Zakon

На основу члана 204. став 11. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РСˮ, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон и 87/18),

Mинистар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о условима које мора да испуњава правно лице које врши професионално оспособљавање возача

"Службени гласник РС", број 102 од 21. децембра 2018.

1. Уводна одредба

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови које мора да испуни правно лице које спроводи обуку за стицање почетне квалификације односно периодичну обуку (у даљем тексту: Центар), начин утврђивања испуњености услова, изглед и садржај захтева за издавање, продужење и измену дозволе, вршење стручног надзора, услове које морају да испуне извођачи садржаја обуке за стицање почетне квалификације и периодичне обуке, начин и поступак сертификације стручних кадрова, изглед и садржај Потврде о завршеној обуци за стицање почетне квалификације и Потврде о завршеној периодичној обуци на обавезним семинарима унапређења знања, начин вођења обуке и начин вођења евиденција о обукама.

2. Ближи услови које мора да испуњава Центар

a) Сагласност на план и програм обуке

Члан 2.

Центар ће на основу прописаног Програма обуке за стицање СРС сачинити одговарајући Програм обуке и припадајуће наставне планове у зависности од врсте обуке и доставити их на сагласност Агенцији.

Центар је у обавези да својим програмима и наставним плановима обухвати обуку за стицање почетног СРС и периодичног СРС.

Наставним плановима утврђују се све наставне јединице.

Свака наставна јединица предвиђена наставним планом треба да садржи План реализације часа са наведеним наставним средствима и списком литературе која се користи за реализацију наставе.

Сагласност на све наставне материјале даје Агенција.

б) Стручни кадрови, сертификација, простор, опрема и наставна средства

Стручни кадрови

Члан 3.

Центар мора да има у радном односу, на одређено или неодређено време, са пуним радним временом најмање:

1) четири предавача теоријске обуке за СРС (у даљем тексту: Предавач за СРС) од којих најмање по један морају да испуне услове из става 4. тачка 1) подтач. (1) и (2) овог члана;

2) једног инструктора практичне обуке за СРС (у даљем тексту: Инструктор за СРС).

Изузетно од става 1. овог члана, Центар, може за послове инструктора и предавача обуке за СРС ангажовати Предавача за СРС који истовремено испуњава прописане услове за Инструктора за СРС.

Центар мора да ангажује једно лице за евидентирање података (у даљем тексту: Администратор за СРС), односно Центар може за послове администратора да ангажује једно од лица из става 1. овог члана.

За Предавача за СРС може да се ангажује лице које:

1) има одговарајуће образовање и искуство:

(1) стечено најмање високо образовање на мастер академским студијама, односно на основним студијама на факултету, у трајању од најмање четири године, из области саобраћајног инжењерства друмског саобраћаја, и најмање једну годину радног искуства на пословима безбедности саобраћаја односно организације превоза у друмском саобраћају;

или

(2) стечено најмање високо образовање на мастер академским студијама, односно на основним студијама на факултету, у трајању од најмање четири године, из области машинског инжењерства, и најмање једну годину радног искуства на пословима развоја, испитивања или одржавања моторних возила;

или

(3) стечено најмање високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 бодова, на основним струковним студијама, односно више образовање на студијама на вишој школи, у трајању од три године, из области саобраћајног инжењерства, машинског инжењерства, електротехничког инжењерства, правних наука, економских наука, психолошких наука, педагогије и андрагогије, инжењерства заштите животне средине и заштите на раду, менаџмента и бизниса, организационих наука и радно искуство на пословима безбедности саобраћаја односно организације превоза у друмском саобраћају у трајању од најмање пет година;

2) у последње четири године није правноснажно осуђивано за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела;

3) има сертификат Агенције за Предавача за СРС.

