Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

Неважећи акт

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов

"Службени гласник РС", бр. 25 од 30. марта 2018, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 139 од 16. децембра 2022.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов (у даљем тексту: подстицаји), као и образац захтева за остваривање подстицаја.

Члан 2.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје остварује за најмање две отељене краве, на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

Члан 3.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Зaхтeв за остваривање права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов (у даљем тексту: захтев) пoднoси сe Управи, на Обрасцу – Захтев за подстицаје за краве за узгој телади за тов за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 139/2022

Члан 4.

Лице из члана 2. овог правилника може да поднесе сaмo jeдaн зaхтeв за остваривање права на подстицаје у току трајања јавног позива из члана 3. став 1. овог правилника, a зa истo грлo зaхтeв мoжe дa пoднeсe jeднoм зa jeдну кaлeндaрску гoдину.

*Службени гласник РС, број 139/2022

Члан 5.

Управа утврђује испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје утврђује се на основу података на дан подношења захтева из члана 3. став 3. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 139/2022

Члан 6.

У 2018. години захтев за остваривање права на подстицаје подноси се од дана ступања на снагу овог правилника до 31. јула 2018. године, за краве отељене у периоду од 1. септембра претходне календарске године до 30. јуна текуће године.

Захтеви зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов („Службени гласник РС”, број 36/17).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00055/2018-09

У Београду, 28. марта 2018. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допуни Правилника o условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов: "Службени гласник РС", број 139/2022-54

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. јануара 2023. године.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године престалe су да важи одредбе овог правилника, у обрасцу захтева у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника (види члан 160. Закона - 44/2018-27).