Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 132. став 5, члана 153. став 5. и члана 154. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС и 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о саобраћајној сигнализацији

"Службени гласник РС", бр. 85 од 21. септембра 2017, 14 од 17. фебруара 2021.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се врста, значење, облик, боја, мере, материјали за израду саобраћајне сигнализације и правила постављања саобраћајне сигнализације на путевима; врста, изглед, техничке карактеристике и начин постављања и места на којима се морају поставити браници или полубраници, уређаји за давање светлосних, звучних знакова и начин њихове употребе; привремена саобраћајна сигнализација, изглед, техничке карактеристике, начин постављања и употреба браника и других средстава за обезбеђење места на коме се изводе радови.

Основни појмови и изрази

Члан 2.

Изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) апликативне траке су специјални вишеслојни материјали за израду ознака на коловозу на бази гуме, односно пластике, различитих дебљина и текстура;

2) банкина је део јавног пута на којем се поставља саобраћајна сигнализација;

3) бојила су материјали за израду ознака на путу у течном, односно житком стању и састоје од пигмената, везивних средстава, пунила, разређивача и светлоодбојних перли;

4) браници и полубраници су уређаји који се састоје од механизма за покретање и баријера са светлосним, односно ретрорефлектујућим ознакама и служе за повремено обустављање саобраћаја;

5) запрека (баријера) је привремена саобраћајна сигнализација која се користи за усмеравање саобраћаја, односно означавање дела пута на којем је привремено обустављен саобраћај;

6) запречна трака је привремена саобраћајна сигнализација за означавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу (у даљем тексту: зона радова);

7) заштитна ограда је опрема пута чија је основна намена спречавање скретања возила са пута;

8) индикатор врха површине раздвајања токова је опрема пута која служи за означавање места раздвајања саобраћајних токова;

9) катадиоптер је светлосна ознака израђена од ретрорефлектујућег материјала, поставља се на заштитним оградама и бочним сметњама у профилу пута, која служи за означавање правца пружања пута и ивице коловоза;

10) класа материјала је карактеристика материјала за израду лица саобраћајног знака, која служи за класификацију материјала према коефицијенту ретрорефлексије;

11) линеарни катадиоптер је опрема пута намењена за подужно обележавање ограда, зидова и баријера;

12) маркер је опрема пута која омогућава уочљивост саобраћајних површина и ознака на путу;

13) монтажни ивичњак је опрема пута намењена за усмеравање саобраћаја и вођење саобраћајних токова;

14) носач саобраћајне сигнализације (стуб, портал, конзола, и сл.) је конструкција на коју се поставља саобраћајна сигнализација;

15) опрема против заслепљивања возача је опрема пута која служи за спречавање заслепљивања возача од светла возила из супротног смера;

16) пластични материјали су материјали за израду ознака на коловозу у течном, односно житком стању на бази пластике;

17) ретрорефлектујући материјали за израду лица саобраћајног знака (фолије) су пластични материјали са уграђеним елементима за ретрорефлексију, лепком за причвршћивање на подлогу и заштитним површинским слојем за одбрану од спољних утицаја;

18) саобраћајни чуњ је привремена саобраћајна сигнализација конусног облика којом се возачи упозоравају на препреке, односно зону радова на путу;

19) саобраћајно огледало је опрема пута, намењена побољшању прегледности на путу;

20) сигнална табла је привремена саобраћајна сигнализација намењена означавању зоне радова на путу, са трепћућим светлима, саобраћајним знаковима, односно знаковима са измењивим садржајем порука и може се поставити на задњи део возила, односно приколици који се користе у зони радова;

21) смероказ је светлосна ознака са ретрорефлектујућим површинама која служи за означавање правца пружања пута и ивица коловоза;

22) стубић је опрема пута којом се спречава приступ на површине које нису намењене одређеним учесницима у саобраћају;

23) табла за означавање врха острва је саобраћајни знак који упозорава возаче да наилазе на острво, или је стуб са унутрашњим осветљењем жуте боје и поставља се на врх острва;

24) ублаживач удара (абсорбер) је опрема пута и служи за ублажавање удара возила у објекат на путу и поставља се на местима где постоји изражена опасност од налетања возила;

25) штап за означавање пута у зимским условима је светлосна ознака са наизменичним пољима црвене и жуте боје и служи за означавање правца пружања пута и ивица коловоза у зимским условима.

II. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Члан 3.

Под саобраћајном сигнализацијом, у смислу овог правилника се подразумевају:

1) саобраћајни знакови;

2) ознаке на путу;

3) семафори;

4) браници, односно полубраници на прелазу пута преко железничке пруге;

5) привремена саобраћајна сигнализација;

6) светлосне ознаке на путу;

7) друге ознаке на путу (у даљем тексту: опрема пута).

Члан 4.

Изглед и начин постављања саобраћајне сигнализације на путу је прописан овим правилником.

Техничке карактеристике саобраћајне сигнализације изводе се у складу са важећим српским стандардима.

Ако за саобраћајну сигнализацију не постоји одговарајући српски стандард, примениће се одговарајући европски стандард.

Темељи, постоља и носачи саобраћајне сигнализације су дефинисани стандардом.

Саобраћајни пројекат

Члан 5.

Саобраћајна сигнализација се поставља и обележава на путу на основу саобраћајног пројекта у складу са одредбама овог правилника и прописима којима се уређује област саобраћаја.

Саобраћајни пројекат је пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације, у складу са прописима којима се уређује техничка документација.

Техничку документацију чине: саобраћајни пројекат, техничка контрола и пратећа документација (мишљења, сагласности, документација на основу које се изводе радови који узрокују измену режима саобраћаја на путу, овлашћења, пуномоћја и др.).

Брисан је ранији став 4. (види члан 1. Правилника - 14/2021-7)

Саобраћајни пројекат садржи:

1) насловну страну;

2) садржај пројектне документације;

3) општу документацију у складу са прописима;

4) пројектни задатак потписан од инвеститора;

5) технички извештај;

6) предмер и предрачун саобраћајне сигнализације;

7) техничке услове за израду и постављање саобраћајне сигнализације, за одговарајући ниво израде исте, у складу са прописима којима се ближе уређује техничка документација;

8) прилог о мерама заштите на раду и заштити животне средине које се односе на пројекат, за одговарајући ниво израде исте, у складу са прописима којима се уређује техничка документација;

9) графички део пројекта;

10) детаље саобраћајне сигнализације.

Саобраћајни пројекат дат је у Прилогу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 14/2021

1. Саобраћајни знакови

Члан 6.

Саобраћајни знакови су: знакови опасности, знакови изричитих наредби и знакови обавештења.

Уз саобраћајни знак је дозвољено постављање допунске табле која је саставни део саобраћајног знака и ближе одређује његово значење.

Допунска табла се поставља испод доње ивице саобраћајног знака на који се односи.

Члан 7.

Саобраћајни знак се поставља на носач саобраћајног знака поред коловоза.

Дозвољено је да се саобраћајни знак постави на:

1) конзолни носач;

2) портални носач;

3) запреку;

4) сигналну таблу;

5) носач семафора и то:

(1) један знак изнад семафора;

(2) два знака са десне стране у нивоу семафора, на посебном носачу и то знакови: II-1, II-2, II-4, II-43, II-43.1, II-43.2, II-43.3, II-43.4, II-44, II-44.1, II-44.2, III-2, III-2.1, III-3, III-3.1 и III-62;

Шематски приказ постављања саобраћајних знакова на носач семафора је дат на слици бр. 1.

Saobracajna_signalizacija_Page_001.tiff

Изузетно од става 1. овог члана, уз образложење у саобраћајном пројекту, дозвољено је да се саобраћајни знак постави на елементе комуналне инфраструктуре уз сагласност надлежног власника, односно корисника комуналне инфраструктуре.

Полеђина саобраћајних знакова II-1, II-2 и III-3 не сме бити заклоњена.

Члан 8.

На заједничком носачу за саобраћајни знак поред коловоза, не сме се поставити више од две допунске табле уз један саобраћајни знак.

На заједничком носачу за саобраћајни знак поред коловоза, не сме се поставити више од два саобраћајна знака и две допунске табле.

На заједничком носачу за саобраћајни знак поред коловоза не сме се поставити више од два саобраћајна знака који се односе на један смер кретања.

Изузетно од става 1, 2, и 3. овог члана, на раскрсници без семафора у насељу, дозвољено је на заједничком носачу саобраћајног знака поред коловоза поставити три саобраћајна знака без допунских табли, када је први у низу од тих знакова знак II-1 или II-2, други у низу један од знакова: II-43, II-43.1, II-43.2, II-43.3, II-43.4, II-44, II-44.1, II-44.2, II-45.2, II-26, II-26.1 а трећи у низу један од знакова: III-5, III-6, III-7.

На заједничком носачу саобраћајног знака поред коловоза дозвољено је поставити три саобраћајна знака без допунских табли и то знакове: III-205, III-63 и III-64.

Саобраћајни знакови који се постављају на заједничком носачу морају бити исте групе димензије знакова и класе материјала.

Табела група димензија знакова на заједничком носачу дата је у Прилогу 2 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Саобраћајни знакови на заједничком носачу поред коловоза се постављају од највишег ка најнижем, следећим редом: знакови опасности, знакови изричитих наредби па знакови обавештења.

Изузетно од става 8. знакови III-3 и III-3.1 се постављају на највишу позицију.

Члан 9.

Саобраћајни знакови ван насеља постављају се на висини од 1,2 m до 1,4 m.

Саобраћајни знакови у насељу постављају се на висини од 2,2 m до 2,4 m, а изузетно ван пешачких површина дозвољено је постављање на висини од 1,4 m до 1,8 m.

Изузетно од става 1. овог члана:

1) на висини од 0,8 m постављају се знакови: I-35, III-59, III-82, III-82.1, III-83, III-95, III-96, III-97, III-98 и III-99;

2) на висини од 1,5 m до 1,7 m постављају се знакови: II-45, II-45.1, II-45.2, II-45.3, ако се постављају заједно са знаковима III-84 и III-84.1;

3) на висини од 0,5 m постављају се знакови: III-84 и III-84.1;

4) висина знакова III-82 и III-82.1 који се постављају на индикатор врха површине раздвајања токова је у зависности од висине индикатора врха површине раздвајања токова;

5) висина знакова који се постављају на запреке у зони радова је у зависности је од висина запрека.

Саобраћајни знакови изнад коловоза постављају се на висини од 4,5 m до 5,5 m.

Висина је растојање од хоризонталне равни која пролази кроз ивицу пута ближу саобраћајном знаку до хоризонталне равни која пролази кроз доњу ивицу саобраћајног знака, односно допунске табле (најнижа ивица саобраћајног знака, односно допунске табле).

Начин постављања саобраћајног знака и допунске табле, који се вертикално постављају на заједнички носач за саобраћајни знак, дат је на слици бр. 2.

Растојање између ивице коловоза и најниже ивице саобраћајног знака, која је најближа коловозу, ван пешачких површина, износи од 0,75 m до 1,5 m.

Изузетно, од става 8. овог члана, растојање износи до 0,5 m, када саобраћајни профил садржи зауставне траке, односно када је постављена заштитна ограда.

Растојање између ивице коловоза и најниже ивице саобраћајног знака, која је најближа коловозу, на пешачким повинама износи од 0,30 m до 1,5 m.

Saobracajna_signalizacija_Page_002.tiff

Члан 10.

Саобраћајни знакови се постављају на начин да буду уочљиви, да не ометају кретање учесника у саобраћају и не заклањају друге саобраћајне знакове.

Саобраћајни знакови се постављају са десне стране пута поред коловоза, у смеру кретања возила.

Уколико на месту на коме се поставља саобраћајни знак са десне стране пута постоји потреба за бољом уочљивошћу знака, односно додатним упозорењем учесника у саобраћају из разлога безбедности, знак се поставља и на левој страни пута.

Члан 11.

Називи места и други географски називи на саобраћајним знаковима на државним путевима I реда исписују се ћириличним и латиничним писмом на начин да се прво исписује натпис ћирилицом, а затим латиницом на истом знаку.

Изузетно од става 1. овог члана на саобраћајним знаковима који се постављају поред пута, натписи ћириличним и латиничним писмом могу се исписати на два саобраћајна знака на начин да се на путу прво наилази на знак са ћириличним писмом.

Називи места и други географски називи исписују се ћириличним писмом на саобраћајним знаковима на државним путевима II реда, општинским путевима и улицама.

На туристичкој сигнализацији натписи се исписују ћириличним писмом. Испод ћириличног писма је дозвољен натпис на енглеском језику.

На местима где се дозвољава примена писма или језика националне мањине, овај натпис се исписује испод натписа који су дефинисани ст. 1, 3. и 4. овога члана.

На саобраћајни знак је дозвољено уписати одредиште у другој држави на енглеском језику и националну ознаку те државе.

Члан 12.

Знакови са изменљивим садржајем имају исто значење као и саобраћајни знакови прописани овим правилником.

Знакови са изменљивим садржајем производе се према стандарду SRPS EN 12966.

Уколико због технологије извођења није могуће извести прописану боју употребљава се:

1) црна боја без рефлексије, уместо беле и плаве боје основе знака;

2) бела, односно жута боја за симболе уместо црне и беле боје за симболе;

3) бела, односно жута боја оквира уместо црне боје оквира.

Дозвољено је да се информација која се приказује на знаковима са изменљивим садржајем састоји од текста, односно симбола.

Знакови са изменљивим садржајем се постављају на:

1) порталним носачима изнад коловоза;

2) носачу за саобраћајни знак поред пута;

3) сигналним таблама;

4) возилима, односно приколицама који се користе у зони радова на путу.

Члан 13.

Ивица саобраћајног знака израђује се у боји основе знака.

Саобраћајни знак са алуминијумским профилом на ивици не мора да има ивицу из става 1. овог члана.

Саобраћајни знак чине лице и полеђина знака.

Лице саобраћајног знака се израђује од материјала са ретрорефлектујућим својствима.

У случају да је знак израђен са унутрашњим извором светлости, лице знака се израђује на транслуцентној подлози са ретрорефлектујућим својством.

Боја лица саобраћајног знака је у складу са стандардом.

Полеђина саобраћајног знака је сиве боје, без рефлексије, у складу са стандардом.

Материјали за израду саобраћајних знакова

Члан 14.

Употреба ретрорефлектујућих материјала за израду лица саобраћајног знака зависи од категорије пута, и то на:

1) аутопуту: знакови који се постављају поред коловоза израђују се од материјала најмање класе 2 ако не постоји јавна расвета, од материјала класе 3 израђују су знакови обавештења за вођење саобраћаја ако јавна расвета постоји, а знакови који се постављају на порталима израђују се од материјала класе 3;

2) мотопуту: знакови који се постављају поред коловоза израђују се од материјала најмање класе 2, а на порталима од материјала класе 3;

3) осталим државним и општинским путевима: знакови се израђују од материјала класе 2;

4) улицама: знакови се израђују од материјала класе 1.

Изузетно од става 1. овог члана:

1) на аутопуту и мотопуту, од материјала класе 2 се израђују знакови уз објекте на путу: III-58, III-59, III-60, III-61, III-90, III-90.1;

2) на осталим путевима, осим на улицама, од материјала класе 3 израђују се знакови: I-32, I-33, I-34, I-34.1, I-35, II-1, II-2, III-5, III-6, III-7;

3) на улицама од материјала класе 2 израђују се знакови: I-32, I-33, I-34, I-34.1, I-35, II-1, II-2, III-5, III-6, III-7;

4) од материјала класе 3. се израђују знакови: III-11, III-28, III-85, III-86, III-89, III-89.1, III-89.2;

5) од материјала класе 1. се израђују знакови: II-40, II-41, II-41.1, II-41.2, II-42, III-19 III-20, III-21, III-22, III-98 и III-99.

Изузетно од става 1. овог члана, знакови који се постављају поред коловоза израђују се од материјала класе 1, уколико се радови у зони радова заврше у току једног дана за време дневне видљивости.

Знакови туристичке сигнализације израђују се од материјала класе 2 на аутопуту и мотопуту, а од материјала класе 1 на осталим путевима.

Ради боље уочљивости дозвољено је да саобраћајни знакови буду израђени на флуоросцентној подлози од ретрорефлектујућег материјала класе 3:

1) жуте боје у зони радова на путу;

2) жуто-зелене боје за знакове на местима где је потребно да се истакне значај информације на знаку, односно када је потребно појачати уочљивост таквих знакова.

*Службени гласник РС, број 14/2021

Члан 15.

Саобраћајни знакови израђени са лицем знака од ретрорефлектујућих материјала постављају се на путу под углом од 3о–5о у односу на уздужну осу пута – хоризонтална раван, односно постављају се изнад пута под углом од 3º у односу на уздужну осу пута – вертикална раван, да би се избегао ефекат заслепљивања.

Начин постављања ретрорефлектујућих саобраћајних знакова у односу на уздужну осу пута дат је у Прилогу 3 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 16.

Саобраћајни знак према стандарду SRPS EN 12899 испуњава најмање:

1) фактор сигурности за оптерећење класе (PAF1);

2) притисак ветра класе (W5);

3) динамички притисак снега класе (DSL1);

4) највећу привремену дефлексију класе (TDB4).

1.1. Знакови опасности

Члан 17.

Знакови опасности служе да се учесници у саобраћају упозоре на опасност која им прети на одређеном месту, односно делу пута и да се обавесте о природи те опасности.

Члан 18.