За Инструктора за СРС може да се ангажује лице које:

1) (1) има дозволу (лиценцу) за инструктора вожње одговарајуће категорије са искуством у обуци возача од најмање три године за категорију за коју врши обуку возача или

(2) је обављало послове возача моторног возила или скупа возила одговарајуће категорије у међународном друмском саобраћају најмање пет година и да поседује одговарајући СРС;

2) има одговарајуће лекарско уверење;

3) у последње четири године није правноснажно осуђивано за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела;

4) има сертификат Агенције за Инструктора за СРС.

Центар може да ангажује Предаваче за СРС и Инструкторе за СРС за рад у Центру тако да број ангажованих не буде већи од броја запослених са пуним радним временом.

Администратор за СРС путем Информационог система у централну базу података Агенције доставља прописане податке и има увид у све податке из централне базе података који се односе на Центар код којег је у радном односу.

Центар мора ангажовати правно или физичко лице које ће бити задужено за одржавање Информационог система, на начин који ће омогућити његову функционалност.

Сертификација

Члан 4.

Агенција организује сертификацију Предавача за СРС и Инструктора за СРС и након спроведене сертификације издаје сертификат за предавача за обуку професионалних возача, односно сертификат за инструктора за обуку професионалних возача.

Поступак сертификације Предавача за СРС и Инструктора за СРС се састоји од похађања припремне наставе и полагања испита.

Припремну наставу спроводе извођачи наставних садржаја који морају да испуне најмање услове прописане чланом 3. став 4. тачка 1) подтачка (1) односно (2), овог правилника, односно извођачи наставних садржаја других струка који поседују најмање еквивалентан ниво академског односно научног звања у својим струкама и одговарајуће радно искуство прописано чланом 4. овог правилника.

Извођач наставног садржаја на припремној настави биће изузет од полагања испита, односно истом ће бити издат сертификат за предавача за обуку професионалних возача, ако његово излагање наставних садржаја, након спроведене евалуације припремне наставе, буде оцењено најмање оценом „добарˮ, а која представља просечну оцену свих кандидата који су оцењивали квалитет рада извођача наставног садржаја на припремној настави.

Испитну комисију за полагање испита за Предавача за СРС и за Инструктора за СРС образује Агенција, а она се састоји од председника и два члана, који могу имати заменике.

Испит се састоји од практичног испита и теоријског испита.

Кандидат може приступити полагању теоријског испита ако је претходно положио практични испит. Кандидат је положио испит у целости уколико је положио практични испит и теоријски испит.

Кандидат је положио практични испит уколико је урадио семинарски рад и успешно одржао показни час пред испитном комисијом.

Кандидат је положио део теоријског испита ако је остварио најмање 80% од укупног броја предвиђених бодова за сваку област за коју је полагао испит, а теоријски испит у целости је положио ако је остварио најмање 80% од укупног броја предвиђених бодова из свих области појединачно за које је предвиђено полагање теоријског испита.

Кандидат који не положи теоријски испит има право да полаже поново теоријски испит у року који не може бити краћи од 15 дана, а који ће одредити Агенција.

Кандидату који положи испит Агенција издаје сертификат за предавача за обуку професионалних возача, односно сертификат за инструктора за обуку професионалних возача.

Агенција организује периодичне семинаре унапређење знања Предавача за СРС и Инструктора за СРС, најмање једном у две године.

Трошкове похађања семинара и стицања сертификата сноси предавач за СРС, односно инструктор за СРС, по важећој тарифи.

Простор

Члан 5.

Центар мора да поседује одговарајући простор који обухвата:

1) просторију за обуку;

2) просторију за административне послове;

3) полигон;

4) најмање један тоалет.

Просторија за обуку и просторија за административне послове

Члан 6.

Центар мора да поседује најмање једну прописно опремљену просторију за обуку у власништву правног лица или узету у закуп за потребе само једног правног лица.

