистру има уписано до 100 ha грожђа у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

2) је произвођач грожђа уписан у виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

3) је предмет инвестиције везан за производњу грожђа.

Произвођач садног материјала грожђа остварује право на одобравање пројекта у сектору грожђа ако:

1) у Регистру има уписан садни материјал грожђа у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

2) обавља делатност производње садног материјала винове лозе у складу са посебним прописом којим се уређује регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља;

3) је предмет инвестиције везан за производњу те врсте садног материјала грожђа.

*Службени гласник РС, број 67/2019

**Службени гласник РС, број 53/2021

Посебни услови за набавку новог трактора

Члан 11.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 5. овог правилника, остварује право на ИПАРД подстицаје за набавку само једног трактора током трајања ИПАРД програма, са следећом највећом снагом мотора према обиму биљне, односно сточарске производње:

1) у сектору меса:

(1) до 60 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 4.000 до 20.000 бројлера по турнусу,

(2) до 70 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 20.000 до 40.000 бројлера по турнусу,

(3) до 80 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 20 до 40 грла говеда, односно од 100 до 1000 грла свиња, односно од 150 до 400 грла оваца или коза,

(4) до 100 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 40 до 1.000 грла говеда, односно од 1.000 до 10.000 грла свиња, односно од 400 до 1.000 грла оваца или коза, односно од 40.000 до 50.000 бројлера по турнусу;

2) у сектору млека:

(1) до 80 киловата (kW) – ако има од 20 до 50 грла млечних крава,

(2) до 100 киловата (kW) – ако има од 50 до 300 грла млечних крава;

3) у сектору воћа:

(1) до 60 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 2 до 10 ha, односно под производњом садног материјала воћа од 0,5 до 10 ha,

(2) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа, односно под производњом садног материјала воћа од 10 до 50 ha,

(3) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 50 до 100 ha;

4) у сектору поврћа:

(1) до 40 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 0,5 до 2 ha,

(2) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 2 до 10 ha,

(3) до 90 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 10 до 30 ha,

(4) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 30 до 100 ha;

5) у сектору осталих усева:

(1) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 2 до 20 ha,

(2) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 20 до 50 ha;

6) у сектору јаја:

(1) до 60 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 5.000 до 50.000 кокошака носиља,

(2) до 70 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 50.000 до 100.000 кокошака носиља,

(3) до 100 киловата (kW) – ако има објекат капацитета од 100.000 до 200.000 кокошака носиља;

7) у сектору грожђа:

(1) до 60 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом грожђа од 2 до 10 ha, односно садног материјала грожђа од 0,5 до 10 ha,

(2) до 80 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом грожђа, односно садног материјала грожђа од 10 до 50 ha,

(3) до 100 киловата (kW) – ако у Регистру има уписане површине под производњом грожђа од 50 до 100 ha.

*Службени гласник РС, број 112/2017

**Службени гласник РС, број 67/2019

Пословни план и елементи и показатељи за процену економске одрживости пројекта

Члан 12.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава опште и посебне услове, право на одобравање пројеката остваруje ако докаже своју економску одрживост и одрживост пројекта на крају инвестиционог периода кроз пословни план.

Пословни план из става 1. овог члана за инвестиције вредности до 50.000 евра подноси се у електронској и папирној форми и то кроз Једноставан пословни план који је дат у Прилогу 4 – Једноставан пословни план, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Пословни план из става 1. овог члана за инвестиције вредности веће од 50.000 евра подноси се у електронској и папирној форми и то кроз Сложен пословни план који је дат у Прилогу 5 – Сложен пословни план, који одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Елементи и показатељи који се користе за процену економске одрживост подносиоца и пројеката дати су у Прилогу 6 – Елементи и показатељи који се користе за процену економске одрживост подносиоца и пројеката, који одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Износ ИПАРД подстицаја

Члан 13.

ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу од одобрене вредности прихватљивих трошкова, односно од индексиране вредности реализованих прихватљивих трошкова у складу са овим правилником, и то

1) 60% од укупних прихватљивих трошкова, или

2) 65% од укупних прихватљивих трошкова – ако је корисник лице из члана 3. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника које је млађе од 40 година на дан подношења захтева за одобравање пројекта;

3) 70% од укупних прихватљивих трошкова – ако је место инвестиције у планинским подручјима у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, а ако је место инвестиције катастарска парцела на којој се користи опрема, машина или механизација које су предмет захтева у планинским подручјима и:

(1) ако је та катастарска парцела уписана у Регистру у оквиру пољопривредног газдинства подносиоца захтева за одобравање пројекта најмање 12 месеци пре дана подношења захтева за одобравање пројекта, или,

(2) ако подносилац захтева за одобравање пројекта има и пребивалиште, односно седиште у планинском подручју.

За инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама ИПАРД подстицаји се утврђују у додатном износу од 10% преко процентуалног износа из става 1. овог члана.

Вредност прихватљивих општих трошкова не може прећи износ од 12% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције.

Ако је износ прихватљивих трошкова предметне инвестиције већи од три милиона евра, општи трошкови за израду пословног плана прихватљиви су до 3% од тог износа.

Ако је износ прихватљивих трошкова предметне инвестиције већи од једног а мањи од три милиона евра општи трошкови за израду пословног плана прихватљиви су до 4% од тог износа.

Ако је износ прихватљивих трошкова предметне инвестиције мањи од милион евра, општи трошкови за израду пословног плана прихватљиви су до 5% од тог износа.

Корисник остварује ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:

1) за сектор воћа, сектор поврћа, сектор осталих усева и сектор грожђа у износу од 5.000 до 700.000 евра;

2) за сектор млека, сектор меса и сектор јаја у износу од 5.000 до 1.000.000 евра.

Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја у складу са овим правилником од 1.500.000 евра у периоду спровођења ИПАРД програма.

*Службени гласник РС, број 67/2019

**Службени гласник РС, број 53/2021

***Службени гласник РС, број 18/2022

****Службени гласник РС, број 23/2023

Инвестиције и прихватљиви трошкови

Члан 14.

Инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови за које се одобравају ИПАРД подстицаји дати су у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова.

