Zakon

На основу члана 203. став 10. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон и 87/18),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача

"Службени гласник РС", број 102 од 21. децембра 2018.

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови о начину стицања и издавања почетног и периодичног сертификата о стручној компетентности (у даљем тексту: СРС), квалификационе картице возача (у даљем тексту: Картица), програм и начин спровођења обавезне обуке за стицање почетног СРС и периодичне обуке за стицање периодичног СРС; начин полагања стручног испита, услове које мора да испуни испитна комисија за полагање стручног испита, изглед и садржај обрасца СРС и Картице, вођење, рокови и начин чувања евиденција.

Члан 2.

Наставни час теоријске наставе подразумева основну временску и дидактичку јединицу наставног рада и траје 45 минута (у даљем тексту: теоријски час).

Наставни час практичне наставе подразумева основну временску и дидактичку јединицу наставног рада и траје 60 минута, од којих је 5 минута предвиђено за вођење евиденција и припрему за реализацију часа, 45 минута је предвиђено за непосредну реализацију часа и 10 минута за евалуацију часа (у даљем тексту: практични час).

Члан 3.

Почетни СРС стиче се похађањем обавезне обуке и полагањем стручног испита.

Изузетно од става 1. овог члана, почетни CPC стиче се и на основу признате почетне квалификације.

Обавезна обука спроводи се према Програму за стицање почетног и периодичног CPC (Прилог) који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Обавезна обука може бити организована као:

1) основна обука у трајању од најмање 280 наставних часова;

2) основна убрзана обука у трајању од најмање 140 наставних часова;

3) додатна обука у трајању од најмање 70 наставних часова;

4) додатна обука у трајању од најмање 35 наставних часова;

5) допунска обука у трајању од најмање 14 наставних часова.

У току једног дана возач може похађати највише седам наставних часова, односно највише 35 наставних часова у току једне недеље.

Члан 4.

Основну обуку за стицање почетног СРС похађа возач који није стекао најмање средње образовање у трогодишњем трајању.

Основну убрзану обуку за стицање почетног СРС похађа возач који је стекао најмање средње трогодишње образовање било ког образовног профила, осим образовног профила возач моторних возила.

Додатну обуку за стицање почетног СРС похађа возач који је стекао почетни CPC за превоз терета, а жели да обавља и превоз путника и обрнуто.

Возач из става 3. овог члана који је почетни СРС стекао на основу основне обуке похађа додатну обуку у трајању од најмање 70 наставних часова, а возач који је почетни СРС стекао на основу основне убрзане обуке или на основу признате почетне квалификације похађа додатну обуку у трајању од најмање 35 наставних часова.

Допунску обуку у трајању од најмање 14 наставних часова похађа возач који није положио стручни испит за стицање почетног СРС у року од годину дана од дана издавања потврде о завршеној обуци за стицање почетног CPC.

Допунска обука спроводи се према плану који израђује овлашћено правно лице које спроводи обуку за стицање почетног CPC и периодичну обуку за стицање периодичног CPC (у даљем тексту: Центар) у складу са потребама возача.

Након завршене обавезне обуке, возачу који је присуствовао одговарајућој обуци у пуном обиму и наставном фонду садржаја за ту врсту обуке, Центар издаје потврду о завршеној обавезној обуци за стицање почетног СРС.

Члан 5.

Возач у току 280 наставних часова основне обуке мора индивидуално да управља возилом одговарајуће категорије најмање 20 практичних часова.

Од најмање 20 практичних часова индивидуалног управљања возилом одговарајуће категорије, возач може управљати возилом највише осам практичних часова индивидуалне вожње на полигону или симулатору.

Возач у току 140 наставних часова основне убрзане обуке мора индивидуално управљати возилом одговарајуће категорије најмање 10 практичних часова.

Од најмање 10 практичних часова индивидуалног управљања возилом одговарајуће категорије, возач може управљати возилом највише четири практична часа индивидуалне вожње на полигону или симулатору.