Просторија за обуку мора да има:

а) ширину од најмање 5 метара, која омогућава фронтално, групно или индивидуално извођење обуке и то:

(1) радну површину за најмање 16 кандидата,

(2) радну површину по кандидату од најмање 2,5 m²,

(3) радну површину за предавача од најмање 8 m²;

б) висину од најмање 2,5 m;

в) клима уређај и природно проветравање просторија;

г) обезбеђено грејање;

д) обезбеђен противпожарни апарат или други систем за гашење почетних пожара и

ђ) природно осветљење, а извори вештачког осветљења у учионици морају бити постављени тако да омогућавају равномерно простирање светлости.

Број кандидата на основној обуци не може бити већи од 20, а број кандидата на периодичној обуци не може бити већи од 30.

Центар мора да поседује просторију за административне послове у његовом власништву или узету у закуп за потребе само једног правног лица. Површина ове просторије мора бити најмање 15 m² која не улази у радну површину просторије за обуку.

Просторија за обуку, као и просторија за административне послове не могу бити део угоститељског, стамбеног или простора у коме се организују игре на срећу, односно не могу бити непосредно повезани са наведеним просторима.

Просторија за обуку као и просторија за административне послове морају бити на истој адреси где се налази и седиште Центра и мора бити пословни простор који је као такав евидентиран.

Центар треба да поседује најмање један тоалет који има најмање по један одвојен санитарни чвор за жене и мушкарце са умиваоником или са предпростором у којем се налази умиваоник, хигијенски одржаван и уредан, у непосредној близини просторије за обуку, са топлом водом, средством за прање руку и убрусом.

Полигон

Члан 7.

Центар мора имати најмање један уређен и опремљен полигон који је у власништву или је узет у закуп или је дат на коришћење по основу уговора о пословно техничкој сарадњи или је дат на коришћење решењем локалне самоуправе, а који омогућава несметано извођење практичне обуке возача за возила категорија C1, C1E, C и CE, односно возача возила категорија D1, D1E, D и DE, а према Програму обуке за стицање CPC.

Полигон не мора бити на истој адреси на којој је седиште Центра, али мора бити на подручју истог града, односно локалне самоуправе.

Изузетно од става 1. овог члана, Центар не мора имати полигон, већ се извођење практичне обуке возача возила категорија:

1) C1, C1E, C, CE може спровести на другом простору, односно на путу са слабим интензитетом саобраћаја, за који постоји сагласност власника, односно корисника простора, односно управљача пута, односно,

2) D1, D1E, D и DE може спровести на другом простору, односно простору на аутобуској станици, за које постоји сагласност власника, односно корисника простора, односно управљача пута.

Полигон, односно други простор мора да буде прописно обележен са димензијама које омогућавају неометано и безбедно извођење свих радњи које је Центар прописао у Плану и програму обука, а који за време оспособљавања возача, у циљу онемогућавања коришћења простора од стране других корисника, мора бити обезбеђен и опремом која се користи за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу.

Инструктор за CPC и возач у току обуке на полигону или другом простору морају да носе светлоодбојни прслук.

Подлога полигона мора да буде од савременог коловозног застора (од асфалта, бетона или од другог материјала који обезбеђује најмање квалитет који имају подлоге од асфалта и бетона).

Прилаз полигону Центра мора да буде једноставан, грађевински уређен, без препрека, непосредно доступан са јавног пута и мора да омогућава безбедно искључивање и укључивање возила у саобраћај.

Опрема и наставна средства

Члан 8.

Просторија за обуку садржи:

1) школску таблу и друга аудиовизуелна наставна средства (бела табла за писање са одговарајућим маркерима, „флип-чартˮ, компјутер, LCD пројектор и платно или монитор одговарајуће величине) за приказивање текста и цртежа;

2) ормаре за наставни прибор, опрему и документацију;

3) радне столове, школске клупе са столицама или столице са појединачним постољима за писање које одговарају антропометријским мерама одраслих, а чији распоред омогућава несметан приступ кандидатима, односно предавачу.