Трошкови из става 1. овог члана који се односе на изградњу и/или куповину нових машина и опреме, укључујући компјутерске програме, сматрају се прихватљивим, до тржишне вредности имовине, у складу са прописом којим се прописује методологија за утврђивање референтних цена инвестиција за обрачун ИПАРД подстицаја и три достављене понуде.

Право на ИПАРД подстицаје може се остварити искључиво за инвестиције које су реализоване након доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у периоду важења ИПАРД програма.

Трошкови из става 1. овог члана који се односе на студије изводљивости у вези са пројектом прихватљиви су за инвестиције за производњу енергије из обновљивих извора, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

*Службени гласник РС, број 53/2021

Неприхватљиви трошкови

Члан 15.

Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:

1) порезе, укључујући ПДВ;

2) царине, увозне и друге дажбине;

3) куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва;

4) казне, финансијске пенале и судске трошкове;

5) трошкове пословања;

6) половну механизацију и опрему;

7) банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове;

8) трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто финансијске трошкове;

9) доприносе у натури;

10) трошкове одржавања, амортизације или закупа;

10а) трошкове шпедиције, пуштања у рад, као и за друге оперативне трошкове;

11) набавку предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга.

12) брисана је (види члан 9. Правилника - 67/2019-17)

Право на коначну исплату ИПАРД подстицаја не може да се оствари за трошкове по рачуну, односно окончаној ситуацији, за које Управа за аграрна плаћања контролом на лицу места пре коначне исплате утврди да нису реализовани.

У делу који се односи на трошкове из ст. 1. и 2. овог члана, захтев за остваривање права на ИПАРД подстицаје одбија се као неоснован.

*Службени гласник РС, број 78/2018

**Службени гласник РС, број 67/2019

***Службени гласник РС, број 10/2022

III. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ

Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта

Члан 16.

Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање пројекта на основу јавног позива који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

Јавни позив нарочито садржи рок за подношење захтева за одобравање пројекта, износ расположивих средства за расписани позив, образац захтева, обавезну документацију и друге податке везане за конкретан позив.

Поступак се покреће са подацима из Регистра на дан подношења захтева за одобравање пројекта.

Јавни позив објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање пројеката по истом јавном позиву, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова.

Брисан је ранији став 6. (види члан 9. Правилника - 112/2017-108)

*Службени гласник РС, број 112/2017

Документација уз захтев за одобравање пројекта

Члан 17.

Уз захтев из члана 16. овог правилника доставља се следећа документација: 

1) пословни план, у складу са чланом 12. овог правилника; 

2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев; 

3) доказ о поседовању стручног знања, односно искуства у области пољопривреде, и то: 

(1) диплому, односно уверење о стеченој високој стручној спреми, или 

(2) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми у области пољопривреде и/или ветерине, или 

(3) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми и потврду о стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде, односно и изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја, или

(4) уговор о раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору, са пратећом пријавом, односно одјавом на обавезно социјално осигурање;

4) понуде у складу са чланом 5. тачка 8) овог правилника; 

5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева; 

6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

7) брисана је (види члан 9. Правилника - 53/2021-100).

8) ако подносилац захтева није власник земљишта, односно објекта који је одредио за место контроле предмета инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта који је уписан у катастар непокретности, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.

Поред документације из става 1. овог члана, предузетник који води књиге по систему простог књиговодства доставља и:

1) последњи биланс успеха;

2) последњи јавно објављени порески биланс, на обрасцу пореске пријаве за аконтационо-коначно утврђивање пореза на приход од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање (Образац ППДГ-1С).

Поред документације из става 1. овог члана, индивидуални пољопривредник који води књиге по систему простог књиговодства доставља и:

1) последњи биланс успеха;

2) последњи јавно објављени порески биланс ПБ2.

Поред документације из става 1. овог члана, индивидуални пољопривредник који води књиге по систему двојног књиговодства доставља и:

1) последњи јавно објављени биланс успеха;

2) последњи јавно објављени биланс стања;

3) последњи јавно објављени порески биланс ПБ2.

За инвестиције у обновљиве изворе енергије, поред документације из ст. 1–4. овог члана, доставља се и претходна студија изводљивости или студија оправданости у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, а која садржи анализу просечне потрошње електричне и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству образложену рачунима и осталим документима о потрошњи електричне енергије, гаса, топлотне енергије, сировина за производњу енергије за инвестиције у обновљиве изворе енергије. 

У случају да није могуће обезбедити доказе о потрошњи енергије у претходне три године из става 5. овог члана, или се пројектом планира значајно повећање потрошње енергије у наредном периоду због повећања обима производње на пољопривредном газдинству, за прорачун просечне потрошње електричне енергије и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству, узимају се у прорачун они подаци о потрошњи енергије који стоје на располагању, за период који не може бити мањи од годину дана и на ту вредност се додају пројектоване вредности потрошње енергије нових постројења. 

За инвестиције у изградњу и опремање објекта, поред документације из ст. 1–4. овог члана, доставља се и извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности, а подносилац захтева који није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца. 

За инвестиције у изградњу објеката, поред документације из ст. 1–4. овог члана и става 7. овог члана, доставља се и пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња са предмером и предрачуном радова, као и грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова, осим за прихватљиве инвестиције у врсте објеката за које није прописано издавање грађевинске дозволе, односно није прописано издавање решења за извођење радова, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

За инвестиције у изградњу објекта на коме су поједине врсте радова реализоване пре подношења захтева за одобравање пројекта, поред документације из ст. 1–4. и ст. 7. и 8. овог члана, доставља се и привремена ситуација са грађевинском књигом за изведене радове, у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња или налаз овлашћеног судског вештака грађевинске струке који садржи утрошак радова и грађевинских производа за изведене радове до дана подношења захтева за одобравање пројекта.

За инвестиције у набавку опреме која се уграђује у објекат, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова или употребна дозвола, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката.

За инвестиције у подизање засада, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, или препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, или препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, или извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности.

Ако подносилац захтева није власник катастарске парцеле на којој се подиже засад који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца. 

За инвестиције у набавку садног материјала, доставља се и копија решења о упису добављача у регистар произвођача садног материјала, у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака, винове лозе и хмеља.

За доказивање испуњености критеријума рангирања да подносилац захтева има сертификат о органској производњи, уз захтев за одобравање пројекта подносилац захтева доставља и овај сертификат. 

