Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 71. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству

"Службени гласник РС", бр. 28 од 12. априла 2018, 48 од 5. јула 2019.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилник о изменама Правилника о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству ("Службени гласник РС", број 48/2019) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 6. јула 2019. године, а примењује се од 1. септембра 2019. године (види члан 3. Правилника - 48/2019-87) (текст Правилника пре измена из броја 48/2019 можете погледати са десне стране у делу "Верзије пречишћеног текста").

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником уређује се посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству, начин вођења евиденције и издавање јавних исправа, посебни услови за наставнике и координаторе, обезбеђивање и начин исплате средстава за плате наставника и координатора и друга питања од значаја за остваривање образовно-васпитног рада у иностранству.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Члан 2.

Основно образовање и васпитање по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству на српском језику изводи се за ученике српског порекла, који привремено или трајно живе у иностранству, а који су се изјаснили за овај вид наставе.

Посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству реализује се у складу са планом и програмом наставе и учења за сваки предмет, а у зависности од реалних могућности организације наставе, као и њене усклађености са редовном наставом у страној држави.

Настава се изводи у групама за:

− млађи узраст ученика (први, други и трећи разред);

− средњи узраст ученика (четврти, пети и шести разред);

− старији узраст ученика (седми и осми разред).

Број ученика у групи је 15.

Изузетно, број ученика у групи може да буде мањи, односно већи уз сагласност координатора, с тим да број ученика у групи из става 4. овог члана не може да буде већи од 20.

Овај вид образовања остварује се, по правилу, после редовних часова ученика, зависно од обавеза ученика у систему редовног образовања у страној држави.

Изузетно, може да се остварује и у оквиру дневног распореда часова редовне наставе ученика.

Родитељи ученика на крају текуће школске године пријављују надлежном дипломатско-конзуларном представништву ученике за похађање наставе по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству на српском језику и потписују изјаву којом се обавезују да ће њихово дете редовно похађати наставу у наредној школској години.

Настава се организује у образовно-васпитним установама стране државе или у простору који одреди административни орган стране државе у чијој је надлежности обавезно образовање ученика.

Током викенда настава може бити организована и у просторијама Српске православне цркве, клубова или других удружења наших грађана у иностранству или, у просторијама дипломатско-конзуларног представништва.

Недељни фонд часова основног образовања и васпитања у иностранству износи четири школска часа по групи.

Часови наставе се организују у блоку, у складу са програмом.

Посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству

Члан 3.

Посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству садржи план и програм наставе и учења, из следећих предмета:

1) Српски језик.

2) Моја отаџбина Србија.

3) Основи културе српског народа.

Посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Оцењивање ученика

Члан 4.

Ученик се оцењује из наставних предмета прописаних посебним програмом основног образовања и васпитања у иностранству и владања.

Успех ученика из наставних предмета прописаних посебним програмом основног образовања и васпитања у иностранству исказује се бројчаним оценама, осим за ученике првог разреда, чије се оцене исказују описно.

За ученике првог разреда описне оцене из наставних предмета прописаних посебним програмом основног образовања и васпитања у иностранству јесу: веома успешан и успешан.

Бројчану скалу оцењивања из наставних предмета прописаних посебним програмом основног образовања и васпитања у иностранству чине оцене: одличан (5), врло добар (4), добар (3) и довољан (2).

Закључна оцена из наставних предмета прописаних посебним програмом основног образовања и васпитања у иностранству на крају првог и другог полугодишта утврђује се на основу свих описних, односно бројчаних оцена у току образовно-васпитног рада, уз сагледавање развоја, напредовања и ангажовања ученика.

Владање се оцењује на крају првог и другог полугодишта описном оценом и то: примерно, врло добро, добро и задовољавајуће.

Уџбеници

Члан 5.

У остваривању циљева и задатака посебног програма основног образовања и васпитања у иностранству користе се уџбеници и наставна средства, који су решењем министра одобрени за употребу у иностранству. У остваривању циљева и задатака посебног програма основног образовања и васпитања у иностранству могу се користити и уџбеници који су решењем министра одобрени за употребу у Републици Србији.

Листу уџбеника и наставних средстава из става 1, који ће се користити, на предлог наставника, Министарству доставља координатор, најкасније до 30. септембра текуће школске године.

Савет родитеља

Члан 6.

Савет родитеља је саветодавно тело које даје мишљења и предлоге за организацију, остваривање и унапређивање наставе; стара се о обезбеђивању услова за безбедност ученика; даје сагласност за коришћење средстава родитеља, сарађује са клубовима и удружењима наше дијаспоре и другим организацијама од значаја за извођење наставе.