Возач у току 70 наставних часова додатне обуке мора индивидуално управљати возилом одговарајуће категорије најмање пет практичних часова.

Возач у току 35 наставних часова додатне обуке мора индивидуално управљати возилом одговарајуће категорије најмање три практична часа.

Возач се обучава на возилу односно скупу возила највише категорије коју има у возачкој дозволи, а која се односи на возила за превоз терета односно превоз путника.

Члан 6.

Практична обука треба да омогући обученост возача за рационалну вожњу засновану на прописима из области безбедности саобраћаја на путевима, нарочито у смислу поступања и управљања возилом у различитим саобраћајним условима и променама тих услова, кад год је то могуће на путевима ван насеља, на брзим путевима или аутопутевима, као и на свим врстама путева у насељу, у условима различите густине саобраћаја односно у зависности од различитих временских прилика и доба у току дана или ноћи у којима се возач може наћи.

Индивидуално управљање возилом обавља се у присуству инструктора за СРС.

Члан 7.

Возач који је стекао потврду о завршеној обуци, подноси Агенцији за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) пријаву за полагање стручног испита за стицање почетног СРС-а која садржи: име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, датум и место рођења и податке о пребивалишту.

Уз пријаву за полагање стручног испита возач је дужан да приложи доказ о уплати трошкова за полагање стручног испита, по важећој тарифи.

Члан 8.

Стручни испит спроводи се у просторијама Центра.

Агенција ће у року од најмање 15 дана пре завршетка обуке обавестити Центар о планираном датуму и времену спровођења стручног испита.

Стручни испит полаже се пред испитном комисијом (у даљем тексту: Комисија) коју образује Агенција.

Комисија је трочлана и састоји се од председника и два члана.

Председник Комисије и чланови Комисије могу имати по једног заменика.

За председник и члана Комисије, односно за њихове заменике може бити именовано лице које:

1) има најмање стечено високо образовање на мастер академским студијама, односно на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, из области саобраћајног инжењерства друмског саобраћаја и најмање три године радног искуства у области безбедности саобраћаја или друмског транспорта, односно стечено високо образовање на мастер академским студијама, односно на основним студијама на факултету у трајању од четири до шест година, друге струке и најмање пет година радног искуства у области безбедности саобраћаја или друмског транспорта;

2) има најмање пет година возачку дозволу B категорије;

3) има сертификат Агенције о посебној оспособљености за спровођење обука и испита.

Члан 9.

Пре полагања стручног испита утврђује се идентитет возача – увидом у јавну исправу са фотографијом возача.

Стручни испит спроводи се путем теста, писмено или на рачунару.

Стручни испит траје два сата и састоји се од:

1) питања са више понуђених одговора, питања која захтевају директан одговор или комбинација ових врста питања;

2) задатка са практичним примером (студија случаја).

Возач који је стекао почетни CPC за превоз терета, а жели да обавља и превоз путника, и обрнуто, мора положити део стручног испита који није полагао.

Питања садржана на стручном испиту морају да обухвате све модуле утврђене Програмом за стицање почетног и периодичног CPC.

Тестови за полагање стручног испита које припрема Агенција представљају службену тајну, не смеју се објављивати, неовлашћено фотокопирати и на други начин умножавати.

Оцењивање возача на стручном испиту врши се оценом „положиоˮ или „није положиоˮ.

Возач је положио стручни испит ако је остварио најмање 75% од укупног броја предвиђених бодова.

Агенција објављује резултате стручног испита на својој интернет страници најкасније седам дана од дана полагања стручног испита.

На захтев возача који није положио стручни испит, Комисија је дужна да укаже на грешке које је учинио.

О полагању стручног испита води се записник који садржи најмање: име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, име и презиме чланова испитне комисије, датум и место полагања испита, број остварених бодова и коначну оцену.

Члан 10.

Ако се возач на стручном испиту служи недозвољеним средствима (коришћење уџбеника, бележака, преписивањем, употребом недопуштених техничких средстава и сл.) Комисија ће га удаљити са испита и писмено констатовати да није положио стручни испит.