Документацију из става 1. тач. 5)–6, става 2. тачка 2), става 3. тачка 2), става 4, ст. 7. и 8. овог члана, грађевинску дозволу, односно решење за извођење радова из става 8. овог члана, као и документацију из ст. 10. и 11. овог члана, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 78/2018

**Службени гласник РС, број 67/2019

***Службени гласник РС, број 53/2021

Административна обрада захтева за одобравање пројекта

Члан 18.

Управа врши административну обраду захтева за одобравање пројекта, провером података из захтева, документације приложене уз захтев и увидом у службене евиденције.

Захтев за одобравање пројекта који није поднет од странe лица из члана 3. овог правилника, преурањен, неблаговремен захтев,  као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује без разматрања.

Управа без разматрања одбацује захтев за одобравање пројекта који није достављен на прописаном уредно попуњеном обрасцу захтева, као и захтев за одобравање пројекта уз који нису достављене уредне понуде за набавку инвестиције, пословни план и попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембра претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев.

Неуредно попуњеним обрасцем захтева за одобравање пројекта и неуредним понудама за набавку инвестиције из става 3. овог члана не сматрају се образац захтева за одобравање пројекта, односно понуде за набавку инвестиције, који садрже грешке у именима или бројевима, писању или рачунању и друге очигледне нетачности, односно које садрже друге формалне недостатке који не спречавају Управу да поступа по захтеву за одобравање пројекта.

*Службени гласник РС, број 78/2018

**Службени гласник РС, број 18/2022

Понуде

Члан 19.

Понуда из члана 5. став 1. тачка 8) овог правилника нарочито садржи:

1) назив, седиште и матични број добављача;

2) назив, седиште и матични број, ако је подносилац захтева привредно друштво, земљорадничка задруга и предузетник, односно име, презиме, пребивалиште и ЈМБГ ако је подносилац захтева физичко лице;

3) техничко-технолошке карактеристике за робу, радове и услуге који чине предмет инвестиције, односно предмер и предрачун радова за изградњу, односно врсту и категорију садног материјала за инвестиције у набавку садног материјала, при чему свака ставка у понуди мора да садржи: јединицу мере, количину, јединичну цену и укупну цену ставке, као и укупну цену понуде укључујући посебно исказану нето цену и износ ПДВ-а изражене у динарима, односно у евримa за стране добављаче, као и да садржи податке о основном моделу и додатној опреми;

4) рок важења понуде;

5) број, датум и место издавања понуде;

6) оверу добављача;

7) изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је предмет понуде нова и неупотребљавана роба;

8) назив произвођача и земља порекла опреме, радова и услуга;

9) изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је земља, односно територија порекла опреме, радова и услуга земља, односно територија из члана 5. став 1. тачка 12) овог правилника;

10) гарантне услове;

11) услове и начин плаћања;

12) обавезе добављача у вези испоруке.

Подаци из прикупљених понуда треба да буду у складу са подацима који су наведени у пословном плану.

*Службени гласник РС, број 112/2017

**Службени гласник РС, број 53/2021

Одобравање понуде

Члан 20.

Пoднoсилaц у захтеву за одобравање пројекта означава као изабрану једну од три достављене понуде.

Управа одобрава изабрану понуду у вредности која не може бити већа од вредности из понуде са најнижом ценом.

Управа одобрава изабрану понуду између најмање три достављене понуде издате од стране добављача који међусобно не представљају повезана лица.

Брисан је ранији став 4. (види члан 4. Правилника - 18/2022-102).

*Службени гласник РС, број 10/2022

Израчунавање основице за обрачун ИПАРД подстицаја

Члан 21.

Основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврђује се у вредности из члана 20. став 2. овог правилника, ако ова вредност не прелази износ референтне цене утврђене у складу са посебним прописом којим се прописује методологија утврђивања референтне цене.

Ако вредности из члана 20. став 2. овог правилника прелази износ референтне цене, основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврђује се у висини референтне цене.

Контрола на лицу места пре одобравања пројекта

Члан 22.

После административне обраде захтева за одобравање пројекта Управа врши проверу испуњености прописаних услова контролом на лицу места у складу са законом који уређује пољопривреду и рурални развој.

Управа у зависности од врсте инвестиције, у извештају сачињеном током контроле на лицу места у фази одобравања пројекта, упознаје подносиоца захтева да најкасније 10 дана пре извођења радова или испоруке опреме обавести Управу о извођењу скривених радова.

Бодовање и рангирање

Члан 23.

Ако износ расположивих средстава по јавном позиву није довољан за све поднете захтеве за одобравање пројекта, Управа спроводи поступак бодовања и рангирања.

Са 15 бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако подносилац захтева:

1) јесте женског пола;

2) јесте лице млађе од 40 година, на дан подношења захтева за одобравање пројекта;

3) за одобравање пројекта у сектору млека има до 50 млечних крава;

4) за одобравање пројекта у сектору меса има капацитет објекта до 100 говеда и/или до 500 оваца и коза и/или до 1.000 свиња.

Са 20 бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако је подносилац захтева сертификован за органску производњу.

Са 25 бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако се место инвестиције налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, а ако је место инвестиције катастарска парцела на којој се користи опрема, машина или механизација које су предмет захтева у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди и:

1) ако је та катастарска парцела уписана у Регистру у оквиру пољопривредног газдинства подносиоца захтева за одобравање пројекта најмање 12 месеци пре дана подношења захтева за одобравање пројекта, или;

2) ако подносилац захтева за одобравање пројекта има и пребивалиште, односно седиште у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Са 10 бодова бодују се захтеви за одобравање пројекта ако је подносилац захтева земљорадничка задруга или ако је подносилац захтева члан земљорадничке задруге, најкасније до дана подношења захтева за одобравање пројекта.

Ако подносилац захтева испуњава више критеријума бодови се сабирају.

Ако постоји више захтева са истим бројем бодова према критеријумима за рангирање, предност има раније поднет захтев.

Бодовна листа захтева за одобравање пројекта објављује се на званичној интернет страници Управе.

Подносилац захтева за одобрење пројекта има право на приговор на своје место на бодовној листи у року од 15 дана од дана објављивања листе.

О приговору Управа решава у року од 15 дана од дана подношења.