Знакови опасности су:

1) знак „кривина налево” (I-1) и знак „кривина надесно” (I-1.1), oзначавају приближавање (наилазак) опасној кривини налево, односно надесно;

Saobracajna_signalizacija_Page_003.tiff

2) знак „двострука кривина или више од две узастопне кривине од којих је прва налево” (I-2) и знак „двострука кривина или више од две узастопне кривине од којих је прва надесно” (I-2.1) означава приближавање делу пута са више узастопних кривина, од којих је прва налево, односно надесно;

Saobracajna_signalizacija_Page_004.tiff

3) знак „опасан успон” (I-3) и знак „опасна низбрдица” (I-4), означавају приближавање опасном успону, односно опасној низбрдици;

Saobracajna_signalizacija_Page_005.tiff

Проценат на знаку одговара проценту успона, односно проценту низбрдице на путу.

4) знак „сужење пута” (I-5), знак „сужење пута са десне стране” (I-5.1) и знак „сужење пута са леве стране” (I-5.2), означавају приближавање делу пута на коме сужење коловоза може да представља опасност;

Saobracajna_signalizacija_Page_006.tiff

5) знак „покретни мост” (I-6), означава близину места на коме се на путу налази покретни мост;

Saobracajna_signalizacija_Page_007.tiff

6) знак „близина обале” (I-7), означава наилазак на део пута који води до обале, односно пружа се у близини обале;

Saobracajna_signalizacija_Page_008.tiff

7) знак „нераван коловоз” означава наилазак на део пута на коме је коловоз нераван због постојања опасних избочина и улегнућа (I-8), због опасног улегнућа (I-9) или због опасне избочине на коловозу (I-10);

Saobracajna_signalizacija_Page_009.tiff

8) знак „клизав коловоз” (I-11), означава наилазак на део пута на коме је могућа појава клизавог коловоза;

Saobracajna_signalizacija_Page_010.tiff

9) знак „камење пршти” (I-12), означава наилазак на део пута на коме је могућа појава прштања камења;

Saobracajna_signalizacija_Page_011.tiff

10) знак „одрон камења” означава наилазак на део пута на којем постоји опасност од одрона камења и присуства камења са десне стране пута (I-13), односно са леве стране пута (I-13.1);

Saobracajna_signalizacija_Page_012.tiff

11) знак „наилазак на пешачки прелаз” (I-14), означава наилазак на место на путу на коме је обележен пешачки прелаз;

Saobracajna_signalizacija_Page_013.tiff

12) знак „деца на путу” (I-15), означава наилазак на део пута на коме се често крећу деца (близина школе, обданишта, игралишта и сл.);

Saobracajna_signalizacija_Page_014.tiff

13) знак „бициклисти на путу” (I-16), означава наилазак на део пута на коме се бициклисти често крећу, односно прелазе пут;

Saobracajna_signalizacija_Page_015.tiff

14) знак „животиње на путу” (I-17), означава наилазак на део пута на коме домаће животиње под надзором прелазе преко пута, односно се крећу дуж пута;

Saobracajna_signalizacija_Page_016.tiff

15) знак „дивљач на путу” (I-18), означава наилазак на део пута на коме постоји опасност због преласка дивљачи;

Saobracajna_signalizacija_Page_017.tiff

16) знак „радови на путу” (I-19), означава наилазак на део пута на коме се изводе радови на путу;

Saobracajna_signalizacija_Page_018.tiff

17) знак „наилазак на семафор” (I-20) и (I-20.1), означава наилазак на место на путу на коме је саобраћај регулисан семафорима;

Saobracajna_signalizacija_Page_019.tiff

18) знак „авионска писта” (I-21), означава наилазак на део пута у близини авионске писте преко кога авиони прелећу, у ниском лету, приликом слетања, односно полетања;

Saobracajna_signalizacija_Page_020.tiff

19) знак „бочни ветар” (I-22), означава наилазак на део пута на коме је учестала појава јаког бочног ветра;

Saobracajna_signalizacija_Page_021.tiff

Симбол на наведеном знаку одговара смеру ветра.

20) знак „двосмеран саобраћај” (I-23), означава место на путу од кога почиње двосмеран саобраћај;

Saobracajna_signalizacija_Page_022.tiff

21) знак „тунел” (I-24), означава наилазак на тунел;

Saobracajna_signalizacija_Page_023.tiff

22) знак „опасност на путу” (I-25), означава наилазак на део пута или место на путу на коме учесницима у саобраћају прети опасност за коју овим правилником није предвиђен посебан знак;

Saobracajna_signalizacija_Page_024.tiff

23) знак „укрштање путева исте важности” (I-26), означава близину раскрснице путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза;

Saobracajna_signalizacija_Page_025.tiff

24) знак „укрштање са споредним путем под правим углом” (I-27), знак „спајање споредног пута под правим углом са леве стране” (I-28), знак „спајање споредног пута под правим углом са десне стране” (I-28.1), знак „спајање споредног пута под оштрим углом са леве стране” (I-29), знак „спајање споредног пута под оштрим углом са десне стране” (I-29.1), знак „спајање споредног пута под тупим углом са леве стране” (I-29.2) и знак „спајање споредног пута под тупим углом са десне стране” (I-29.3) означавају наилазак на раскрсницу на којој се пут са првенством пролаза укршта, односно спаја са споредним путем;

Saobracajna_signalizacija_Page_026.tiff

Симболи на наведеним знаковима из ове тачке одговарају ситуацијама на путу.

25) знак „раскрсница са кружним током саобраћаја” (I-30), означава наилазак на раскрсницу на којој се саобраћај одвија у кружном току;

Saobracajna_signalizacija_Page_027.tiff

26) знак „укрштање пута и трамвајске пруге” (I-31), означава наилазак на место на коме се пут укршта са трамвајском пругом у нивоу;

Saobracajna_signalizacija_Page_028.tiff

27) знак „укрштање пута са железничком пругом са браницима или полубраницима” (I-32), означава наилазак на место укрштања пута са железничком пругом у нивоу, обезбеђено браницима или полубраницима;

Saobracajna_signalizacija_Page_029.tiff

28) знак „укрштање пута са железничком пругом без браника или полубраника” (I-33), означава наилазак на место укрштања пута са железничком пругом у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима;

Saobracajna_signalizacija_Page_030.tiff

29) знак „Андрејин крст”, означава наилазак на укрштање пута и железничке пруге у нивоу са једним колосеком (I-34), односно са два или више колосека (I-34.1);

Saobracajna_signalizacija_Page_031.tiff

30) знак „приближавање месту укрштања пута и железничке пруге” (I-35), означава удаљеност до места укрштаја пута и железничке пруге у нивоу;

Saobracajna_signalizacija_Page_032.tiff

31) знак „пешаци на путу” (I-36), означава наилазак на део пута којим се пешаци често крећу;

Saobracajna_signalizacija_Page_033.tiff

32) знак „опасна банкина” (I-37), означава наилазак на део пута на коме је уз коловоз опасна банкина;

Saobracajna_signalizacija_Page_034.tiff

Симбол на знаку одговара одговарајућој страни пута.

33) знак „застој саобраћаја” (I-38), означава наилазак на део пута на коме постоји опасност од стварања колоне возила;

Saobracajna_signalizacija_Page_035.tiff

Знакови опасности – опште карактеристике

Члан 19.

Знакови опасности имају облик једнакостраничног троугла чија се доња страна налази у хоризонталном положају са врхом окренутим навише.

Изузетно од става 1. овог члана одступају знакови I-34, I-34.1 и I-35 који имају правоугаони облик.

Члан 20.

Основа знакова опасности је беле боје, а оквир троугла је црвене боје. Симболи на знаковима опасности су црне боје.

Изузетно од става 1. овог члана:

1) знак I-19 има жуту основу;

2) знак I-20 и I-20.1, има на симболима исцртано по вертикалној оси црвено светло горе, жуто у средини, зелено доле, а по хоризонталној оси црвено светло лево, жуто у средини и зелено десно;

3) знак I-34 и I-34.1, има оквир симбола црвене боје;

4) знак I-35, има косе црте црвене боје;

5) знак I-38, има на симболима возила исцртана светла црвене боје.

Члан 21.

Дужина стране једнакостраничног троугла знака опасности износи:

1) 120 cm, на аутопуту и мотопуту;

2) 90 cm, на осталим државним путевима, општинским путевима и саобраћајницама у насељу;

3) 60 cm, на осталим саобраћајницама у насељу где постоје просторна ограничења;

4) 40 cm, ако се употребљавају као уметнути знакови, осим 60 cm када се умећу на знакове који се постављају на аутопуту и мотопуту.

На путевима из става 1. тачка 2) овог члана могу се, по потреби постављати и знакови опасности чија страна троугла износи 120 cm, а на путевима из става 1. тачка 3) овог члана и знакови опасности чија је дужина стране троугла 90 cm.

Димензија знака I-34 је: 120 cm x 60 cm, а димензија знака I-34.1 је: 120 cm x 90 cm.

Димензија знака I-35 је: 30 cm x 100 cm, са косим тракама ширине и међусобног растојања од 8 cm које су под углом од 30° у односу на ужу страну знака.

Постављање знакова опасности

Члан 22.

Знакови опасности се постављају, на удаљености од 150 m до 250 m испред опасног места на путу.

Изузетно од става 1. овог члана на путу ван насеља, дозвољено је да се знакови опасности постављају на удаљености мањој од 150 m, односно већој од 250 m, са допунском таблом којом се означава удаљеност до опасног места, уз образложење у саобраћајном пројекту.

Изузетно од става 1. овог члана на путу у насељу, дозвољено је да се знакови опасности поставе и на удаљености мањој од 150 m, уз образложење у саобраћајном пројекту.

Члан 23.

Изузетно од члана 22. став 1. овог правилника:

1) знак I-19 поставља се на месту одакле почиње зона радова на путу и дозвољено је да се понови у зони радова;

2) знак I-23 поставља се на месту на путу одакле почиње двосмеран саобраћај;

3) знак I-26 поставља се на путевима ван насеља на месту укрштања путева исте важности;

4) знакови I-27, I-28, I-28.1, I-29, I-29.1, I-29.2 и I-29.3 постављају се само ако је на споредном путу који се укршта са путем с првенством пролаза, постављен знак II-1, односно знак II-2;

5) знакови I-34, I-34.1 постављају се на укрштајима пута и железничке пруге, на одстојању од 5 m од најближе железничке шине, а ако околности то захтевају не мањем од 3 m, односно не већем од 10 m;

6) знакови I-34, I-34.1 постављају се на заједничком носачу изнад семафора ако је прелаз пута преко железничке пруге у нивоу опремљен истим;

7) знак I-35 поставља се са три косе траке на 240 m испред места укрштања пута и железничке пруге у нивоу, затим са две косе траке на 160 m, а последњи са једном косом траком на 80 m испред места укрштања пута и железничке пруге у нивоу. Нижа страна косих трака је ближе коловозу. Знак I-32 или I-33 се поставља изнад знака са три косе траке.

1.2. Знакови изричитих наредби

Члан 24.

Знакови изричитих наредби служе да учесницима у саобраћају на путу ставе до знања забране, ограничења и обавезе.

Знакови изричитих наредби су: знакови којима је прописано првенство пролаза, знакови забране и ограничења и знакови којима су прописане обавезе.

Члан 25.

Знакови изричитих наредби којима је прописано првенство пролаза су:

1) знак „уступање првенства пролаза” (II-1), означава наредбу возачу да мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који наилази односно означава наредбу возачу да мора да уступи првенство пролаза шинском возилу које се креће по прузи на коју наилази;

Saobracajna_signalizacija_Page_036.tiff

2) знак „обавезно заустављање” (II-2), означава наредбу возачу да мора да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који наилази односно означава наредбу возачу да мора да заустави возило испред прелаза пута преко пруге и да уступи првенство пролаза шинском возилу које се креће по прузи на коју наилази;

Saobracajna_signalizacija_Page_037.tiff

Знакови изричитих наредби којима су прописане забране и ограничења су:

3) знак „забрана саобраћаја за возила у оба смера” (II-3), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила;

Saobracajna_signalizacija_Page_038.tiff

4) знак „забрана саобраћаја за возила у једном смеру” (II-4), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај возилима из смера према коме је окренуто лице знака;

Saobracajna_signalizacija_Page_039.tiff

5) знак „забрана саобраћаја за моторна возила” (II-5), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим за мопеде, мотоцикле без приколице и мотоцикле без бочног седишта;

Saobracajna_signalizacija_Page_040.tiff

6) знак „забрана саобраћаја за аутобусе” (II-6), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај аутобусима;

Saobracajna_signalizacija_Page_041.tiff

7) знак „забрана саобраћаја за теретна возила” (II-7), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила;

Saobracajna_signalizacija_Page_042.tiff

Ако се уз овај знак дода допунска табла на којој је означена највећа дозвољена маса возила, забрана важи за теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази означену масу.

8) знак „забрана саобраћаја за возила која превозе материје које могу да изазову загађивање воде” (II-8), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе одређену количину материје која може да изазове загађивање воде;

Saobracajna_signalizacija_Page_043.tiff

9) знак „забрана саобраћаја возилима која превозе експлозив, односно лако запаљиве материје” (II-9), означава пут или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје и знак „забрана саобраћаја возилима која превозе опасне терете” (II-9.1), означава пут или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе опасне терете;

Saobracajna_signalizacija_Page_044.tiff

10) знак „забрана саобраћаја за моторна возила која вуку прикључно возило осим полуприколице или приколице са једном осовином” (II-10), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила која вуку прикључно возило осим полуприколице или приколице са једном осовином и знак „забрана саобраћаја за моторна возила која вуку прикључно возило” (II-10.1), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила која вуку прикључно возило;

Saobracajna_signalizacija_Page_045.tiff

11) знак „забрана саобраћаја за тракторе” (II-11), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за тракторе;

Saobracajna_signalizacija_Page_046.tiff

12) знак „забрана саобраћаја за мотоцикле” (II-12), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мотоцикле, тешке трицикле и тешке четвороцикле;

Saobracajna_signalizacija_Page_047.tiff

13) знак „забрана саобраћаја за мопеде” (II-13), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле;

Saobracajna_signalizacija_Page_048.tiff

14) знак „забрана саобраћаја за бицикле” (II-14), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле;

Saobracajna_signalizacija_Page_049.tiff

15) знак „забрана саобраћаја за запрежна возила” (II-15), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за запрежна возила;

Saobracajna_signalizacija_Page_050.tiff

16) знак „забрана саобраћаја за ручна колица” (II-16), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за лица која користе ручна колица;

Saobracajna_signalizacija_Page_051.tiff

17) знак „забрана саобраћаја за пешаке” (II-17), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за пешаке;

Saobracajna_signalizacija_Page_052.tiff

18) знак „забрана саобраћаја за сва моторна возила” (II-18), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила;

Saobracajna_signalizacija_Page_053.tiff

19) знак „забрана саобраћаја за сва моторна возила и запрежна возила” (II-19), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила и запрежна возила;

Saobracajna_signalizacija_Page_054.tiff

20) знак „забрана саобраћаја за возила чија ширина прелази одређену ширину” (II-20), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_055.tiff

21) знак „забрана саобраћаја за возила чија укупна висина прелази одређену висину” (II-21), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина прелази висину означену на знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_056.tiff

22) знак „забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази одређену масу” (II-22), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скупове возила, чија укупна маса прелази масу означену на знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_057.tiff

23) знак „забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређено осовинско оптерећење” (II-23), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила са осовинским оптерећењем већим од оптерећења означеног на знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_058.tiff

24) знак „забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређену дужину” (II-24), означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_059.tiff

25) знак „најмање одстојање између возила” (II-25), означава најмање одстојање између возила у кретању;

Saobracajna_signalizacija_Page_060.tiff

26) знак „забрана скретања лево” (II-26), означава место на путу на коме је скретање лево забрањено и знак „забрана скретања десно” (II-26.1), означава место на путу на коме је скретање десно забрањено;

Saobracajna_signalizacija_Page_061.tiff

27) знак „забрана полукружног окретања” (II-27), означава место на путу на коме је забрањено полукружно окретање;

Saobracajna_signalizacija_Page_062.tiff

28) знак „забрана претицања за моторна возила” (II-28), означава пут, односно део пута на коме је забрањено да моторна возила претичу друга моторна возила, осим мотоцикла са два точка без приколице и мопеда;

Saobracajna_signalizacija_Page_063.tiff

29) знак „забрана претицања за теретна возила” (II-29), означава пут, односно део пута на коме је забрањено да теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t, претичу друга моторна возила;

Saobracajna_signalizacija_Page_064.tiff

30) знак „ограничење брзине” (II-30), који означава пут односно део пута на коме је забрањено кретање брзином (km/h) већом од означене на знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_065.tiff

31) знак „забрана употребе звучних уређаја за упозоравање” (II-31), означава пут, односно део пута на коме се уређајем не смеју давати звучни знакови упозорења, осим у случају непосредне опасности;

Saobracajna_signalizacija_Page_066.tiff

32) знак „забрана проласка без заустављања” (II-32), (II-32.1) и (II-32.2) означава наредбу возачу да заустави возило из разлога означеног на знаку (царинарница, полиција, односно наплатно место за путарину);

Saobracajna_signalizacija_Page_067.tiff

33) знак „првенство пролаза за возила из супротног смера” (II-33), означава забрану ступања на сужени део пута пре него што тим делом пута прођу возила из супротног смера;

Saobracajna_signalizacija_Page_068.tiff

34) знак „забрана заустављања и паркирања” (II-34), означава страну пута на којој је забрањено заустављање и паркирање возила;

Saobracajna_signalizacija_Page_069.tiff

35) знак „забрана паркирања” (II-35), означава страну пута на којој је забрањено паркирање возила;

Saobracajna_signalizacija_Page_070.tiff

36) знак „наизменично паркирање” (II-36), означава страну пута на којој је забрањено паркирање непарним данима;

Saobracajna_signalizacija_Page_071.tiff

37) знак „наизменично паркирање” (II-37), означава страну пута на којој је забрањено паркирање парним данима.

Saobracajna_signalizacija_Page_072.tiff

*Службени гласник РС, број 14/2021

Члан 26.