Ако возач не приступи полагању стручног испита или одустане од започетог полагања стручног испита сматраће се да није положио испит.

Возачу који из оправданих разлога (болест и сл.) не приступи полагању стручног испита дозволиће се да полаже испит у неком од наредних испитних рокова.

Возачу из става 1. овог члана неће се дозволити поновно полагање стручног испита у року од наредних шест месеци.

Члан 11.

Агенција издаје почетни СРС за превоз терета односно превоз путника.

Возач Агенцији подноси захтев за издавање почетног СРС који садржи најмање: име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, датум и место рођења, податке о пребивалишту, регистарски број личне карте, рок важења, орган који је исту издао, податке о запослењу, број возачке дозволе, рок важења, орган који је исту издао, категорије возила, податке о стручној спреми, својеручни потпис, фотографију.

Уз захтев за издавање почетног СРС, возач прилаже доказ о уплати трошкова за издавање почетног СРС, по важећој тарифи.

Изузетно од става 3. овог члана, возач који је завршио образовни профил возач моторних возила уз документацију из става 3. овог члана прилаже и фотокопију школске дипломе.

Члан 12.

Возач који је стекао почетни СРС подноси Агенцији захтев за издавање Картице.

Агенција издаје Картицу са роком важења од пет година.

Захтев за издавање Картице садржи најмање: име и презиме возача, име једног родитеља, ЈМБГ, датум и место рођења, податке о пребивалишту, регистарски број личне карте, рок важења, орган који је исту издао, податке о запослењу, број возачке дозволе, рок важења, орган који је исту издао, категорије возила, податке о стручној спреми, својеручни потпис, фотографију.

Уз захтев за издавање Картице, возач прилаже и следећу документацију:

1) фотографију у боји, димензија 25 × 30 mm;

2) доказ о уплати трошкова за издавање картице, по важећој тарифи.

CPC и Картицу издаје и одузима Агенција и о томе води евиденције.

Возач који Агенцији подноси захтев за издавање Картице, не сноси трошкове издавања СРС.

Замена Картице врши се, на захтев возача, у случају изгубљене, украдене, оштећене или уништене Картице, допуне Картице другом категоријом или категоријама, промене возачке дозволе, промене личних података, на захтев возача.

У обрасцу замењене Картице преписује се датум издавања и рок важења из претходно издате Картице.

Заменом Картице, претходно издата Картица сматра се неважећом и не може се користити.

Изгубљена или украдена Картица оглашава се неважећом.

Уз захтев за замену Картице, возач прилаже:

1) Картицу, осим у случају ако је Картица изгубљена или украдена;

2) изјаву о разлозима и околностима због којих се тражи замена картице, потписану од стране подносиоца захтева;

3) доказ да је Картица оглашена неважећом;

4) доказ о уплати трошкова за издавање Картице, по важећој тарифи.

Члан 13.

Периодични СРС издаје Агенција са роком важења од пет година.

Периодични СРС за превоз терета односно превоза путника стиче се похађањем периодичне обуке у трајању од најмање 35 наставних часова у периоду од пет година од дана издавања почетног или претходног периодичног CPC-a.

Периодична обука спроводи се према Програму за стицање почетног и периодичног CPC.

Периодична обука спроводи се кроз обавезне семинаре унапређења знања (у даљем тексту: семинар).

Семинар се организује као једнодневни и састоји се од седам наставних часова од којих највише два часа могу бити практична, а која се могу изводити и на симулатору.

Теме односно наставни план за реализацију теме на семинарима предлаже Центар у складу са исказаним потребама возача и одговорних лица за превоз терета односно превоз путника, у току текуће године, а најкасније до 1. новембра за наредну годину и на које сагласност даје Агенција.

Листа важећих одобрених тема објављује се на сајту Агенције.

Семинари садрже улазне и излазне тестове у трајању од по 30 минута, који се раде на почетку и на крају семинара, а које организује Центар.

У току једне календарске године возачу ће се признати највише два семинара на којима је присуствовао, а који имају различите планове и програме рада.