По коначности одлука о приговору из става 10. овог члана, Управа објављује коначну ранг листу захтева за одобравање пројекта на званичној интернет страници Управе.

*Службени гласник РС, број 67/2019

**Службени гласник РС, број 53/2021

***Службени гласник РС, број 18/2022

Решење о одобравању пројекта

Члан 24.

Ако је административном провером и контролом на лицу места утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и ако постоје расположива финансијска средства, директор Управе решењем одобрава пројекат.

Решење из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) пројекат који се одобрава са прихватљивим инвестицијама и трошковима;

2) одобрен износ ИПАРД подстицаја са израженим износом националног и коофинансирања Европске уније за пројекат који се одобрава;

3) рок за реализацију инвестиције и подношење захтева за исплату;

4) обавезу чувања документације која се односи на пројекат који се одобрава;

5) обавезу достављања извештаја Управи о спровођењу одобреног пројекта у зависности од врсте пројекта;

6) обавезу корисника да омогући несметан приступ и контролу на лицу места која се односи на одобрени пројекат, те обавезу давања на увид целокупне документације везане за одобрени пројекат овлашћеним лицима Управе, органа надлежног за ревизију система спровођења програма Европске уније, организационих јединица Mинистaрствa финaнсиja надлежних за послове Националног фонда и подршку Националном службенику за одобравање, Европске комисије, Европског ревизорског суда и Европске канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ);

7) забрану предузимања радњи које би могле довести до јавног финансирања истог одобреног пројекта;

8) обавезу корисника да обавести Управу о извођењу скривених радова;

9) обавезу корисника да обележи предмет инвестиције у складу са овим правилником.

Управа позива корисника да преузме решење којим се одобрава пројекат.

Приликом преузимања решења из става 3. овог члана Управа усменим и писменим путем упознаје корисника са правима, обавезама и одговорностима, као и прописаним санкцијама у складу са прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји.

Корисник својим потписом, односно овером аката из става 4. овог члана потврђује пријем решења о одобравању пројекта, као и да је упознат са правима, обавезама и одговорностима и прописаним санкцијама у складу са прописима којима се уређују ИПАРД подстицаји.

*Службени гласник РС, број 53/2021

Измена одобреног пројекта

Члан 25.

После доношења решења о одобравању пројекта, а најкасније 30 дана пре истека рока за реализацију одобреног пројекта, корисник ИПАРД подстицаја може поднети само један захтев за измену одобреног пројекта:

1) ако су измене пројекта такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха инвестиције;

2) ако се измене односе на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја, из оправданих разлога, за највише шест месеци за инвестиције у набавку опреме, машина и механизације, односно за највише 12 месеци за инвестиције у изградњу и опремање објеката;

3) ако реализација одобреног пројекта није могућа или није економски оправдана услед:

(1) више силе,

(2) немогућности добављача да обезбеди производе и услуге,

(3) промене прописа,

(4) увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност предметне инвестиције.

Уз захтев за измену одобреног пројекта, подносилац доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену.

Измене пројекта морају бити у складу са општим и посебним условима за одобравање пројеката прописаним овим правилником.

*Службени гласник РС, број 18/2022

IIIа АВАНСНА ИСПЛАТА ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

*Службени гласник РС, број 10/2022

Услови за остваривање права на авансну исплату ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 25а

Лице из члана 3. овог правилника, које је остварило право на одобравање пројекта, остварује право на авансну исплату ИПАРД подстицаја ако:

1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

2) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја, односно од дана оснивања за новооснована правна лица и предузетнике;

3) има писану банкарску гаранцију која:

(1) је издата у динарима,

(2) је издата од домаће пословне банке, у складу са законом којим се уређују банке,

(3) одговара износу од 110% захтеваног износа авансне исплате,

(4) има рок важења од најмање 12 месеци после дана истека рока за завршетак пројекта, односно рока за подношење захтева за коначну исплату утврђеног решењем о одобравању пројекта, односно решењем о измени одобреног пројекта,

(5) је безусловна, неопозива и садржи клаузулу без права на приговор и платива на први позив, или садржи сличне речи које имају исто значење, а којом се банка обавезује према Управи као примаоцу гаранције (кориснику гаранције) да ће му за случај да налогодавац о доспелости не испуни обавезу повраћаја авансно исплаћених новчаних средстава утврђену решењем директора Управе, измирити ову обавезу ако буду испуњени услови наведени у гаранцији, у складу са законом којим се уређују облигациони односи, законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

Право на авансну исплату ИПАРД подстицаја може се остварити у висини до 50% одобреног износа ИПАРД подстицаја утврђеног решењем о одобравању пројекта, односно решењем о измени одобреног пројекта.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Покретање поступка за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 25б

Поступак за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја покреће се по захтеву корисника ИПАРД подстицаја, који се подноси Управи у року од 60 дана од пријема коначног решења којим се одобрава пројекат.

Уз захтев за одобравање авансне исплате, корисник подстицаја доставља и банкарску гаранцију из члана 25а тачка 3) овог правилника.

Захтев за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја са пратећом документацијом доставља се Управи у затвореним ковертама, са назнаком имена и презимена, односно назива и адресе пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева, са напоменом: „Захтев за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицајаˮ и позивом на број решења о одобравању пројекта.

Захтев за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја поднет од стране лица коме решењем није одобрен пројекат, преурањен или неблаговремен захтев, Управа одбацује без разматрања.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Решење о одобравању авансне исплате ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 25в

Ако је административном провером утврђено да захтев за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја испуњава прописане услове, директор Управе решењем одобрава право на авансну исплату ИПАРД подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар.

Решење из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) одобрени износ авансне исплате ИПАРД подстицаја са израженим износом националног и коофинансирања Европске уније;

2) обавезу чувања документације, у складу законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

3) обавезу примаоца средстава да врати исплаћена средства услед непридржавања обавеза, административне грешке или утврђене неправилности, односно преваре, у складу законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Измена пројекта након авансне исплате

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 26г

Ако након авансне исплате ИПАРД подстицаја корисник Управи поднесе захтев за измену одобреног пројекта који се односи на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за коначну исплату, а рок важења достављене банкарске гаранције на основу које је усвојен захтев за одобравање авансне исплате је краћи од захтеваног новог рока за завршетак пројекта, односно за подношење захтева за коначну за исплату, Управа одобрава измену пројекта ако подносилац уз захтев за измену одобреног пројекта достави и доказ о продужењу рока важења банкарске гаранције за период од 12 месеци после дана истека захтеваног новог рока за завршетак пројекта, односно рока за подношење захтева за коначну исплату.

