Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству

"Службени гласник РС", број 88 од 29. септембра 2017, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 141 од 23. децембра 2022.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, уљаних култура, гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, пчелињих производа, гајених врста гљива, као и плодова сакупљених из природе (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) грађење јесте извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, уградња инсталација, постројења и опреме за објекат;

2) етикета оригиналног паковања јесте ознака која на добро видљив и јасан начин обезбеђује следеће информације намењене крајњем потрошачу: име, адреса и регистарски број произвођача; назив према врсти производа; рeгиoнaлнo, тeритoриjaлнo или тoпoгрaфскo пoрeклo, aкo je прoизвoд у пoтпунoсти сa тoг пoдручја; пoсeбнe карактеристике/својства квaлитeтa, нето количину, датум производње/пуњења и рок употребе;

3) инвестиција је извршење свих радњи везаних за изградњу и набавку предмета прихватљиве инвестиције;

4) изградња јесте грађење, реконструкција, доградња, адаптација и санација, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

5) објекат за прераду, паковање и складиштење на пољопривредном газдинству је специјализован објекат са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром намењен преради производа у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, уљаних култура, гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, пчелињих производа, гајених врста гљива, као и плодова сакупљених из природе, у складу са посебним прописом којим се уређује класификација објеката;

6) повезана лица jeсу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

7) пчелињи производи су: мед, поленов прах, прополис, матична млеч, восак и пчелињи отров;

8) производи од пчелињих производа са додацима су производи настали додавањем различитих састојака пчелињим производима (медно вино, медна ракија, медни ликер, медно сирће, безалкохолни медни напици, мед са додацима саћа, ораха, урме, сувог воћа, микро и олигоелемената);

9) плодови сакупљени из природе јесу производи сакупљени из природе који служе као храна за људе, самоникло биље или делови биљака који служе као лек и за потребе сточарства;

10) реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за изградњу и набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључивање уговора, промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, пријем радова, исплата цене у потпуности), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

11) уљане културе су традиционалне уљарице или биљке чије семе или плод може да послужи за производњу специјалних уља, и то: сунцокрет, соја, уљана репица, уљана бундева/тиква, лан, сусам, грожђе (коштице), кајсија, орах, лешник, бадем, ноћурак, боражина, црна рибизла, мак, кукуруз, пшеница (клице), кикирики, рицинус, конопља, шафраника и др.

Подршка програмима

Члан 3.

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству (у даљем тексту: подршка програмима), и то:

1) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору млека (у даљем тексту: програм за инвестиције у прераду млека и маркетинг);

2) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору меса (у даљем тексту: програм за инвестиције у прераду меса и маркетинг);

3) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору воћа, поврћа и грожђа (у даљем тексту: програм за инвестиције у прераду воћа, поврћа и грожђа, као и маркетинг);

4) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору уљаних култура: соја, уљана тиква, сунцокрет (у даљем тексту: програм за инвестиције у прераду уљаних култура и маркетинг);

5) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља (у даљем тексту: програм за инвестиције у прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и маркетинг);

6) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору пчелињих производа (у даљем тексту: програм за инвестиције у прераду пчелињих производа и маркетинг);

7) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору гајених врста гљива: шампињона, буковача и шитаке (у даљем тексту: програм за инвестиције у прераду гајених врста гљива и маркетинг);

8) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору плодова сакупљених из природе (у даљем тексту: програм за инвестиције у прераду плодова сакупљених из природе и маркетинг).

II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА

Члан 4.

Подстицаји, у зависности од програма из члана 3. овог правилника, су:

1) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду млека и маркетинг, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду млека и маркетинг у сектору прераде млека (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у прераду млека и маркетинг);

2) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду меса и маркетинг, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду меса и маркетинг у сектору прераде меса (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у прераду меса и маркетинг);

3) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг воћа, поврћа и грожђа, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду воћа, поврћа и грожђа, укључујући и производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и маркетинг у сектору прераде воћа, поврћа и грожђа (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у прераду воћа, поврћа и грожђа, као и маркетинг);

4) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг уљаних култура: соја, уљана тиква, сунцокрет, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду уљаних култура и маркетинг у сектору прераде уљаних култура (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у прераду уљаних култура и маркетинг);

5) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља у сектору прераде гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и маркетинг);

6) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг пчелињих производа, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду пчелињих производа и маркетинг у сектору прераде пчелињих производа (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у прераду пчелињих производа и маркетинг);

7) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг гајених врста гљива: шампињона, буковача и шитаке, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду гајених врста гљива и маркетинг у сектору прераде гајених врста гљива (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у прераду гајених врста гљива и маркетинг);

8) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг плодова сакупљених из природе, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду плодова сакупљених из природе и маркетинг у сектору прераде плодова сакупљених из природе (у даљем тексту: подстицаји за инвестиције у прераду плодова сакупљених из природе и маркетинг).