Знакови изричитих наредби којима су прописане обавезе су:

38) знак „најмања дозвољена брзина” (II-38), означава пут, односно део пута на коме је обавезно кретање брзином (km/h) не мањом од означене на знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_073.tiff

39) знак „ланци за снег” (II-39), означава део пута на коме моторна возила, осим мотоцикала, мопеда, лаких трицикла, тешких трицикла, лаких четвороцикла, тешких четвороцикла, радних машина, трактора и мотокултиватора, морају на погонским точковима имати ланце за снег, ако је на коловозу снег;

Saobracajna_signalizacija_Page_074.tiff

40) знак „бициклистичка стаза” (II-40), означава посебно изграђену стазу, за вожњу бицикла, по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају;

Saobracajna_signalizacija_Page_075.tiff

41) знак ,,пешачка стазаˮ (II-41), означава посебно изграђену стазу за кретање пешака, по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају, знак ,,стаза резервисана за бициклисте и пешакеˮ (II-41.1) означава пут по коме се одвојено крећу бициклисти и пешаци, свако у својој стази и знак ,,пешачко-бициклистичка стазаˮ (II-41.2), који означава пут намењен за кретање пешака и бициклистаˮ.

Распоред симбола на знаку II-41.1 одговара ситуацији на путу.

42) знак „стаза за јахаче” (II-42), означава стазу за јахање по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају, осим водича који воде животиње за јахање;

Saobracajna_signalizacija_Page_077.tiff

43) знакови „обавезан смер кретања” (II-43), (II-43.1), (II-43.2), (II-43.3) и (II-43.4), означавају смер којим се возила морају кретати;

Saobracajna_signalizacija_Page_078.tiff

44) знакови „дозвољени смерови кретања” (II-44), (II-44.1) и (II-44.2), означавају смерове у којима се возила смеју кретати;

Saobracajna_signalizacija_Page_079.tiff

45) знакови „обавезно обилажење са десне стране” (II-45), „обавезно обилажење са леве стране” (II-45.1) и „кружни ток саобраћаја” (II-45.2), означавају коловоз, односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја, односно других објеката на коловозу, и знак „обилажење са обе стране” (II-45.3) који означава коловоз, односно део коловоза којим се возила могу кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја, односно других објеката на коловозу;

Saobracajna_signalizacija_Page_080.tiff

46) знак „обавезно полукружно окретање” (II-46), означава место на путу, односно делу пута на коме се возила морају полукружно окренути;

Saobracajna_signalizacija_Page_081.tiff

47) знак „обавезан смер кретања возила која превозе опасне терете” (II-47), означава обавезан смер кретања за возила за време превоза опасног терета.

Saobracajna_signalizacija_Page_082.tiff

Избор знака (обавезан смер кретања) на знаку II-47, одговара ситуацији на путу.

*Службени гласник РС, број 14/2021

Члан 27.

Симболи на знаковима изричитих наредби II-20, II-21, II-22, II-23, II-24, II-25, II-30 и II-38 уписују према ситуацији на путу и потребама безбедности саобраћаја.

Знакови изричитих наредби – опште карактеристике

Члан 28.

Знакови изричитих наредби имају облик круга.

Изузетно од става 1. овог члана:

1) знак II-1 има облик једнакостраничног троугла чија је једна страна постављена хоризонтално са супротним врхом окренутим наниже;

2) знак II-2 има облик правилног осмоугаоника;

3) знак II-47 имa облик правоугаоника.

Члан 29.

Основа знакова изричитих наредби који одређују забране, односно ограничења је беле боје, а знакова изричитих наредби који одређују обавезе је плаве боје. Симболи и натписи на знаковима са белом основом су црне боје, а на знаковима плаве основе су беле боје.

Оквир круга знакова изричитих наредби који одређују забране, односно ограничења је црвене боје. Поједини знакови изричитих наредби који одређују забране, односно ограничења имају и косе траке црвене боје.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана:

1) знак II-2 има основу црвене боје, а оквир и симбол „STOP” беле боје;

2) знак II-8 има симбол црвене боје, осовина са точковима је црне боје и две линије плаве боје;

3) знак II-9 има симбол црне боје са означеним црвеним светлом на врху, а знак II-9.1 има симбол црвене боје, а осовина са точковима и контуре возила су црне боје;

4) знакови II-28 и II-29 имају и симбол црвене боје;

5) знак II-33 има симбол црвене боје којим се означава забрањен смер кретања;

6) знакови II-34 и II-35 имају основу плаве боје;

7) знакови II-36 и II-37 имају основу плаве боје, а симбол беле боје;

8) знак II-47 има основу беле боје и оквир црне боје. У горњем делу се налази симбол црвене боје (осовина са точковима и контуре возила су црне боје), а у доњем делу одговарајући знак (обавезан смер кретања).

Члан 30.

Косе траке на знаковима изричитих наредби су под углом од 45° у односу на хоризонталну раван.

Члан 31.

Пречник круга знакова изричитих наредби износи:

1) 90 cm, на аутопуту и мотопуту;

2) 60 cm, на осталим државним путевима, општинским путевима и саобраћајницама у насељу;

3) 40 cm, на осталим саобраћајницама у насељу где постоје просторна ограничења;

4) 40 cm, ако се употребљавају као уметнути знакови на аутопуту и мотопуту;

5) 30 cm, ако се употребљавају као уметнути знакови на осталим путевима.

Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана могу се, по потреби, постављати на путевима и знакови изричитих наредби чији пречник круга износи 90 cm.

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана могу се, по потреби, постављати на путевима и знакови изричитих наредби чији је пречник круга 60 cm.

Дужина странице једнакостраничног троугла знака II-1 износи:

1) 120 cm, на аутопуту и мотопуту;

2) 90 cm, на осталим државним путевима, општинским путевима и саобраћајницама у насељу;

3) 60 cm, на осталим саобраћајницама у насељу где постоје просторна ограничења.

Дужина пречника уписаног круга за знак II-2, износи:

1) 90 cm, на аутопуту и мотопуту;

2) 60 cm, на осталим путевима.

Димензија знака II-47 је 90 cm x 150 cm, уколико се у доњи део знака уписује круг пречника 60 cm, односно 135 cm x 225 cm, уколико се у доњи део знака уписује круг пречника 90 cm.

Постављање знакова изричитих наредби

Члан 32.

Знак изричите наредбе поставља се непосредно испред места одакле настаје обавеза придржавања наредбе изражене саобраћајним знаком, а на крају деонице пута где престаје важност знака поставља се знак обавештења о престанку важења знака изричите наредбе.

Ако је потребно да учесници у саобраћају буду унапред обавештени о изричитој наредби, дозвољено је да се знак изричите наредбе постави и пре места одакле наредба важи уз допунску таблу са ознаком удаљености до места одакле наредба важи.

Ако изричита наредба важи на деоници пута уз саобраћајни знак се поставља допунска табла са ознаком дужине на којој знак изричите наредбе важи.

Знакови изричитих наредби морају се поново поставити после сваке раскрснице са другим путем, на путу на коме је такав знак постављен, ако изричита наредба важи и после наведене раскрснице.

Члан 33.

Изузетно од члана 32. овог правилника:

1) знак II-1 поставља се у непосредној близини раскрснице, односно прелаза пута преко пруге, по могућству на месту прегледности, на коме возило уступа пролаз другим возилима која се крећу путем, односно шинским возилима која се крећу пругом, на које наилази;

2) знак II-2 поставља се у непосредној близини раскрснице, односно прелаза пута преко пруге, по могућству на месту прегледности, на коме се возило обавезно зауставља да би уступило пролаз другим возилима која се крећу путем, односно шинским возилима која се крећу пругом, на које наилази;

3) знак II-33 поставља се на месту на путу са кога се може видети део пута на који се забрана односи;

4) знакови II-43, II-43.1, II-43.2, II-43.3, II-43.4, II-44, II-44.1, II-44.2 и II-45.2 постављају се на раскрсници;

5) знакови II-45, II-45.1 и II-45.2 могу се поставити изнад знака III-84, на сигналне табле, односно запреке у зони радова;

6) знак II-45.3 може се поставити изнад знака III-84.1, на сигналну таблу, односно запреку у зони радова.

*Службени гласник РС, број 14/2021

1.3. Знакови обавештења

Члан 34.

Знакови обавештења пружају учесницима у саобраћају обавештења о путу којим се крећу, називима места кроз која пут пролази и удаљености до тих места, престанку важења знакова изричитих наредби и друга обавештења.

Знакови обавештења су: општи знакови обавештења, знакови за вођење саобраћаја, знакови туристичке сигнализације и знакови за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови.

1.3.1. Општи знакови обавештења

Члан 35.

Општи знакови обавештења су:

1) знак „првенство пролаза у односу на возила из супротног смера” (III-1), обавештава возача да на суженом делу пута има првенство пролаза у односу на возила из супротног смера;

Saobracajna_signalizacija_Page_083.tiff

2) знак „пут са једносмерним саобраћајем” (III-2) и (III-2.1), обавештава учеснике у саобраћају о једносмерном путу;

Saobracajna_signalizacija_Page_084.tiff

Положај симбола на знаку III-2.1 одговара ситуацији на путу.

3) знак „пут са првенством пролаза” (III-3), означава пут или део пута на коме возила имају првенство пролаза у односу на возила која се крећу путевима који се укрштају с тим путем, односно делом пута;

Saobracajna_signalizacija_Page_085.tiff

4) знак „завршетак пута са првенством пролаза” (III-3.1), означава место на коме се завршава пут или део пута са првенством пролаза;

Saobracajna_signalizacija_Page_086.tiff

5) знак „препрека за успоравање саобраћаја” (III-4), означава наилазак на место на путу где су постављена техничка средства за успоравање саобраћаја;

Saobracajna_signalizacija_Page_087.tiff

6) знак „прелаз бициклистичке стазе преко коловоза” (III-5), означава место на коме се налази прелаз бициклистичке стазе;

Saobracajna_signalizacija_Page_088.tiff

7) знак „пешачки прелаз” (III-6), означава место на коме се налази пешачки прелаз;

Saobracajna_signalizacija_Page_089.tiff

8) знак „пешачки прелаз и прелаз бициклистичке стазе преко коловоза” (III-7), означава место на коме се налази пешачки прелаз и прелаз бициклистичке стазе;

Saobracajna_signalizacija_Page_090.tiff

Распоред симбола на знаку III-7 одговара ситуацији на путу.

9) знак „подземни или надземни пешачки пролаз” (III-8), означава место на коме се налази подземни, односно надземни пешачки пролаз;

Saobracajna_signalizacija_Page_091.tiff

10) знак „слепи пут” (III-9), означава близину и положај пута који нема излаз (слепи пут);

Saobracajna_signalizacija_Page_092.tiff

Положај симбола на знаку III-9 одговара ситуацији на путу.

11) знак „начин кретања возила које намерава да скрене улево на раскрсници на којој је скретање улево забрањено” (III-10), означава пут којим је дозвољено кретање, када возач намерава да скрене улево, на раскрсници на којој је скретање улево забрањено;

Saobracajna_signalizacija_Page_093.tiff

Изглед знака одговара ситуацији на путу.

12) знак „близина школе” (III-11), означава место у чијој се близини налази школа и где се може налазити пешачки прелаз који деца често користе;

Saobracajna_signalizacija_Page_094.tiff

13) знак „престанак забране претицања за моторна возила” (III-12), означава место одакле престаје забрана претицања за моторна возила;

Saobracajna_signalizacija_Page_095.tiff

14) знак „престанак забране претицања за теретна возила” (III-13), означава место одакле престаје забрана претицања за теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t;

Saobracajna_signalizacija_Page_096.tiff

15) знак „престанак ограничења брзине” (III-14), означава место одакле престаје ограничење брзине (km/h) и знак „престанак најмање дозвољене брзине” (III-15), који означава место одакле престаје обавеза кретања најмање прописаном брзином (km/h);

Saobracajna_signalizacija_Page_097.tiff

16) знак „престанак забране употребе звучних уређаја за упозоравање” (III-16), означава место одакле престаје забрана давања звучних знакова упозорења;

Saobracajna_signalizacija_Page_098.tiff

17) знак „престанак свих забрана” (III-17), означава место на путу одакле престају да важе претходно постављени саобраћајни знакови забрана, ограничења и обавеза;

Saobracajna_signalizacija_Page_099.tiff

18) знакови „престанак обавезе ношења ланаца за снег” (III-18), знак „завршетак бициклистичке стазе” (III-19), знак „завршетак пешачке стазе” (III-20), знак „завршетак бициклистичке и пешачке стазе” (III-21), знак „завршетак пешачко-бициклистичке стазеˮ (III-21.1) и знак „завршетак стазе за јахаче” (III-22), означавају места на путу одакле престају да важе одговарајуће обавезе;

Saobracajna_signalizacija_Page_100.tiff

19) знак „назив насељеног места” (III-23), означава границу територије од које почиње насељено место кроз које пролази пут, чији назив је наведен на саобраћајном знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_101.tiff

20) знак „завршетак насељеног места” (III-23.1), означава границу територије од које се завршава насељено место, чији назив је наведен на саобраћајном знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_102.tiff

21) знак „насеље” (III-24), означава место од кога почиње насеље;

Saobracajna_signalizacija_Page_103.tiff

22) знак „завршетак насеља” (III-24.1), означава место на коме се завршава насеље;

Saobracajna_signalizacija_Page_104.tiff

23) знак „зона забране паркирања” (III-25), означава почетак зоне у којој је забрањено паркирање;

Saobracajna_signalizacija_Page_105.tiff

24) знак „завршетак зоне забране паркирања” (III-25.1), означава завршетак зоне забране паркирања;

Saobracajna_signalizacija_Page_106.tiff

25) знак „пешачка зона” (III-26), означава почетак зоне намењене за кретање пешака;

Saobracajna_signalizacija_Page_107.tiff

26) знак „завршетак пешачке зоне” (III-26.1), означава завршетак зоне намењене кретању пешака;

Saobracajna_signalizacija_Page_108.tiff

27) знак „зона 30” (III-27), ознaчава зону у којој је брзина возила ограничена до 30 km/h;

Saobracajna_signalizacija_Page_109.tiff

28) знак „завршетак зоне 30” (III-27.1), означава завршетак зоне у којој је ограничена брзина возила до 30 km/h;

Saobracajna_signalizacija_Page_110.tiff

29) знак „зона школе” (III-28), означава место од којег почиње зона школе;

Saobracajna_signalizacija_Page_111.tiff

30) знак „завршетак зоне школе” (III-28.1), означава завршетак зоне школе;

Saobracajna_signalizacija_Page_112.tiff

31) знак „зона успореног саобраћаја” (III-29), означава место од којег почиње зона успореног саобраћаја;

Saobracajna_signalizacija_Page_113.tiff

32) знак „завршетак зоне успореног саобраћаја” (III-29.1), означава место где се завршава зона успореног саобраћаја;

Saobracajna_signalizacija_Page_114.tiff

33) знак „паркиралиште” (III-30), означава паркиралиште;

Saobracajna_signalizacija_Page_115.tiff

На знаку, односно на допунској табли дозвољено је да се одговарајућим симболима, односно натписима означи: начин паркирања, смер у коме се налази паркиралиште, удаљеност паркиралишта, категорије возила којима је паркиралиште намењено и временско ограничење паркирања.

34) знак „паркинг гаража” (III-31), означава гаражу са паркинг местима;

Saobracajna_signalizacija_Page_116.tiff

35) знак „временски ограничено паркирање” (III-32), означава паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено;

Saobracajna_signalizacija_Page_117.tiff

36) знак „паркирај и вози се” (III-33), означава паркиралиште где возило може да се паркира и да се путовање настави неким другим транспортним средством, које се приказује симболом;

Saobracajna_signalizacija_Page_118.tiff

37) знак „болница” (III-34), означава близину болнице и даје обавештење возачу да својим возилом не ствара буку;

Saobracajna_signalizacija_Page_119.tiff

Уколико удаљеност до објекта није исписана на знаку, мора се поставити одговарајућа допунска табла.

38) знак „станица за прву помоћ” (III-35), означава близину места, односно место на коме се налази станица за прву помоћ;

Saobracajna_signalizacija_Page_120.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима или натписима означити смер у коме се налази место, простор или служба и удаљеност у метрима. Уколико удаљеност до објекта није исписана на знаку, поставља се одговарајућа допунска табла.

39) знак „радионица за оправку возила” (III-36), означава близину радионице за оправку возила;

Saobracajna_signalizacija_Page_121.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је да се симболима, односно натписима означи смер у коме се налази место, простор или служба, као и удаљеност у метрима.

40) знак „телефон” (III-37), означава близину телефонске говорнице;

Saobracajna_signalizacija_Page_122.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је да се симболима, односно натписима означи смер у коме се налази место, простор или служба и удаљеност у метрима. Уколико удаљеност до објекта није исписана на знаку, мора се поставити одговарајућа допунска табла.

41) знак „бензинска станица” (III-38), означава близину бензинске станице;

Saobracajna_signalizacija_Page_123.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је да се симболима, односно натписима означи смер у коме се налази место, простор, удаљеност у метрима и обавештење о врсти горива које се може наћи на станици.

42) знак „хотел или мотел” (III-39), означава близину хотела, односно мотела;

Saobracajna_signalizacija_Page_124.tiff

На делу знака испод белог поља дозвољено је уписати текст „хотел”, односно „мотел”, у зависности од врсте објекта који се означава.