Ако у поступку по захтеву за измену одобреног пројекта након авансне исплате, директор Управе решењем одобри измену пројекта и утврди мањи укупни одобрени износ ИПАРД подстицаја од износа претходно утврђеног решењем о одобравању пројекта и решењем о одобравању авансне исплате, директор Управе решењем налаже примаоцу средстава повраћај разлике авансне исплате до висине до 50% одобреног износа ИПАРД подстицаја, у року од 30 дана од дана достављања решења.

*Службени гласник РС, број 10/2022

IV КОНАЧНА ИСПЛАТА ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

*Службени гласник РС, број 10/2022

Општи услови за остваривање права на коначну исплату ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 26.

Лице из члана 3. овог правилника које је остварило право на одобравање пројекта остварује право на исплату ИПАРД подстицаја ако:

1) је реализовао инвестицију у складу са решењем о одобрењу пројекта, односно актом о измени пројекта;

2) брисана је (види члан 12. Правилника - 67/2019-17)

3) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода на дан подношења захтева за одобравање права на коначну исплату ИПАРД подстицаја;

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5) пољопривредно газдинство испуњава одговарајуће прописане услове у области заштите животне средине;

5а) пољопривредно газдинство које има животиње испуњава одговарајуће прописане услове у области добробити животиња, осим код пољопривредних газдинстава површине до 15 ha у сектору воћа и поврћа за која се не тражи испуњеност ових услова;

5б) предметна инвестиција испуњава услове у области заштите животне средине, односно добробити животиња уређене прописима Европске уније у овим областима, а са којима су усклађени прописи Републике Србије;

6) је предмет инвестиције обележен на начин предвиђен овим правилником;

7) предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно, ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања;

8) роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата у Листи прихватљивих земаља, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка3;

8) роба по свим рачунима, односно окончаним ситуацијама издатим од стране истог добављача за набавку поједине инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова, потиче из земље која је дата у Листи прихватљивих земаља, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка3;

9) брисана је (види члан 12. Правилника - 112/2017-108)

10) рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за исплату односно од дана оснивања за новооснована правна лица и предузетнике;

11) ако је предмет инвестиције изградња објекта, катастарска парцела на којој је изграђен објекат мора бити у власништву подносиоца захтева или да на њој има право закупа, односно коришћења, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења, катастарска парцела и објекат не могу имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења уписаних у катастар непокретности;

12) ако је предмет инвестиције опрема која је уграђена у објекат, објекат који је предмет инвестиције за који се подноси захтев за одобравање пројекта мора бити у власништву подносиоца захтева или да на њему има право закупа, односно коришћења, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да објекат који је предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења уписаних у катастар непокретности.

–––––––––––––––

3 праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са Council Regulation (EEC) 24/14 на дан расписивања јавног позива

4 праг за коришћење конкурентног преговарачког поступка утврђује се у складу са Council Regulation (EEC) 2913/92 на дан расписивања јавног позива

*Службени гласник РС, број 78/2018

**Службени гласник РС, број 67/2019

***Службени гласник РС, број 53/2021

****Службени гласник РС, број 10/2022

Посебни услови за остваривање права на коначну исплату ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Сектор млека

Члан 27.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 26. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД подстицаја у сектору млека ако има од 20 до 300 млечних крава.

Лице из члана 7. став 2. и члана 26. овог правилника остварује право на коначну исплату ИПАРД подстицаја за инвестиције у изградњу складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака, и инвестирање у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству ако има више од 20 млечних крава.

*Службени гласник РС, број 78/2018

**Службени гласник РС, број 10/2022

Сектор меса

Члан 28.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 26. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД подстицаја у сектору меса ако има објекат уписан у регистар у складу са посебним прописом којим се уређује упис у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, и то укупног капацитета од 20 до 1.000 говеда и/или од 150 до 1.000 оваца и/или коза и/или од 30 до 400 крмача, и/или од 100 до 10.000 товних свиња и/или од 4.000 до 50.000 бројлера по турнусу, односно има уписан објекат за производњу родитељског јата кокошака тешког типа.

Лице из члана 6. став 2. и члана 26. овог правилника остварује право на коначну исплату ИПАРД подстицаја за инвестиције у изградњу складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака, и инвестирање у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству ако има капацитет објекта више од 20 говеда или више од 150 оваца и/или коза или више од 30 крмача, и/или више од 100 товних свиња и/или више од 4.000 бројлера по турнусу.

*Службени гласник РС, број 78/2018

**Службени гласник РС, број 10/2022

Сектор воћа

Члан 29.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 26. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД подстицаја ако у Регистру има уписано од 2 ha до 20 ha јагодастог воћа и/или од 5 ha до 100 ha другог воћа у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог воћа.

Произвођач садног материјала воћа остварује право на одобравање коначне исплате у сектору воћа ако:

1) у Регистру има уписано од 0,5 ha до 50 ha садног материјала воћа у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

2) обавља делатност производње садног материјала воћа у складу са посебним прописом којим се уређује регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља;

3) је предмет инвестиције везан за производњу те врсте садног материјала воћа.

Лице из ст. 1. и 2. овог члана остварује право на одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја у сектору вoћа за инвестиције у подизање засада ако је катастарска парцела која је предмет захтева за одобравање пројекта у његовом власништву или ако на њој има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно са уступиоцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења уписаног у катастар непокретности.

Лице из ст. 1. и 2. овог члана остварује право на одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја у сектору вoћа за инвестиције у набавку садница воћа од добављача правног лица, односно предузетника уписаног у Регистар произвођача садног материјала, у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака, винове лозе и хмеља.

Лице из ст. 1. и 2. овог члана остварује право на одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја у сектору вoћа за инвестиције у припрему земљишта за подизање засада воћа издате од добављача привредног друштва, земљорадничке задруге, односно предузетника уписаног у Регистар привредних субјеката.