1. Подстицаји за инвестиције у прераду млека и маркетинг

Члан 5.

Подстицаји за инвестиције у прераду млека обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење млека са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека;

3) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

4) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

5) маркетинг производа.

2. Подстицаји за инвестиције у прераду меса и маркетинг

Члан 6.

Подстицаји за инвестиције у прераду меса обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење меса са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме за омамљивање, клање и обраду трупова;

3) набавку опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду споредних производа животињског порекла који нису за исхрану људи;

4) набавку опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса;

5) набавку опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса;

6) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

7) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

8) набавку опреме за дезинфекцију радника;

9) маркетинг производа.

3. Подстицаји за инвестиције у прераду воћа, поврћа и грожђа, као и маркетинг

Члан 7.

Подстицаји за инвестиције у прераду воћа, поврћа и грожђа обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење воћа, поврћа и грожђа и дегустационих сала за вина са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и њихових производа;

3) набавку опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа;

4) набавку опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа;

5) набавку опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових производа;

6) набавку опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале;

7) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

8) набавку опреме за дезинфекцију радника;

9) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

10) маркетинг производа.

4. Подстицаји за инвестиције у прераду уљаних култура и маркетинг

Члан 8.

Подстицаји за инвестиције у прераду уљаних култура обухватају:

1) изградњу објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање уљаних култура са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура;

3) набавку опреме и уређаја за физичку рафинацију уљаних култура;

4) набавку опреме за пуњење и паковање уља;

5) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

6) набавку опреме за дезинфекцију радника;

7) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

8) маркетинг производа.

5. Подстицаји за инвестиције у прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и маркетинг

Члан 9.

Подстицаји за инвестиције у прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме и уређаја за сушење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа;

3) набавку опреме и уређаја за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа;

4) набавку опреме и уређаја за дестилацију гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа;

5) набавку опреме и уређаја за екстракцију гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа;

6) набавку опреме и уређаја за паковање и складиштење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа;

7) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

8) набавку опреме за дезинфекцију радника;

9) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

10) маркетинг производа.

6. Подстицаји за инвестиције у прераду пчелињих производа и маркетинг

Члан 10.

Подстицаји за инвестиције у прераду пчелињих производа обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење пчелињих производа са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме и уређаја за прераду пчелињих производа;

3) набавку опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа;

4) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

5) набавку опреме за дезинфекцију радника;

6) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

7) маркетинг производа.

7. Подстицаји за инвестиције у прераду гајених врста гљива и маркетинг

Члан 11.

Подстицаји за инвестиције у прераду гајених врста гљива: шампињона, буковача и шитаке, обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење гајених врста гљива са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме и уређаја за сушење гајених врста гљива, као и њихових производа;

3) набавку опреме и уређаја за замрзавање гајених врста гљива, као и њихових производа;

4) набавку опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа;

5) набавку опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање гајених врста гљива, као и њихових производа;

6) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

7) набавку опреме за дезинфекцију радника;

8) набавку нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

9) маркетинг производа.

8. Подстицаји за инвестиције у прераду плодова сакупљених из природе и маркетинг

Члан 12.

Подстицаји за инвестиције у прераду плодова сакупљених из природе обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење плодова сакупљених из природе са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме и уређаја за сушење плодова сакупљених из природе, као и њихових производа;

3) набавку опреме и уређаја за замрзавање плодова сакупљених из природе, као и њихових производа;

4) набавку опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа;

5) набавку опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање плодова сакупљених из природе, као и њихових производа;

6) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

7) набавку опреме за дезинфекцију радника;

8) набавку нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

9) маркетинг производа.

Члан 13.

Инвестиције за које се одобравају подстицаји из чл. 5–12. овог правилника дате су у Прилогу – Листа прихватљивих трошкова за подстицаје који се односе на спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству (у даљем тексту: Прилог), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Неприхватљиви трошкови

Члан 14.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

5) трошкови куповине, односно закупа земљишта;

6) трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;

7) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

8) трошкови премера и геодетских снимања;

9) трошкови који не одговарају предрачуну радова из пројекта, нереалне количине материјала, накнадни и непредвиђени трошкови радова;

10) трошкови по основу уговора са надзорним органом;

11) набавка предметне инвестиције из Прилога овог правилника путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 15.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, само за производњу и прераду млека у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

2) предузетник;

3) средња школа;

4) научноистраживачка организација у области пољопривреде;

5) привредно друштво, само за производњу и прераду грожђа.

Лице из става 1. тач. 2), 3) и 5) овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Средња школа из става 1. тачка 3) овог члана може остварити право на подстицаје ако:

1) се налази у акту о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања;

2) има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране.