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима или натписима означи смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

43) знак „ресторан” (III-40), означава близину ресторана;

Saobracajna_signalizacija_Page_125.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означи смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

44) знак „кафана” (III-41), означава близину места или место на коме се налази кафана;

Saobracajna_signalizacija_Page_126.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

45) знак „терен уређен за излетнике” (III-42), означава близину терена који је уређен за излетнике;

Saobracajna_signalizacija_Page_127.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

46) знак „терен за камповање под шаторима” (III-43), означава близину терена или терен уређен за камповање под шаторима;

Saobracajna_signalizacija_Page_128.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

47) знак „терен за камповање у приколицама” (III-44), означава близину терена за боравак у приколицама;

Saobracajna_signalizacija_Page_129.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

48) знак „терен за камповање под шаторима и у приколицама” (III-45), означава близину терена за камповање под шаторима и у приколицама;

Saobracajna_signalizacija_Page_130.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор и удаљеност у метрима.

49) знак „планинарски дом” (III-46), означава близину планинарског дома;

Saobracajna_signalizacija_Page_131.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор на које се знак односи и удаљеност у метрима.

50) знак „возило за помоћ на путу” (III-47), означава близину службе за пружање помоћи у случају квара на возилу;

Saobracajna_signalizacija_Page_132.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор или служба на које се знак односи и удаљеност у метрима.

51) знак „ватрогасна служба” (III-48), означава близину службе за гашење пожара;

Saobracajna_signalizacija_Page_133.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор или служба на које се знак односи и удаљеност у метрима.

52) знак „аутобуско стајалиште” (III-49), означава место аутобуског стајалишта;

Saobracajna_signalizacija_Page_134.tiff

53) знак „такси стајалиште” (III-49.1), означава место такси стајалишта;

Saobracajna_signalizacija_Page_135.tiff

54) знак „трамвајска станица” (III-50), означава место трамвајске станице;

Saobracajna_signalizacija_Page_136.tiff

55) знак „аеродром” (III-51), означава близину аеродрома, односно место аеродрома;

Saobracajna_signalizacija_Page_137.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означи смер у коме се налази место, простор или служба на које се знак односи и удаљеност у метрима.

56) знак „лука или пристаниште” (III-52), означава близину луке, пристаништа, трајекта или место у коме се налази лука, пристаниште или трајект;

Saobracajna_signalizacija_Page_138.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означи смер у коме се налази место, простор или служба на које се знак односи и удаљеност у метрима.

57) знак „информација” (III-53), означава близину места или место у коме се могу добити туристичке информације;

Saobracajna_signalizacija_Page_139.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место, простор или служба на које се знак односи и удаљеност у метрима.

58) знак „тоалет” (III-54), означава близину места где се налази тоалет;

Saobracajna_signalizacija_Page_140.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је симболима, односно натписима означити смер у коме се налази место на које се знак односи и удаљеност у метрима.

59) знак „радио станица” (III-55), означава фреквенцију радио станице на којој се могу чути информације о стању на путевима и туристичке информације;

Saobracajna_signalizacija_Page_141.tiff

На знаку се уписује назив радио станице и њена фрекфенција.

60) знак „област водозахвата” (III-56), означава деоницу пута која је у области санитарне заштите водозахвата;

Saobracajna_signalizacija_Page_142.tiff

61) знак „проходност пута” (III-57), означава да је пут, односно прелаз преко планинског врха отворен или затворен;

Saobracajna_signalizacija_Page_143.tiff

Ако је пролаз отворен поље 1 је зелене боје и има натпис „отворен”, односно ако је пролаз затворен поље 1 је црвене боје и има натпис „затворен”.

Поља 2 и 3 имају основу беле боје са натписима и симболима црне боје. Натписи на пољу 1 су беле боје и могу се изводити и на страним језицима. Поља 1, 2 и 3 су изменљивог карактера у складу са ситуацијом на путу.

Ако је деоница пута отворена, поље 3 је празно, а поље 2, у складу са стањем на путу, је празно или садржи симбол ланци за снег.

Ако је деоница пута затворена, на пољу 3 се исписује назив места до којег је пут отворен, а поље 2, у складу са стањем пута садржи натпис ,,отворен до” или симбол ланци за снег.

62) знак „планински превој” (III-58), означава планински превој са надморском висином;

Saobracajna_signalizacija_Page_144.tiff

63) знак „број серпентине” (III-59), означава број серпентине са надморском висином;

Saobracajna_signalizacija_Page_145.tiff

64) знак „путни објекат” (III-60), означава назив путног објекта (тунел, мост, вијадукт и сл.);

Saobracajna_signalizacija_Page_146.tiff

Избор симбола на знаку зависи од путног објекта који се обележава.

65) знак „река” (III-61), означава назив реке преко које пут прелази;

Saobracajna_signalizacija_Page_147.tiff

66) знак „табла за означавање назива улица” (III-62), означава назив улице;

Saobracajna_signalizacija_Page_148.tiff

На знаку је дозвољено уписати кућне бројеве и бројеве блокова.

67) знак „табла за усмеравање” (III-63), (III-63.1), (III-64) и (III-64.1), означава место где се наилази на оштру кривину;

Saobracajna_signalizacija_Page_149.tiff

68) знак „станица полиције” (III-65), означава близину места или место на коме се налази станица полиције;

Saobracajna_signalizacija_Page_150.tiff

На знаку, односно допунској табли дозвољено је да се означи смер кретања којим се упућује на место на које се знак односи.

69) знак „контрола брзине” (III-66), означава почетак деонице на којој се често врши радарска контрола брзине возила;

Saobracajna_signalizacija_Page_151.tiff

70) знак „препоручена брзина” (III-67), означава пут, односно део пута на коме се даје препорука брзине возила (km/h) која је означена на знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_152.tiff

71) знак „престанак препоручене брзине” (III-67.1), означава пут, односно део пута на коме престаје препорука брзине возила (km/h) која је означена на знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_153.tiff

72) знак „аутопут” (III-68), означава место одакле почиње аутопут;

Saobracajna_signalizacija_Page_154.tiff

73) знак „завршетак аутопута” (III-68.1), означава место на коме се завршава аутопут;

Saobracajna_signalizacija_Page_155.tiff

74) знак „мотопут” (III-69), означава место одакле почиње мотопут;

Saobracajna_signalizacija_Page_156.tiff

75) знак „завршетак мотопута” (III-69.1), означава место на коме се завршава мотопут;

Saobracajna_signalizacija_Page_157.tiff

76) знак „наизменично укључивање возила” (III-70), означава место где се, због завршавања саобраћајне траке, сужења коловоза, односно смањења броја саобраћајних трака, возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку;

Saobracajna_signalizacija_Page_158.tiff

77) знак „саобраћајна трака за возила јавног превоза путника” (III-71), означава саобраћајну траку која је намењена за кретање возила јавног превоза путника. Ако је саобраћајна трака намењена за кретање возила јавног превоза путника у одређеном периоду у току дана, период је дозвољено исписати на знаку, односно уз саобраћајни знак се поставља допунска табла IV-4;

Saobracajna_signalizacija_Page_159.tiff

78) знак „завршетак саобраћајне траке за возила јавног превоза путника” (III-71.1), означава место на коме се завршава саобраћајна трака намењена само за кретање возила јавног превоза путника;

Saobracajna_signalizacija_Page_160.tiff

79) знак „саобраћајна трака за спора возила” (III-72), означава почетак саобраћајне траке којом се морају кретати возила која се крећу брзином (km/h) мањом од брзине (km/h) означене на знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_161.tiff

80) знак „завршетак саобраћајне траке за спора возила” (III-72.1), који означава место на коме се завршава трака којом се морају кретати возила која се крећу брзином (km/h) мањом од брзине (km/h) означене на знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_162.tiff

81) знак „место за заустављање возила у хитном случају” (III-73), означава део пута који возачи користе за заустављање, односно паркирање у хитном случају, односно у случају опасности и може бити опремљено телефоном за хитне позиве, односно апаратом за гашење пожара;

Saobracajna_signalizacija_Page_163.tiff

Уз знак се може поставити допунска табла IV-19.

82) знак „начин коришћења саобраћајне траке” (III-74), означава да одређена саобраћајна трака није намењена за кретање појединих врста возила чији је симбол приказан на знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_164.tiff

Број саобраћајних трака на знаку одговара ситуацији на путу.

83) знак „предзнак за отварање саобраћајне траке на аутопуту” (III-75), означава приближавање месту на аутопуту где се отвара саобраћајна трака;

Saobracajna_signalizacija_Page_165.tiff

84) знак „отварање саобраћајне траке на аутопуту” (III-75.1), означава место на аутопуту где се отвара саобраћајна трака;

Saobracajna_signalizacija_Page_166.tiff

85) знак „предзнак за затварање саобраћајне траке на аутопуту” (III-76), означава приближавање месту на аутопуту где се затвара саобраћајна трака;

Saobracajna_signalizacija_Page_167.tiff

86) знак „затварање саобраћајне траке на аутопуту” (III-76.1), означава место на аутопуту где се затвара саобраћајна трака;

Saobracajna_signalizacija_Page_168.tiff

87) знак „предзнак за затварање зауставне траке на аутопуту” (III-77), означава приближавање месту на аутопуту где се затвара зауставна трака;

Saobracajna_signalizacija_Page_169.tiff

88) знак „затварање зауставне траке на аутопуту” (III-77.1), означава место на аутопуту где се затвара зауставна трака на аутопуту;

Saobracajna_signalizacija_Page_170.tiff

89) знак „предзнак за спајање два аутопута” (III-78), означава приближавање месту на коме се аутопут спаја са другим аутопутем;

Saobracajna_signalizacija_Page_171.tiff

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

90) знак „спајање два аутопута” (III-78.1), означава место на коме се аутопут спаја са другим аутопутем;

Saobracajna_signalizacija_Page_172.tiff

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

91) знак „предзнак за затварање саобраћајне траке” (III-79), означава удаљеност до места на коме се затвара саобраћајна трака;

Saobracajna_signalizacija_Page_173.tiff

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

92) знак „затварање саобраћајне траке” (III-79.1), означава место где почиње затварање саобраћајне траке;

Saobracajna_signalizacija_Page_174.tiff

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

93) знак „предзнак за преусмеравање саобраћаја на путу са физички раздвојеним коловозима” (III-80), означава близину места где се двосмерни саобраћај са физички раздвојеним коловозним тракама преусмерава на део пута на коме су коловозне траке одвојене ознакама на коловозу;

Saobracajna_signalizacija_Page_175.tiff

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

94) знак „знак за преусмеравање саобраћаја на путу са физички раздвојеним коловозима” (III-80.1), означава место где се двосмерни саобраћај са физички раздвојеним коловозним тракама преусмерава на део пута на коме су коловозне траке одвојене ознакама на коловозу;

Saobracajna_signalizacija_Page_176.tiff

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

95) знак „предзнак за отварање саобраћајне траке” (III-81), означава удаљеност до места на коме се отвара саобраћајна трака;

Saobracajna_signalizacija_Page_177.tiff

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

96) знак „отварање саобраћајне траке” (III-81.1), означава место где почиње отварање саобраћајне траке намењене за кретање возила у истом смеру;

Saobracajna_signalizacija_Page_178.tiff

Број и положај стрелица на знаку одговара ситуацији на путу.

97) знак „табла за означавање излаза са бројем петље” (III-82), означава место изласка са аутопута и број излазне петље и знак „табла за означавање излаза” (III-82.1), који означава место изласка са аутопута;

Saobracajna_signalizacija_Page_179.tiff

98) знак „излаз са аутопута” (III-83), означава удаљеност до почетка саобраћајне траке за излаз са аутопута;

Saobracajna_signalizacija_Page_180.tiff

99) знакови „табла за означавање врха разделног острва” (III-84) и (III-84.1), постављају се на врху разделног острва и упозоравају возаче да наилазе на разделно острво;

Saobracajna_signalizacija_Page_181.tiff

Табла има наизменично црна и жута поља. На заједничком носачу изнад табле (III-84) дозвољено је да се постави један од знакова II-45, односно II-45.1, а изнад табле (III-84.1) је дозвољено да се постави знак II-45.3.

100) знак „опасна деоница пута” (III-85) и (III-85.1), означава наилазак на посебно опасну деоницу пута;

Saobracajna_signalizacija_Page_182.tiff

Знак садржи текст ,,ОПАСНОСТ”, односно текст ,,ПАЗИ ДЕЦА” и највише два саобраћајна знака из групе знакова опасности, којим се одређује природа опасности.

101) знак „погрешан смер” (III-86), означава последње упозорење возачу да је на делу пута који је намењен кретању возила у супротном смеру;

Saobracajna_signalizacija_Page_183.tiff

102) знак „удаљеност излаза у случају опасности” (III-87) и (III-87.1), означава смер у коме се налази излаз за случај опасности и удаљеност до њега;

Saobracajna_signalizacija_Page_184.tiff

103) знак „излаз у случају опасности” (III-88) и (III-88.1), означава излаз за пешаке у случају опасности;

Saobracajna_signalizacija_Page_185.tiff

104) знак „магла на путу” (III-89), (III-89.1), (III-89.2), означава почетак деонице пута са појавом магле и даје препоруке возачу да вози безбедном брзином у датим условима;

Saobracajna_signalizacija_Page_186.tiff

Постављање овог знака на путу, прати ознака на путу V-18.

105) знак „одмориште” (III-90), означава наилазак на одмориште на путу чији се садржај означава пиктограмима;

Saobracajna_signalizacija_Page_187.tiff

106) знак „излазак на одмориште” (III-90.1), означава место изласка са пута до одморишта. Уколико је потребно, дозвољено је да се упише удаљеност до следећег таквог објекта;

Saobracajna_signalizacija_Page_188.tiff

107) знак „наплата путарине” (III-91) и (III-91.1), означава наилазак на објекат за наплату путарине;

Saobracajna_signalizacija_Page_189.tiff

На знаку је дозвољено да се упише текст „путарина”, највише на три страна језика, ако се поставља поред пута.

108) знак „електронска наплата путарине” (III-92), означава саобраћајну траку намењену за кретање возила у којој се наплата путарине врши електронским путем;

Saobracajna_signalizacija_Page_190.tiff

109) знак „наилазак на место наплате путарине” (III-93), означава близину места где се наплата путарине врши и електронским путем и ручно;

Saobracajna_signalizacija_Page_191.tiff

110) знак „ограничење највеће дозвољене брзине на путевима у Републици Србији” (III-94), означава опште ограничење највеће дозвољене брзине кретања возила према категорији пута и обавези употребе светла на територији Републике Србије;

111) знак „број међународног пута” (III-95), означава број међународног пута, знак „број аутопута” (III-96), означава број државног пута IA реда, односно знак „број пута” (III-97), означава број осталих државних путева;

Saobracajna_signalizacija_Page_193.tiff

112) знак „километража пута” (III-98), означава стационажу пута, односно знак „број пута, број деонице пута и километража” (III-99), означава број пута и деонице пута и стационажу пута;

Saobracajna_signalizacija_Page_194.tiff

113) знак „снимање саобраћаја” (III-100), означава место на деоници пута од којег почиње снимање саобраћаја фиксним техничким уређајима;

Saobracajna_signalizacija_Page_195.tiff

114) знак „завршетак снимања саобраћаја” (III-100.1), означава место на путу од којег престаје снимање саобраћаја фиксним техничким уређајима;

Saobracajna_signalizacija_Page_196.tiff

115) знак „саобраћајна трака за бициклисте” (III-101), означава саобраћајну траку која је намењена за кретање бициклиста;

Saobracajna_signalizacija_Page_197.tiff

116) знак „завршетак саобраћајне траке за бициклисте” (III-101.1), означава завршетак саобраћајне траке која је намењена за кретање бициклиста;

Saobracajna_signalizacija_Page_198.tiff

*Службени гласник РС, број 14/2021

1.3.2. Знакови обавештења за вођење саобраћаја

Члан 36.

Знакови обавештења за вођење саобраћаја су:

117) знак „раскрсница”, означава међусобни положај, правце путева и називе места до којих воде путеви који се укрштају (III-201), односно означава међусобни положај, правце путева и називе места на раскрсници са кружним током саобраћаја (III-202);

Saobracajna_signalizacija_Page_199.tiff

На знаковима је дозвољено уписати испод долазеће стрелице удаљеност до раскрснице на коју се знак односи.

118) знак „престројавање возила”, означава претходно обавештење ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака (III-203), односно означава претходно обавештење ради престројавања на раскрсници са кружним током саобраћаја (III-203.1);

Saobracajna_signalizacija_Page_200.tiff

Број саобраћајних трака одговара ситуацији на путу.

119) знак „престројавање возила са називима насељених места” (III-204), означава претходно обавештење ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака;

Симболи на знаку III-204 одговарају броју саобраћајних трака на путу и начину престројавања. На знаку се исписују називи насељених места.

120) знак „стреласти путоказ”, означава правац пута до насељеног места (III-205), односно означава правац пута до одређеног карактеристичног објекта (III-205.1);

Saobracajna_signalizacija_Page_202.tiff

Натпис на знаку III-205.1 је дозвољено исписати ћириличним, латиничним писмом и на страном језику, у зависности од назива карактеристичног објекта.

121) знак „путоказна табла” (III-206), означава правац пута до насељеног места исписаног на знаку;

Saobracajna_signalizacija_Page_203.tiff

122) знак „назив петље” (III-207) и (III-207.1), обавештава о називу петље на коју се наилази;

Saobracajna_signalizacija_Page_204.tiff

Знак III-207 поставља се на укрштању аутопута са путем ниже категорије, а знак III-207.1 поставља се на укрштању два аутопута.