Просторија за административне послове мора да има огласну таблу на видном месту, која садржи најмање информације о: дозволи за рад Центра, пословима које обавља Центар, радном времену, ценовнику услуга које пружа Центар, извођачима обуке.

Члан 9.

Центар мора имати најмање по једно теретно возило односно скуп возила из категорија возачке дозволе C1, C1E, C, CE, са одговарајућом опремом, које није старије од 10 година односно најмање по једно возило односно скуп возила за превоз путника из категорија возачке дозволе D1, D1E, D, DE, са одговарајућом опремом које није старије од 15 година.

Моторно возило, односно скуп возила из става 1. овог члана, треба да поседујe противблокирајући систем (ABS) за радно кочење и да испуњава услове у погледу највеће дозвољене масе, дужине, ширине и највеће конструктивне брзине и то за:

1) моторно возило из категорије C1 према возачкој дозволи, мора да поседује највећу дозвољену масу од најмање 4.000 kg, дужину од најмање 5,0 m и највећу конструктивну брзину од најмање 80 km/h и које има затворени товарни сандук (стална надградња или „церадаˮ) чија је ширина најмање иста као ширина кабине, при чему је највиша тачка товарног сандука најмање на истој висини као највиша тачка кабине;

2) скуп возила C1E категорије према возачкој дозволи, који сачињавају моторно возило категорије C1 и прикључно возило чија је највећа дозвољена маса мора бити најмање 1.250 kg, мора да има затворени товарни сандук (стална надградња или „церадаˮ) чија је ширина најмање иста као ширина кабине возила и при чему је највиша тачка товарног сандука најмање на истој висини као највиша тачка кабине моторног возила, а скуп возила има дужину од најмање 8,0 m и највећу конструктивну брзину од најмање 80 km/h;

3) моторно возило категорије C према возачкој дозволи, мора да поседује највећу дозвољену масу од најмање 12.000 kg, дужину од најмање 8,0 m, ширину од најмање 2,40 m и највећу конструктивну брзину од најмање 80 km/h и које има затворени товарни сандук (стална надградња или „церадаˮ) чија је ширина најмање иста као ширина кабине, при чему је највиша тачка товарног сандука најмање на истој висини као највиша тачка кабине;

4) скуп возила CE категорије према возачкој дозволи, који сачињавају моторно возило категорије C чија највећа дозвољена маса прелази 7.500 kg и прикључно возило чија је дужина најмање 7,5 m, које има затворени товарни сандук (стална надградња или „церадаˮ) чија је ширина најмање иста као ширина кабине возила и при чему је највиша тачка товарног сандука најмање на истој висини као највиша тачка кабине моторног возила, а скуп возила има највећу дозвољену масу од најмање 20.000 kg, дужину од најмање 14,0 m, ширину од најмање 2,40 m и највећу конструктивну брзину од најмање 80 km/h – за возача возила категорије CE;

5) моторно возило категорије D1 према возачкој дозволи, мора да поседује највећу дозвољену масу од најмање 4.000 kg, дужину од најмање 5,0 m и највећу конструктивну брзину од најмање 80 km/h;

6) скуп возила D1E категорије према возачкој дозволи, који сачињавају моторно возило категорије D1, а које испуњава услов из тачке 5) овог става и прикључно возило чија је највећа дозвољена маса најмање 1.250 kg, које има затворени товарни сандук (стална надградња или „церадаˮ) ширине и висине (највеће унутрашње димензије товарног простора) најмање 2,0 m, а највећа конструктивна брзина скупа је најмање 80 km/h;

7) моторно возило категорије D према возачкој дозволи, мора да поседује дужину од најмање 10,0 m, ширину од најмање 2,40 m и највећу конструктивну брзину од најмање 80 km/h;

8) скуп возила DE категорије према возачкој дозволи, који сачињавају моторно возило категорије D које испуњава услов из тачке 7) овог става, и прикључно возило чија је највећа дозвољена маса најмање 1.250 kg, ширина најмање 2,40 m, које има затворени товарни сандук (стална надградња или привремена – „церадаˮ) ширине и висине (највеће унутрашње димензије товарног простора) најмање 2,0 m, а највећа конструктивна брзина скупа је најмање 80 km/h.