Научноистраживачка организација из става 1. тачка 4) овог члана може остварити право на подстицаје ако је уписана у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Привредно друштво из става 1. тачка 5) овог члана поред услова из става 2. овог члана може остварити право на подстицаје и ако:

1) је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

2) у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала;

3) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Општи услови

Члан 16.

Право на подстицајe остварује лице из члана 15. овог правилника, ако:

1) брисана је (види члан 1. Правилника – 141/2022-229)

2) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја субвенција и кредита;

3) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

4) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

5) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

6) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом биљних култура у сектору производње чији се производи користе за прераду на газдинству;

7) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају животиње чији се производи користе за прераду на газдинству);

8) има дозволу за сакупљање плодова из природе намењених преради на пољопривредном газдинству у складу са законом којим се уређује заштита природе, ако се бави прерадом производа сакупљених из природе;

9) је објекат који је предмет инвестиције у изградњу објекта за коју се подноси захтев у његовом власништву;

9а) је објекат који је предмет инвестиције у набавку нове опреме, уређаја и маркетинг производа, за коју се подноси захтев, у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, с тим да ако је објекат предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно коришћења;

10) за објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев има дозволу за употребу, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката;

11) је предмет инвестиције везан за прераду одговарајуће врсте производа из члана 3. овог правилника;

12) су катастарске парцеле које су предмет инвестиције за коју се подноси пријава у његовом власништву или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа, закљученог са закуподавцем на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја. Власник једног дела земљишта, доставља сагласност оверену код надлежног органа осталих сувласника земљишта, за извођење радова на предметној инвестицији;

13) непокретности које су предмет закупа (земљиште, објекат) немају уписане друге терете (хипотека, плодоуживање), осим предметног закупа на земљишту;

14) наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке опреме, односно изградње објекта;

15) испуњава опште и посебне услове у складу са законом којим се уређује безбедност хране и другим посебним прописима о хигијени и квалитету хране и осигура да је храна коју производи и ставља у промет безбедна;

16) испуњава ветеринарско-санитарне, односно опште и посебне услове у складу са законом којим се уређује ветеринарство за прераду производа анималног порекла;

17) испуњава фитосанитарне, односно опште и посебне услове у складу са законом којим се уређује здравље биља за прераду производа биљног порекла;

18) испуњава опште и посебне услове за прераду воћа и грожђа намењеног за производњу јаких алкохолних пића, у складу са законом којим се уређују јака алкохолна пића;

19) испуњава опште и посебне услове за прераду грожђа намењеног за производњу вина, у складу са законом којим се уређује вино;

20) по редоследу подношења захтева постоје расположива финансијска средства за утврђивање права на подстицаје опредељена јавним позивом, у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

*Службени гласник РС, број 141/2022

Посебни услови

а) Услови за подстицаје за инвестиције у прераду производа анималног порекла и маркетинг

Члан 17.

Лице које испуњава одговарајуће услове из члана 15. и опште услове из члана 16. овог правилника остварује право на подстицаје за инвестиције за прераду производа анималног порекла и маркетинг ако има решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране (у даљем тексту: решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно услова хигијене хране).

б) Услови за подстицаје за инвестиције у прераду производа биљног порекла и маркетинг

Члан 18.

Лице које испуњава одговарајуће услове из члана 15. и опште услове из члана 16. овог правилника остварује право на подстицаје за инвестиције за прераду производа биљног порекла и маркетинг, ако је уписано у Централни регистар објеката у складу са прописима којима се уређује безбедност хране (у даљем тексту: Централни регистар).

Члан 19.

Изузетно од члана 18. овог правилника лице које испуњава опште услове у складу са овим правилником, остварује право на подстицаје за инвестиције за прераду производа биљног порекла и маркетинг, и то у делу који се односи на производњу вина, односно на производњу јаких алкохолних пића и под условом да је уписано у:

1) Виноградарски регистар и Винарски регистар у складу са законом којим се уређује вино – за прихватљиве инвестиције које се односе на производњу вина;

2) Регистар произвођача јаких алкохолних пића у складу са законом којим се уређују јака алкохолна пића – за прихватљиве инвестиције које се односе на производњу јаких алкохолних пића.

Члан 19а

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству, који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује јавни позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива за календарску годину, за једну или више врста подстицаја из члана 4. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 141/2022

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 20.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву лица из члана 15. овог правилника које испуњава услове из чл. 16–19. овог правилника са подацима из Регистра.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Управи, у року одређеном јавним позивом из члана 19а овог правилника.

Захтев из става 2. овог члана подноси се на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје који се односе на спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству у ___________ години (у даљем тексту: захтев), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 По истом јавном позиву исти подносилац захтева може поднети само један захтев за коришћење подстицаја.

Захтев из става 2. овог члана може се поднети за један или више подстицаја из члана 4. овог правилника, при чему захтев може обухватити једну или више прихватљивих инвестиција из Прилога овог правилника, у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

*Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 21.