123) знак „претпутоказна табла за излаз” (III-208), на аутопуту и раскрсницама у више нивоа означава удаљеност и путне правце до насељених места;

Saobracajna_signalizacija_Page_205.tiff

124) знак „претпутоказна табла за раздвајање два аутопута” (III-209), на раскрсницама у више нивоа на аутопуту означава удаљеност до раскрснице и правце аутопутева до насељених места;

Saobracajna_signalizacija_Page_206.tiff

125) знак „претпутоказ за излаз” (III-210), на аутопуту и путу са раскрсницама у више нивоа означава удаљеност и правац кретања до насељених места;

Saobracajna_signalizacija_Page_207.tiff

126) знак „претпутоказ за раздвајање два аутопута” (III-211), на раскрсницама у више нивоа на аутопуту означава правце аутопутева;

Saobracajna_signalizacija_Page_208.tiff

127) знак „путоказ за излаз” (III-212), (III-213) и (III-214), на аутопуту и путу са раскрсницама у више нивоа означава правац кретања до насељених места;

Saobracajna_signalizacija_Page_209.tiff

Знакови III-212 и III-213 постављају се изнад коловоза, а знак III-214 на банкини.

128) знак „путоказ за престројавање за кретање до насељеног места” (III-215), (III-216) и (III-217), обавештава возаче о начину коришћења саобраћајне траке за кретање до насељеног места;

Saobracajna_signalizacija_Page_210.tiff

129) знак „потврда правца” (III-218), означава потврду правца кретања после проласка раскрснице;

Saobracajna_signalizacija_Page_211.tiff

130) знак „режим рада граничног прелаза”, означава обавештење возачу о режиму рада граничног прелаза на којем постоје ограничења која се односе на радно време граничног прелаза и забрану саобраћаја за одређену категорију возила.

Saobracajna_signalizacija_Page_212.tiff

*Службени гласник РС, број 14/2021

Члан 37.

Знаковима обавештења за вођење саобраћаја учесници у саобраћају се обавештавају о смеровима кретања, односно смеровима кретања по саобраћајним тракама, до одређених места.

Начин постављања саобраћајног знака обавештења за вођење саобраћаја поред пута, дат је у Прилогу 4 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 38.

Знаковима обавештења за вођење саобраћаја учесницима у саобраћају дају се:

1) претходна обавештења о смеру кретања (први степен обавештења);

2) обавештења о престројавању (други степен обавештења);

3) обавештења о скретању (трећи степен обавештења);

4) обавештења о потврди смера кретања (четврти степен обавештења).

Број и начин обавештења који се дају учесницима у саобраћају зависи од категорије пута.

Члан 39.

На аутопутевима, учесницима у саобраћају дају се сви степени обавештења из члана 38. овог правилника.

На путевима ван насеља, учесницима у саобраћају дају се најмање први и трећи степен обавештења из члана 38. овог правилника.

На путевима у насељу, учесницима у саобраћају дају се најмање трећи степен обавештења из члана 38. овог правилника.

Члан 40.

На знаковима обавештења за вођење саобраћаја користе се одредишта које се налазе на територији Републике Србије, као и одредишта суседних држава до којих пут води.

Члан 41.

На знаковима обавештења за вођење саобраћаја дозвољено је да се упише број пута, број аутопута, односно број међународног пута.

Ако није могуће да број пута буде уписан на знаку обавештења за вођење саобраћаја, дозвољено је да се знакови III-95, III-96 и III-97 додају изван знака обавештења за вођење саобраћаја, као самостални знакови, у зависности од категорије пута и то: изнад знака за одредиште у смеру право, односно са оне стране знака у висини натписа за одредиште на које упућују.

Члан 42.

Знакови обавештења за вођење саобраћаја на аутопуту и мотопуту, могу садржати симболе за: аеродром, железничку, односно аутобуску станицу и робни терминал.

Знакови обавештења за вођење саобраћаја на аутопуту и мотопуту не садрже удаљеност до одредишта.

Изузетно од става 2. овог члана, дозвољено је да знак III-218 садржи удаљеност до одредишта.

Члан 43.

Боја основе знакова за вођење саобраћаја је:

1) зелене боје за знакове на аутопуту;

2) плаве боје за знакове на мотопуту;

3) жуте боје за знакове на осталим путевима;

4) беле боје за знакове чије је одредиште одређени објекат, садржај или део насеља.

1.3.3. Знакови обавештења за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу

Члан 44.

Знакови обавештења за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу су:

131) знак „предзнак за обилазак” (III-301), означава смер и ток преусмереног саобраћаја када је пут затворен. Код дужег преусмеравања доњи део знака може да садржи текст „ОБИЛАЗАК” и дужину изражену у километрима;

Saobracajna_signalizacija_Page_213.tiff

132) знакови „обилазак” за кретање право (III-302) и за кретање лево, односно десно (III-302.1), служе за усмеравање возила на обилазни пут;

Saobracajna_signalizacija_Page_214.tiff

На знаку је у случају преусмеравања међународних саобраћајних токова, дозвољено испод ћириличног натписа исписати и натпис ,,BYPASS”.

133) знак „предзнак за непосредно регулисање саобраћаја на месту на коме се изводе радови” (III-303), обавештава о близини места на коме због радова на путу, привремених препрека, односно оштећења коловоза, кретање возила регулишу овлашћена лица;

Saobracajna_signalizacija_Page_215.tiff

134) знак „близина места скретања саобраћаја из једне саобраћајне траке у другу” (III-304), означава близину места где се врши скретање саобраћајних трака, при чему број саобраћајних трака остаје исти;

Saobracajna_signalizacija_Page_216.tiff

Положај и број стрелица на знаку одговара стању на путу.

135) знак „место скретања саобраћаја из једне саобраћајне траке у другу” (III-304.1), означава место где се врши скретање саобраћајних трака, при чему број саобраћајних трака остаје исти;

Saobracajna_signalizacija_Page_217.tiff

Положај и број стрелица на знаку одговара стању на путу.

136) знак „предзнак девијација на путу” (III-305), означава приближавање месту на коме постоји девијација пута;

Saobracajna_signalizacija_Page_218.tiff

Положај и број стрелица на знаку одговара стању на путу.

137) знак ,,девијација на путу” (III-305.1), означава место девијација на путу;

Saobracajna_signalizacija_Page_219.tiff

Положај и број стрелица на знаку одговара стању на путу.

Члан 45.

За обележавање зона радова на путу користе се знакови опасности и знакови изричитих наредби са основом знака жуте боје.

Изузетно, одредба из става 1. овога члана у погледу боје, не односи се на саобраћајне знакове изричитих наредби: II-2, II-4, II-34, II-35, II-36, II-37, II-43, II-43.1, II-43.2, II-43.3, II-43.4, II-44, II-44.1, II-44.2, II-45, II-45.1, II-45.2, II-45.3 и II-46.

У зони радова се користе следећи знакови обавештења: III-1, III-4, III-5, III-6, III-7, III-10 и III-30.

У зони радова са основом знака жуте боје и симболима црне боје су знакови обавештења: III-17, III-74, III-79, III-79.1, III-80, III-80.1, III-81 и III-81.1.

1.3.4. Знакови обавештења који се односе на туристичку сигнализацију

Члан 46.

Туристичка сигнализација се користи за обавештавање и упућивање корисника до културних, историјских, природних и других туристичких одредишта.

Симболи на знаковима туристичке сигнализације су црне боје на белој основи и није дозвољено да буду у облику фотографије.

Члан 47.

Знакови обавештења који се односе на туристичку сигнализацију су:

1) знак „туристичка информациона табла“ (III-401), обавештава о културним, историјским, природним и другим туристичким одредиштима;

Saobracajna_signalizacija_Page_220.tiff

2) знак „туристички стреласти путоказ“ (III-402) и „туристичка путоказна табла“ (III-402.1), користе се за усмеравање према културним, историјским, природним и туристичким одредиштима;

Saobracajna_signalizacija_Page_221.tiff

3) знак „туристичка табла за означавање туристичког одредишта“ (III-403), означава културно, историјско, природно и друго туристичко одредиште;

Saobracajna_signalizacija_Page_222.tiff

4) знак „туристичка табла за израз добродошлице” (III-404), означава територију државе, покрајине, округа, града, односно општине;

Saobracajna_signalizacija_Page_223.tiff

На знаку је дозвољено исписивање текста довиђења, када се знак поставља на месту са кога се напушта територија државе, покрајине, округа, града, односно општине.

5) знак ,,путоказ за јавне објекте” (III-405), користи се за усмеравање према значајним јавним објектима, спортско-рекреационим центрима и сличним туристичким одредиштима у насељеним местима;

Saobracajna_signalizacija_Page_224.tiff

6) знак ,,пешачки путоказ за јавне објекте” (III-406), користи се за усмеравање пешака према јавним објектима од локалног значаја;

Saobracajna_signalizacija_Page_225.tiff

7) знак ,,бициклистички путоказ” (III-407), користи се за вођење бициклиста по међународним, односно бициклистичким рутама.

Saobracajna_signalizacija_Page_226.tiff

Изглед знака одговара врсти бициклистичке руте.

Члан 48.

Туристичка сигнализација се не поставља на аутопутевима и мотопутевима.

Изузетно од става 1. овог члана, дозвољено је обележавање културних, историјских, природних, односно других туристичких одредишта од изузетног значаја за развој туризма у Републици Србији.

Знакови обавештења – опште карактеристике

Члан 49.

Знакови обавештења имају облик квадрата, правоугаоника и круга.

Изузетно од става 1. овог члана одступају знакови: III-205, III-302 и III-402.

Члан 50.

Основа знакова обавештења је:

1) плаве или зелене боје са симболима и натписима беле или црне боје;

2) жуте боје са симболима и натписима црне боје;

3) беле боје са симболима и натписима црне боје;

4) браон боје са натписима беле боје и симболима црне боје на белој основи, за знакове туристичке сигнализације за туристичка одредишта.

Изузетно од става 1. овог члана:

1) знакови: III-23, III-23.1, III-201, III-202, III-204, III-208, III-215, III-216, III-217 и III-218 имају боју основе знака према категорији пута на којем се постављају;

2) знакови: III-95, III-96, III-97, III-205, III-206, III-210, III-212, III-213 и III-214 имају боју основе знака према категорији пута на којем се одредиште налази;

3) знакови: III-25, III-26, III-27 и III-28 имају одговарајући уметнут знак;

4) знакови: III-25.1, III-26.1, III-27.1 и III-28.1 имају одговарајући уметнут знак црно-беле боје и косе црте црне боје;

5) знакови: III-15, III-18, III-19, III-20; III-21, III-22, III-23.1, III-24.1, III-29.1, III-67.1, III-68.1, III-69.1 и III-71.1 имају косу траку црвене боје;

6) знакови: III-3.1, III-12, III-13, III-14, III-16, III-17, III-25.1, III-26.1, III-27.1 и III-28.1 имају косе црте црне боје;

7) знак III-1 има симбол две стрелице, краћа стрелица је беле боје, а дужа је црвене боје;

8) знакови: III-3 и III-3.1 имају унутрашњи квадрат жуте боје, а појас између унутрашњег квадрата и спољне ивице знака беле боје;

9) знак III-9 има правоугаоник црвене боје на крају крака који приказује слепи пут;

10) знак III-11 има основу знака жуто-зелене боје са флуоросцентним својством, а симбол и оквир знака су црне боје;

11) знак III-35 има симбол црвене боје;

12) знак III-56 има симбол цистерне црвене боје, осовина са точковима је црне боје, а две линије су плаве боје;

13) знакови: III-71 и III-71.1 имају испрекидану уздужну линију жуте боје уз саобраћајну траку којом саобраћају возила јавног превоза путника;

14) знак III-74 има основу знака зелене боје када се поставља на аутопуту и плаве боје када се поставља на свим осталим путевима и садржи и уметнут знак;

15) знакови: III-75 и III-75.1 могу имати уметнут симбол за посебну намену саобраћајне траке;

16) знакови III-79, III-79.1, III-80, III-80.1, III-81, III-81.1 III-82, III-82.1 и III-83 имају основу знака плаве боје;

17) знак III-85 има основу знака флуоросцентне жуто зелене боје са натписом црне боје и уписаним знаковима опасности;

18) знак III-86 има основу знака флуоросцентне жуто зелене боје са натписом и симболом црне боје и уписаним знаком II-4;

19) знакови: III-89, III-89.1 и III-89.2 имају основу знака сиве боје са симболима беле боје и уметнутим флуоросцентним пољем жуте боје;

20) знакови: III-90 и знак III-90.1 имају основу плаве боје са натписима беле боје и симболима црне боје на белој уметнутој основи;

21) знак III-92 има основу знака беле боје и симбол чија је основа жуте боје а натпис „ENP” плаве боје;

22) знак III-93 има основу знака беле боје, уметнута поља у облику правоугаоника која су жуте боје, на којима су приказани симболи „ENP” плаве боје и симбол човека црне боје, натписи су црне боје;

23) знак III-94 има уметнуте одговарајуће знакове на основи плаве боје и уметнутим пољима беле боје;

24) знак III-99 има основу беле боје, натписе црне боје и уметнут један од знакова III-95, III-96 или III-97 у одговарајућој боји;

25) знакови: III-201 и III-202 на линији која представља правац кретања могу имати уметнуте саобраћајне знакове;

26) знакови: III-74 и III-301 могу имати уметнуте саобраћајне знакове;

27) знак III-219 има основу беле боје, натписе црне боје и уметнуте знакове.

Постављање знакова обавештења

Члан 51.

Знакови обавештења постављају се тако да учесницима у саобраћају пруже претходна обавештења, обавештења о престројавању, обавештења о скретању, потврдно обавештење о правцу кретања и да означе објекат, терен, улицу, односно делове пута на које се односе.

Члан 52.

Изузетно од члана 51. овог правилника:

1) знак III-1 поставља се испред суженог дела пута са кога се може видети део пута на који се забрана односи, а на супротној страни суженог дела пута поставља се знак II-33;

2) знакови: III-2 и III-2.1 постављају се на путу са једносмерним саобраћајем, на местима на којима је потребно да се да обавештење о једносмерном саобраћају возачу који се тим путем креће;

3) уз знакове III-2 и III-2.1 обавезно се постављају одговарајући знакови забране и обавезе на местима на којима возила са других путева улазе, односно наилазе, на пут са једносмерним саобраћајем;

4) знак III-2 поставља се тако да је стрелица усправна на уздужну осу пута, а знак III-2.1 поставља се тако да је стрелица хоризонтална;

5) знак III-3 поставља се на почетку пута и дозвољено је да се понови после сваке раскрснице, а сви путеви који се укрштају или спајају са путем који је означен знаком III-3, морају бити означени знаком II-1 или знаком II-2;

6) знак III-3.1 се поставља на месту на путу где се завршава пут са првенством пролаза;

7) знак III-4 поставља се непосредно испред техничког средства за успоравање саобраћаја. Уколико је на деоници пута постављено више техничких средстава за успоравање саобраћаја у низу, поставља се непосредно испред првог места елемента техничког средства за успоравање саобраћаја у смеру кретања возила и односи се на сва остала, при чему се уз знак поставља допунска табла IV-2;

8) знакови: III-5, III-6, III-7 и III-8 постављају се непосредно испред, односно изнад места које обележавају;

9) знакови: III-12, III-13, III-14, III-15, III-16, III-17, III-18, III-19, III-20, III-21 и III-22, постављају се на местима на путу одакле престају да важе одговарајуће забране одређене саобраћајним знаковима на том путу;

10) знак III-23 поставља се на месту улаза на територију насељеног места;

11) знак III-23.1 поставља се на месту излаза са територије насељеног места;

12) знак III-24 поставља се на месту од кога почиње насеље;

13) знак III-24.1 поставља се на месту где се завршава насеље;

14) знак III-62 се поставља на раскрсници;

15) знакови: III-63, III-63.1, III-64 и III-64.1 се постављају на путу одакле почиње оштра кривина, као и у кривини и то код постављања знакова: III-63 или III-64, дозвољено је на почетку кривине прво да се постави један знак III-63 или III-64 на носачу, затим два знака III-63 или III-64 на заједничком носачу и коначно највише три знака III-63 или III-64 на заједничком носачу у кривини, а знакови III-63.1 и III-64.1 се постављају на два носача;

16) знак III-72 се поставља на почетку саобраћајне траке за спора возила а на крају исте се поставља се знак III-72.1;

17) знак III-73 се поставља по потреби са допунском таблом IV-19;

18) знак III-82 и III-82.1 се поставља на врху разделног острва и на месту изласка са аутопута, односно мотопута;

19) знак III-85 и III-85.1 се поставља са обе стране пута у смеру кретања;

20) знак III-89, III-89.1, III-89.2 се поставља на аутопуту и мотопуту и то редом: прво знак III-89, затим III-89.1 и III-89.2, уз онаке на путу V-18;

21) знак III-91 се поставља на порталу, а знак III-91.1 се поставља на банкини пута;

22) знакови: III-95, III-96, III-97, III-98 и III-99 када се постављају као посебни знакови, могу бити постављени испод, односно изнад других саобраћајних знакова, знак III-95 поставља се на међународним путевима, знак III-96 на аутопутевима, знак III-97 на осталим путевима;

23) знак III-98 поставља се на путу ван насеља поред коловоза државних путева IБ реда и IIA реда са десне стране у смеру раста стационаже на сваком „пуном“ километру, а на државним путевима IA реда поставља се на путу ван насеља, са десне стране сваке коловозне траке гледано у смеру кретања на сваком „пуном“ километру;

24) знак III-99 поставља се ван насеља, поред коловоза државних путева IБ реда и IIA реда са десне стране у смеру раста стационаже на сваком „пуном петом“ километру, а поред државних путева IA реда израђује се као једнострани и поставља се на путу ван насеља са десне стране сваке коловозне траке гледано у смеру кретања, на месту где се поставља знак III-99 не поставља се знак III-98;

25) знак III-201 поставља се ван насељеног места на удаљености од најмање 150 m испред раскрснице коју означава, знак је дозвољено поставити у изузетним случајевима и у насељеном месту;

26) знак III-203 и III-203.1 поставља се на почетку раздвајања саобраћајних трака;

27) знакови: III-205 и III-206 постављају се у зони раскрснице на којој се врши упућивање на пут који води ка одредишту на који се знак односи;

28) знак III-205.1 се поставља на чвору, односно раскрсници са које пут води до карактеристичног објекта и не поставља се на аутопуту;

29) на знаку III-207 се могу по потреби исписати више назива петљи;

30) знак III-210 поставља се на 500 m од тачке где почиње трака за изливање возила, изузетно је дозвољено да се постави и на краћем растојању, али не краћем од 250 m;

31) знакови: III-212 и III-213 постављају се на местима где почиње трака за искључивње, односно укључивање возила;

32) знакови: III-215, III-216 и III-217 постављају се изнад сваке саобраћајне траке;

33) знак III-218 се поставља на растојању од 500 m од последњег прикључка;

34) знак III-219 се поставља на растојању до 500 m испред последњег чвора, односно раскрснице са које води пут до граничног прелаза;

35) знакови: III-401.1 и III-402 се постављају на чвору, односно раскрсници са које пут води до одредишта приказаног знаком;

36) знак III-405 поставља се на начин да одговарајућом стрелицом дозвољава одговарајуће смерове кретања редом: право, лево и десно;

37) знак III-406 поставља се само у пешачким зонама, на начин да се од вишег ка нижем знаку прво постављају знакови са смером право, затим смером лево и на крају знакови са смером десно.

