Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

"Службени гласник РС", бр. 29 од 13. априла 2018, 30 од 20. априла 2018, 27 од 12. априла 2019, 40 од 7. јуна 2019, 81 од 5. јуна 2020, 120 од 2. октобра 2020, 66 од 10. јуна 2022.

Члан 1.

Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности кроз подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње (у даљем тексту: подстицаји), услoви, нaчин oствaривaња прaвa нa пoдстицaje, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по појединој врсти подстицаја.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) аквакултура јесте гајење риба и других водених организама у објектима за аквакултуру у складу са законом којим се уређује сточарство;

2) грађење јесте извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, уградња инсталација, постројења и опреме за објекат, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

3) изградња јесте грађење, реконструкција, доградња, адаптација и санација, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

4) објекат за чување и складиштење воћа и поврћа јесте специјализовано складиште, хладњача и зграда за узгој, производњу и смештај пољопривредних производа  , у складу са посебним прописом којим се уређује класификација објеката;

5) објекат за смештај животиња јесте стаја за стоку и живинарник, у складу са посебним прописом којим се уређује класификација објеката;

6) објекат за складиштење стајњака јесте пратећи економски објекат (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке), у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

7) објекат за аквакултуру јесте рибњак, полурибњак, кавез, ограђени или преграђени делови риболовне воде и други објекти који служе за гајење риба, у складу са законом којим се уређује сточарство;

8) примарна производња воћа и поврћа јесте производња воћа и поврћа у складу са шифарником биљне производње који чини саставни део посебног прописа којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава;

9) примарна сточарска производња јесте производња млека (узгој говеда, оваца, коза), производња меса (тов јунади, тов у систему „крава-теле”, производња прасади за тов, тов свиња, узгој оваца, коза, бројлера и товних ћурки у сврху производње меса), производња конзумних кокошијих јаја, као и аквакултура;

10) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

11) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за изградњу и набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључивање уговора, промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, пријем радова, исплата цене у потпуности), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

12) животиње јесу: говеда, овце, козе, свиње, бројлери, кокошке носиље и товне ћурке.

*Службени гласник РС, број 40/2019

**Службени гласник РС, број 81/2020

Члан 3.

Подстицаји обухватају подршку програмима, и то:

1) подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа;

2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње.

Подстицаји програма из става 1. тачка 1) овог члана обухватају:

1) изградњу објекта за чување и складиштење воћа и поврћа;

2) набавку нове опреме за објекат за чување и складиштење воћа и поврћа;

3) набавку нове опреме за припрему воћа и поврћа за тржиште.

Подстицаји програма из става 1. тачка 2) овог члана обухватају:

1) изградњу објекта за смештај говеда, живине, свиња, оваца и коза;

2) набавку нове опреме за објекат за смештај животиња;

3) грађење новог објекта за складиштење стајњака;

4) набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију стајњака;

4а) изградњу објекта за аквакултуру;

5) набавку нове опреме за објекте за аквакултуру.

*Службени гласник РС, број 40/2019

Члан 4.

Подстицаји из члана 3. овог правилника дати су у Прилогу – Табела – Подстицаји и прихватљиве инвестиције за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Табела).

Члан 5.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези укључујући порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови премера и геодетских снимања;

5) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

6) трошкови куповине, односно закупа земљишта;

7) трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;

8) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

9) трошкови по основу уговора са надзорним органом;

10) трошкови који не одговарају предрачуну радова из пројекта, нереалне количине материјала, накнадни и непредвиђени трошкови радова;

11) набавка предметне инвестиције из Табеле путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

Члан 6.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар, као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

5) средња школа;

6) црква и верска заједница, регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Лице из става 1. тач. 2)–4) овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре:

1) није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Привредно друштво и земљорадничка задруга из става 2. овог члана може да оствари право на подстицаје ако:

1) је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

2) брисана је (види члан 2. Правилника - 40/2019-34)

3) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Средња школа из става 1. тачка 5) овог члана може остварити право на подстицаје ако:

1) се налази у акту о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања;

2) има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране.

Лице из става 1. тачка 6) овог члана може остварити право на подстицаје ако је уписано у Регистар цркава и верских заједница, у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

*Службени гласник РС, број 81/2020

Члан 7.