Савет родитеља бира се за сваку школску годину на првом родитељском састанку, а чине га по један представник родитеља сваке групе, на нивоу града где се изводи настава. Савет родитеља бира председника, заменика председника савета родитеља и записничара.

III. ИЗБОР НАСТАВНИКА

Члан 7.

Образовно-васпитни рад у иностранству изводи наставник којег министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар) решењем упућује на рад у иностранство.

Министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство), објављује конкурс за наставнике у јавном гласилу и на званичној интернет страници Министарства и о томе обавештава надлежна дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у иностранству.

Јавни позив објављује се за наставнике и координаторе до 15. априла текуће године ради ангажовања за наредну школску годину.

Комисију за избор наставника који се упућују у иностранство (у даљем тексту: комисија) именује министар.

Комисија спроводи поступак пријема и обраде конкурсне документације и води интервју са кандидатом.

Комисија доставља министру предлог кандидата који испуњава услове за упућивање на рад у иностранство, са образложењем.

Изузетно, комисија може да предложи министру да у иностранство упути и кандидата који не испуњава све услове, уколико се на конкурс не пријави довољан број кандидата који испуњавају услове, али најдуже на једну школску годину.

Наставник се решењем министра упућује на рад у иностранство на период од годину дана, уз могућност продужења, а најдуже на период од четири године.

Министар сваке године доноси одлуку о продужењу рада наставника у иностранству до краја марта.

Решење министра о упућивању наставника на рад у иностранство, односно о продужењу рада, доставља се надлежном дипломатско-конзуларном представништву, установи у којој лице има заснован радни однос и наставнику упућеном у иностранство.

Услови за наставника који обавља образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству

Члан 8.

На рад у иностранство ради извођења наставе може се упутити лице које је у радном односу на неодређено време у школи у Републици Србији, а које:

− поседује дозволу за рад – лиценцу;

− има најмање пет година радног искуства у области основног образовања и васпитања;

− поседује уверења и потврде којима доказује стално стручно усавршавање у области образовања, у складу са правилником којим се прописује стручно усавршавање;

− поседује основно знање за рад на рачунару;

− зна језик стране државе у коју се упућује или други светски језик, на нивоу Б1 Заједничког европског језичког оквира;

− испуњава услове прописане законом и правилником којим се прописује врста стручне спреме наставника и стручног сарадника у основној школи за остваривање наставе из одговарајућих предмета, и то за:

− наставника разредне наставе;

− наставника српског језика и књижевности.

Изузетно, уколико се на конкурс не пријави довољан број лица који испуњавају услове у погледу степена и врсте образовања, на рад у иностранство може се упутити и лице које испуњава услове у погледу степена и врсте образовања за наставника страног језика и књижевности.

Члан 9.

Наставник, упућен решењем министра на рад у иностранство, закључује са Министарством уговор о уређивању међусобних права и обавеза, у складу са законом.

Уговором из става 1. овог члана уређују се права наставника, а нарочито: плата, укључујући и припадајуће порезе и доприносе; накнада за време привремене спречености за рад – боловање; плаћено и неплаћено одсуство и друга права, у складу са законом и међународним конвенцијама.

Уговором из става 1. овог члана уређују се обавезе наставника, а нарочито да: на достојанствен начин представља своју државу; поштује законе, обичаје и кодексе понашања државе у коју је упућен; припрема сопствени глобални и оперативни план рада који доставља руководиоцу актива и координатору; обавља припреме за остваривање наставе и редовно остварује наставу у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења; организује ваннаставне активности; редовно води евиденцију о одржаним часовима и ваннаставним активностима; редовно присуствује састанцима стручних актива и другим стручним састанцима, које организује координатор; достави извештај координатору о раду у претходном месецу; сарађује са родитељима, организује родитељске састанке и уредно води записник о одржаним састанцима; извршава финансијске и друге обавезе према страној држави у којој остварује образовно-васпитни рад; доприноси развоју наставе на српском језику у иностранству и јачању веза земље матице и дијаспоре.

Министарство може, у складу са финансијским могућностима, наставнику који се први пут упућује на рад у иностранство да исплати аконтацију у висини једне месечне плате.

Ангажовање наставника

Члан 10.

Наставник може бити ангажован уколико има најмање четири часа недељно и уколико су обезбеђен простор, опрема и наставна средства.