За остваривање права на подстицаје потребна је следећа документација:

1) рачун за набавку предметне инвестиције;

2) отпремница за набавку предметне инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то потврду о преносу средстава или извод оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;

4) гарантни лист за извршену набавку предметне инвестиције за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;

5) јединствена царинска исправа, ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

7) уверење о измиреним доспелим пореским обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

8) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

9) потврда надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја - ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

10) копија плана и извод из катастра непокретности (препис листа непокретности, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности, за објекат који је предмет инвестиције;

11) уговор о закупу или уступању на коришћење предметног објекта закључен са закуподавцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе, са роком важења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев, а који уговор је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном објекту, ако подносилац захтева није власник објекта који је предмет инвестиције;

12) сагласност осталих сувласника земљишта за извођење радова на предметној инвестицији, оверену код надлежног органа уколико је подносилац захтева власник једног дела земљишта;

13) копију решења о испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова хигијене хране за подстицаје за инвестиције у прераду производа анималног порекла и маркетинг;

14) копију потврде о упису у Централни регистар за подстицаје за инвестиције у прераду производа биљног порекла и маркетинг;

15) копију решења о упису у Винарски регистар, односно решења о упису у Виноградарски регистар и извод из Виноградарског регистра за подстицаје за инвестиције за прераду производа биљног порекла и маркетинг, у делу који се односи на производњу вина, односно на производњу јаких алкохолних пића;

16) копију решења о упису у Регистар произвођача јаких алкохолних пића за прихватљиве инвестиције које се односе на производњу јаких алкохолних пића;

17) дозвола за сакупљање плодова из природе намењених преради на пољопривредном газдинству, ако се бави прерадом производа сакупљених из природе.

Ако је предмет инвестиције изградња објекта, поред документације из става 1. овог члана, за остваривање права на подстицаје потребна је и следећа документација:

1) уговор са овлашћеним извођачем радова;

2) грађевинска књига, односно друга прописана евиденција у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

3) окончана ситуација за изведене радове;

4) изјава овлашћеног извођача радова и надзорног органа да су врсте и количине материјала из рачуна из става 1. тачка 1) овог члана уграђене у објекат који је предмет инвестицијe, ако је подносилац захтева сам извршио набавку материјала;

5) употребна дозвола, односно решење о озакоњењу за објекат који је предмет инвестиције, или доказ да је надлежном органу поднет захтев за издавање употребне дозволе односно решење о озакоњењу објекта, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Ако је подносилац захтева предузетник, средња школа или привредно друштво поред документације из ст. 1. и 2. овог члана за остваривање права на подстицаје потребни су и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:

1) није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва.

Ако је подносилац захтева средња школа, за остваривање права на подстицаје потребни су и акт о мрежи средњих школа и решење о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране, издато од стране министарства надлежног за послове образовања.

Ако је подносилац захтева научноистраживачка организација, за остваривање права на подстицаје потребан је и акт да је уписана у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Документација из става 1. тач. 1)–5) овог члана треба да буде издата у периоду од 16. октобра претходне календарске године до дана подношења захтева, као и да гласи на подносиоца захтева.

Документацију из става 1. тач. 6)–10) и тач. 13)–17), става 2. тачка 5) и ст. 3–5. овог члана Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 22.

Уверења из члана 21. став 1. тач. 6) и 7) овог правилника и потврде из члана 21. став 1. тач. 8) и 9) и став 3. овог правилника не могу да буду старијe од 30 дана од дана подношења захтева.

Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 23.

Управа врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција.

Захтев поднет од стране лица које у складу са чланом 15. овог правилника нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев са документацијом из члана 21. став 1. тач. 1)–5) овог правилника која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата након подношења захтева, као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом јавном позиву, Управа одбацује решењем.

Ако је административном провером утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и ако по редоследу подношења захтева постоје расположива финансијска средства опредељена јавним позивом, директор Управе решењем утврђује право на подстицаје и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

*Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 24.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ако је подносилац захтева сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи из члана 21. став 1. тачка 5) овог правилника.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту у коме се налази објекат који је предмет подстицаја, у складу са прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3.500.000 динара.

Члан 25.

Подстицаји се исплаћују на основу решења Управе, на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а до износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 26.

Корисник подстицаја треба да наменски користи, не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана коначности решења из члана 25. став 1. овог правилника, као и да се придржава других обавеза корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 27.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-14/2017-09

У Београду, 26. септембра 2017. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству: "Службени гласник РС", број 141/2022-229

Члан 6.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престају да важе одредбе Правилника у обрасцу захтева, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).

 

Прилог - Листа прихватљивих трошкова за подстицаје који се односе на спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству

Образац захтева за остваривање права на подстицаје који се односе на спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству у _______ години