Право на подстицаје остварује лице из члана 6. овог правилника, ако:

1) брисана је (види члан 3. Правилника - 81/2020-69)

2) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

3) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

4) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

5) је инвестиција из Табеле реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

6) је вредност прихватљиве инвестиције из Табеле која је предмет захтева већа од 100.000 динара, као и ако је износ сваког појединачног рачуна већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле већи од 50.000 динара;

7) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

8) је објекат који је предмет инвестиције у изградњу објекта за коју се подноси захтев у његовом власништву;

9) је објекат који је предмет инвестиције у набавку нове опреме за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, с тим да ако је објекат предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно коришћења;

10) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених јавним позивом.

*Службени гласник РС, број 66/2022

Члан 8.

Лице из члана 6. овог правилника које испуњава опште услове из члана 7. овог правилника, право на подстицаје из члана 3. став 2. овог правилника остварује, и ако:

1) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом воћа и поврћа и то површине: до 2 ha јагодастог воћа, односно до 5 hа другог воћа, односно до 0,5 hа поврћа у заштићеном простору, односно до 3 hа поврћа на отвореном простору;

2) је предмет инвестиције везан за производњу одговарајуће врсте воћа и поврћа из тачке 1) овог члана;

3) брисана је (види члан 2. Правилника - 40/2019-34)

4) за објекат за чување и складиштење воћа и поврћа који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев има употребну дозволу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката.

Члан 9.

Лице из члана 6. овог правилника које испуњава опште услове из члана 7. овог правилника, право на подстицаје из члана 3. став 2. овог правилника остварује, и ако:

1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);

2) је објекат који је предмет инвестиције уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

3) на пољопривредном газдинству има највише 19 млечних крава и/или ако има укупни капацитет објекта: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или 99 товних свиња и/или од 1000 до 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 100 товних ћурки по турнусу и/или најмање 500 kg рибе и/или до највише 4.999 кокошака носиља.

*Службени гласник РС, број 81/2020

Члан 10.

Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива за календарску годину, за једну или више врста подстицаја из чл. 3. и 4. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 66/2022

Члан 10а

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву лица из члана 6. овог правилника који се подноси Управи у року одређеном јавним позивом из члана 10. овог правилника, на Обрасцу број 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње у ___________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: захтев).

Подносилац захтева може поднети само један захтев по истом јавном позиву.

Захтев се може поднети само у оквиру једног програма из члана 3. овог правилника, при чему захтев може обухватити један или више подстицаја, односно једну или више прихватљивих инвестиција из Табеле, у оквиру одговарајуће врсте програма, односно подстицаја.

*Службени гласник РС, број 66/2022

Члан 11.

Уз захтев из члана 10. овог правилника доставља се:

1) рачун за набавку предметне опреме и материјала у оквиру прихватљиве инвестиције из Табеле;

2) отпремница за набавку предметне опреме и материјала у оквиру прихватљиве инвестиције из Табеле за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац захтева директно извршио увоз предметне опреме и материјала;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;

4) гарантни лист за извршену набавку предметне инвестиције за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;

5) јединствена царинска исправа – само ако је подносилац захтева директно извршио увоз предметне опреме и материјала у оквиру прихватљиве инвестиције из Табеле;

6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;

7) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

8) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева, као и према месту у коме се налази објекат који је предмет захтева, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

9) потврда надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште или ако се објекат који је предмет захтева налази на територији аутономне покрајине;

10) копија плана и извод из катастра непокретности (препис листа непокретности, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности, за објекат који је предмет инвестиције.

Уз захтев за подстицаје за изградњу објекта из члана 3. став 2. тачка 1) и став 3. тач. 1) и 3) овог правилника, доставља се и:

1) уговор са овлашћеним извођачем радова;

2) грађевинска књига, односно друга прописана евиденција у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

3) окончана ситуација за изведене радове;

4) изјава овлашћеног извођача радова и надзорног органа да су врсте и количине материјала из рачуна из става 1. тачка 1) овог члана уграђене у објекат који је предмет инвестиције – ако је подносилац захтева сам извршио набавку материјала.

Уз захтев за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа из члана 3. став 2. овог правилника, доставља се и употребна дозвола, односно решење о озакоњењу за објекат који је предмет инвестиције.

Уз захтев за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње из члана 3. став 3. овог правилника доставља се и решење о упису у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, за остваривање права на подстицаје потребна је следећа документација:

1) образац оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац);

2) потврде Агенције за привредне регистре да:

(1) није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности,

(2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа,

(3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Ако подносилац захтева није власник објекта који је предмет инвестиције у набавку нове опреме, уз захтев доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног објекта закључен са закуподавцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе, са роком важења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев, а који уговор је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном објекту.