Члан 53.

Пречник круга знакова обавештења износи:

1) 90 cm на аутопуту и мотопуту;

2) 60 cm на осталим државним путевима I и II реда, општинским путевима и у насељу;

3) 40 cm на осталим у насељу где постоје просторна ограничења;

4) 30 cm ако се употребљавају као уметнути знакови, а 40 cm као уметнути знакови на аутопуту и мотопуту.

Страница квадрата знакова обавештења износи:

1) 90 cm на аутопутевима и мотопутевима;

2) 60 cm на осталим државним путевима I и II реда, општинским путевима и у насељу;

3) 40 cm на осталим у насељу где постоје просторна ограничења;

4) 30 cm ако се употребљавају као уметнути знакови, а 40 cm као уметнути знакови на аутопуту и мотопуту.

Димензијa правоугаоника знакова обавештења износи:

1) 90 cm x 135 cm на аутопуту и мотопуту;

2) 60 cm x 90 cm на осталим државним путевима I и II реда, општинским путевима и у насељу;

3) 40 cm x 60 cm на осталим у насељу где постоје просторна ограничења;

4) 40 cm x 60 cm ако се употребљавају као уметнути знакови.

Изузетно од става 2. овога члана одступају димензије знака и износе:

1) III-3 и III-3.1: 60 cm;

2) III-5, III-6 и III-7: 60 cm;

3) III-11: 90 cm;

4) III-63, III-64: 50 cm (75 cm);

5) III-82.1: 120 cm;

6) III-92: 250 cm x 250 cm.

Изузетно од става 3. овог члана одступају димензије знака које су:

1) III-2.1: 100 cm x 35 cm;

2) III-63.1, III-64.1: 150 cm x 50 cm (225 cm x 75 cm);

3) III-71 и III-71.1: 120 cm x 90 cm;

4) III-72 и III-73: 90 cm x 135 cm ван насеља, односно 60 cm x 90 cm у насељу;

5) III-75, III-76, III-77: 250 cm x 290 cm;

6) III-75.1, III-76.1, III-77.1: 250 cm x 230 cm;

7) III-78: 160 cm x 230 cm;

8) III-78.1: 160 cm x 190 cm;

9) III-79, III-80, III-81: за аутопут и мотопут 120 cm x 180 cm, на осталим државним путевима I и II реда, општинским путевима и у насељу 90 cm x 135 cm;

10) III-79.1, III-80.1, III-81.1: за аутопут и мотопут 120 cm x 150 cm, на осталим државним путевима I и II реда, општинским путевима и у насељу 80 cm x 100 cm;

11) III-82: 120 cm x 180 cm;

12) III-83: 65 cm x 150 cm;

13) III-84: 30 cm x 100 cm;

14) III-84.1: 60 cm x 120 cm;

15) III-85: са једним знаком 120 cm x 140 cm, са једним знаком и пољем за уписивање дужине деонице пута 120 cm x 180 cm и са два знака 120 cm x 230 cm;

16) III-86: 150 cm x 250 cm;

17) III-87 и III-87.1: 80 cm x 30 cm;

18) III-88, III-88.1: 50 cm x 50 cm;

19) III-89: 250 cm x 350 cm;

20) III-89.1, III-89.2: 200 cm x 350 cm;

21) III-91: за чеоне наплатне станице 430 cm x 240 cm, а за бочне наплатне станице 330 cm х 210 cm;

22) знак III-91.1: за чеоне наплатне станице 450 cm x 420 cm и 220 cm х 200 cm за бочне наплатне станице;

23) III-92: 250 cm x 250 cm

24) III-93: за чеоне наплатне станице 500 cm x 200 cm и за бочне наплатне станице 400 cm х 150 cm;

25) III-94: 200 cm x 280 cm;

26) III-95: 60 cm x 25 cm;

27) III-97: 35 cm x 25 cm, односно 50 cm x 25 cm на путевима који имају бројеве са троцифреном ознаком пута;

28) III-98: 35 cm x 30 cm, односно 45 cm x 40 cm;

29) III-99: 45 cm x 35 cm;

30) III-100 и III-100.1: 60 cm x 60 cm;

31) III-101 и III-101.1: 120 cm x 60 cm, односно 90 cm х 60 cm на осталим у насељу где постоје просторна ограничења;

32) III-303, III-304, III-305: за аутопут и мотопут 120 cm x 180 cm, на осталим државним путевима I и II реда, општинским путевима и у насељу 90 cm x 135 cm;

33) III-304.1 и III-305.1: за аутопут и мотопут 120 cm x 150 cm, на осталим државним путевима I и II реда, општинским путевима и у насељу 80 cm x 100 cm.

1.4. Допунске табле

Члан 54.

Уз знакове опасности, знакове изричитих наредби и знакове обавештења дозвољено је постављање допунске табле.

Члан 55.

Допунске табле су:

1) допунска табла (IV-1), означава удаљеност између знака испод кога је постављена и почетка дела пута, односно места на које се знак односи;

Saobracajna_signalizacija_Page_227.tiff

2) допунска табла (IV-2), означава дужину дела пута на којој важи одредба знака испод кога је постављена;

Saobracajna_signalizacija_Page_228.tiff

3) допунска табла (IV-3), означава удаљеност између знака испод кога је постављена и објекта, терена или дела пута на који се знак односи;

Saobracajna_signalizacija_Page_229.tiff

4) допунска табла (IV-4), означава ограничено време трајања важења знака испод кога је постављена, ако не важи непрекидно;

Saobracajna_signalizacija_Page_230.tiff

5) допунска табла (IV-5), текстом ближе одређује значење знака, односно даје додатна обавештења о врсти и начину коришћења знака;

Saobracajna_signalizacija_Page_231.tiff

Натпис на допунској табли је пример.

6) допунска табла (IV-6), симболом означава врсту возила на коју се знак односи. Уколико се на допунској табли налази симбол теретног возила, на табли је дозвољено уписати и највећу дозвољену масу која се односи на теретно возило;

Saobracajna_signalizacija_Page_232.tiff

7) допунска табла (IV-7) и (IV-7.1), симболом означава да је коловоз клизав услед временских услова у којима важи знак уз који је постављена, због појаве снега, леда и поледице на коловозу;

Saobracajna_signalizacija_Page_233.tiff

Допунска тала IV-7 се не поставља уз знакове изричитих наредби.

8) допунске табле (IV-8), (IV-8.1), (IV-8.2), (IV-8.3), (IV-8.4) и (IV-8.5), означавају примену забране паркирања, односно заустављања возила на деоници пута и то: (IV-8) и (IV-8.3) на месту на којем почиње забрана, (IV-8.1) и (lV-8.4) на месту понављања забране (између почетка и краја забране), (lV-8.2) и (IV-8.5) на месту престанка забране;

Табле (IV-8), (IV-8.1) и (IV-8.2) се постаљају паралелно са осом пута као и знак уз који се постављају, а табле (IV-8.3), (IV-8.4) и (IV-8.5) се постављају управно са осом пута као и знак уз који се постављају.

Saobracajna_signalizacija_Page_234.tiff

9) допунска табла (IV-9), означавa удаљеност места паркиралишта, гараже и објекта на путу, одговарајућим симболом и стрелицом;

Saobracajna_signalizacija_Page_235.tiff

Симболи и удаљеност у метрима на допунској табли одговарају ситуацији на путу.

10) допунске табле (IV-10), (IV-11), (IV-12), означавају начин паркирања на тротоару које се регулише знаком III-30, и то: (IV-10) паркирање на тротоару под углом у односу на подужну осу коловоза, (IV-11) паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза и (IV-12) паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза;

Saobracajna_signalizacija_Page_236.tiff

11) допунске табле (IV-13), (IV-14) и (IV-15), означавају начин паркирања делом на тротоару а делом на коловозу, које се регулише знаком III-30, и то: IV-13 паркирање на тротоару и коловозу под углом у односу на подужну осу коловоза, IV-14 паркирање на тротоару и коловозу паралелно са подужном осом коловоза и IV-15 паркирање на тротоару и коловозу управно на подужну осу коловоза;

Saobracajna_signalizacija_Page_237.tiff

12) допунске табле (IV-16), (IV-17), (IV-18), означавају начин паркирања на коловозу који се регулише знаком III-30 и то: (IV-16) паркирање на коловозу под углом, у односу на подужну осу коловоза, (IV-17) паркирање на коловозу паралелно са подужном осом коловоза и (IV-18) паркирање на коловозу управно на подужну осу коловоза;

Saobracajna_signalizacija_Page_238.tiff

13) допунска табла (IV-19), означава место на путу опремљено телефоном за хитне позиве, односно апаратом за гашење пожара;

Saobracajna_signalizacija_Page_239.tiff

Избор симбола одговара ситуацији на путу.

14) допунска табла (IV-20), симболом означава да је коловоз клизав услед временског услова (кише) у којем важи знак уз који је постављена, због појаве воде на коловозу;

Saobracajna_signalizacija_Page_240.tiff

15) допунска табла (IV-21), означава да је паркиралиште, односно паркинг место резервисано за возила лица са инвалидитетом и поставља се уз знакове III-30 и III-31;

Saobracajna_signalizacija_Page_241.tiff

16) допунска табла (IV-22), означава врсту оштећења на коловозу и дужину пута на коју се односи;

Saobracajna_signalizacija_Page_242.tiff

17) допунска табла (IV-23), означава пружање пута са првенством пролаза;

Saobracajna_signalizacija_Page_243.tiff

Положај симбола на табли (IV-23) одговара положају пута са првенством пролаза у односу на споредни пут и поставља се уз знакове: II-1, II-2 и III-3.

18) допунска табла (IV-24), означава извођење ознака на коловозу;

Saobracajna_signalizacija_Page_244.tiff

19) допунска табла (IV-25) и (IV-25.1), означава дозвољене смерове кретања на бициклистичкој стази;

Saobracajna_signalizacija_Page_245.tiff

20) допунска табла (IV-26), означава део пута на коме се слепа и слабовида лица често крећу;

Saobracajna_signalizacija_Page_246.tiff

21) допунска табла (IV-27), означава део пута на коме се стара лица често крећу;

Saobracajna_signalizacija_Page_247.tiff

Допунске табле – опште карактеристике

Члан 56.

Допунска табла има иста својства у погледу боје основе и ретрорефлексије као и знак испод којег се допунска табла поставља, а боја натписа и симбола на допунској табли одговара боји натписа и симбола на знаку испод којег се допунска табла поставља.

Изузетно од става 1. овога члана дозвољено је да допунске табле IV-5 и IV-23 не буду исте боје као знак уз који се поставља.

Члан 57.

Ширина допунске табле постављене уз знак не сме бити већа од ширине знака уз који се допунска табла поставља. Ширина допунске табле постављене уз знак облика круга не сме бити већа од пречника круга.

Висина допунске табле не сме да износи више од половине њене дужине, осим у случају допунских табли: IV-5, IV-6, IV-8.3, IV-8.4, IV-8.5 и IV-23.

2. Ознаке на путу

Члан 58.

Ознаке на путу су:

1) уздужне ознаке;

2) попречне ознаке;

3) остале ознаке на путу.

Члан 59.

Ознаке на путу су беле боје.

Изузетно од става 1. овог члана, жуте боје су:

1) ознаке у зони радова на путу;

2) ознаке за регулисање кретања возила јавног превоза путника;

3) ознаке за обележавање саобраћајне траке за електронску наплату путарине;

4) ознаке на коловозу за обележавање саобраћајних површина за посебне намене;

5) ознаке за обележавање паркинг места за особе са инвалидитетом.

Дозвољено је да се делови ознака паркинг места за особе са инвалидитетом могу обележавати и плавом бојом.

Члан 60.

Ознаке се обележавају на путу са савременим коловозним застором.

Прописане вредности параметара за ознаке на путу у зависности од категорије пута, дате су у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ознаке за обележавање места за паркирање, ознаке на паркиралиштима и у гаражама дозвољено је да се обележавају материјалима који немају ретрорефлектујућа својства.

Ознаке на путу изводе се бојилима, топлом и хладном пластиком, апликативним тракама, клиновима и маркерима.

Ознаке на путу се уклањају на начин да се не оштећује пут.

Члан 61.

Свака ознака на путу у периоду коришћења мора имати најмање 85% своје површине и прописану вредност параметара у зависности од ранга пута (Прилог 5).

2.1. Уздужне ознаке на путу

Члан 62.

Уздужне ознаке на путу су:

1) „разделне линије”;

2) „ивичне линије”.

Saobracajna_signalizacija_Page_248.tiff

2.1.1. Разделне линије

Члан 63.

Разделна линија раздваја коловоз на коловозне траке, односно на саобраћајне траке.

Разделна линија може бити: неиспрекидана, испрекидана или комбинована.

Разделна неиспрекидана и испрекидана линија може бити удвојена.

Разделна неиспрекидана линија означава забрану преласка преко те линије и забрану кретања по тој линији.

Saobracajna_signalizacija_Page_249.tiff

Разделна удвојена неиспрекидана линија изводи се на коловозима са двосмерним саобраћајем:

1) са две и више саобраћајних трака по смеру;

2) са непарним бројем саобраћајних трака ако је у оба смера забрањено претицање тако да се приликом претицања користи саобраћајна трака намењена за кретање из супротног смера;

3) у тунелима и на прилазима тунелима у дужини од 150 m до 250 m;

4) ако то захтевају услови безбедности саобраћаја на путу.

Разделна испрекидана линија изводи се као: обична испрекидана, кратка испрекидана и као линија упозорења.

Разделна обична испрекидана линија користи се за раздвајање саобраћајних трака.

Saobracajna_signalizacija_Page_250.tiff

Разделна кратка испрекидана линија користи се:

1) на прилазним крацима раскрсница и за обележавање посебних саобраћајних трака;

Saobracajna_signalizacija_Page_251.tiff

2) за вођење возила кроз раскрсницу као линија водиља;

Saobracajna_signalizacija_Page_252.tiff

3) на двосмерним бициклистичким стазама.

Разделна удвојена испрекидана линија користи се за обележавање саобраћајних трака са изменљивим смером кретања на којима је саобраћај регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова.

Saobracajna_signalizacija_Page_253.tiff

Разделна комбинована линија користи се за раздвајање коловозних трака на местима где услови прегледности допуштају претицање само у једном смеру.

Разделна комбинована линија означава забрану преласка преко те линије, односно кретања по линији, за возила која се крећу коловозном траком у којој је неиспрекидана линија ближа десној ивици коловоза од испрекидане.

Saobracajna_signalizacija_Page_254.tiff

Разделна линија упозорења користи се за најављивање близине неиспрекидане линије.

Saobracajna_signalizacija_Page_255.tiff

2.1.2. Ивичне линије

Члан 64.

Ивична линија се користи за означавање ивице површине коловоза.

Ивична линија може да буде неиспрекидана и испрекидана.

Ивична линија може да буде обична и широка.

Saobracajna_signalizacija_Page_256.tiff

Ивична испрекидана широка линија користи се за издвајање нише или других површина изван коловоза.

Ивична испрекидана широка линија користи се код уливања, односно изливања саобраћајних токова на аутопуту и мотопуту.

Уколико се ивична линија користи у насељу, обележава се као испрекидана линија.

2.2. Попречне ознаке на путу

Члан 65.

Попречне ознаке на путу обележавају се неиспрекиданим, односно испрекиданим линијама и могу бити обележене тако да захватају једну или више саобраћајних трака.

Члан 66.

Попречне ознаке на путу су:

1) линија заустављања;

2) косник;

3) граничник;

4) пешачки прелаз;

5) прелаз бициклистичке стазе преко коловоза;

6) прелаз бициклистичке стазе преко коловоза и пешачки прелаз.

Управљач пута условима, односно пројектним задатком утврђује локације и даје услове за обележавање пешачког прелаза, прелаза бициклистичке стазе преко коловоза и прелаза бициклистичке стазе преко коловоза и пешачког прелаза.

2.2.1. Линија заустављања

Линија заустављања се обележава на путу као „неиспрекидана линија заустављања” (V-1) и „испрекидана линија заустављања” (V-1.1), (V-1.2).

Saobracajna_signalizacija_Page_257.tiff

Неиспрекидана линија заустављања V-1, означава место на коловозу испред кога возач мора да заустави возило.

Испред неиспрекидане линије заустављања V-1 на коловозу дозвољено је да се обележи натпис „STOP”.

Неиспрекидана линија заустављања V-1, обележена испред светлосног саобраћајног знака, означава место на коловозу испред кога возач мора да заустави возило само ако му је светлосним саобраћајним знаком забрањен пролаз.

Неиспрекидана линија заустављања V-1, обележена испред знакова II-32, II-32.1, II-32.2, означава место на коловозу испред кога возач мора да заустави возило.

