Zakon

На основу члана 11. став 12. Закона о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, уз сагласност министра финансија, доноси

ПРАВИЛНИК

о висини трошкова полагања испита о професионалној оспособљености за превоз терета у друмском саобраћају

"Службени гласник РС", број 96 од 27. октобра 2017.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се висина трошкова полагања испита о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз терета у друмском саобраћају.

Члан 2.

Трошкови полагања испита из члана 1. овог правилника износе 10.000,00 динара.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00153/2017-03

У Београду, 16. октобра 2017. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.