Ако је подносилац захтева земљорадничка задруга, уз захтев доставља и попуњен Образац број 2 – Табела чланова задруге, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ако је подносилац захтева средња школа, уз захтев доставља и акт о мрежи средњих школа и решење о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране, издато од стране министарства надлежног за послове образовања.

Ако је подносилац захтева црква или верска заједница, уз захтев доставља и акт о упису у Регистар цркава и верских заједница, који води министарство надлежно за послове правде.

Документација из става 1. тач. 1)–5) овог члана мора бити издата у периоду од 16. октобра претходне календарске године до дана подношења захтева, као и да гласи на подносиоца захтева.

Документацију из става 1. тач. 6)–10), ст. 3. и 4, став 5. тачка 2) и ст. 8. и 9. овог члана, као и податке о упису у Регистар привредних субјеката и о разврставању у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 81/2020

**Службени гласник РС, број 66/2022

Члан 12.

Уверења из члана 11. став 1. тач. 6) и 7) овог правилника и потврде из члана 11. став 1. тач. 8) и 9) и става 5. тач. 2) и 3) овог правилника не могу да буду старији од 30 дана од дана подношења захтева.

Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 13.

Управа врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција.

Захтев поднет од стране лица које у складу са чланом 6. овог правилника нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са документацијом из члана 11. став 1. тач. 1)–5) овог правилника која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата након подношења захтева, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој години, Управа одбацује без разматрања.

Директор Управе решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја.

Члан 14.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ако је подносилац захтева сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи из члана 11. став 1. тачка 5) овог правилника.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту у коме се налази објекат који је предмет подстицаја, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева и по појединој врсти подстицаја јесте:

1) 8.000.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа из члана 3. став 2. овог правилника;

2) 3.500.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње из члана 3. став 3. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 40/2019

Члан 15.

Подстицаји се исплаћују на основу решења Управе, на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а до износа финансијских средстава опредељеног јавним позивом из члана 10. овог правилника и утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

*Службени гласник РС, број 66/2022

Члан 16.

Корисник подстицаја наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од пет година од дана коначности решења из члана 15. став 1. овог правилника и придржава се других обавеза корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 17.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

У смислу овог правилника, сматра се да је захтев из става 1. овог члана поднет и у случају ако је започета реализација инвестиције у складу са Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње („Службени гласник РС”, бр. 29/17 и 33/17).

*Службени гласник РС, број 30/2018

Члан 18.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње („Службени гласник РС”, бр. 29/17 и 33/17).

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00065/2018-09

У Београду, 12. априла 2018. године

Министар

Бранислав Недимовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње: „Службени гласник РС“, број 81/2020-69

Члан 7.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 8.

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу наредног дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у ,,Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”.

Правилник о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње: „Службени гласник РС“, број 120/2020-21

Члан 2.

Изузетно од члана 7. тачка 5) Правилника, у 2020. години право на подстицаје остварује лице из члана 6. Правилника, ако је инвестиција из Табеле реализована у периоду од 1. јануара 2019. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Изузетно од члана 11. став 10. Правилника, у 2020. години документација из члана 11. став 1. тач. 1)–5) Правилника мора бити издата у периоду од 1. јануара 2019. године до дана подношења захтева, као и да гласи на подносиоца захтева.

Члан 3.

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу наредног дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у ,,Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње: „Службени гласник РС“, број 66/2022-28

Члан 6.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама и допунама Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње ("Службени гласник РС", број 40/2019) Прилог – Табела – Подстицаји и прихватљиве инвестиције за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње замењен је новим Прилогом (види члан 6. Правилника - 40/2019-34).

Правилником о изменама и допунама Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње ("Службени гласник РС", број 81/2020) Прилог – Табела – Подстицаји и прихватљиве инвестиције за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње замењен је новим Прилогом и Образац број 1 - Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње у ___________ години замењен је новим Обрасцем (види члан 6. Правилника - 81/2020-69).

Правилником о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње ("Службени гласник РС", број 66/2022) Образац број 1 - Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње у ___________ години замењен је новим Обрасцем (види члан 10а. Правилника - 66/2022-28).

 

Прилог - Табела – Подстицаји и прихватљиве инвестиције за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

Образац број 1 - Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње у ______ години

Образац број 2 - Tабела чланова задруге