Пун фонд часова има наставник који изводи наставу у страној држави, са недељним фондом од 24 школска часа непосредног рада са ученицима. Непосредни рад са ученицима обухвата обавезну наставу и ваннаставне активности.

Обавезе наставника

Члан 11.

Наставник је обавезан да образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству реализује у складу са посебним програмом основног образовања и васпитања у иностранству.

Наставник je обавезан да у складу са овим правилником:

− организује образовно-васпитни рад;

− припрема сопствени глобални и оперативни план рада који доставља руководиоцу актива и координатору;

− остварује фонд часова наставе и ваннаставних активности;

− оцењује ученике;

− користи одобрене уџбенике;

− води евиденције образовно-васпитног рада;

− издаје јавне исправе;

− сарађује са Саветом родитеља;

− сарађује са дипломатско-конзуларним представништвом Републике Србије и другим институцијама и организацијама од значаја за унапређивање квалитета наставе на српском језику у иностранству;

− испуњава и друге обавезе прописане овим правилником.

Координатор

Члан 12.

Координатор је лице које у целини организује и прати извођење образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству и изводи наставу у својству наставника са недељним фондом од 12 часова.

Координатор је такође обавезан да:

– води евиденцију ученика по групама, односно по месту организовања;

– остварује увид у образовно-васпитни рад;

– потписује месечну обрачунску листу за ангажоване наставнике;

– ради анализу података и на основу резултата предлаже мере за унапређивање рада;

– редовно информише Министарство и дипломатско-конзуларно представништво о реализацији и активностима образовно-васпитног рада у иностранству;

– организује и води Наставничко веће;

– сарађује са образовним и другим институцијама земље домаћина;

– сарађује са Министарством и дипломатско-конзуларним представништвима;

– обавља друге послове по налогу министра.

Послове координатора обавља лице које је у радном односу на неодређено време на пословима образовања и васпитања у Републици Србији, а које:

– поседује дозволу за рад – лиценцу;

– има најмање десет година радног искуства у области образовања и васпитања, од тога осам година у образовно-васпитној установи (школи);

– поседује компетенције за праћење и вредновање квалитета образовно-васпитног рада;

– поседује искуство на пословима стручно-педагошког и инструктивно-педагошког надзора;

– поседује уверења и потврде којима доказује стално стручно усавршавање у области образовања и васпитања;

– зна један светски језик, на нивоу Б1 Заједничког европског језичког оквира;

– испуњава услове прописане законом и правилником којим се прописује врста стручне спреме наставника и стручног сарадника у основној школи за остваривање наставе.

Изузетно, послове координатора, на основу одлуке министра, може обављати и лице које је у претходном периоду, континуирано четири школске године, било ангажовано на пословима остваривања образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству.

Министар упућује координатора на рад у иностранство решењем у земљу у којој је ангажовано најмање пет наставника, на период од годину дана, са могућношћу продужења, а најдуже до четири године, осим за лице из става 4. овог члана.

Лице из става 4. овог члана упућује се на рад у иностранство решењем у земљу у којој је ангажовано најмање пет наставника, на период од годину дана, са могућношћу продужења, а најдуже до две године.

Изузетно, лице на пословима координатора може да буде ангажовано и за више земаља у којима је организован образовно-васпитни рад на српском језику, по решењу министра.

Решење министра о упућивању лица на рад у иностранство, на пословима координатора, односно о продужењу рада, доставља се надлежном дипломатско-конзуларном представништву, установи у којој лице има заснован радни однос, као и лицу упућеном у иностранство.

*Службени гласник РС, број 48/2019

Отварање нових и укидање постојећих група ученика

Члан 13.

Нове групе ученика отварају се на захтев родитеља ако постоји довољан број ученика и наставника и ако су обезбеђени простор, опрема и наставна средства за извођење наставе.

Захтев родитеља за отварање нових група ученика, са мишљењем надлежног дипломатско-конзуларног представништва, доставља се Министарству након одржаног родитељског састанка и прикупљених изјава родитеља да ће њихово дете редовно похађати наставу.

Министарство одобрава отварање нове групе ако постоји:

− најмање 20 ученика;

− стручно заступљена настава;

− простор за извођење наставе;

− сагласност родитеља да учествују у финансирању образовања на српском језику током прве школске године.