Лице из става 1. овог члана остварује право на одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја у сектору вoћа за инвестиције у подизање вишегодишњег производног засада воћа само за једну воћну врсту по једном производном засаду.

Лице из става 1. овог члана остварује право на одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја у сектору вoћа за инвестиције у подизање вишегодишњег производног засада ако:

1) засад који је предмет захтева испуњава одговарајуће услове у погледу густине садње (броја посађених садница) за сваку воћну врсту, који су дати у Прилогу 8 – Табела густине садње производног засада, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) се примило најмање 90% од посађених садница, односно постављених садница боровнице у саксијама/врећама са супстратом рачунајући од укупног броја посађених садница, у складу са Прилогом 8 – Табела густине садње производног засада, који је одшампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

3) су саднице здравствено и сортно исправне.

*Службени гласник РС, број 67/2019

**Службени гласник РС, број 53/2021

***Службени гласник РС, број 10/2022

Сектор поврћа

Члан 30.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 26. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД подстицаја у сектору поврћа ако у Регистру има уписано од 0,5 ha до 5 ha поврћа у заштићеном простору и/или од 3 ha до 100 ha поврћа на отвореном простору и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог поврћа.

*Службени гласник РС, број 67/2019

Сектор остали усеви

Члан 31.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 26. овог правилника остварује право на исплату ИПАРД подстицаја за инвестиције у:

1) изградњу и опремање објеката за складиштење осталих усева – ако у Регистру има уписано 2 ha или више ha пољопривредног земљишта под осталим усевима;

2) набавку трактора – ако у Регистру има уписано од 2 ha до 50 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима;

3) набавку опреме, машина и механизације за пољопривредну производњу осим комбајна и трактора – ако у Регистру има уписано од 50 ha до 100 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима.

*Службени гласник РС, број 112/2017

Сектор јаја

*Службени гласник РС, број 67/2019

Члан 31а

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 26. овог правилника, у зависности од врсте инвестиције остварује право на исплату ИПАРД подстицаја у сектору јаја ако:

1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којем се држе или узгајају);

2) има одобрени објекат уписан у одговарајући регистар у складу са посебним прописом који уређује упис у Регистар одобрених објеката за држање кокошака носиља у експлоатацији, односно за производњу родитељског јата кокошака лаког типа, односно одгој кокошака носиља;

3) ако је капацитет објекта за држање кокошака носиља у експлоатацији од 5.000 до 200.000 кокошака носиља;

4) је власник животиња из тачке 1) овог става или ако је власник животиња члан његовог породичног пољопривредног газдинства.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 26. овог правилника, а које има објекат за држање кокошака носиља у експлоатацији капацитета већег од 200.000 кокошака носиља, остварује право на исплату ИПАРД подстицаја само за инвестиције у:

1) реконструкцију, односно адаптацију, односно доградњу објеката за држање кокошака носиља у експлоатацији;

2) набавку нових обогаћених кавеза;

3) изградњу објеката за управљање отпадом, третман отпадних вода, спречавање загађења ваздуха, складиштење стајњака;

4) производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

*Службени гласник РС, број 67/2019

Сектор грожђа

*Службени гласник РС, број 67/2019

Члан 31б

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове из члана 26. овог правилника, у зависности од врсте инвестиције, остварује право на исплату ИПАРД подстицаја у сектору грожђа ако:

1) у Регистру има уписано од 2 ha до 100 ha грожђа у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

2) је произвођач грожђа уписан у виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

3) је предмет инвестиције везан за производњу грожђа.

Произвођач садног материјала грожђа остварује право на исплату ИПАРД подстицаја ако:

1) у Регистру има уписано од 0,5 ha до 50 ha садног материјала грожђа у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

2) обавља делатност производње садног материјала винове лозе у складу са посебним прописом којим се уређује регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља;

3) је предмет инвестиције везан за производњу те врсте садног материјала грожђа.

*Службени гласник РС, број 67/2019

Покретање поступка за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 32.

Поступак за одобравање коначне исплате покреће се по захтеву корисника подстицаја за одобравање исплате са подацима из Регистра на дан подношења захтева за исплату, који се подноси Управи после реализације одобреног пројекта у року утврђеном у решењу о одобравању пројекта, односно акту о измени пројекта.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја по истом јавном позиву.

Захтев за одобравање исплате поднет од стране лица коме решењем није одобрен пројекат, преурањен, неблаговремен захтев,  као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом позиву, Управа одбацује без разматрања.

*Службени гласник РС, број 67/2019

**Службени гласник РС, број 10/2022

Документација за остваривање права на исплату ИПАРД подстицаја

Члан 33.

Уз захтев за исплату из члана 32. овог правилника корисник ИПАРД подстицаја доставља следећу документацију у папирној и електронској форми:

1) рачуне за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању пројекта;

2) отпремницу за набавку предметне инвестиције од домаћег добављача, а међународни товарни лист ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;

4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције, односно изјаву добављача да роба не подлеже обавези издавања гарантног листа;

5) јединствену царинску исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;

6) сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе – ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе, односно, изјаву произвођача о домаћем пореклу робе, односно изјаву извођача радова о домаћем пореклу робе, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка;

7) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;

8) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

9) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно седишту корисника, као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

10) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако корисник има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине;

11) акт органа надлежног за послове заштите биља којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области здравља биља и средстава за заштиту биља, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области здравља биља и средстава за заштиту биља из прописа у секторима воћа, поврћа, грожђа и осталих усева који су усклађени са прописима Европске уније;

12) акт надлежног органа о испуњености техничких и технолошких услова објеката за животињске отпатке и погона за прераду и обраду животињских отпадака у сектору млека и сектору меса у складу са посебним прописом;

13) акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне средине, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине из прописа који су усклађени са прописима Европске уније;

14) акт органа надлежног за послове ветерине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава услове у погледу добробити животиња, осим код пољопривредних газдинстава површине до 15 ha у сектору воћа и поврћа за која се не тражи испуњеност ових услова, као и да предметна инвестиција испуњава услове у погледу добробити животиња прописане прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору млека, меса и јаја;

15) потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.

За инвестиције у изградњу и/или опремање објекта, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и: употребна дозвола, извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности.

