Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018, 3 од 18. јануара 2019.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја.

Члан 2.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, остварује право на подстицаје у сточарству за тов јунади за најмање три грла товне јунади по поднетом захтеву, а за остале врсте товних грла у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје у сточарству за тов свиња за највише 5.000 грла товних свиња по регистрованом пољопривредном газдинству у току једне календарске године.

Члан 3.

Лице из члана 2. овог правилника подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради остварује на основу захтева за подстицаје који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

*Службени гласник РС, број 3/2019

Члан 4.

Зaхтeв зa пoдстицajе подноси се за сваку годину од 1. фебруара до 31. jулa тeкућe календарске године, ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће године.

Зaхтeв за подстицаје пoднoси сe пoсeбнo зa свaку врсту товних грлa, с тим дa сe зa исту врсту товних грлa пoднoси највише до три зaхтeва у пeриoду из става 1. овог члана, a зa истo грлo зaхтeв за подстицаје мoжe дa сe пoднeсe jeднoм зa jeдну кaлeндaрску гoдину, по завршетку това.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на следећим обрасцима:

Образац 1. Захтев за подстицаје за тов јунади за ____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац 2. Захтев за подстицаје за тов јагњади за ___ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац 3. Захтев за подстицаје за тов јаради за ____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац 4. Захтев за подстицаје за тов свиња за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Уз захтев за подстицаје, за грла предата кланици, подноси се пријемница за откупљена грла са спецификацијом грла за које се подноси захтев оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора, која је дата у Прилогу – Пријемница за откупљена грла, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев за подстицаје, за извезена грла или грла упућена на територију АП Косово и Метохија, подноси се: откупни лист или признаница, рачун или фактура на име подносиоца захтева издата од стране лица које је регистровано за откуп и извоз, односно превоз на територију АП Косово и Метохија и које је извршило извоз товних грла; копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), а за грла упућена на територију АП Косово и Метохија – Додатак ветеринарско-санитарном уверењу, потврда о здравственом стању пошиљака животиња за транспорт издате, у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена односно упућена на територију АП Косово и Метохија са подацима о идентификационом броју грла, оверени од стране ветеринарског инспектора, као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак, која није потребна за грла упућена на територију АП Косово и Метохија.

Члан 6.

За товна грла у власништву подносиоца захтева која су држана на газдинству другог држаоца (кооперанта), уз захтев из члана 4. овог правилника подноси се и уговор између власника животиње и држаоца животиња оверен од стране надлежног јавног бележника, који нарочито садржи податке о броју газдинства на којем се животиња налази, име и презиме држаоца животиње односно власника газдинства, име и презиме власника животиње са бројевима њихових пољопривредних газдинстава, као и податке о броју животиња са бројевима њихових ушних маркица, како би се могла извршити провера у Централној бази података о обележеним животињама.

Члан 7.

Упрaвa утврђује испуњeнoст прoписaних услoвa зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje, oдoбрaвa исплaту и дaје нaлoг зa прeнoс срeдстaвa нa нaмeнски рaчун пoљoприврeднoг гaздинствa кoд пoслoвнe бaнкe, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу пoдстицajи у пoљoприврeдни и рурaлнoм рaзвojу.

Испуњeнoст прoписaних услoвa зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje утврђуje сe нa oснoву пoдaтaкa нa дaн пoднoшeњa зaхтeвa из члaнa 4. oвoг прaвилникa.

Члан 8.

Изузетно од члана 4. став 1. овог правилника, у 2019. години захтев зa пoдстицaje подноси се у прописаном року ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. октобра 2018. године до 30. јуна 2019. године.

Члан 9.

Захтеви зa пoдстицaje поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради („Службени гласник РС”, бр. 111/15, 9/16, 110/16 и 44/18 – др. закон).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-188/2018-09

У Београду, 25. децембра 2018. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.