Возила категорије C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE морају имати најмање по једно додатно спољашње возачко огледало са леве и десне стране, која омогућавају Инструктору за СРС, осматрање пута и саобраћаја иза возила, када спољна возачка огледала то не омогућавају.

Сматра се да Центар има прописан број возила ако возилима није истекла важност регистрационе налепнице или потврде о техничкој исправности возила, дуже од 30 дана, ако нису дата у закуп другом лицу у истом временском периоду, ако су технички исправна, ако за њих постоји прописана документација којом се доказује да су извршена испитивања и издата уверења о испитивању возила и потврда о периодичној контроли уређаја и опреме на гас.

Возила односно скупови возила из става 1. овог члана могу бити у власништву, односно ангажована по основу уговора о лизингу, по основу уговора о закупу или на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.

Центар мора обучавати возача на возилу односно скупу возила највише категорије коју возач има у возачкој дозволи, а која се односи на возила за превоз терета или путника.

Члан 10.

Центар мора имати најмање три симулатора дигиталног тахографа који могу бити у власништву Центра или узети у закуп.

У спровођењу обуке на симулаторима тахографа, Центар мора организовати обуку тако да највише три полазника могу једновремено бити обучавани на једном симулатору.

Члан 11.

Центар може поседовати симулатор вожње на коме се може спроводити део практичних часова индивидуалне вожње, а који мора да испуњава следеће услове:

1) да што реалније дочара окружење, уз евентуално коришћење што реалније могуће кабине са возачким седиштем, које подржава уздужно убрзање, видно поље прегледности од 180 степени, поглед уназад, репродукцију звукова спољног окружења, саобраћајних загушења;

2) да обезбеди широк спектар образовних ситуација као што је управљање возилом, маневрисање у свим временским условима и у екстремним ситуацијама нудећи флексибилан образовни приступ који је прогресиван и прилагодљив сваком полазнику у различитим условима вожње;

3) да омогући праћење и прилагодљиву контролу активности сваког полазника што Инструктор за СРС представља алат за тестирање и оцењивање перформанси полазника.

в) Информациона опрема

Члан 12.

Центар мора да има одговарајућу информациону опрему која омогућава ефикасно повезивање правног лица са Агенцијом, ради достављања прописаних података у централну базу података Агенције, и то:

1) одговарајући рачунар за приступ Информационом систему Агенције;

2) скенер;

3) штампач;

4) читач картица са одговарајућим софтвером за очитавање података из личне карте односно саобраћајне дозволе.

Подаци из евиденција које води Центар из члана 21. став 2. достављају се у централну базу података Агенције.

3. Садржaj захтева за издавање, продужење или измену дозволе за рад центра и начин доказивања испуњености услова

Издавање дозволе

Члан 13.

Центар подноси Агенцији за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) захтев за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за спровођење обуке за стицање СРС, за сваку локацију посебно.

Захтев за издавање дозволе садржи најмање податке:

1) назив Центра, адресу, матични број и шифру претежне делатности;

2) адресу на којој се налазе просторије Центра, уколико се седиште центра и просторије Центра налазе на различитим локацијама;

3) контакт податке Центра (број телефона, адреса електронске поште);

4) о пословима Центра за које се подноси захтев за издавање дозволе;

5) о просторијама Центра, полигону, опреми и наставним средствима;

6) о стручном кадру;

7) о информационој опреми.

Агенција ће Центру, који испуни прописане услове издати дозволу за спровођење обуке за стицање СРС, чији образац садржи најмање: податке о Центру, податке о пословима за које се издаје дозвола, место и датум издавања дозволе, датум важења дозволе.

Агенција издаје дозволу за рад Центру на временски период од пет година.

