Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 56. став 4. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон),

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси

ПРАВИЛНИК

о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

"Службени гласник РС", бр. 16 од 5. марта 2018, 5 од 14. јануара 2022.

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови за издавање лиценци:

1) правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и здравља на раду;

2) правном лицу и одговорном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине.

Члан 2.

Лиценце из члана 1. овог правилника издају се на захтев правног лица, предузетника или физичког лица – за обављање послова одговорног лица, у зависности од послова које намерава да обавља подносилац захтева.

Члан 3.

По утврђивању испуњености услова за издавање лиценце, лиценцу решењем издаје министар надлежан за послове рада (у даљем тексту: министар), у складу са законом.

Члан 4.

Трошкове издавања лиценце, што укључује и трошкове утврђивања испуњености услова за њено издавање или обнављање, сноси подносилац захтева за издавање лиценце.

Издавање лиценце правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и здравља на раду

Члан 5.

Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду може се издати на захтев правног лица или предузетника, под условом да правно лице, односно предузетник има у радном односу најмање два запослена на неодређено време са пуним радним временом који имају стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука, положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и најмање три године радног искуства на пословима безбедности и здравља на раду, односно заштите на раду и ако оснивачу или са њим повезаном лицу, односно предузетнику или са њим повезаном лицу у смислу прописа о привредним друштвима лиценца издата у складу са законом није одузета у претходне три године.

Члан 6.

Захтев за издавање или обнављање лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду садржи:

1) назив (пословно име) правног лица, односно предузетника;

2) седиште и адресу правног лица, односно предузетника;

3) матични број правног лица, односно предузетника.

Уз захтев правно лице, односно предузетник подноси копију:

1) уговора о раду;

2) доказа о радном искуству запослених из члана 5. овог правилника;

3) доказа о уплати трошкова издавања или обнављања лиценце.

*Службени гласник РС, број 5/2022

Издавање лиценце правном и одговорном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине

Члан 7.

Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине издаје се, посебно, за сваку врсту послова утврђену у чл. од 8. до 11. овог правилника.

Члан 8.

Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад може се издати на захтев правног лица које:

1) може ефикасно да примени методологије прегледа и провере опреме за рад утврђене прописима у области безбедности и здравља на раду;

2) у радном односу има најмање по једног запосленог:

(1) дипломираног инжењера машинства или специјалисту струковног инжењера машинства или дипломираног инжењера рударства или специјалисту струковног инжењера рударства,

(2) дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства или специјалисту струковног инжењера електротехнике и рачунарства,

(3) дипломираног инжењера технологије или специјалисту струковног инжењера технологије,

(4) дипломираног инжењера заштите на раду или специјалисту струковног инжењера заштите на раду,

(5) са лиценцом за обављање послова прегледа и провере опреме за рад (одговорно лице), на неодређено време са пуним радним временом;

3) по основу права својине, закупа или лизинга поседује инструменте и уређаје за прегледе и провере опреме за рад, у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима.

Запослени из става 1. тачка 2) подтач. од (1) до (4) овог члана морају да имају најмање три године радног искуства на пословима прегледа и провере опреме за рад, у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду или најмање пет година радног искуства у струци.

Члан 9.

Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине – хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености, може се издати на захтев правног лица које:

1) може ефикасно да примени методологије испитивања хемијских штетности квалитативном и квантитативном анализом, у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима;

2) може ефикасно да примени методологије испитивања физичких штетности (буке, вибрација и штетних зрачења – осим јонизујућих зрачења), у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима;

3) може ефикасно да примени методологије испитивања микроклиме и одређивања квалитета микроклиматских параметара, у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима;

4) може ефикасно да примени методологије испитивања и мерења квалитета осветљења у радним просторијама и на радним местима, у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима;

5) у радном односу има најмање по једног запосленог:

(1) дипломираног инжењера технологије или дипломираног хемичара или дипломираног физикохемичара или специјалисту струковног инжењера технологије или специјалисту струковног хемичара или специјалисту струковног физикохемичара,

(2) лекара специјалисту медицине рада или лекара специјалисту хигијене,

(3) дипломираног инжењера машинства или дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства или дипломираног физичара или специјалисту струковног инжењера машинства или специјалисту струковног инжењера електротехнике и рачунарства или специјалисту струковног физичара или дипломираног инжењера рударства или специјалисту струковног инжењера рударства,

(4) дипломираног инжењера заштите на раду или специјалисту струковног инжењера заштите на раду,

(5) са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине (одговорно лице), на неодређено време са пуним радним временом;

6) по основу права својине, закупа или лизинга поседује инструменте и уређаје, односно лабораторије за испитивања и анализе у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима.

Запослени из става 1. тачка 5) подтач. од (1) до (4) овог члана морају да имају најмање три године радног искуства на пословима испитивања услова радне околине, у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду или најмање пет година радног искуства у струци.

Члан 10.

Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине – биолошких штетности може се издати на захтев правног лица које:

1) може ефикасно да примени методологије испитивања присутности биолошких штетности у радној околини, и то квантитативном и квалитативном анализом узорка присутности биолошких штетности;

2) у радном односу има најмање једног запосленог дипломираног биолога или дипломираног еколога или дипломираног молекуларног биолога и физиолога или специјалисту струковног биолога или специјалисту струковног еколога;

3) у радном односу има најмање једног запосленог са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине (одговорно лице), на неодређено време са пуним радним временом;

4) по основу права својине, закупа или лизинга поседује инструменте и уређаје, односно лабораторије за испитивања и анализе, у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима.

Запослени из става 1. тачка 2) овог члана морају да имају најмање три године радног искуства на пословима испитивања биолошких штетности или најмање пет година радног искуства у струци.

Члан 11.

Лиценца за обављање послова одговорног лица може се издати на захтев правног лица које у радном односу има запосленог са стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука, утврђеним у члану 8. став 1. тачка 2) подтач. од (1) до (4), члану 9. став 1. тачка 5) подтач. од (1) до (4) и члану 10. став 1. тачка 2) овог правилника, које, у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду, има положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова прегледа и провере опреме за рад, односно испитивања услова радне околине и које има најмање три године радног искуства на тим пословима или најмање пет година радног искуства у струци и ако том лицу лиценца издата у складу са законом није одузета у претходне три године.

Лиценца за обављање послова одговорног лица може се издати и на захтев лица које испуњава услове утврђене у ставу 1. овог члана.

Члан 12.

Захтев за издавање или обнављање лиценце из чл. од 8. до 10. овог правилника, садржи:

1) назив правног лица;

2) седиште и адресу правног лица;

3) матични број правног лица.

Уз захтев правно лице подноси:

1) методологије прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине из члана 8. став 1. тачка 1), члана 9. став 1. тач. од 1) до 4) и члана 10. став 1. тачка 1) овог правилника, које намерава да користи;

2) доказ да по основу права својине, закупа или лизинга поседује инструменте и уређаје, односно лабораторије за испитивања и анализе, у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима, које му обезбеђују да ефикасно може да примени методологију;

3) копију дипломе којом се потврђује стручна спрема за запослене из члана 8. став 1. тачка 2) подтач. од (1) до (4), члана 9. став 1. тачка 5) подтач. од (1) до (4) и члана 10. став 1. тачка 2) овог правилника;

4) копију потврде о радном искуству за запослене из члана 8. став 1. тачка 2) подтач. од (1) до (4), члана 9. став 1. тачка 5) подтач. од (1) до (4) и члана 10. став 1. тачка 2) овог правилника;

5) копију доказа о уплати трошкова издавања или обнављања лиценце.

*Службени гласник РС, број 5/2022

Члан 13.

Захтев за издавање лиценце из члана 11. овог правилника садржи:

1) назив, седиште и адресу, матични број правног лица и личне податке лица за које се тражи издавање лиценце (име, презиме и лични број – јединствени матични број грађана), ако захтев подноси правно лице;

2) име, презиме, лични број – јединствени матични број грађана, пребивалиште и адресу становања, ако захтев подноси физичко лице.

Уз захтев се подноси копија:

1) дипломе којом се потврђује стручна спрема лица за које се тражи издавање лиценце;

2) потврде или другог доказа о радном искуству лица за које се тражи издавање лиценце у обављању послова прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине;

3) доказа о уплати трошкова издавања лиценце.

*Службени гласник РС, број 5/2022

Члан 14.

Захтев за издавање лиценце подноси се министарству надлежном за послове рада – Управи за безбедност и здравље на раду на одговарајућем обрасцу који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (обрасци од 1а до 6а).

На основу решења издаје се лиценца – на одговарајућем обрасцу који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (обрасци од 1. до 6).

*Службени гласник РС, број 5/2022

Члан 15.

Правно лице, предузетник или одговорно лице коме је решењем министра одузета лиценца може поново да поднесе захтев за издавање лиценце након истека три године од дана одузимања лиценце.

Члан 16.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 112/13, 57/14, 102/15 и 113/17 – др. закон).

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00001/2018-01

У Београду, 20. фебруара 2018. године

Министар,

Зоран Ђорђевић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама Правилника о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број 5/2022) додати су обрасци 1а, 2а, 3а, 4а, 5а и 6а (види члан 4. Правилника - 5/2022-3).

Образац 1 - Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду

Образац 1а - Захтев за издавање лиценце правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и здравља на раду

Образац 2 - Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

Образац 2а - Захтев за издавање лиценце правном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

Образац 3 - Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине – хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености

Образац 3а - Захтев за издавање лиценце правном лицу за обављање послова испитивања услова радне околине-хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености

Образац 4 - Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине – биолошких штетности

Образац 4а - Захтев за издавање лиценце правном лицу за обављање послова испитивања услова радне околине-биолошких штетности

Образац 5 - Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

Образац 5а - Захтев за издавање лиценце одговорном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

Образац 6 - Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине

Образац 6а - Захтев за издавање лиценце одговорном лицу за обављање послова испитивања услова радне околине