Средства која се обезбеђују учешћем родитеља уплаћују се на рачун дипломатско-конзуларног представништва и намењена су за обезбеђивање вишег педагошког стандарда у извођењу наставе у иностранству, и то за:

− трошкове изнајмљивања учионице;

− набавку уџбеника и дидактичког материјала;

− помоћ у организацији наставе, приредаба, прослава и других ваннаставних активности;

− учешће у финансирању путних трошкова ученика у домовину и опремање простора за извођење наставе;

− трошкове путовања наставника од места становања до места одржавања наставе, у износу цене возне карте.

Ако се у групи током школске године смањи број ученика на половину, настава се одржава два пута месечно до краја школске године. Ако група има мање од половине прописаног броја ученика и ако у року од шест месеци од отварања нових група није формирана група у складу са овим правилником, ученици се распоређују у најближе групе.

Група се укида ако не постоји довољан број ученика или ако не постоји наставник одговарајуће врсте стручне спреме за извођење наставе.

IV. ЕВИДЕНЦИЈЕ

Начин вођења евиденције образовно-васпитног рада

Члан 14.

Евиденцију о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству води наставник упућен на рад у иностранство.

Обрасци евиденције су матична књига за ученике који похађају наставу основног образовања и васпитања у иностранству (у даљем тексту: матична књига) и дневник образовно-васпитног рада у иностранству (у даљем тексту: дневник рада).

Матична књига води се на Обрасцу бр. 1, у облику спољног табака и унутрашњег листа величине 21 x 29,5 cm и штампа се на 100-грамској хартији. Унутрашњи лист посебан је за сваког ученика и попуњава се од уписа у први до завршетка осмог разреда.

Матична књига је трајни документ и чува се у складу са законом.

Дневник рада води се на Обрасцу бр. 2, у облику је књиге са тврдим корицама, тегет боје, величине 21 x 29,5 cm и штампа се на 80-грамској хартији.

Министарство благовремено доставља дневник рада надлежном дипломатско-конзуларном представништву од кога га преузима наставник, односно председник актива наставника на почетку школске године.

Наставник је задужен за чување дневника рада и вођења евиденције о остваривању образовно-васпитног рада у току школске године. По истеку школске године, дневници рада предају се дипломатско-конзуларном представништву на чување, у складу са законом.

Обрасци евиденција из ст. 3. и 5. овог члана, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Издавање јавних исправа

Члан 15.

Јавне исправе издају се на основу евиденције о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству, и то су: ђачка књижица и уверење о завршеном посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству (у даљем тексту: уверење).

Ђачка књижица издаје се ученику приликом уписа ученика. Ђачка књижица садржи податке о оствареном успеху ученика из предмета из члана 3. овог правилника и из владања.

Ђачку књижицу, приликом уписа и у току школовања, потписују наставник и овлашћено лице дипломатско-конзуларног представништва, а оверава се печатом дипломатско-конзуларног представништва.

Ако ученик изгуби ђачку књижицу, наставник то уписује у матичну књигу, у рубрици: „напомена”, а ученику се издаје дупликат ђачке књижице.

Ђачка књижица води се на Обрасцу бр. 3, у облику је књиге, чврстих корица, тегет боје, величине 10 x 14 cm и штампа се на 80-грамској хартији, у позадини текста са грбом Републике Србије на свакој десној страници.

Уверење води се на Обрасцу бр. 4 , у облику је листа, величине 21 x 29,5 cm и штампа се на 120-грамској хартији, на светло плавој подлози, у позадини текста са грбом Републике Србије.

Уверење се издаје након завршетка осмог разреда по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству. Уверење потписују наставник и овлашћено лице дипломатско-конзуларног представништва, а оверава се печатом дипломатско-конзуларног представништва.

Обрасци јавних исправа из ст. 2. и 6. овог члана, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

V. ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ИНОСТРАНСТВУ

Члан 16.

У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за плате наставника упућених у иностранство и координатора.

Министарство исплаћује плату наставнику и координатору преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва, на основу решења министра о упућивању у иностранство и месечне обрачунске листе.

Месечну обрачунску листу наставника потписује координатор.

Плата се исплаћује у валути државе у којој наставник остварује образовно-васпитни рад.

Исплата трошкова наставникa и координатора

Члан 17.

Наставнику упућеном на рад у иностранство припада право на путне трошкове за одлазак у страну државу и повратак у Републику Србију, у висини возне карте другог разреда, као и право на трошкове телефона, и то: у државама чланицама Европске уније до 25,00 EUR месечно, а у Швајцарској до 40,00 CHF месечно, односно Великој Британији до 40,00 GBP.

Наставнику упућеном на рад у иностранство припада право на путне трошкове и то: у државама чланицама Европске уније 200,00 EUR месечно, у Швајцарској 300,00 CHF месечно, односно Великој Британији до 300,00 GBP.