Дозвола за рад може бити дозвола за обуку возача за стицање СРС за превоз терета односно дозвола за обуку возача за стицање СРС за превоз путника.

Агенција на својој интернет страници објављује списак овлашћених Центара.

Трошкове издавања дозволе за спровођење обуке за стицање СРС сноси Центар, по важећој тарифи.

Члан 14.

Доказивање испуњености услова за издавање дозволе врши се достављањем одговарајућих доказа и утврђивањем испуњености услова у просторијама Центра на локацији за коју се подноси захтев.

Уз захтев из члана 13. овог правилника, Центар прилаже одговарајућа документа и доказе о испуњености прописаних услова, и то:

1) извод из регистра надлежног органа;

2) образац оверених потписа лица овлашћених за заступање;

3) План и програм на основу члана 2. став 1. као и Планове реализације часова на основу члана 2. став 4;

4) за стручне кадрове:

(а) за предавача за СРС, инструктора за СРС односно за администратора за СРС доказ о радном односу из којег се види да је запослен на неодређено односно одређено време са пуним радним временом, код подносиоца захтева,

(б) оверену фотокопију дипломе о стручном звању у складу са чланом 3. став 4. тачка 1. подтачка (1) или (2) или (3),

(в) доказ о стеченом радном искуству из члана 3. став 4. тачка 1. подтачка (1) или (2) или (3),

(г) доказ да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела;

5) доказ да Центар поседује одговарајуће објекте за обављање послова за које подноси захтев;

6) скица или нацрт објеката Центра, у размери, са пратећим просторијама;

7) доказ да Центар поседује полигон, односно други одговарајући простор, скицу полигона у размери са уцртаним прилазним саобраћајницама, димензијама и ознакама за извођење прописаних радњи;

8) доказ да Центар поседује одговарајућа возила, опрему и наставна средства;

9) потврда да Центар нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати;

10) потврда да Центар није у поступку ликвидације и да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством;

11) изјавa Центра да је своју организацију и пословање ускладио са стандардом система менаџмента квалитетом, као и пословник о квалитету;

12) доказ о извршеној уплати прописане административне таксе, односно цене услуге за послове које врши Агенција, по важећој тарифи.

Центар је у обавези да сваку насталу промену која није предмет захтева за изменом дозволе за рад Центра, а коју захтева Информациони систем Агенције, о томе обавести Агенцију и за то добије сагласност.

Продужење дозволе

Члан 15.

Дозвола којој је истекао рок важења продужава се тако што се на захтев Центра издаје нова дозвола.

Захтев за продужење важења дозволе садржи податке из члана 13. овог правилника.

Захтев за продужење важења дозволе подноси се најраније шест месеци, а најкасније три месеца пре истека рока на који је дозвола издата.

Уз захтев за продужење важења дозволе достављају се докази о испуњености услова из члана 14. став 2. овог правилника.

Доказивање испуњености услова за продужење дозволе врши се достављањем доказа и утврђивањем испуњености услова приликом кога се проверава испуњеност услова из члана 14. овог правилника.

Агенција ће приликом провере испуњености услова за продужење дозволе за рад Центра, контролисати и спровођење мера прописаних приликом вршења стручног надзора, као и спровођење мера и поштовање рокова прописаних чланом 19. овог правилника.

Агенција ће продужити дозволу Центру уколико су испуњени сви услови прописани претходним ставом.

Измена дозволе

Члан 16.

Захтев за измену дозволе садржи најмање податке:

1) назив Центра, адресу, матични број и шифру претежне делатности;

2) адресу на којој се налазе просторије Центра, уколико се седиште центра и просторије Центра налазе на различитим локацијама;

3) контакт податке Центра (број телефона, адреса електронске поште);

4) о пословима Центра за које се подноси захтев за измену дозволе;

5) о дозволи Центра за чију измену се подноси захтев (број дозволе, датум издавања);

6) о просторијама Центра, полигону, опреми и наставним средствима;

7) о стручном кадру;

8) о информационој опреми;

9) разлог подношења захтева за измену дозволе.