Изузетно од става 9. овог члана, Агенција може омогућити возачу да похађа и више од два семинара у току једне календарске године, из оправданих разлога (болест, боравак у иностранству и друго), ако имају различите планове и програме рада.

Члан 14.

Возач Агенцији подноси захтев за издавање периодичног СРС на обрасцу који садржи најмање: име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, датум и место рођења, податке о пребивалишту, податке о издатој Картици, регистарски број личне карте, рок важења, орган који је исту издао, податке о запослењу, број возачке дозволе, рок важења, орган који је исту издао, категорије возила, податке о стручној спреми, својеручни потпис, фотографију.

Уз захтев за издавање периодичног СРС, возач прилаже доказ о уплати трошкова за издавање СРС којим се потврђује периодична обука по важећој тарифи.

На основу захтева за издавање картице из члана 12. став 3. и одговарајућег периодичног СРС, Агенција ће професионалном возачу издати нову Картицу.

Члан 15.

Сертификат о стручној компетентности којом се потврђује почетна квалификација професионалног возача за превоз терета (Образац 1.), Сертификат о стручној компетентности којом се потврђује почетна квалификација професионалног возача за превоз путника (Образац 2.), Сертификат о стручној компетентности којом се потврђује периодична обука професионалног возача за превоз терета (Образац 3.) и Сертификат о стручној компетентности којом се потврђује периодична обука професионалног возача за превоз путника (Образац 4.) одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Сертификати из става 1. овог члана штампају се на заштићеном обрасцу димензија формата А4.

Kвалификационa картицa возача (Образац 5.) одштампанa је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Квалификациона картица возача издаје се на заштићеном обрасцу димензија 85,6 × 54 mm и садржи:

1) на предњој страни: у левом делу, који обухвата 1/3, у горњем углу међународну ознаку Републике Србије „SRB” и испод ње место за фотографију димензија 25 × 30 mm, а у десном делу, који обухвата 2/3, речи: „КВАЛИФИКАЦИОНА КАРТИЦА ВОЗАЧА” испод тога, речи: „DRIVER QUALIFICATION CARDˮ и мали грб Републике Србије са речима „Република Србијаˮ и поред речи: „Republic of Serbiaˮ, испод кога су рубрике са подацима и то редом: презиме, име, датум и место рођења, датум издавања картице, картица важи до, картицу издао, број возачке дозволе, број картице, својеручни потпис и категорије возила;

2) на полеђини, у левом делу, који обухвата 1/3, објашњење садржине рубрика и података са картице, а у десном делу, који обухвата 2/3, садржи: табелу са 2 колоне и 9 редова са категоријама C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE и серијски број картице. На полеђини, у левом делу, који обухвата 1/3, у горњем углу садржан је лого Агенције за безбедност саобраћаја са идентичним пуним називом Агенције, а испод се налази тзв. „QR кôд”.

Колоне су нумерисане и имају следеће значење:

1. Презиме

2. Име

3. Датум и место рођења

4а. Датум издавања картице

4b. Картица важи до

4c. Картицу издао

5a. Број возачке дозволе

5b. Број картице

6. Фотографија

7. Потпис

9. Категорије

10. Рок важења.

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-00064/2018-03

У Београду, 17. децембра 2018. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Програм за стицање почетног и периодичног СРС

Oбразац 1 - Сертификат о стручној компетентности којим се потврђује почетна квалификација професионалног возача - превоз терета у националном и међународном друмском саобраћају

Образац 2 - Сертификат о стручној компетентности којим се потврђује почетна квалификација професионалног возача - превоз путника у националном и међународном друмском саобраћају

Образац 3 - Сертификат о стручној компетентности којим се потврђује периодична обука професионалног возача - превоз терета у националном и међународном друмском саобраћају

Образац 4 - Сертификат о стручној компетентности којим се потврђује периодична обука професионалног возача - превоз путника у националном и међународном друмском саобраћају

Образац 5 - Квалификациона картица возача