Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов

"Службени гласник РС", бр. 25 од 30. марта 2018, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов (у даљем тексту: подстицаји), као и образац захтева за остваривање подстицаја.

Члан 2.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје остварује за најмање две отељене краве, на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

Члан 3.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину oд 1. фебруара дo 31. jулa тeкућe гoдинe зa краве отељене у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће календарске године на Обрасцу – Захтев за подстицаје за краве за узгој телади за тов за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: захтев за остваривање права на подстицаје).

Члан 4.

Лице из члана 2. овог правилника може да поднесе сaмo jeдaн зaхтeв за остваривање права на подстицаје у периоду из члана 3. овог правилника, a зa истo грлo зaхтeв мoжe дa пoднeсe jeднoм зa jeдну кaлeндaрску гoдину.

Члан 5.

Управа утврђује испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје утврђује се на основу података на дан подношења захтева из члана 3. овог правилника.

Члан 6.

У 2018. години захтев за остваривање права на подстицаје подноси се од дана ступања на снагу овог правилника до 31. јула 2018. године, за краве отељене у периоду од 1. септембра претходне календарске године до 30. јуна текуће године.

Захтеви зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов („Службени гласник РС”, број 36/17).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00055/2018-09

У Београду, 28. марта 2018. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године престалe су да важи одредбе овог правилника, у обрасцу захтева у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника (види члан 160. Закона - 44/2018-27).