Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

 

 

На основу члана 52. став 3. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, брoj 41/09),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз сагласност министра здравља, доноси

ПРАВИЛНИК

о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и o храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља

"Службени гласник РС", бр. 22 од 20. марта 2018, 90 од 21. новембра 2018, 76 од 25. октобра 2019, 81 од 15. новембра 2019 - др. правилник

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и o храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља ("Службени гласник РС", број 76/2019) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 26. октобра 2019. године, а примењује се од 1. децембра 2019. године (види члан 2. Правилника - 76/2019-35) (текст Правилника пре унетих измена из броја 76/2019 можете погледати са десне стране у делу "Верзије пречишћеног текста").

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и храна и храна за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља.

Одредбе овог правилника не односе се на производе биљног и животињског порекла за које се може доказати да су намењени за производњу производа који нису храна или храна за животиње, за сетву или садњу или за испитивање активних супстанци у складу са законом.

Одредбе овог правилника не односе се ни на храну и храну за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља која је намењена извозу у случају када земља увозница захтева или дозвољава третирање производа пре извоза у циљу спречавања уношења штетних организама на њену територију.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) активне супстанце јесу супстанце, укључујући и микроорганизме, које имају опште или посебно деловање на штетне организме или на биље, делове биља или биљне производе;

2) акутна референтна доза (у даљем тексту: ARfD) јесте процењена количина остатака средства за заштиту биља у храни која се изражава на основу тежине тела, која може бити унета за кратко време, обично у току дана, без значајног ризика по потрошача, при чему се процена врши на основу података добијених одговарајућим истраживањима, узимајући у обзир осетљиве групе популације (нпр. деца);

3) граница одређивања (LOD) јесте најнижа потврђена (валидованa) концентрација остатака средства за заштиту биља која се може одредити и изразити коришћењем рутинске методе мониторинга са потврђеним (валидованим) методама контроле;

4) максимално дозвољена количина остатака средства за заштиту биља јесте највећа дозвољена концентрација остатака средстава за заштиту биља у или на храни и храни за животиње, одређена у складу са добром пољопривредном праксом и најнижом изложеношћу потрошача неопходном за заштиту најосетљивијих група потрошача, а изражава се у mg/kg испитиваног производа;

5) остаци средстава за заштиту биља јесу једна или више активних супстанци, укључујући и њихове метаболите и продукте настале њиховом разградњом или реакцијом, које су присутне на или у биљу, односно на или у производима биљног порекла и јестивим производима животињског порекла или било где у животној средини, а последица су примене средстава за заштиту биља;

6) прихватљив дневни унос (у даљем тексту: ADI) јесте процењена количина остатака средства за заштиту биља у храни која се изражава на основу тежине тела, а која може бити унета сваког дана у току живота, без значајног ризика по потрошача, при чему се процена врши на основу познатих чињеница у време процене, узимајући у обзир осетљиве групе популације, нпр. децу;

7) тест оспособљености јесте упоредни тест испитивања који на идентичним узорцима врши више лабораторија, омогућавајући процену квалитета рада лабораторија;

8) Codex Alimentarius Комисија (Codex Alimentarius Commission) јесте међународно тело одговорно за спровођење заједничког програма стандарда за храну Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (Food and Agricultural Organisation of the United nations – FAO) и Светске здравствене организације (World Health Organisation), као и других регионалних и међународних тела и организација који се баве стандардима у области хране;

9) CXL јесу максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње утврђене од стране Codex Alimentarius Комисије (Codex Alimentarius Commission).

II. ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ И МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ ОСТАТАКА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Члан 3.

Храна и храна за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља дата је по групама у Прилогу 1 – Храна и храна за животиње биљног и животињског порекла за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (у даљем тексту: Прилог 1), који је одштампан уз овај правилик и чини његов саставни део.

У храни и храни за животиње из става 1. овог члана остаци средстава за заштиту биља не могу бити присутни у количинама које су веће од максимално дозвољене количине остатака средства за заштиту биља утврђене у Прилогу 2 – Максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње биљног и животињског порекла (у даљем тексту: Прилог 2), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Ако се на основу доступних научних и техничких сазнања и резултата процене утврди да не постоје потенцијални ризици за потрошаче, односно за животиње, у храни и храни за животиње не утврђују се максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља.

Активне супстанце средстава за заштиту биља за које се не утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње биљног и животињског порекла дате су у Прилогу 3 – Средства за заштиту биља (aктивне супстанце) за које се не утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње биљног и животињског порекла (у даљем тексту: Прилог 3), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Подразумеване (стандардне) вредности за максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње биљног и животињског порекла дате су у Прилогу 4 – Подразумеване (стандардне) вредности за максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње биљног и животињског порекла, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Храна и храна за животиње из Прилога 1 овог правилника ставља се у промет, ако је усаглашена са максимално дозвољеном количином остатака средстава за заштиту биља, односно ако не садржи остатке средстава за заштиту биља изнад:

1) максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља која је утврђена у Прилогу 2 овог правилника;

2) 0,01 mg/kg за храну и храну за животиње за које није утврђена максимално дозвољена количина остатака средстава за заштиту биља у Прилогу 2 овог правилника, или за средства за заштиту биља која нису наведена у Прилогу 3 овог правилника, осим ако за одређена средства за заштиту биља нису утврђене различите подразумеване (стандардне) вредности у Прилогу 4 овог правилника.

Члан 7.

Престао је да важи (види члан 11. Правилника - 81/2019-17)

Члан 8.

За прерађену и/или мешовиту храну или храну за животиње за коју у Прилогу 2 овог правилника није утврђена максимално дозвољена количина остатака средстава за заштиту биља примењују се максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у складу чланом 6. овог правилника за одређени производ дат у Прилогу 1 овог правилника, узимајући у обзир промене нивоа остатака изазваних прерадом, односно мешањем хране и хране за животиње (одређена концентрација или фактори разблажења за одређене процесе прераде или мешања или за одређене прерађене или мешовите производе).

Члан 9.

Ако је активна супстанца или њен метаболит растворљив у води (подеони коефицијент октанол/вода – log Pow мањи од 3), максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње изражавају се као mg/kg меса (укључујући и масти), производа од меса, јестивих делова и животињске масти.

Ако је активна супстанца или њен метаболит растворљив у мастима (log Pow већи или једнак 3), максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње се изражавају као mg/kg масти садржане у месу, производима од меса, јестивим деловима и животињској масти.

У месу и производима од меса који садрже више од 10% масти по маси, остаци средстава за заштиту биља се изражавају на основу садржаја масти.

Максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у месу и производима од меса које су утврђене у Прилогу 2 овог правилника односе се на месо и производе од меса са садржајем масти више од 10%.

У месу и производима од меса који садрже 10% или мање масти по маси, остаци средстава за заштиту биља се исказују на укупну масу без костију.

У случају из става 5. овог члана, максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње је за 10 пута мањи од нивоа који је утврђен у месу и производима од меса са садржајем масти више од 10%, али не сме бити испод 0,01 mg/kg.

Одредбе овог члана не односе се на месо и производе од меса када су максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње утврђене на граници одређивања (LOD).

Члан 10.

Ако је активна супстанца, односно основна супстанца или њен метаболит растворљив у води (log Pow мањи од 3), максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње се изражавају као mg/kg млека и млечних производа.

Ако је активна супстанца, односно основна супстанца или њен метаболит растворљив у мастима (log Pow већи или једнак 3), максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње се изражавају као mg/kg крављег млека и пуномасног крављег млека.

При одређивању остатака средстава за заштиту биља у сировом крављем млеку и пуномасном крављем млеку, садржај масти од 4% по маси узима се као основа. Максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње у млеку и производима од млека које су дате у Прилогу 2 односе се на сирово млеко и стандардизовано кравље млеко.

За сирово млеко и пуномасно млеко пореклом од других животиња остаци средстава за заштиту биља се изражавају на основу садржаја масти.

За производе од млека са садржајем масти више од 2% по маси, остаци средстава за заштиту биља се исказују на основу садржаја масти, а максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње јесте 25 пута већа вредност од нивоа утврђеног за сирово млеко и пуномасно млеко.

За производе од млека са садржајем масти мањим од 2% по маси, максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње јесте половина вредности која се односи на сирово млеко и пуномасно млеко са садржајем масти од 2% или више по маси, а максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње изражава се у mg/kg масти.

Одредбе овог члана не односе се на млеко и производе од млека када су максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње утврђене на граници одређивања (LOD).

Члан 11.

Максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње за јаја се изражава као mg/kg свежих јаја са љуском, за јаја птица и жуманце јајета и то за активне супстанце, односно основне супстанце или њихове метаболите растворљиве у води (log Pow мањи од 3), као и за оне које су растворљиве у мастима (log Pow већи или једнак 3).

За јаја и производе од јаја са садржајем масти вишим од 10% максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње се изражава у mg/kg масти.

У случају из става 2. овог члана максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње је 10 пута већа од максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње утврђене за свежа јаја.

Одредбе овог члана не односе се на јаја и производе од јаја када су максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње утврђене на граници одређивања (LOD).

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља („Службени гласник РС”, бр. 29/14, 37/14 – исправка, 39/14, 72/14, 80/15, 84/15, 35/16, 81/16, 21/17 и 81/17).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00007/2018-09

У Београду, 26. фебруара 2018. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља ("Службени гласник РС", број 90/2018) измењен је прилог 5. (види члан 1. Правилника - 90/2018-22).

Правилником о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља ("Службени гласник РС", број 76/2019) измењен је прилог 5. (види члан 1. Правилника - 76/2019-35).

 

Прилог 1 - Храна и храна за животиње биљног и животињског порекла за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља

Прилог 2 - Максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње биљног и животињског порекла

Прилог 3 - Средства за заштиту биља (активнe супстанцe) за које се не утврђују максимално дозвољене количине остатака у храни и храни за животиње биљног и животињског порекла

Прилог 4 - Подразумеване (стандардне) вредности за максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње биљног и животињског порекла

Прилог 5 - Максимално дозвољене количине одређених контаминената у храни и храни за животиње биљног и животињског порекла