Испрекидана линија заустављања V-1.1 и V-1.2, означава место на коловозу на којем је возач дужан да уступи првенство пролаза возилима.

Непосредно испред линије заустављања V-1.1, односно V-1.2 на коловозу дозвољено је да се обележи ознака V-15.4, врхом окренутим према возилу.

На прилазу раскрсници, односно прелаза пута преко пруге, ако нису постављени саобраћајни знакови II-1 или II-2, линије V-1, V-1.1 и V-1.2 имају значење знакова.

*Службени гласник РС, број 14/2021

2.2.2. Косник

Косник се обележава на путу ознаком: „косник за затварање траке” (V-2), означава место затварања саобраћајне траке, односно ознаком „косник за отварање траке” (V-2.1), означава место отварања саобраћајне траке.

Saobracajna_signalizacija_Page_258.tiff

2.2.3. Граничник

Граничник се обележава на путу ознаком: „граничник” (V-3), означава део коловоза на коме је забрањен саобраћај због уливања саобраћаја са прилазног пута.

Saobracajna_signalizacija_Page_259.tiff

2.2.4. Пешачки прелаз

Пешачки прелаз се обележава на путу ознаком: „пешачки прелаз” (V-4), је означени део површине коловоза намењен за прелазак пешака;

Saobracajna_signalizacija_Page_260.tiff

На коловозу испред пешачког прелаза који се налази у близини школе дозвољено је обележити натпис „ШКОЛА”.

2.2.5. Прелаз бициклистичке стазе преко коловоза

Прелаз бициклистичке стазе преко коловоза се обележава на путу ознаком: „прелаз бициклистичке стазе преко коловоза” (V-5), је део површине коловоза намењен за прелаз бициклиста.

Saobracajna_signalizacija_Page_261.tiff

2.2.6. Прелаз бициклистичке стазе преко коловоза
и пешачки прелаз

Прелаз бициклистичке стазе преко коловоза и пешачки прелаз се обележава на путу ознаком: „прелаз бициклистичке стазе преко коловоза и пешачки прелаз” (V-6), је део површине коловоза намењен за прелаз бициклиста и пешака.

Saobracajna_signalizacija_Page_262.tiff

2.3. Остале ознаке на путу

Члан 67.

Остале ознаке на путу су:

1) стрелице;

2) поља за усмеравање саобраћаја;

3) линије усмеравања;

4) натписи на коловозу;

5) ознаке на коловозу које дају учесницима у саобраћају додатна обавештења;

6) ознаке на коловозу за обележавање саобраћајних површина за посебне намене;

7) ознаке на коловозу за обележавање других саобраћајних површина;

8) ознаке за обележавање паркинг места;

9) ознаке за обележавање паркинг места за особе са инвалидитетом;

10) тачке на коловозу.

2.3.1. Стрелице

Стрелица на коловозу служи за обележавање смера кретања возила и обавештавање возача о намени саобраћајних трака.

Стрелицама се може означити: један смер (V-7), два смера (V-8), престројавање на две раскрснице где престројавање мора да се изведе пре прве раскрснице (V-9), смер кретања на бициклистичким стазама, односно смер кретања у гаражама и просторима за паркирање (V-10), скретање саобраћаја (V-11), скретање саобраћаја – уска стрелица која се може се применити уместо линије упозорења (V-12) и смер кретања на раскрсници са кружним током саобраћаја (V-12.1).

Saobracajna_signalizacija_Page_263.tiff

2.3.2. Поља за усмеравање саобраћаја

Поља за усмеравање саобраћаја, означавају површине на којима је забрањен саобраћај и на којима није дозвољено заустављање и паркирање.

Поља за усмеравање саобраћаја обележавају се: између две траке са супротним смеровима (V-13), између две траке са истим смеровима (V-13.1), на месту отварања посебне траке за скретање (V-13.2), испред острва за раздвајање саобраћајних токова (V-13.3 и V-13.4), на уливним крацима на аутопуту (V-13.5) и на изливном краку са аутопута (V-13.6).

Saobracajna_signalizacija_Page_264.tiff

2.3.3. Линије усмеравања

Линија усмеравања, означава место промене слободне површине коловоза испред острва за престројавање возила јавног превоза путника (V-14), служи за обликовање препреке на ивици пута (V-14.1) и за означавање промене корисне површине коловоза (V-14.2).

Saobracajna_signalizacija_Page_265.tiff

2.3.4. Натписи на коловозу

Натписи на коловозу којима се дају учесницима у саобраћају додатна обавештења су: „STOP” (V-15), „ШКОЛА” (V-15.1), „BUS” (V-15.2), „TAXI” (V-15.3);

Saobracajna_signalizacija_Page_266.tiff

Натпис „BUS” (V-15.2), означава саобраћајну траку за возила јавног превоза путника. Поставља се на почетку саобраћајне траке за возила јавног превоза путника и понавља се након сваке раскрснице.

2.3.5. Ознаке на коловозу које дају учесницима у саобраћају додатна обавештења

Ознаке на коловозу које дају учесницима у саобраћају додатна обавештења су: „саобраћајни знакови” (V-15.4), „симбол бицикла” (V-15.5), „симбол колица за особе са инвалидитетом” (V-15.6), „симбол пешака (V-15.7)” и називи места и бројеви путева;

Saobracajna_signalizacija_Page_267.tiff

Ознаке „саобраћајни знакови” (V-15.4), постављају се на коловозу, на местима где је ознаком потребно додатно упозорити возача, односно ограничење које је прописано саобраћајним знаком.

Ознака „симбол бицикла” (V-15.5), означава бициклистичку стазу, односно траку и поставља се на почетку саобраћајне траке, односно стазе и после сваке раскрснице.

Ознака „симбол колица за особе са инвалидитетом” (V-15.6), означава да је паркинг место на коме је обележен намењен искључиво за паркирање возила особа са инвалидитетом.

Ознака „симбол пешака” (V-15.7), означава пешачку стазу и поставља се на почетку стазе и после сваке раскрснице.

2.3.6. Ознаке на коловозу за обележавање саобраћајних површина за посебне намене

Ознаке на коловозу за обележавање саобраћајних површина за посебне намене, служе за: обележавање места где је забрањено заустављање, односно паркирање на тротоару на месту на којем се налази колски улаз (V-16), обележавање места где је забрањено заустављање, односно паркирање на коловозу (V-16.1), обележавање места за аутобуско стајалиште (V-16.2), обележавање места за такси возило (V-16.3);

Saobracajna_signalizacija_Page_268.tiff

2.3.7. Ознаке на коловозу за обележавање других саобраћајних површина

Ознаке на коловозу за обележавање других саобраћајних површина, служе за: обележавање пешачког прелаза у зони школе (V-16.4), обележавање укрштања пешачке и двосмерне бициклистичке стазе (V-16.5), обележавање укрштања пешачке и једносмерне бициклистичке стазе (V-16.6), обележавање двосмерне бициклистичке стазе (V-16.7) и за обележавање једносмерне бициклистичке стазе (V-16.8).

Saobracajna_signalizacija_Page_269.tiff

2.3.8. Ознаке за обележавање паркинг места

Ознаке за обележавање паркинг места су: „паркинг место” (V-17), (V-17.1) и (V-17.2) и ознаке које означавају место и начин паркирања возила као: подужно (V-17), косо (V-17.1) и управно (V-17.2).

Saobracajna_signalizacija_Page_270.tiff

2.3.9. Ознаке за обележавање паркинг места за особе са инвалидитетом

Ознаке за обележавање паркинг места за особе са инвалидитетом су: „паркинг место за особе са инвалидитетом” (V-17.3) и (V-17.3.1) и означавају место за паркирање возила за особе са инвалидитетом;

Saobracajna_signalizacija_Page_271.tiff

2.3.10. Тачке на коловозу

Ознака „тачке на коловозу” (V-18), означава деоницу аутопута и мотопута на којој постоји опасност од појаве магле.

Saobracajna_signalizacija_Page_272.tiff

2.4. Обележавање ознака на путу

Члан 68.

Ознака V-1, обележава се на начин да возач заустављеног возила има прегледност на раскрсници, у складу геометријом раскрснице и режимом саобраћаја.

Непосредно испред ознака V-1.1 и V-1.2 у смеру кретања дозвољено је да се обележи ознака V-15.4, која се односи на саобраћајни знак II-1.

Ознака V-18 се изводи са спољне стране ивичне линије са десне стране у смеру кретања, на растојању од 0,2 m од ивичне линије. Уколико нема могућности да се тачке изведу са спољашње стране ивичне линије, дозвољено је да се тачке изводе са унутрашње стране. Тачке се изводе у континуитету на деоници, осим у зони петљи. Међусобно растојање између средишта тачака је 35 m. Поставља се уз знакове III-89, III-89.1 и III-89.2. Ознака V-18 се изводи као тип 2, према Прилогу 5 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

2.4.1. Обележавање разделних линија за безбедно претицање и одређивање претицајне прегледности хоризонталне кривине

Члан 69.

Аналитички поступак прорачуна дужина разделних линија за безбедно претицање у функцији брзина, налази се у Прилогу 6. овог правилника који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Табела дата у Прилогу 6 овог правилника који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део је дата као пример, када путничко возило претиче путничко возило.

Члан 70.

Шематски приказ одређивања претицајне прегледности код хоризонталних кривина и вертикалних кривина, дат је у Прилогу 7. овог правилника који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

3. Семафори

Члан 71.

Семафори се користе за регулисање саобраћаја и означавање радова и препрека на путу.

Семафори се користе за регулисање:

1. кретања возила;

2. кретања пешака;

3. кретања трамваја;

4. кретања бицикала;

5. прелаза пута преко железничке пруге у нивоу;

6. приступа возила.

Семафорима се емитују светлосни саобраћајни знакови односно светла црвене, жуте, зелене односно, беле боје.

Семафори могу бити и са графичким симболом, који додатно објашњава његово значење, односно дефинише на коју се категорију корисника односи појам.

Члан 72.

Приликом постављања и модификације рада семафора, саобраћајни пројекат из члана 5. правилника садржи:

1. меродавне саобраћајне слике;

2. матрицу заштитних времена (прорачун и графички приказ);

Заштитно време између два конфликтна тока је временски интервал од почетка сигналног појма који значи забрану пролаза за један ток, до почетка сигналног појма који значи дозвољен пролаз, за други ток. На основу прорачуна заштитно време за возила приказује се као међузелено време са урачунатим жутим временом (tz1) или без жутог времена (tz2).

Saobracajna_signalizacija_Page_273.tiff

3. план стања односно фаза са редоследом прелазака;

4. прорачун дужине циклуса и прерасподеле зелених времена за фиксни рад семафора;

5. алгоритам детекторског управљања (опис логичких услова, коришћених параметара, костанти, израза, променљивих) за детекторски рад семафора;

6. простор – време дијаграм (П-В дијаграм) за координацију;

7. сигналне програме (фиксни рад), односно прелазне секвенце (детекторски рад);

8. ситуациони план саобраћајне сигнализације;

9. распоред елемената светлосне сигнализације и опреме, детектора и кабловске инсталације.

У саобраћајном пројекту за постављање семафора и изменљиве саобраћајне сигнализације, прилажу се услови и сагласности.

3.1. Семафори за регулисање кретања возила

Члан 73.

Кретање возила регулише се семафорима са три боје светла у облику круга (VI-1).

Saobracajna_signalizacija_Page_274.tiff

На семафорима са три боје светла, која се постављају по вертикалној оси, једно испод другог и то: црвено горе, жуто у средини, а зелено доле. Ако је семафор постављен изнад саобраћајне траке, светла могу бити постављена по хоризонталној оси, једно поред другог и то: црвено лево, жуто у средини, а зелено десно.

Пречник круга светла је 210 (200) mm или 300 mm.

Светла на семафору су истих димензија. Изузетно, црвено светло може бити димензије 300 mm, ако су жуто и зелено светло димензија 210 (200) mm.

Семафори који се постављају изнад саобраћајних трака могу имати светла димензија 300 mm.

Семафору из става 1. овог члана може се додати уређај за одбројавање преосталог времена трајања светла и графичка и/или текстуална порука која се преноси возачима. Уређај за одбројавање преосталог времена трајања поставља се изнад, односно поред семафора, са удаљеније стране семафора од коловоза.

На семафору са три боје светла, промена боја светла се обавља следећим редом: зелено, жуто, црвено, жуто истовремено са црвеним, зелено.

Трајање жутог светла за брзине до 60 km/h је 3 секунде. За брзине преко 60 km/h, жуто светло траје 4 секунде. Жуто светло у зонама радова на путу траје 4 секунде. Жуто светло истовремено са црвеним светлом траје 2 секунде.

У случају ако се на крају зеленог светлосног појма користи трепћуће светло оно мора трајати 4 секунде, тако да наизменични интервали укључено-искључено трају по 0,5 секунди (слика бр. 3).

Saobracajna_signalizacija_Page_275.tiff

Члан 74.

Семафорима са три боје светла са симболом једне, односно две стрелице (дирекциони светлосни саобраћајни знак) регулише се кретање возила по смеровима на раскрсници (VI-2.1, VI-2.2, VI-2.3, VI-2.4, VI-2.5, VI-2.6, VI-2.7), чији је изглед дат у табели бр. 1.

Дирекциони светлосни саобраћајни знак се примењује, ако се кретање возила у смеру одређеном стрелицом обавља без конфликта.

Дирекциони светлосни саобраћајни знак има црвено и жуто светло у облику круга са симболима црне боје у облику једне или више стрелица, док је зелено светло у облику једне или више стрелица у кругу црне боје.

Saobracajna_signalizacija_Page_276.tiff

Члан 75.

За регулисање кретања возила по саобраћајним тракама, дозвољено је користити светлосне саобраћајне знакове са симболима црвене, зелене и жуте боје на тамној површини (VI-3.1, VI-3.2, VI-3.3.1, VI-3.3.2).

Saobracajna_signalizacija_Page_277.tiff

Уколико се за регулисање кретања возила користе светлосни саобраћајни знакови из става 1. овог члана, постављају се изнад свих саобраћајних трака, на начин да се одговарајући симбол налази изнад саобраћајне траке на коју се односи.

Црвено светло у облику укрштених линија (VI-3.1) означава забрану кретања возилима према коме је окренуто лице знака.

Зелено светло у облику стрелице надоле (VI-3.2) означава дозвољен пролаз возилима према коме је окренуто лице знака.

Жута трепћућа стрелица усмерена косо надоле (VI-3.3.1 и VI-3.3.2), означава да возила морају напустити саобраћајну траку у смеру који је одређен стрелицом.

Светлосни саобраћајни знакови из става 1. су димензија:

– 400 х 400 mm на путу у насељу;

– 600 х 600 mm на путу ван насеља.

Члан 76.

Дозвољено је да семафор са три боје светла има додатни светлосни саобраћајни знак (VI-4.1, VI-4.2, VI-4.3, VI-4.4 и VI-4.5) у облику зелене стрелице (условни знак). Графички симбол стрелице који означава смер кретања је зелени на тамној површини.

Saobracajna_signalizacija_Page_278.tiff

Додатни светлосни саобраћајни знак поставља се са одговарајуће стране семафора, у висини на којој се налази зелено светло.

Члан 77.

Семафор за регулисање брзине возила (VI-5) препоручујe брзину којом возило треба да се крећe да би на наредном семафору имало слободан пролаз.

Saobracajna_signalizacija_Page_279.tiff

Бројчана ознака је беле боје на тамној површини. Светлосни саобраћајни знакови за регулисање кретања возила одређеном брзином могу бити са највише три светла.

3.2. Семафори за регулисање кретања пешака

Члан 78.

За регулисање кретања пешака употребљавају се семафори са светлима црвене и зелене боје (VI-6). Светла морају бити постављена по вертикалној оси, једно испод другог, и то: црвено светло горе, а зелено светло доле, односно по хоризонталној оси, једно поред другог: црвено светло лево, а зелено светло десно.

На семафору из става 1. овога члана може бити придодат уређај за давање звучних сигнала и/или уређај за одбројавање преосталог времена за кретање пешака.

Saobracajna_signalizacija_Page_280.tiff

Светла из става 1. овог члана састоје се од светлеће површине црвене, односно зелене боје на којој се налази тамна силуета пешака или од тамне површине на којој се налази светлећа силуета пешака црвене, односно зелене боје.

Светла не смеју бити укључена истовремено. Зелено светло може бити трепћуће, пре појаве црвеног светла.

Трепћуће зелено светло мора трајати 4 секунде, тако да наизменични интервали укључено-искључено трају по 0,5 секунди (слика бр. 4).

Saobracajna_signalizacija_Page_281.tiff

За регулисање кретања пешака и бициклиста може се употребити семафор (VI-6.1), за давање светлосних саобраћајних знакова црвеним и зеленим светлима.

Saobracajna_signalizacija_Page_282.tiff

На семафору из става 6. овога члана може бити додат уређај за давање звучних сигнала, односно уређај за одбројавање преосталог времена за кретање пешака и бициклиста. Звучни сигнал за зелено светло траје временски колико и зелено светло.

Уређај за одбројавање пешачког и бициклистичког времена, даје приказ трајања зеленог, односно црвеног времена. Приказ ових времена је у складу са бојама сигнала који се приказује. Дозвољено је да се део црвеног времена који садржи заштитно време прикаже жутом бојом.

3.3. Семафори за регулисање кретања трамваја

Члан 79.

За регулисање кретања трамваја употребљавају се семафори за давање светла беле боје (VI-7). Светла су у облике положене, усправне, односно косе црте на тамној површини.

Светло са положеном цртом не сме бити укључено истовремено са светлом, односно светлима са усправном, односно косом цртом.

Ако возила јавног превоза путника се крећу саобраћајном траком којом се крећу и трамваји светлосни саобраћајни знакови из става 1. овог члана односе се на та возила.

