Zakon

На основу члана 45б став 5. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 145/14 и 47/18),

Министар државне управе и локалне самоуправе и министар здравља споразумно доносе

ПРАВИЛНИК

о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здравствене установе о промени пола

"Службени гласник РС", број 103 од 26. децембра 2018.

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин издавања и образац потврде о промени пола, коју издаје надлежна здравствена установа.

Члан 2.

Потврда о промени пола је јавна исправа, на основу које општинска управа, односно градска управа, односно градска управа града Београда (у даљем тексту: надлежни орган) доноси решење на основу којег се уписује чињеница о промени пола у матичну књигу рођених у коју је уписанa чињеница рођења лица које је променило пол.

Члан 3.

Потврду о промени пола издаје здравствена установа након:

1) спроведене најмање једногодишње хормонске терапије уз индикацију и праћење лекара специјалисте психијатрије и лекара специјалисте са ужом специјализацијом ендокринологије или

2) извршене хируршке интервенције промене пола.

За промену пола извршену у иностранству потврду о промени пола издаје здравствена установа из става 1. овог члана на основу медицинске документације иностране здравствене установе у којој је извршена промена пола и у којој су садржани докази о чињеници да је спроведена промена пола на начин предвиђен у ставу 1. тач. 1) и 2) овог члана.

Потврду о промени пола потписују:

1) лекар специјалиста психијатрије и лекар специјалиста са ужом специјализацијом ендокринологије у случају из става 1. тачка 1) овог члана по захтеву лица коме се мења пол или

2) лекар специјалиста хирургије у случају из става 1. тачка 2) овог члана.

Члан 4.

Потврда о промени пола издаје се на обрасцу беле боје, формата А4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Потврду о промени пола надлежна здравствена установа доставља надлежном органу електронским путем.

Осим електронским путем, потврда о промени пола доставља се без одлагања и путем поште.

Потврда о промени пола, издата у форми електронског документа, мора бити потписана квалификованим електронским потписом од стране лекара.

Члан 5.

Надлежна здравствена установа потврду о промени пола доставља надлежном органу који води матичну књигу рођених за лице које је променило пол, и то:

1) по окончању поступка о промени пола из члана 3. став 1. тачка 1) овог правилника по захтеву лица коме је промењен пол или

2) у року од 15 дана од дана окончања поступка промене пола из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника.

Члан 6.

У потврду о промени пола уписују се: име и презиме, датум, место, општина/град рођења, јединствени матични број грађана, име и презиме родитеља, лица коме је промењен пол, податак о промени пола за то лице, име и презиме лекара који је издао потврду и његов потпис.

При упису података у потврду о промени пола, идентитет лица коме је промењен пол утврђује се на основу личне карте или путне исправе, а остали подаци на основу података из извода матичне књиге рођених.

Члан 7.

Подаци који се уписују у образац потврде о промени пола морају бити идентични подацима уписаним у здравственој документацији и евиденцијама које води надлежна здравствена установа и јавним исправама из члана 6. став 2. овог правилника.

Потврда о промени пола, издата на обрасцу из члана 4. став 1. овог правилника, саставља се у два истоветна примерка, које потписујe лекар/и.

Један примерак потврде о промени пола чува се у надлежној здравственој установи, а други примерак се доставља матичару.

Матичар примерак потврде о промени пола чува у списима предмета који се односи на упис чињенице рођења за лице које је променило пол.

Потврда о промени пола из члана 4. став 2. овог правилника чува се у архиви информационог система здравства и архиви Регистра матичних књига.

Члан 8.

Систем достављања потврде о промени пола електронским путем примењиваће све надлежне здравствене установе од 1. јануара 2020. године.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2019. године.

Број110-00-392/2018-26

У Београду, 21. децембра 2018. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Министар,

aсс. др Златибор Лончар, с.р.