Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 52. став 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 – др. закон),

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси

ПРАВИЛНИК

o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина

"Службени гласник РС", бр. 13 од 14. фебруара 2018, 57 од 25. јула 2018.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују критеријуми, услови и друга питања од значаја за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина у циљу одржања запослења.

Члан 2.

Обука за потребе послодавца за запосленог ради стицања додатних знања и вештина (у даљем тексту: обука) је мера активне политике запошљавања и представља активност усмерену ка одржању запослења.

Обука из става 1. овог члана намењена је запосленом ради стицања додатних знања и вештина у циљу унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина које нису преносиве, ограничено или већином су преносиве на друге привредне субјекте или делатности.

Члан 3.

Обука се реализује ради посебног усавршавања запосленог или општег усавршавања запосленог.

Под посебним усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, који кроз обуку обезбеђује компетенције, односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које нису преносиве, или су ограничено преносиве на друге привредне субјекте или делатности.

Под општим усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, који кроз обуку обезбеђује компетенције, односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које су већином преносиве на друге привредне субјекте или делатности.

Усавршавање ће се сматрати општим уколико га заједнички организују различити независни привредни субјекти или уколико га могу похађати запослени из различитих привредних субјеката, или уколико је признато, оверено или вредновано од стране надлежних државних органа или других институција на које је Република Србија пренела одговарајућа овлашћења.

Члан 4.

Мера из члана 2. овог правилника спроводи се у складу са критеријумима, условима утврђеним овим правилником, општим актом Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и расположивим средствима, а према правилима о додели државне помоћи за усавршавање.

Члан 5.

Право на учешће у финансирању обуке може да оствари послодавац који припада приватном сектору, а који испуњава следеће услове и то да:

1) у последњих 24 месецa измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;

2) је измирио уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;

3) у последњих 24 месецa није био евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;

4) има план усавршавања за запосленог.

Послодавац који има до пет запослених има право да у обуку укључи једног запосленог, послодавац који има од шест до 14 запослених има право да у обуку укључи два запослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у обуку укључи запослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Члан 6.

Право на укључивање у обуку има запослени који је у радном односу код послодавца корисника мере из члана 2. овог правилника на неодређено време у трајању од најмање шест месеци, пре подношења захтева за учешће у финансирању обуке.

Изузетно од става 1. овог члана, не може се укључити у обуку, запослени који обавља приправнички стаж или који испуњава један од услова за остваривање права на пензију, односно уколико му до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању недостаје до две године.

*Службени гласник РС, број 57/2018

Члан 7.

Обука запосленог из члана 6. став 1. овог правилника може се финансирати из средстава Националне службе под условом да се послодавац обавезао да запосленог из члана 6. став 1. овог правилника задржи у радном односу на неодређено време још најмање 24 месецa након стицања сертификата о стеченим компетенцијама, односно да ће у случају отказа радног односа пре истека тог периода Националној служби накнадити трошкове обуке и то целокупан износ средстава исплаћених у складу са уговором, са законском затезном каматом од дана преноса средстава.

Уговор о међусобним правима и обавезама са послодавцем корисником мере, закључује овлашћено лице организације надлежне за послове запошљавања.

Члан 8.

Обуку спроводи јавно признати организатор активности, односно лиценцирани извођач обуке, у складу са законом (у даљем тексту: извођач обуке), а на основу исказане потребе послодавца.

Извођач обуке из става 1. овог члана издаје сертификат о стеченим компетенцијама.

Члан 9.

Средства за спровођење обуке, у складу са правилима о додели државне помоћи, могу се користити за трошкове организовања обуке, и то:

1) трошкови предавача;

2) путни трошкови предавача и полазника, укључујући и смештај;

3) други текући трошкови, као што су материјали и потрошна роба директно повезани са програмом обуке;

4) трошкови амортизације алата и опреме у обиму у којем се искључиво користе за обуку;

5) трошкови усмеравања и саветодавних услуга у вези са обуком;

6) трошкови полазника и општи индиректни трошкови (административни трошкови, закуп, режијски трошкови) до укупног износа других оправданих трошкова наведених у ставу 1, тач. од 1) до 5) овог члана.

Члан 10.

Износ средстава намењених за спровођење обука одређује се за сваки јавни позив из члана 11. овог правилника, а у складу са расположивим средствима Националне службе.

Висина средстава се одређује по привредном кориснику, и то:

1) за посебно усавршавање – до 25% оправданих трошкова,

2) за опште усавршавање – до 60% оправданих трошкова.

На јавни позив из члана 11. овог правилника, могу се јавити сви привредни субјекти, сем привредних субјеката у тешкоћама. Уколико је привредни субјект добио средства од аутономне покрајине и/или јединица локалне самоуправе, преко надлежних органа, и правног лица које управља и/или располаже јавним средствима, за исте оправдане трошкове из члана 9. Правилника у било ком облику, укупан износ додељених средстава по овом Правилнику, односно јавном позиву, не може бити већи од прописаних чланом 10. став 2. Правилника.

Члан 11.

Oдлуку о расписивању јавног позива ради спровођења обуке доноси директор Националне службе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи: врсту усавршавања у складу са правилима о додели државне помоћи, висину учешћа у финансирању оправданих трошкова, врсту оправданих трошкова, дужину трајања обуке, услове за учествовање у јавном позиву, доказе који се прилажу уз захтев за учешће у јавном позиву, информацију о правима и обавезама корисника мере и запосленог који се усавршава, рок и место подношења захтева за доделу средстава, рок за доношење одлуке о додели средстава, врсту средства обезбеђења, и по потреби друге елементе у складу са општим актом Националне службе.

Члан 12.

Национална служба води евиденцију о кориснику мере активне политике запошљавања, односно евиденцију о послодавцу и запосленом полазнику обуке, у складу са законом.

Члан 13.

Достављање, прикупљање и обрада података врши се у складу са усвојеним статистичким стандардима, методама и поступцима за прикупљање, обраду, чување, заштиту и објављивање статистичких података.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00001/2018-24

У Београду, 7. фебруара 2018. године

Министар,

Зоран Ђорђевић, с.р.