Уз захтев из претходног става прилажу се одговарајућа документа и докази о испуњености прописаних услова, и то:

1) услова из члана 14. тач. 5) и 12) овог правилника, уколико се захтев за измену дозволе подноси у случају промене адресе објеката Центра;

2) услова из члана 14. тач. 3), 7), 8) и 12) овог правилника, уколико се захтев за измену дозволе подноси у случају промене послова Центра.

Доказивање испуњености услова за измену дозволе, у случају промене објекта односно промене послова Центра, врши се достављањем доказа и утврђивањем испуњености услова приликом кога се проверава испуњеност услова из претходног става.

4. Обавезна и периодична обука

Обавезна обука за стицање почетног СРС

Члан 17.

Возач Центру подноси пријаву за похађање обавезне обуке на обрасцу који садржи најмање: име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, датум и место рођења, податке о пребивалишту и податке о стручној спреми.

Уз пријаву за похађање обавезне обуке, возач прилаже и следећу документацију:

1) фотокопију школске дипломе о стеченом образовању;

2) доказ о уплати трошкова за похађање обавезне обуке, по важећој тарифи.

Возач који подноси пријаву за похађање додатне обуке, поред документације из претходног става прилаже и почетни СРС за превоз терета или путника.

Центар ће благовремено и на погодан начин обавестити возача о дану, времену и месту похађања обавезне обуке.

Након завршене обавезне обуке, возачу који је присуствовао одговарајућој обуци у пуном обиму и наставном фонду садржаја за ту врсту обуке Центар издаје Потврду о завршеној обавезној обуци за стицање почетног СРС (Образац 1.) који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Возачу који је завршио додатну обуку Центар издаје Потврду о завршеној додатној обуци на обрасцу који садржи најмање: име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, податке о пребивалишту и податке о додатној обуци.

Возач који није похађао обавезну односно додатну обуку у целости, обавезан је да поново похађа обавезну обуку.

Периодична обука за стицање периодичног СРС

Члан 18.

Возач Центру подноси пријаву за похађање обавезног семинара унапређења знања (у даљем тексту: семинар) на обрасцу који садржи најмање: име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, датум и место рођења, податке о пребивалишту и податке о квалификационој картици возача и радном искуству.

Уз пријаву за похађање семинара, возач прилаже и доказ о уплати трошкова за похађање семинара, по важећој тарифи.

Центар ће најкасније седам дана пре почетка семинара на погодан начин обавестити возача о дану, времену и месту похађања семинара.

Након одслушаног семинара, Центар возачу издаје Потврду о завршеној периодичној обуци на обавезним семинарима унапређења знања за стицање периодичног СРС (Образац 2.) који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Обезбеђење квалитета и континуитета обавезне и периодичне обуке

Члан 19.

Центар је у обавези да организује и врши сталну евалуацију квалитета наставе и степена усвојеног знања кандидата за сваку спроведену обуку, за сваку област и за сваку тематску целину, односно да врши евалуацију рада сваког предавача за СРС и инструктора за СРС који су стално запослени или привремено ангажовани у Центру.

Центар има обавезу да након сваке спроведене обавезне обуке, а у року који не може бити дужи од 15 дана од дана завршетка обуке, организује и спроведе стручну анализу извршене евалуације обуке и да на основу добијених резултата пропише одговарајуће мере које мора да спроведе у роковима који не могу бити дужи од 30 дана од дана њиховог прописивања, односно пре почетка наредне обуке.

Центар има обавезу да након сваког спроведеног семинара, а у року који не може бити дужи од седам дана од дана завршетка семинара, организује и спроведе стручну анализу извршене евалуације семинара, и да на основу добијених резултата пропише одговарајуће мере које мора да спроведе у роковима који не могу бити дужи од 15 дана од дана њиховог прописивања односно пре почетка наредног семинара.