За инвестиције у изградњу објекта, поред документације из ст. 1. и 2. овог члана, доставља се и:

1) уговор са овлашћеним извођачем радова за инвестиције у изградњу објекта;

2) копија грађевинске књиге, односно друге прописане документације у складу са прописима којим се уређује планирање и изградња;

3) рачун, односно окончана ситуација за изведене радове, односно за набавку грађевинских производа и опреме.

Ако је предмет инвестиције трактор или специјализовано транспортно возило корисник подстицаја, поред документације из става 1. овог члана, доставља и фотокопију саобраћајне дозволе на име корисника подстицаја.

За подносиоце захтева који су дали изјаву о похађању обуке доставља се и потврда о завршеној обуци.

Ако је предмет инвестиције набавка робе корисник подстицаја доставља изјаву добављача да је испоручена роба нова.

Корисници подстицаја који су у систему двојног књиговодства, поред документације из става 1. овог члана, достављају и оверену копију картица за некретнине, постројења и опрему за годину у којој је издато решење о одобравању пројекта, као и оверену копију картица за некретнине, постројења и опрему заједно са Закључним листом издатим на дан подношења захтева за исплату.

За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске комисије за месец у коме је извршено плаћање и ту вредност уписује у обрасцу захтева за одобравање исплате.

За инвестиције у подизање засада, доставља се и извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, или препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, или препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, или извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности.

Ако подносилац захтева није власник катастарске парцеле или објекта који су предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, закључен са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, са роком важења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.

За инвестиције у подизање засада воћа, осим засада јагода, на пољопривредном земљишту у државној својини, доставља се и копија инвестиционе сагласности, односно одобрење министарства надлежног за послове пољопривреде.

За инвестиције у набавку садног материјала, доставља се и:

1) копија решења о упису добављача у регистар произвођача садног материјала, у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака, винове лозе и хмеља;

2) копија декларација о квалитету садног материјала;

3) копија сертификата о производњи садног материјала и

4) копија сертификата супстрата за производни засад боровнице ако је предмет захтева инвестиција у подизање засада боровнице у саксијама.

Документацију из става 1. тач. 7)–15), ст. 2, 4, 5. 7, 8. и 9. овог члана, Управа прибавља по службеној дужности, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 78/2018

**Службени гласник РС, број 67/2019

***Службени гласник РС, број 53/2021

****Службени гласник РС, број 10/2022

Форма документације

Члан 34.

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за одобравање права на ИПАРД подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Документација која се доставља уз захтев мора да гласи на подносиоца захтева, осим у случају закупа, када треба да гласи на власника.

Изузетно од става 2. овог члана употребна дозвола може гласити на друго лице у случају када је подносилац захтева власник а употребна дозвола је издата пре стицања власништва.

Документа се прилажу у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Управа може да затражи и додатну документацију у циљу утврђивања и провере испуњености прописаних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.

*Службени гласник РС, број 53/2021

Контрола на лицу места пре исплате

Члан 35.

После административне обраде захтева за одобравање коначне исплате Управа врши проверу испуњености прописаних услова у складу са овим правилником, контролом на лицу места на начин и поступак који је уређен посебним прописом.

Контролом из става 1. овог члана Управа проверава да ли је корисник инвестицију реализовао у складу са решењем о одобравању пројекта.

*Службени гласник РС, број 10/2022

Индексација одобрене вредности прихватљивих трошкова и утврђивање коначног износа ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 23/2023

Члан 35а

Управа прибавља од органа надлежног за послове статистике месечне индексе цена произвођача индустријских производа, почев од месеца фебруара 2018. године, и то за следеће категорије прихватљивих инвестиција и трошкова у складу са Прилогом 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова:

1) елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству;

2) пољопривредне машине и оруђа;

3) капитални производи;

4) трајни производи за широку потрошњу.

Управа на званичној интернет страници објављује месечне индексе цена за сваку категорију прихватљивих трошкова из става 1. овог члана, до краја текућег месеца за претходни месец.

Ако захтев за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја садржи прихватљиве инвестиције и трошкове у оквиру категорија из става 1. овог члана, у вредности већој од вредности утврђене решењем о одобравању пројекта, Управа проверава да ли је у периоду од истека рока за подношење захтева за одобравање пројекта у складу са јавним позивом из члана 16. овог правилника до доношења решења о одобравању пројекта из члана 24. овог правилника, дошло до повећања цене одређене категорије прихватљивих трошкова садржаних у овом захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја.

Ако се у поступку одобравања коначне исплате ИПАРД подстицаја утврди да је у периоду из става 3. овог члана дошло до повећања цене одређене категорије прихватљивих трошкова из става 1. овог члана садржаних у захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја из става 3. овог члана, Управа врши индексацију вредности ових прихватљивих трошкова за наведени период у складу са овим правилником.

Ако је индексирана вредност прихватљивих трошкова из става 4. овог члана већа од вредности прихватљивих трошкова одређене у захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја, Управа утврђује коначан износ ИПАРД подстицаја у процентуалном износу од вредности реализованих прихватљивих трошкова одређених у захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја.

Ако је индексирана вредност прихватљивих трошкова из става 4. овог члана мања од вредности прихватљивих трошкова одређене у захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја, Управа утврђује коначан износ ИПАРД подстицаја у процентуалном износу од индексиране вредности реализованих прихватљивих трошкова.

*Службени гласник РС, број 23/2023

 

Решење о одобравању коначне исплате ИПАРД подстицаја

*Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 36.

Ако је административном провером и контролом на лицу места утврђено да захтев за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја испуњава прописане услове директор Управе решењем одлучује о праву на коришћење ИПАРД подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисник уписан у Регистар.

Решењем из става 1. овог члана утврђује се износ средстава који се финансира средствима претприступне помоћи, односно буџета Републике Србије, као и укупни износ ИПАРД подстицаја.

Износ средстава који се финансира средствима претприступне помоћи утврђује се у износу од 75% од укупног износа ИПАРД подстицаја.