Семафори за регулисање кретања трамваја морају да имају најмање два (забрана саобраћаја и слободан пролаз у одговарајућем смеру), или највише четири светла.

Светла морају бити постављена по вертикалној оси, једно испод другог, светло са положеном цртом, светло са косом цртом на лево, светло са усправном цртом и светло са косом цртом на десно.

Saobracajna_signalizacija_Page_283.tiff

3.4. Семафори за регулисање кретања бицикала

Члан 80.

Кретање бицикала и мопеда по бициклистичким тракама, односно стазама, дозвољено је регулисати употребом семафора којима се дају светлосни саобраћајни знакови са три боје светла (VI-8), која се постављају по вертикалној оси једно испод другог, и то црвено горе, жуто у средини и зелено доле.

Saobracajna_signalizacija_Page_284.tiff

Графички симбол бицикла изводи се као црни симбол у црвеном и жутом светлу, односно као зелени симбол на тамној површини.

Семафори за регулисање кретања бицикала користе се ако је бициклистичка стаза изван локације обележеног пешачког прелаза или бицикли имају другачије елементе вођења на раскрсници у односу на пешаке.

Дозвољено је да светлосни саобраћајни знакови за регулисање кретања бицикала буду и димензије 100 mm.

Промена светла на семафору се обавља следећим редом: зелено, жуто, црвено, или црвено, жуто истовремено са црвеним, зелено.

Трајање жутог светла је 2 секунде. Жуто истовремено са црвеним светлом траје 1 секунду.

3.5. Семафори за регулисање прелаза пута преко железничке пруге у истом нивоу

Члан 81.

Семафори којима се регулише прелаз пута преко железничке пруге у истом нивоу (VI-9), служе за најаву приближавања воза и најаву спуштања браника, односно полубраника.

Поставља на прелазима пута преко железничке пруге у нивоу, са или без браника, односно полубраника.

Светлосни саобраћајни знакови дају се наизменичним паљењем два црвена трепћућа светла у облику круга и могу се додати звучни уређаји којима се учесници у саобраћају обавештавају о томе да је дат светлосни саобраћајни знак којим се најављује приближавање воза.

Светла из става 3. овог члана налазе се једно поред другог на хоризонталној оси, на табли која има облик равностраног троугла са врхом окренутим навише чије карактеристике одговарају знаковима опасности.

Saobracajna_signalizacija_Page_285.tiff

3.6. Семафори за регулисање приступа возила

Члан 82.

За регулисање приступа возила употребљавају се семафори са две боје светла.

Светла морају бити постављена по вертикалној оси (VI-10), једно испод другог, и то: црвено светло горе, а зелено светло доле, односно по хоризонталној оси (VI-10.1), једно поред другог: црвено светло лево, а зелено светло десно.

Saobracajna_signalizacija_Page_286.tiff

Семафори за регулисање приступа возила користе се за означавање одређеног прилаза, који може бити отворен, односно затворен.

3.7. Постављање семафора

Члан 83.

На делу пута на коме се постављају семафори највећа дозвољена брзина је 70 km/h.

Семафори се постављају поред и изнад коловоза.

Семафори који се постављају поред коловоза, постављају се на висини од 2,2 m до 2,5 m, тј. растојању од хоризонталне равни која пролази кроз ивицу пута до хоризонталне равни која пролази кроз доњу ивицу семафора.

Семафори који се постављају изнад коловоза постављају се на висини од 4,5 m до 6 m, тј. растојању од хоризонталне равни која пролази кроз ивицу пута до хоризонталне равни која пролази кроз доњу ивицу семафора.

Семафори изнад коловоза могу да имају контрастну плочу за побољшавање уочљивости.

Растојање семафора за регулисање кретања возила, од линије заустављања износи најмање 3 m и не односи на бициклистичке стазе и траке.

Семафори се постављају на носаче, који могу бити: равни (може бити редукован наставком носача саобраћајних знакова), конзолни и портални.

Основни семафор за регулисање кретање возила се поставља на прилазу раскрсници, поред коловоза, на носач са десне стране у смеру кретања возила, на висини из става 3. овога члана.

Ако постоји већа висина саобраћајног профила, која онемогућава примену конзолног стуба или портала, семафори се могу помоћу посебне конзоле поставити и на стуб јавне расвете, односно стуб контактне мреже, или се могу поставити на челичну ужад на прилазу, односно самој зони раскрснице.

Дозвољено је да се семафори поставе на стубове комуналне инфраструктуре и на објекте поред коловоза, уколико на раскрсници због просторног ограничења није могуће поставити семафор, уз сагласност власника, односно корисника и образложење у саобраћајном пројекту.

На прилазима раскрсници са више саобраћајних трака по смеру, обавезно је поставити семафор који приказује исте сигналне појмове (семафор понављач), изнад саобраћајних трака, односно на левој страни поред коловоза.

На носач семафора може се поставити семафор понављач димензија пречника круга светла 100 mm, на висини од 1,2 m до 1,4 m, тј. растојању од хоризонталне равни која пролази кроз ивицу пута до хоризонталне равни која пролази кроз доњу ивицу семафора понављача.

Најмање растојање семафора од ивице коловоза је 0,5 m, а највеће до 1,2 m, у зависности од брзине, у складу са сликом бр. 5.

Најмање растојање осовине носача семафора од ивице коловоза је 0,75 m.

Тастер за најаву, односно тастер звучног уређаја, поставља се на висини од 0,85 m до 1,05 m од површине тротоара, у складу са сликом бр. 5.

Шематски приказ распореда семафора је дат на слици бр. 6.

Saobracajna_signalizacija_Page_287.tiff

Saobracajna_signalizacija_Page_288.tiff

4. Браници или полубраници на прелазу пута преко железничке пруге

Члан 84.

Браници којима се на прелазима пута преко железничке пруге у нивоу обуставља саобраћај читавом ширином пута морају бити означени са најмање три црвене ретрорефлектујуће, односно светлосне ознаке, од којих је једна смештена на средини браника, а друге две на крајевима браника.

Полубраници којима се на прелазу пута преко железничке пруге у нивоу обуставља саобраћај само до половине ширине пута, морају бити означени са најмање три црвене ретрорефлектујуће, односно светлосне ознаке, постављене на одговарајућим размацима по читавој дужини полубраника, од којих је једна смештена на крају полубраника.

Основна боја браника, односно полубраника је ретрорефлектујућа црвена и жута боја са флуоросцентним својством материјала класе 3.

Браници и полубраници се обележавају црвеним ретрорефлектујућим, односно светлосним ознакама (стална, односна трепћућа црвена светла).

Рефлексна стакла из ст. 1. и 2. овог члана морају имати површину од најмање 40 cm² и постављају се на начин да су видљива из смера на коме се обуставља саобраћај.

5. Привремена саобраћајна сигнализација

Члан 85.

Привремена саобраћајна сигнализација се користи за обележавање зоне радова, препрека, оштећења која су настала на путу, односно за обележавање привремених ограничења на путу.

*Службени гласник РС, број 14/2021

Члан 86.

Опрема која се користи у зони радова се израђује од ретрорефлектујућег материјала најмање класе 2.

Опрема у зони радова је:

1) „чеона запрека” (VII-1) и (VII-1.1) је браник на којој су наизменична поља беле и црвене боје, закошена под углом од 45º;

Saobracajna_signalizacija_Page_289.tiff

2) „хоризонтална запрека” (VII-2) и (VII-2.1) је табла постављена на сопствени носач са наизменичним квадратним пољима беле и црвене боје и може да буде једнострука (VII-2) и двострука (VII-2.1);

Saobracajna_signalizacija_Page_290.tiff

3) „вертикална запрека” (VII-3), (VII-3.1), (VII-3.2), (VII-3.3) и (VII-3.4) је табла постављена на сопствени носач, вертикално у односу на коловоз, са наизменичним пољима беле и црвене боје под углом од 45о у односу на површину коловоза и може да буде једнострана или двострана;

Saobracajna_signalizacija_Page_291.tiff

4) „запречна трака” (VII-4) је трака са наизменичним пољима беле и црвене боје;

Saobracajna_signalizacija_Page_292.tiff

5) „саобраћајни чуњ” (VII-5) је купа са наизменичним пољима црвене и беле боје која је ретрорефлектујућа, дозвољено је да се израђују и од гуме;

Saobracajna_signalizacija_Page_293.tiff

6) „раздвајајућа ограда” (VII-6) користи се за раздвајање супротних смерова кретања, за скретање саобраћаја и за раздвајање површине коловоза на којој је дозвољено кретање од површине на којој кретање возила није дозвољено. Није дозвољено коришћење раздвајајуће ограде која није напуњена предвиђеним материјалом за ту намену;

7) „растегљива ограда” (VII-7) је ограда израђена од лаких материјала обојених наизменично белом и црвеном бојом;

Saobracajna_signalizacija_Page_294.tiff

8) „сигнална табла” (VII-8) и (VII-8.1) је табла за означавање радова на путу;

Saobracajna_signalizacija_Page_295.tiff

Изглед сигналне табле је пример.

9) „трепћућа светла”;

10) „траке за поништавање важности саобраћајних знакова”;

11) „апликативне траке за обележавање привремених ознака на путу”;

12) „заставице за ручно регулисање саобраћаја” су црвене и зелене боје димензија најмање 40 cm х 40 cm.

6. Светлосне ознаке на путу

Члан 87.

Светлосне ознаке на путу служе за обележавање ивице коловоза и путних објеката.

Ознаке из става 1. својим обликом, мерама и начином израде морају бити уочљиви у свим временским условима, а посебно у случају смањене видљивости (ноћ, магла, снег и сл.).

Светлосне ознаке на путу за обележавање ивице коловоза су:

1) „смерокази” (VIII-1) морају имати ретрорефлектујућа тела (фолије или друга ретрорефлектујућа тела) класе 3, и то: црвене боје са десне стране, а беле боје са леве стране у смеру кретања возила, осим на аутопуту где се са обе стране у смеру кретања постављају смерокази црвене боје;

Saobracajna_signalizacija_Page_296.tiff

2) „катадиоптер” (VIII-2) се поставља на заштитне ограде, стубове, односно бочне сметње у профилу пута. На бочним зидовима тунела катадиоптери се постављају линеарно на висини 0,7 – 0,8 m;

3) „штап за означавање пута у зимским условима” (VIII-3) је штап обојен наизменично пољима висине 30 cm, црвене и жуте боје;

Saobracajna_signalizacija_Page_297.tiff

Светлосне ознаке на путу за обележавање путних објеката су:

1) „индикатор за означавање путног објекта и зона издигнутих ивичњака” (VIII-4) се поставља на почетку путног објекта и зона издигнутих ивичњака са граничником окренутим на доле и на крају објекта са граничником окренутим на горе. Врх граничника је означен материјалом са ретрорефлектујућим својствима;

Saobracajna_signalizacija_Page_298.tiff

2) „табле за означавање сталних препрека унутар габарита слободног профила пута” (VIII-5), (VIII-5.1);

Saobracajna_signalizacija_Page_299.tiff

Ове табле су израђене у црвеној и жутој ретрорефлектујућој боји са флуоросцентним својством материјала класе 3.

7. Опрема пута

Члан 88.

Опрему пута чине: опрема за означавање саобраћајних површина, заштитне ограде, ублаживачи удара, заштитне жичане ограде, пешачке ограде и сигнализација за слепа и слабовида лица.

7.1. Опрема за означавање саобраћајних површина

Члан 89.

Опрему за означавање саобраћајних површина чине:

1) „маркер” (IX-1) је елемент са ретрорефлектујућим површинама, односно сопственим извором светлости;

Saobracajna_signalizacija_Page_300.tiff

Маркере је дозвољено поставити на коловозу са двосмерним саобраћајем, на начин да у смеру кретања са десне стране коловоза рефлектују, односно емитују црвену боју, а са леве стране коловоза белу боју.

Маркере је дозвољено поставити на коловозу са једносмерним саобраћајем, на начин да посматрано у смеру кретања са обе стране коловоза рефлектују, односно емитују црвену боју.

2) „линеарни катадиоптер” (IX-2) се поставља бочно са обе стране коловоза на висину од 0,6 m до 0,7 m од коловоза и израђује се у флуоросцентној ретрорефлектујућој боји;

Saobracajna_signalizacija_Page_301.tiff

3) „монтажни ивичњак” (IX-3) користи се за означавање површине коловоза која је намењена за вођење саобраћајних токова. На монтажни ивичњак могу да се поставе ретрорефлектујуће ознаке ради боље видљивости и/или делинеатори;

Saobracajna_signalizacija_Page_302.tiff

4) „делинеатор” (IX-4) се користи за раздвајање смерова кретања или вођење токова у случајевима скретања саобраћаја и може се поставити на монтажни ивичњак;

Saobracajna_signalizacija_Page_303.tiff

5) „индикатор врха површине раздвајања токова” (IX-5) се може поставити на месту где долази до раздвајања саобраћајних токова;

Saobracajna_signalizacija_Page_304.tiff

6) „саобраћајно огледало” (IX-6) се може поставити на непрегледним местима на путу;

Saobracajna_signalizacija_Page_305.tiff

Спољна ивица саобраћајног огледала је обојена наизменичним пољима црвене и беле боје, кружног, односно правоугаоног облика.

7) „стубић” (IX-7) има ретрорефлектујућа поља беле боје и може бити израђен од пластике, метала или гуме, „стубић” (IX-7.1) има наизменична поља различитих боја која могу бити и ретрорефлектујућа;

Saobracajna_signalizacija_Page_306.tiff

8) „опрема против заслепљивања возача” (IX-8);

9) „светла упозорења” (IX-9) за обележавање наплатних станица и сл.

10) „постоље за саобраћајну сигнализацију” (IX-10).

7.2 Заштитне ограде

Члан 90.

Заштитна ограда је техничка конструкција чија је основна намена спречавање скретања возила са пута. Заштитна ограда се израђује од челика, бетона, дрвета, односно комбиновано.

Заштитна ограда се поставља:

1) на месту раздвајања коловоза, односно саобраћајних трака, у зависности од саобраћајног оптерећења и категорије пута;

2) на путном објекту;

3) на банкини, у случају када је пут на насипу вишем од 3.0 m;

4) испред, дуж и иза бочне сметње (опасног места).

Класа задржавања заштитне ограде одређује се на основу дефинисаног степена опасности на путу, према стандарду SRPS ЕN 1317.

Заштитна ограда се опремa маркерима, црвене боје на десној страни пута у смеру вожње, а беле боје на левој страни пута. На коловозу са једносмерним саобраћајем ретрорефлектујућа ознака се у смеру вожње изводи као црвено-бела са десне стране, а обострано црвена са леве стране.

7.3. Ублаживачи удара

Члан 91.

Ублаживачи удара могу бити: стационарни и покретни.

Ублаживачи удара морају бити у складу са стандардом SRPS EN 1317.

Стационарни ублаживачи удара се постављају на посебно опасним местима на путу, на којима постоји опасност удара возила на објекат (разделно острво, зид путног објекта, конзолни или бетонски стуб, и сл.).

Покретни ублаживачи удара се постављају на возилу у зони радова на путу.

7.4. Заштитне жичане ограде

Члан 92.

Заштитна жичана ограда је техничка конструкција чија је основна намена заштита саобраћаја на путу од дивљачи и других животиња.

Заштитна жичана ограда се поставља на аутопуту и мотопуту, а на осталим путевима по потреби.

7.5. Пешачке ограде

Члан 93.

Пешачка ограда је техничка конструкција чија је основна намена заштита пешака на површини коју смеју да користе за кретање.

Пешачке ограде се могу користити и за вођење пешака у зони раскрсница, пасарела, пролаза за пешаке, и сл.

Пешачке ограде су црне и жуте боје која може бити ретрорефлектујућа.

7.6. Сигнализација за слепа и слабовида лица

Члан 94.

Сигнализацију за слепа и слабовида лица чини опрема за: обележавање простора на саобраћајним и пешачким површинама, прилаз до објекта, кретање по објектима за јавно коришћење, уградњу посебних сигналних уређаја којима се обезбеђује оријентисано кретање слепих и слабовидих лица.

Опрему која се користи за обележавање путева за кретање слепих и слабовидих лица чине:

1) тактилне траке са јасно назначеним крајевима путања;

2) тактилни пешачки тастери на носачима семафора;

3) звучни сигнали навођења;

4) звучни сигнали прелажења;

5) остала техничка средства сличне намене;

6) рукодржачи, вођице и слично, која омогућавају боље и лакше кретање на јавним површинама или у јавним објектима.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 95.

Саобраћајна сигнализација на путу која није у складу са овим правилником, а налази се на путу на дан његовог ступања на снагу, мора се ускладити (заменити, односно уклонити) са овим правилником до 1. јануара 2020. године.

Саобраћајни знакови: I-24, I-33, II-10, II-10.1, II-29, II-33, II-39, III-1, III-60, III-80, III-80.1 и допунска табла IV-22 који се налазе на путу морају бити промењени у складу са овим правилником најкасније пет година након ступања на снагу Правилника.

Члан 96.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС”, брoj 134/14).

Члан 97.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00078/2014-22

У Београду, 28. августa 2017. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

 

Прилози

Прилог 1. - Саобраћајни пројекат

Прилог 2. - Табела група димензија знакова на заједничком носачу

Прилог 3 - Постављање ретрорефлектујућих саобраћајних знакова у односу на уздужну осу пута

Прилог 4 - Начин постављања саобраћајног знака обавештења за вођење саобраћаја поред пута

Прилог 5. - Прописане вредности параметара за ознаке на путу у зависности од категорије пута

Прилог 6 - Аналитички поступак прорачуна дужина разделних линија за безбедно претицање у функцији брзина

Прилог 7 - Шематски приказ одређивања претицајне прегледности код хоризонталних кривина