Центар је у обавези да након сваке спроведене обавезне обуке, односно семинара, сачини Извештај о спроведеној обуци односно семинару, а који садржи најмање следеће податке: датум, место и време одржавања обавезне обуке/семинара, назив и шифру обуке/семинара, тематске области обухваћене обавезном обуком/семинаром, име и презиме свих извођача наставе (теоријске и практичне) на обавезној обуци/семинару и број одржаних часова по тематским целинама, име и презиме свих професионалних возача који су присуствовали обуци и напомену.

Центар је у обавези да сачини Извештај о ефектима прописаних и примењених мера евалуације, а на основу спроведене стручне анализе евалуације обука, односно семинара и да исти достави Агенцији за безбедност саобраћаја, пре почетка наредне обуке, односно семинара.

Ако Центар престане да испуњава услове за рад, возач има право да промени Центар, а нови Центар ће признати у целости обуку коју је у претходном периоду возач похађао и о насталој промени ће известити Агенцију.

5. Стручни надзор

Члан 20.

Агенција организује и врши стручни надзор над Центрима којима је издата дозвола за спровођење обуке за стицање СРС на подручју Републике Србије.

О извршеном стручном надзору из претходног става Агенција сачињава записник.

6. Евиденције

Евиденције које води Центар

Члан 21.

Центар образује, води и чува евиденцију која се односи на возаче односно професионалне возаче и води регистар обука возача односно професионалних возача у електронском облику који садржи евиденције о обавезној обуци и обавезним семинарима унапређења знања на периодичној обуци.

Регистар обука возача у електронском облику садржи: редни број, име (име једног родитеља), презиме и ЈМБГ возача, датум и место рођења возача, адресу становања, пребивалиште, датум и место похађања обавезне обуке, врсту обуке, број и датум издавања потврде о завршеној обавезној обуци, број и датум издавања потврде о одслушаном обавезном семинару унапређења знања, податак о издаваоцу потврде, рубрику за напомену, својеручни потпис, фотографију, електронску адресу, број контакт телефона возача, име извођача садржаја обуке, (име једног родитеља), презиме и ЈМБГ извођача садржаја обуке, електронска адреса и број контакт телефона извођача наставе.

Подаци о обуци возача уписују се у дневник, књигу рада, односно у картон о обуци на почетку часа.

Дневник са прозивником о извођењу теоријске обуке садржи најмање: редни број обуке, датум и време одржавања наставе (часа), опис рада на часу и потпис предавача за СРС, као и имена и презимена возача са подацима о посећивању наставе.

Књига рада инструктора за СРС о практичној обуци возача садржи најмање: име и презиме возача који су у току дана обучавани, време одржаног часа обуке и опис рада за време обуке, врста и регистарски број возила односно скупа возила.

Картон практичне обуке возача садржи најмање: име и презиме возача и инструктора за СРС, врста и регистарски број возила односно скупа возила, као и податке о трајању обуке по методским јединицама, које потврђује возач потписом након одржаног часа.

Регистар кандидата чува се трајно, а дневник са прозивником, књига рада, картон обуке и евиденција о резултатима рада инструктора, полагању испита и успеху возача који су оспособљавани чувају се пет година.

Евиденције из ст. 4. 5. 6. и 7. воде се у писаној форми.

Евиденције из овог члана закључују се на крају сваке календарске године.

Евиденције које води Агенција

Члан 22.

Агенција образује, води и чува регистар правних лица којима је издата дозвола за спровођење обуке за стицање СРС, у електронском облику, који садржи: пословно име, матични број, адресу седишта, име и презиме одговорног лица у правном лицу, датум добијања дозволе, електронска адреса (е-mail) и број контакт телефона правног лица.

Евиденције из става 1. овог члана закључују се на крају сваке календарске године и чувају се трајно.

7. Завршна одредба

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-00065/2018-03

У Београду, 17. децембра 2018. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.