Решење из става 1. овог члана садржи и:

1) обавезу чувања документације у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

2) обавезу примаоца средстава ИПАРД подстицаја да обележи предмет инвестиције;

3) обавезу примаоца средстава да наменски користи, не отуђи, нити омогући другом лицу коришћења предмета инвестиције у периоду од пет година од дана исплате;

4) обавезу примаоца средстава да допусти у сваком тренутку несметан приступ и контролу на лицу места која се односи на одобрени пројекат, те обавезу давања на увид целокупне документације везане за одобрени пројекат овлашћеним лицима: Управе, органа надлежног за ревизију система спровођења програма Европске уније, организационих јединица Mинистaрствa финaнсиja надлежних за послове Националног фонда и подршку Националном службенику за одобравање, Европске комисије, Европског ревизорског суда и Европског канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ);

5) обавезу примаоца средстава да врати исплаћена средства услед непридржавања обавеза, административне грешке, или утврђене неправилности, односно преваре, у складу законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

6) обавезу примаоца средстава да у периоду од пет година од дана коначне исплате ИПАРД подстицаја, у зависности од сектора у коме је инвестиција реализована, обавља биљну производњу на површинама пољопривредног земљишта уписаним у Регистар, односно обавља сточарску производњу са одговарајућим сточним фондом, који одговарају површинама под одговарајућим биљним културама, односно броју грла стоке који су овим правилником прописани као минимални посебни услови за остваривање права на одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја у погледу површине, односно броја грла стоке.

Ако се решење из става 1. доноси након авансне исплате ИПАРД подстицаја њиме се утврђује укупан коначни износ ИПАРД подстицаја.

Ако је решењем из става 5. овог члана утврђен укупан коначни износ ИПАРД подстицаја већи од износа авансне исплате, истим решењем директор Управе одобрава исплату разлике између авансне исплате до коначног износа ИПАРД подстицаја.

Ако је решењем из става 5. овог члана утврђен укупан коначни износ ИПАРД подстицаја који одговара износу авансне исплате, истим решењем директор Управе констатује да авансна исплата постаје и коначна исплата ИПАРД подстицаја.

Ако је решењем из става 5. овог члана утврђен укупан коначни износ ИПАРД подстицаја мањи од износа авансне исплате, истим решењем директор Управе налаже примаоцу повраћај разлике између коначног износа ИПАРД подстицаја до износа који је авансно исплаћен, у року од 30 дана од дана достављања решења.

Ако прималац средстава инвестицију не реализује у складу са решењем којим се усваја захтев за одобравање пројекта, директор Управе доноси решење којим налаже повраћај авансно исплаћених средстава, са затезном каматом која се обрачунава од момента исплате новчаних средстава примаоцу, у року од 30 дана од дана достављања решења.

Ради повраћаја авансно исплаћених средстава, на основу коначног решења из става 9. овог члана, Управа покреће поступак активирања банкарске гаранције на основу које је одобрена авансна исплата, код пословне банке која је издала банкарску гаранцију.

*Службени гласник РС, број 53/2021

**Службени гласник РС, број 10/2022

***Службени гласник РС, број 18/2022

Обележавање предмета инвестиције

Члан 37.

Корисник ИПАРД подстицаја врши привремено обележавање предмета инвестиције у изградњу објекта током реализације инвестиције, постављањем табле на градилишту у облику датом у Прилогу 7 – Обележавање предмета инвестиције (у даљем тексту: Прилог 7), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Прималац средстава ИПАРД подстицаја врши стално обележавање предмета у року од три месеца након реализације инвестиције у облику датом у Прилогу 7 овог правилника, на месту лако видљивом за јавност.

Прималац средстава ИПАРД подстицаја обезбеђује да предмет инвестиције буде обележен на начин из става 2. овог члана у року од пет година од дана исплате ИПАРД подстицаја.

Прималац средстава придржава се свих осталих обавеза везаних за означавање предмета инвестиције у складу са Секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД).

Контрола на лицу места после исплате ИПАРД подстицаја

Члан 38.

После коначне исплате ИПАРД подстицаја Управа проверава контролом на лицу места да ли прималац средстава наменски користи предмет инвестиције на месту контроле предмета инвестиције, као и да ли се придржава других обавеза у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

*Службени гласник РС, број 78/2018

**Службени гласник РС, број 10/2022

Члан 39.

Овај правилник ступа на осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00041/2017-09

У Београду, 20. септембра 2017. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава: "Службени гласник РС", број 78/2018-118

Члан 15.

Захтеви за остваривање права на ИПАРД подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава: "Службени гласник РС", број 67/2019-17

Члан 19.

Захтеви за остваривање права на ИПАРД подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава: "Службени гласник РС", број 53/2021-100

Члан 19.

Захтеви за остваривање права на ИПАРД подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 20.

Оваj правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава: "Службени гласник РС", број 10/2022-33

Члан 17.

Овај правилник ступа на наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава: "Службени гласник РС", број 18/2022-102

Члан 8.

Захтеви за остваривање права на ИПАРД подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописима који су били на снази у време подношења захтева за одобравање пројекта.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Правилник о изменама и допуни Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава: "Службени гласник РС", број 23/2023-46

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава ("Службени гласник РС", број 112/2017), Прилог 1. замењен је новим Прилогом (види члан 16. Правилника - 112/2017-108).

Правилником о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава ("Службени гласник РС", број 78/2018), Прилог 1, Прилог 4. и Прилог 5. замењени су новим Прилозима (види члан 14. Правилника - 78/2018-118).

Правилником о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава ("Службени гласник РС", број 67/2019), Прилог 1, Прилог 4, Прилог 5, Прилог 6 и Прилог 7 замењени су новим Прилозима (види члан 18. Правилника - 67/2019-17).

Правилником о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава ("Службени гласник РС", број 53/2021), Прилог 1, Прилог 3 и Прилог 7 замењени су новим прилозима (види члан 18. Правилника - 53/2021-100).

Правилником о изменама и допуни Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава ("Службени гласник РС", број 23/2023), Прилог 1 замењен је новим прилогом (види члан 3. Правилника - 23/2023-46).

Прилози

Прилог 1 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова

Прилог 2 - Листа пољопривредних производа

Прилог 3 - Листа прихватљивих земаља

Прилог 4 - Јединствени пословни план

Прилог 5 - Сложен пословни план

Прилог 6 - Елементи и показатељи који се користе за процену економске одрживост подносиоца и пројеката

Прилог 7 - Обележавање предмета инвестиције

Прилог 8 - Густина садње производног засада воћа