Координатору упућеном на рад у иностранство припада право на путне трошкове у висини путних трошкова наставника, у земљи у којој остварује образовно-васпитни рад, увећанe за 50 посто, као и право на трошкове телефона у износу до 100 EUR месечно.

У буџету Републике Србије обезбеђују се и средства за трошкове за извођење наставе, и то: за набавку јавних исправа и образаца за вођење прописане евиденције; стручно усавршавање и организовање узајамних посета ученика из земље матице и дијаспоре у оквиру пројеката Министарства.

Исплата зарада наставникa и координатора

Члан 18.

Висина плате наставника одређује се према броју ученика са којима се остварује образовно-васпитни рад.

Плата наставника за остварен пун фонд часова, за шест група, односно 90 ученика у држави чланици Европске уније износи 1.620,00 EUR, у Швајцарској 3.300,00 CHF, односно Великој Британији 3.300,00 GBP.

Уколико наставник има мањи број ученика од 90, за број који недостаје до пуног фонда, плата му се смањује за 18 EUR, односно 28 CHF/ GBP, по ученику.

Уколико наставник који остварује пун фонд часова, а реализује наставу са више од 90 ученика, добија накнаду за сваког ученика преко прописаног броја, у држави чланици Европске уније 10,00 EUR, у Швајцарској и Великој Британији 18 CHF/ GBP, с тим да број ученика који се плаћа преко прописаног броја може да буде највише до 120 уписаних ученика.

Лице ангажовано на пословима координатора има право на плату наставника који остварује пун фонд часова у земљи у којој је ангажован, увећану за 20 посто. Висина плате координатора је фиксна.

*Службени гласник РС, број 48/2019

Исплата закључне плате и почетак примања плате наставника и координатора у образовној институцији у Републици Србији

Члан 19.

Наставнику, односно координатору, ангажовање престаје закључно са истеком месеца у којем се завршава школска година за коју је ангажован.

Наставник, односно координатор, плату за наредни месец прима у матичној образовно-васпитној установи, у динарском износу и у висини редовне плате у матичној образовно-васпитној установи.

Престанак рада наставника и координатора

Члан 20.

Наставнику, односно координатору, може да престане рад у иностранству, на лични захтев, пре истека времена на које је упућен ако поднесе писмени захтев министру преко дипломатско-конзуларног представништва, најмање три месеца пре времена престанка рада.

Наставнику, односно координатору, који не извршава обавезе из уговора о међусобним правима и обавезама престаје рад у иностранству пре истека времена на који је упућен, решењем министра.

Наставнику, односно координатору, који остварује рад у иностранству, престаје рад истеком периода на који је упућен решењем министра.

По престанку рада у иностранству, лица која су била ангажована (наставник, односно координатор) дужна су да доставе Министарству и координатору, односно Министарству све информације у вези са организацијом и остваривањем васпитно-образовног рада, а нарочито: податке о броју група, броју ученика, месту и времену одржавања наставе и податке од значаја за остваривање сарадње са школом, односно другим институцијама и организацијама где се остварује настава.

Обавезе наставника и координатора у вези са финансијским пословањем

Члан 21.

Наставници су обавезни да најкасније 30 дана од дана почетка школске године, доставе надлежном дипломатско-конзуларном представништву пријаве за упис које су потписане од стране родитеља, односно законског заступника.

Пријава за упис попуњава се за сваког уписаног ученика појединачно и садржи име ученика, име родитеља, односно законског заступника, адресу и контакт телефон.

Пријаве за упис оверава својим потписом сваки наставник.

Координатор и надлежни службеник дипломатско-конзуларног представништва прегледају пријаве за упис, врше контролу над тачношћу унетих података и оверавају је својим потписима.

Уколико у току школске године дође до промена у броју ученика, наставник је обавезан да достави пријаве за упис за нове ученике, односно да пријави да је одређени ученик одустао од похађања наставе.

Завршне одредбе

Члан 22.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству („Службени гласник РС”, бр. 30/09 и 69/15).

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се почев од школске 2018/2019. године.

Број 119-01-391/2017-07

У Београду, 15. марта 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

Прилози

Програм основног образовања и васпитања у иностранству

Образац 1 - Матична књига за ученике који похађају наставу посебног програма основног образовања и васпитања у иностранству

Образац 2 - Дневник образовно-васпитног рада у иностранству

Образац 3 - Ђачка књижица

Образац 4 - Уверење о завршеном посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству