Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 254. став 5. и члана 256. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник PC”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС и 24/18),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о техничком прегледу возила

"Службени гласник РС", бр. 31 од 27. априла 2018, 70 од 21. септембра 2018.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови које морају да испуњавају привредна друштва која врше технички преглед возила, услови и начин вршења техничког прегледа возила и евиденције које су привредна друштва која врше технички преглед возила дужна да воде.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) технички преглед возила је скуп радних операција при којима се одговарајућим мерењима и поређењем измерених величина са прописаним вредностима, као и визуелним прегледом без или уз коришћење одговарајућих алата, без битних расклапања, утврђује техничка исправност уређаја и опреме, односно техничка исправност возила у целини, као и да ли возило испуњава прописане услове и техничке нормативе за учешће у саобраћају на путу;

2) објекат за вршење техничког прегледа возила (у даљем тексту: објекат) је грађевина која представља физичку целину у којој се налази простор у којем се врши технички преглед возила;

3) полигон за вршење техничког прегледа возила (у даљем тексту: полигон) је површина намењена за вршење техничког прегледа возила ван објекта;

4) прилазни пут је пут који повезује јавни пут и објекат, односно полигон;

5) технолошка линија за вршење техничког прегледа возила (у даљем тексту: технолошка линија) је простор у објекту, односно на полигону, у којем се на међусобно повезаним радним местима врши технички преглед возила;

6) радно место je део простора технолошке линије, са уређајима и опремом или без њих, на којем се изводе утврђене радне операције при вршењу техничког прегледа возила;

7) технологија вршења техничког прегледа је утврђени редослед радних операција на уређајима возила при вршењу техничког прегледа, према радним местима;

8) маневрисање возилом је радња промене правца или смера кретања возила, при чему се изводи најмање једно кретање ходом уназад;

9) одговорно лице за технолошку линију (у даљем тексту: одговорно лице) је лице које је у радном односу у привредном друштву, односно огранку привредног друштва, овлашћеном за вршење техничког прегледа возила (у даљем тексту: привредно друштво) и које је одговарајућим актом привредног друштва одређено као одговорно да обезбеди да се технички преглед на технолошкој линији врши исправним уређајима и опремом, савесно, на прописан начин и по правилима струке, као и да обезбеди испуњеност осталих прописаних услова;

10) странка на техничком прегледу (у даљем тексту: странка) је лице које је довезло возило на технички преглед.

Изрази који се користе у овом правилнику, а нису посебно дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење одређено другим прописима.

Члан 3.

У објекту, привредно друштво може бити овлашћено за вршење техничког прегледа:

1) возила чија највећа дозвољена маса (у даљем тексту: НДМ) не прелази 3,5 t, осим мопеда и мотоцикала;

2) возила, осим зглобних аутобуса, тролејбуса, мопеда, мотоцикала и прикључних возила врсте О3 и О4;

3) возила, осим тролејбуса, мопеда и мотоцикала.

Привредно друштво које испуњава услове за вршење техничког прегледа возила из става 1. овог члана, може бити овлашћено за вршење техничког прегледа тролејбуса, односно мопеда и мотоцикала, уколико испуњава услове прописане овим правилником који се односе на наведене врсте возила.

На полигону, привредно друштво може бити овлашћено за вршење техничког прегледа следећих возила: трицикли, четвороцикли, мотокултиватори, трактори, прикључна возила за трактор, радне машине, возила намењена за превоз кошница за пчеле код којих су кошнице саставни део возила, вучно возило туристичког воза, прикључна возила туристичког воза, остала возила која због техничких карактеристика не могу бити прегледана на технолошкој линији која испуњава услове за вршење техничког прегледа возила чија НДМ прелази 3,5 t.

Технички преглед радних машина, трактора, прикључних возила за трактор, вучног возила туристичког воза и прикључних возила туристичког воза, може се вршити и у објекту привредног друштва које испуњава услове за вршење техничког прегледа тих возила.

Овлашћење за вршење техничког прегледа возила на полигону може добити привредно друштво које испуњава услове за вршење техничког прегледа возила из било које тачке става 1. овог члана, уколико испуне услове прописане овим правилником који се односе на технички преглед возила на полигону.

II. УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Члан 4.

Привредна друштва морају испуњавати услове утврђене овим правилником у погледу:

1) грађевинског објекта, односно полигона, прилазних путева и других саобраћајних површина;

2) информационе опреме, која омогућава ефикасно повезивање привредног друштва за вршење техничког прегледа возила, односно његовог огранка, са централним информационим системом и министарством надлежним за унутрашње послове (у даљем тексту: Министарство), ради достављања прописаних података;

3) уређаја и опреме за вршење техничког прегледа возила, укључујући и систем за видео снимање вршења техничког прегледа возила (у даљем тексту: видео систем);

4) стручног кадра за вршење техничког прегледа возила.

1. Објекат, односно полигон, прилазни путеви и друге саобраћајне површине

Члан 5.

Објекат мора бити изграђен од чврстог материјала (цигла, блокови, бетон, челична конструкција са блоковима, односно са панел испуном и сл.) и мора имати најмање једну технолошку линију.

Технолошка линија у објекту мора бити пролазна, односно таква да омогућава кретање меродавног возила ходом унапред са простора намењеног за чекање возила, приликом уласка и изласка из објекта за вршење техничког прегледа, при чему није потребно маневрисати возилом, осим у случају провере исправности уређаја за пренос снаге у погледу функционалности склопова за ход уназад и уређаја за заустављање возила за оспособљавање кандидата за возаче. Возило само једном пролази кроз технолошку линију.

Изузетно од става 2. овог члана, технолошка линија за возила чија НДМ не прелази 3,5 t, може бити изведена на начин да меродавно возило напушта технолошку линију ходом уназад или ходом унапред поновним проласком кроз технолошку линију (у даљем тексту: непролазна технолошка линија).

На непролазним технолошким линијама не може се вршити технички преглед прикључних возила.

Технолошка линија мора бити таква да омогућава одговарајући положај возила за правилну употребу уређаја који се користе и да точкови возила не прелазе преко елемената канала за преглед доњег построја возила.

Члан 6.

Утврђивање испуњености услова за вршење техничког прегледа возила утврђених овим правилником, у погледу објекта, прилазних путева и других саобраћајних површина, врши се непосредним увидом при кретању једног или више меродавних возила.

Меродавно возило за објекат, односно технолошку линију за вршење техничког прегледа возила чија НДМ не прелази 3,5 t, је моторно возило минималне дужине 5,00 m.

Меродавно возило за објекат, односно технолошку линију за вршење техничког прегледа возила чија НДМ прелази 3,5 t, осим зглобних аутобуса и прикључних возила О3 и О4, је моторно возило минималне дужине 12,00 m.

Меродавна возила за објекат, односно технолошку линију за вршење техничког прегледа возила чија НДМ прелази 3,5 t, су:

1) скуп возила који чине вучно возило и полуприколица, минималне дужине 16,00 m;

2) скуп возила који чине вучно возило и приколица минималне дужине 18,00 m.

Члан 7.

Границе технолошке линије означавају се на подлози линијом ширине 0,10 ± 0,03 m, која се изводи наизменичним пољима облика паралелограма, црне и жуте боје, са дужином поља од 0,20 ± 0,05 m, и она је део простора технолошке линије.

Све радне операције при вршењу техничког прегледа возила врше се у границама технолошке линије, при чему возило једним својим делом може бити ван тог простора.

Уколико се технолошка линија налази у склопу објекта у којем се обављају и друге делатности (хале, сервисни простор и сл.), она се мора и одвојити од осталог простора физичком заштитом чија је висина најмање 1,0 m.

Технички преглед возила врши се када су на технолошкој линији обезбеђени услови прописани техничким упутствима произвођача уређаја и опреме, односно метролошким условима.

Члан 8.

Објекат мора да има слободан простор за технолошку линију, облика квадра, чије су димензије (дужина × ширина × висина) најмање:

1) 13,0 m × 4,5 m × 3,0 m − за техничке прегледе возила чија НДМ не прелази 3,5 t;

2) 18,0 m × 5,0 m × 4,5 m − за техничке прегледе возила чија НДМ прелази 3,5 t, осим зглобних аутобуса и прикључних возила О3 и О4;

3) 23,0 m × 5,0 m × 4,5 m − за техничке прегледе возила чија НДМ прелази 3,5 t.

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, дужина слободног простора технолошке линије на којој се преглед доњег построја возила врши помоћу платформске дизалице може бити најмање 11 m, уколико је на радном месту са платформском дизалицом обезбеђена висина од најмање 4,7 m.

Изузетно од става 1. тач. 2) и 3) овог члана, висина слободног простора за технолошку линију може бити најмање 4,2 m, уколико је на радном месту где се врши подизање кабине теретних возила обезбеђена висина од најмање 4,5 m.

Члан 9.

Носећи стубови и други грађевински елементи објекта, чије димензије (дужина и ширина, односно пречник) не прелазе 0,60 m, као и бочни улаз у канал, елементи инсталација објекта (грејања, ваздуха и сл.) сматрају се делом слободног простора технолошке линије (у смислу дужине и ширине овог простора) под условом да њихов положај нема утицај на вршење техничког прегледа при чему најкраће растојање између подужне осе канала и стубова, грађевинских елемената, односно бочног улаза у канал и елемената инсталација објекта, није мање од:

1) 1,6 m − код технолошких линија за возила чија НДМ не прелази 3,5 t;

2) 1,9 m − код технолошких линија за возила чија НДМ прелази 3,5 t.

Подужна оса канала може бити померена у односу на средњу подужну вертикалну раван слободног простора, у десну страну посматрано у правцу кретања возила, тако да најкраће растојање између подужне осе канала и десне стране тог слободног простора не сме бити мање од:

1) 1,75 m − код технолошких линија за возила чија НДМ не прелази 3,5 t;

2) 2,00 m − код технолошких линија за возила чија НДМ прелази 3,5 t.

Ако су обртни ваљци за возила чија НДМ не прелази 3,5 t намењени и за утврђивање сила кочења мопеда и мотоцикала, канал мора бити прекривен у дужини која обезбеђује безбедно вршење техничког прегледа.

Члан 10.

Најкраће растојање, посматрано од улаза, између границе технолошке линије и ближе ивице отвора обртних ваљака за мерење сила кочења, мора бити најмање:

1) 4,0 m − код технолошких линија за возила чија НДМ не прелази 3,5 t;

2) 7,0 m − код технолошких линија за возила чија НДМ прелази 3,5 t.

Члан 11.

Подлога на радним местима на којима се налази возило, односно скуп возила, при вршењу техничког прегледа моторног односно прикључног возила, мора бити хоризонтална односно са попречним симетричним двостраним нагибом који није већи од 1,0%, и изграђена од бетона, асфалта или другог материјала чији коефицијент пријањања обезбеђује несметано вршење техничког прегледа возила.

Положај уређаја којима се врши технички преглед возила не сме имати негативан утицај на технички преглед возила и мора бити такав да омогућава правилну употребу осталих уређаја као и несметан приступ и прописано вршење техничког прегледа возила.

Члан 12.

У објекту мора постојати просторија за централни рачунар техничког прегледа и за чување евиденција и печата (у даљем тексту: административна канцеларија), чија је површина најмање 10 m².

У административној канцеларији мора постојати одговарајући простор (ормани, полице, касе и сл.) за одлагање и чување евиденција прописаних овим правилником.

У објекту мора постојати просторија за странке из које је могуће посматрати целокупни ток техничког прегледа возила, непосредно или путем система за видео снимање вршења техничког прегледа.

За време вршења техничког прегледа возила, на технолошкој линији дозвољен је приступ само контролорима техничког прегледа (у даљем тексту: контролор), односно лицима која се обучавају за контролора, одговорном лицу и лицима која врше надзор над привредним друштвом.

На видном месту у објекту мора бити постављено упозорење о забрани задржавања на технолошкој линији за време вршења техничког прегледа возила.

Члан 13.

На улазу у објекат и излазу из објекта морају постојати уграђена врата.

Димензије врата објекта морају бити најмање (ширина × висина):

1) 3,0 m × 2,8 m − код технолошких линија за возила чија НДМ не прелази 3,5 t;

2) 3,5 m × 4,1 m − код технолошких линија за возила чија НДМ прелази 3,5 t.

Члан 14.

У објекту за вршење техничког прегледа возила мора постојати канал.

Дужина канала:

1) за техничке прегледе возила чија НДМ не прелази 3,5 t мора бити најмање 6,0 m и канал мора имати најмање једно степениште. Ако канал има бочни улаз, дужина канала мора бити најмање 5,0 m;

2) за техничке прегледе возила чија НДМ прелази 3,5 t мора бити најмање 13,0 m и канал мора имати степениште на обе стране. Ако канал има бочни улаз, дужина канала мора бити најмање 12,0 m.

Под дужином канала подразумева се дужина отвора у подлози технолошке линије на којој је обезбеђена прописана ширина и висина канала, осим висине канала у делу где се налазе степенице.

Ширина канала, целом дужином и висином, мора износити најмање 0,75 m, при чему ширина између спољних страна бочних одбојних профила мора износити најмање 0,75 m, а највише 0,98 m.

Висина канала целом дужином и ширином осим у делу где се налазе степенице, мора износити најмање 1,4 m, а највише 1,6 m, док код канала са бочним улазом висина у дужини споја са бочним улазом може бити већа.

Бочни одбојни профили морају бити причвршћени дуж ивица канала, осим на деловима на којима то технологија вршења техничког прегледа возила не дозвољава и имати висину најмање 0,05 m, мерено од површине подлоге.

На почетку канала мора постојати полукружно или троугласто уздигнуће, чија је ширина на месту споја са каналом најмање једнака ширини канала, а висина једнака висини бочног одбојног профила и боја његове површине мора бити различита од боје подлоге технолошке линије.

Ако је канал изграђен са бочним улазом, бочни улаз у канал мора бити у оквиру простора намењеног за вршење техничког прегледа возила и мора имати заштитну ограду.

Канал мора:

1) имати уграђена светлосна тела за стално осветљење са адекватном заштитом, преносну електричну лампу са адекватном заштитом и електрични прикључак напона који није већи од 24 V;

2) имати сензорску заштиту која спречава укључивање обртних ваљака када се у каналу налазе лица;

3) бити пролазан (кретање које не подразумева, клечећи или пузећи положај) и на местима на којима су постављени поједини уређаји;

4) имати систем за одвођење течности која се накупља на дну канала, уколико се течност накупља на дну канала;

5) омогућити померање каналске дизалице у дужини од најмање 2,0 m.

Изузетно од става 1. овог члана, на технолошкој линији за технички преглед моторних возила чија НДМ не прелази 3,5 t, уместо канала може постојати платформска дизалица која:

1) при ослањању свих точкова на њену подлогу подиже цело возило;

2) има носивост од најмање 3,5 t (најмање силе подизања 35 kN);

3) је опремљена додатном дизалицом којом се омогућава растерећење точкова, подизањем појединачне осовине, чија је носивост најмање 2,0 t (најмање силе подизања 20 kN), или подизањем целог возила, чија је носивост најмање 3,5 t (најмање силе подизања 35 kN).

Члан 15.

Прилазни пут мора бити од савременог коловозног застора (од асфалта, бетона, бехатона или од другог материјала који обезбеђује најмање квалитет који имају подлоге од асфалта и бетона) и мора бити ширине најмање:

1) 2,0 m − код технолошких линија за возила чија НДМ не прелази 3,5 t;

2) 2,55 m − код технолошких линија за возила чија НДМ прелази 3,5 t.

На прилазном путу мора бити обезбеђен слободан профил који има висину најмање једнаку прописаној висини врата објекта.

Јавни пут на који се прикључује прилазни пут мора бити од савременог коловозног застора.

Геометријске карактеристике прикључка на јавни пут морају пружати могућност меродавним возилима искључење и укључење у саобраћај на прописан и безбедан начин, без маневрисања, уз поштовање правила саобраћаја.

Ако при изласку возила из објекта, односно при укључивању возила у саобраћај, не постоји довољна прегледност за безбедан излазак возила, прегледност мора бити обезбеђена одговарајућим бројем и положајем саобраћајних огледала.

Ако прилазни пут или један његов део није на непокретности на којој се налази и објекат, мора бити обезбеђен доказ о праву коришћења прилазног пута.

Члан 16.

Испред улаза у објекат мора постојати простор намењен за чекање возила, чија дужина мора бити најмање:

1) 10,0 m − код технолошких линија за возила чија НДМ не прелази 3,5 t;

2) 15,0 m − код технолошких линија за возила чија НДМ прелази 3,5 t, осим зглобних аутобуса и прикључних возила О3 и О4;

3) 18,8 m − код технолошких линија за возила чија НДМ прелази 3,5 t.

Ако је простор намењен за чекање део прилазног пута којим се возила крећу и приликом напуштања објекта, онда на прилазном путу поред реда за чекање мора постојати простор који омогућава несметано кретање, чија ширина није мања од ширине прописане чланом 15. став 1. овог правилника.

Простор намењен за чекање, у случају технолошке линије за возила чија НДМ не прелази 3,5 t, може бити обезбеђен у облику паркиралишта са најмање два паркинг места за путничка возила, која су обележена у складу са SRPS U.S4.234. Ово паркиралиште не може бити део јавног пута, односно јавне површине и улаз односно излаз мора бити обезбеђен искључиво са прилазног пута.

Простор намењен за чекање не може бити део површине коју користе други учесници у саобраћају (пут, пешачки прелаз, прелаз бициклистичке стазе, раскрсница са другим путем, тротоар и сл.) или други корисници објекта у којем се налази технолошка линија или део пута на којем је забрањено заустављање и паркирање.

Место на прилазном путу испред кога се зауставља прво возило које чека у реду означава се попречном ознаком жуте боје, ширине 0,30 ± 0,05 m.

Непролазна технолошка линија мора имати површину у објекту или испред или иза објекта, на којој се возилом може извршити маневрисање након извршеног техничког прегледа, ради укључења на прилазни пут ходом унапред.

Површина за маневрисање:

1) мора бити таквих димензија које омогућавају да меродавно возило са највише једним ходом уназад заузме положај за укључење на прилазни пут ходом унапред;

2) не може бити део тротоара, бициклистичке стазе, односно неке друге јавне површине;

3) не може бити део простора прилазног пута намењеног за чекање возила.

Странка преузима возило ван објекта, на месту које не представља површину коју користе други учесници у саобраћају (пут, пешачки прелаз, прелаз бициклистичке стазе, раскрсница са другим прилазним путем, тротоар и сл.).

Члан 17.

Полигон мора да испуњава најмање следеће услове:

1) да није део јавног пута;

2) да има дужину најмање 70,0 m и ширину најмање 3,5 m;

3) да је раван, хоризонталан, односно са попречним нагибом који није већи од 2,5% и са подлогом од савременог коловозног застора по читавој површини полигона.

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, ако је полигон део пута, мора постојати сагласност управљача пута да привредно друштво може да врши технички преглед возила на том делу пута. У том случају, у складу са одредбом члана 158. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, мора бити постављена саобраћајна сигнализација, која забрањује саобраћај осталих возила за време вршења техничког прегледа возила. Овај део пута за време вршења техничког прегледа возила, у циљу онемогућавања коришћења пута од стране других корисника, мора бити обезбеђен и опремом која се користи за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу.

На полигону из става 1. овог члана технички преглед возила може вршити више привредних друштава.

Прилазни пут до полигона мора да испуњава услове из члана 15. овог правилника.

Члан 18.

Простор у којем се врши технички преглед возила, административна канцеларија и просторија за странке, морају бити евидентирани као пословни простор.

2. Информациона опрема

Члан 19.

Привредно друштво мора имати информациону опрему која омогућава његово повезивање са централним информационим системом и Министарством, ради достављања прописаних података у реалном времену.

Централни информациони систем са програмом који омогућава прикупљање и доставу прописаних података од стране привредног друштва, из објеката у којима врши технички преглед возила, и централизовану обраду података, обезбеђује Агенција за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција).

3. Уређаји и опрема за вршење техничког прегледа возила

Члан 20.

Уређаји за вршење техничког прегледа возила који представљају мерила у смислу метролошких прописа морају бити оверени од стране надлежног органа у роковима одређеним тим прописима.

Уређаји за вршење техничког прегледа возила који представљају мерила, за које не постоје прописани метролошки захтеви или за које се овим правилником не захтева оверавање, морају бити еталонирани од стране акредитоване организације у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 сваких 12 месеци и о чему мора постојати одговарајући доказ.

Члан 21.

Привредно друштво у објекту мора имати и користити следеће уређаје који представљају мерила:

1) уређај за мерење сила кочења на обиму точкова, који мора испуњавати следеће услове:

(1) за технички преглед мопеда и мотоцикла:

– имати један пар обртних ваљака за мерење сила кочења,

– обртни ваљци се морају искључити при достизању највеће силе кочења на точку,

– имати додатни уређај за мерење силе на педали кочнице (динамометар),

– имати приказ сила кочења на точку и силе на команди уређаја за заустављање, у сваком тренутку кочења,

– имати графички приказ вредности отпора котрљања, сила кочења и силе на педали кочнице, у функцији времена, на којем је приказан и сегмент провере отпуштања уређаја за заустављање и неуједначеност силе кочења по обрту точка – овалности кочног добоша или диска (у даљем тексту: овалност кочница),

– имати нумерички приказ највећих измерених вредности сила кочења, највеће силе на педали кочнице у току мерења сила кочења, кочног коефицијента, датума и времена почетка мерења сила кочења, осовинског оптерећења и укупне масе, односно тежине возила (кад је уређај за мерење осовинског оптерећења возила интегрални део овог уређаја),

– имати мерни опсег уређаја од 0 kN до најмање 2,5 kN,

– да може издржати осовинско оптерећење од најмање 5 kN,

– имати могућност повезивања са централним рачунаром;

(2) за технички преглед возила чија НДМ не прелази 3,5 t:

– имати два пара обртних ваљака,

– обртни ваљци се морају искључити при достизању највеће силе кочења на једном точку,

– имати додатни уређај за мерење силе на педали кочнице (динамометар),

– имати графички приказ сила кочења на оба точка и њихове разлике (%) и силе на педали кочнице, у сваком тренутку кочења,

– имати графички приказ вредности отпора котрљања, сила кочења и силе на педали кочнице у функцији времена, односно сила кочења у функцији силе на педали кочнице за возила са перманентним погоном на више осовина, на којем је приказан и сегмент провере овалности кочница,

– имати нумерички приказ највећих измерених вредности сила кочења, највеће разлике сила кочења (%) у току прописаног дела кочења, највеће силе на педали кочнице у току мерења сила кочења, овалности, кочног коефицијента, датума и времена почетка мерења сила кочења, осовинског оптерећења и укупне масе, односно тежине возила (кад је уређај за мерење осовинског оптерећења возила интегрални део овог уређаја),

– имати мерни опсег од 0 kN до најмање 6 kN,

– поднети осовинско оптерећење од најмање 20 kN,

– имати могућност повезивања са централним рачунаром;

(3) за технички преглед возила чија НДМ прелази 3,5 t:

– имати два пара обртних ваљака,

– обртни ваљци се морају искључити при достизању највеће силе кочења на једном точку,

– имати додатни уређај за мерење силе на педали кочнице (динамометар),

– имати графички приказ сила кочења на оба точка и њихове разлике (%) и силе на педали кочнице, у сваком тренутку кочења,

– имати приказ вредности притиска ваздуха у току мерења притиска за сваки повезани сензор притиска,

– имати графички приказ вредности отпора котрљања, сила кочења и силе на педали кочнице у функцији времена, односно сила кочења у функцији силе на педали кочнице за возила са перманентним погоном на више осовина, на којем је приказан и сегмент провере овалности кочница,

– имати нумерички приказ највећих измерених вредности сила кочења, највеће разлике сила кочења (%) у току прописаног дела кочења, највеће силе на команди уређаја за заустављање у току мерења сила кочења, кочног коефицијента, датума и времена почетка мерења сила кочења, осовинског оптерећења и укупне масе, односно тежине возила и притисака ваздуха остварених при највећој сили кочења (у случају мерења сила кочења уређаја за заустављање са пнеуматичким преносним механизмом),

– имати мерни опсег од 0 kN до најмање 30 kN,

– поднети осовинско оптерећење од најмање 120 kN,

– имати комплет од најмање два сензора, мерног опсега од 0 bar до 20 bar, са адаптерима за мерење притиска ваздуха код уређаја за заустављање са пнеуматичким преносним механизмом,

– имати могућност повезивања са централним рачунаром;

2) уређај за мерење димности издувних гасова дизел мотора који омогућава и мерење броја обртаја и радне температуре мотора. Овај уређај мора имати могућност приказа и исписа измерених вредности и могућност повезивања са централним рачунаром;

3) уређај за мерење емисије издувних гасова мотора са активним паљењем, који омогућава мерење нивоа CO, радне температуре мотора, броја обртаја и израчунавање фактора сагоревања (λ фактор). Овај уређај мора имати могућност приказа и исписа измерених вредности и могућност повезивања са централним рачунаром;

4) уређај за мерење притиска у пнеуматицима (манометар) мерног опсега од 0 bar до најмање 6 bar, за технички преглед мопеда и мотоцикала и возила чија НДМ не прелази 3,5 t, односно мерног опсега од 0 bar до најмање 10 bar, за технички преглед возила чија НДМ прелази 3,5 t;

5) уређај за проверу усмерености светала и интензитета осветљености, који мора имати могућност нумеричког приказивања измерених вредности интензитета осветљености у луксима (lх);

6) уређај за мерење брзине мопеда (само за вршење техничког прегледа мопеда и возила која се производе у варијанти мопеда и мотоцикла) мора имати:

(1) могућност симулације отпора који се јављају при кретању ових возила;

(2) приказ и испис вредности највеће брзине у симулираним условима;

(3) мерни опсег од 0 km/h до најмање 70 km/h;

(4) највећу грешку ± 1 km/h;

(5) могућност блокирања точка који није погонски;

(6) могућност повезивања са централним рачунаром;

(7) поклопце за обртне ваљке уколико возило прелази преко њих, при вршењу техничког прегледа, при чему се не врши мерење брзине (под поклопцима се подразумевају и склопови који омогућавају олакшан прелазак преко ваљака);

7) уређај за мерење успорења возила, при вршењу техничког прегледа на полигону, који мора:

(1) имати опрему која омогућава мерење силе на ножној и ручној команди уређаја за заустављање, као и опрему за причвршћивање уређаја на возило;

(2) имати могућност исписа дијаграма успорења и нумерички изражене максималне вредности успорења и силе на команди уређаја за заустављање и брзине возила на почетку мерења успорења возила;

(3) имати могућност прикључивања на рачунар;

(4) имати опсег од 0 m/s2 до 9,81 m/s2;

8) уређај за мерење осовинског оптерећења возила (вага), који мора испуњавати следеће услове:

(1) имати мерни опсег од 0 t до најмање 0,5 t, за вршење техничког прегледа мопеда и мотоцикала;

(2) имати мерни опсег од 0 t до најмање 2 t, за вршење техничког прегледа возила чија НДМ не прелази 3,5 t;

(3) имати мерни опсег од 0 t до најмање 12 t, за вршење техничког прегледа возила чија НДМ прелази 3,5 t;

(4) бити интегрални део уређаја за мерење сила кочења на обиму точкова или независни уређај у склопу технолошке линије;

(5) имати могућност приказа и исписа измерених вредности, са датумом и временом мерења масе;

(6) имати могућност повезивања са централним рачунаром;

9) уређај за мерење садржаја влаге у кочној течности;

10) мерне траке за мерење дужине мерног опсега од 0 m до најмање 3 m и од 0 m до најмање 25 m;

11) помично мерило дужине, са резолуцијом од 0,1 mm или бољом;

12) калибре за проверу уређаја за спајање вучног и прикључног возила. На непролазној технолошкој линији овај уређај није обавезан.

Уређаји из става 1. тачка 1) овог члана, из подтачке (1) алинеја трећа, подтачке (2) алинеја трећа и подтачке (3) алинеја трећа овог члана, као и уређаји из става 1. тач. 6)−12) овог члана, морају испуњавати услове одређене у члану 20. став 2. овог правилника.

Уређаји за које је овим правилником прописан испис резултата морају омогућити испис текста на српском језику.

Члан 22.

Поред мерила из члана 21. овог правилника, привредно друштво мора имати и користити следеће уређаје:

1) уређај за контролу зазора везе точкова и шасије и управљачког механизма са најмање четири смера развлачења (развлачилица), на технолошкој линији за вршење техничког прегледа возила чија НДМ прелази 3,5 t, који може издржати осовинско оптерећење од најмање 120 kN;

2) каналску дизалицу за подизање појединачне осовине возила, носивости најмање 2,5 t (најмање силе подизања 25 kN) на технолошкој линији за возила чија НДМ не прелази 3,5 t, односно носивости најмање 12 t (најмање силе подизања 120 kN) на технолошкој линији за возила чија НДМ прелази 3,5 t. Каналска дизалица мора бити опремљена механизмом који омогућава њено померање дуж канала, односно механизмом који омогућава њено подешавање у попречном смислу у циљу равномерног подизања возила. Подизање и спуштање возила каналском дизалицом не сме бити на ручни погон;

3) уређај за функционалну контролу електричних прикључака моторних возила која вуку прикључна возила;

4) уређај за контролу непропусности гасне инсталације возила са погоном на гас (детектор гаса);

5) компресор чији је радни притисак најмање 6 bar, за технички преглед возила чија НДМ не прелази 3,5 t, односно најмање 10 bar за технички преглед возила чија НДМ прелази 3,5 t;

6) уређај који има могућност провере исправности система за упозоравање на неисправност опреме за регулисање аеро загађења преко OBD прикључка возила. Овај уређај може бити интегрисан у оквиру уређаја за мерење садржаја издувних гасова;

7) уређај за проверу исправности уређаја за заустављање прикључних возила са инерционом командом.

Члан 23.

Привредно друштво мора имати и користити следећу опрему:

1) систем за видео снимање вршења техничког прегледа возила на технолошкој линији, који мора да има:

(1) колор HD камеру;

(2) карактеристике које подржавају рад камера не умањујући квалитет снимљеног материјала;

(3) монитор на коме контролори могу видети тренутни видео садржај који бележе камере и индикатор који даје информацију о укључености уређаја за снимање.

2) дигитални фотоапарат, за документовање вршења техничког прегледа возила на полигону;

3) систем за одвод издувних гасова са места на којем се врши мерење димности у спољну средину, који омогућава проток ваздуха од најмање 900 m³/h до највише 1.200 m³/h при вршењу техничког прегледа возила чија НДМ не прелази 3,5 t, односно од најмање 1.700 m³/h до највише 2.300 m³/h при вршењу техничког прегледа возила чија НДМ прелази 3,5 t;

4) каталог боја возила који се састоји из 10 плочица које су изведене у основној боји. Појединачна плочица каталога мора имати површину од најмање 50 cm², ознаку основне боје и бити израђена од материјала који обезбеђује непромењивост основне боје и трајност плочице;

5) електричну мрежу за напајање тролејбуса на технолошким линијама за технички преглед тролејбуса, уколико је иста неопходна да би се технички преглед тролејбуса извршио на прописан начин;

6) ситни аутомеханичарски алат (кључеви, одвијачи, клешта, металне полуге, ослонци за полуге и др.);

7) остала опрема неопходна за извођење прописаних операција (два клинаста подметача, мердевине, батеријска лампа, прибор за очитавање идентификационе ознаке мотора, најмање два прекривача за заштиту седишта од прљања, један прекривач за заштиту крила возила од гребања при идентификацији и прегледу простора за мотор, заштитне рукавице и др.).

Члан 24.

Боја возила се састоји од: ознаке за врсту површинске боје (лака), назива основне боје и ознаке тона боје.

Ознаке за врсту површинске боје (лака) су:

1) S – обичан;

2) E – метални;

3) F – фолија.

Називи и ознаке за основне боје су:

1) бела, ознака – 0;

2) жута, ознака – 1;

3) наранџаста, ознака – 2;

4) црвена, ознака – 3;

5) љубичаста, ознака – 4;

6) плава, ознака – 5;

7) зелена, ознака – 6;

8) сива, ознака – 7;

9) браон, ознака – 8;

10) црна, ознака – 9;

11) вишебојно (ако не може да се утврди преовлађајућа боја), ознака – 00.

Ознаке за идентификацију светлог/тамног тона боје су:

1) B – светла (светлије од основне);

2) М – средња (основна боја од 0 до 9);

3) D – тамна (тамније од основне).

Бела и црна боју могу имати само средњи тон.

Члан 25.

При вршењу техничког прегледа возила на полигону привредно друштво од уређаја и опреме, прописаних чл. 21−23. овог правилника мора имати и користити:

1) рачунар који има могућност мрежне комуникације и повезивања са уређајима за које је то прописано овим правилником;

2) уређај за мерење димности издувних гасова дизел мотора;

3) уређај за мерење емисије издувних гасова мотора са активним паљењем;

4) уређај за преглед усмерености светала и осветљености;

5) уређај за мерење притиска у пнеуматицима (манометар);

6) мерне траке за мерење дужине;

7) помично мерило дужине;

8) уређај за мерење успорења возила;

9) уређај за функционалну контролу електричних прикључака за прикључна возила;

10) дигитални фотоапарат;

11) каталог боја возила;

12) калибре за проверу уређаја са спајање вучног и прикључног возила;

13) ситни аутомеханичарски алат.

Изузетно, када се врши технички преглед возила за које нису прописани нормативи за издувне гасове, привредно друштво не мора имати уређаје из става 1. тач. 2) и 3) овог члана.

За вршење техничког прегледа возила на полигону привредно друштво не може користити уређаје и опрему из става 1. овог члана која се налазе на технолошкој линији у објекту, осим у случају када се не поклапају радна времена у објекту и на полигону.

Изузетно од одредби претходног става, уколико се полигон налази у непосредној близини објекта, на истој просторној целини (катастарској парцели), привредно друштво може на полигону користити уређаје и опрему који се користе на технолошкој линији у објекту, при чему се у том случају не може истовремено вршити технички преглед возила у објекту и на полигону. Уколико техничке карактеристике возила дозвољавају, део прописаних радних операција може бити изведен и на технолошкој линији у објекту.

У случају да се због техничких карактеристика возила мерење сила кочења не може извршити на прописан начин у објекту, на уређају за мерење сила кочења на обиму точкова, или би могло доћи до оштећења возила, потребна мерења за оцену исправности уређаја за заустављање врше се на полигону.

4. Стручни кадар за вршење техничког прегледа возила

Члан 26.

Привредно друштво мора имати најмање два контролора.

Технички преглед возила може обављати само контролор који испуњава прописане услове и има важећу дозволу (лиценцу).

Контролор техничког прегледа мора:

1) да има најмање завршену средњу стручну школу у четворогодишњем или трогодишњем трајању, струке машинске, образовног профила везаног за моторе и возила или струке саобраћајне, образовног профила из области друмског саобраћаја;

2) да има возачку дозволу за управљање моторним возилима категорије возила чији технички преглед обавља;

3) да има завршену обуку за контролора техничког прегледа;

4) да има положен стручни испит за контролора техничког прегледа;

5) да у последње четири године није правоснажно осуђиван за кривична дела из групе против живота и тела, кривична дела против службене дужности, као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела.

Изузетно, контролор који на дан ступања на снагу овог правилника у привредном друштву овлашћеном за вршење техничког прегледа возила врши технички преглед возила према уговору о раду најмање пет година, не мора испуњавати услов из става 3. тач. 3) и 4) овог члана, односно не мора испуњавати услов из става 3. тачка 1) овог члана ако има завршену средњу стручну школу машинске струке образовног профила који није везан за моторе и возила, односно саобраћајне струке образовног профила који није из области друмског саобраћаја.

Изузетно од одредаба става 3. тачка 2) овог члана, контролор не мора имати возачку дозволу за управљање возилом чији технички преглед врши, ако најмање један контролор са којим врши технички преглед возила има возачку дозволу за управљање возилом чији технички преглед врше.

При вршењу техничког прегледа прикључног возила туристичког воза, контролори не морају да имају посебну дозволу за управљање туристичким возом.

Члан 27.

Привредно друштво мора имати и користити:

1) приступ бази података о моторним и прикључним возилима Агенције (у даљем тексту: база података);

2) прописе о безбедности саобраћаја: Закон о безбедности саобраћаја на путевима, овај правилник, прописе о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива, прописе о испитивању возила, као и друге подзаконске прописе и општа акта донета у вези са пословима везаним за техничке прегледе возила у складу са законом;

3) упутства произвођача за руковање уређајима и опремом, на српском језику;

4) стручну литературу за обуку и унапређење знања контролора који врше технички преглед возила одређену од стране Агенције;

5) техничку документацију − графички приказ парцеле на којој се налази објекат, графички приказ објекта, односно технолошке линије, прилазних путева, у одговарајућој размери са искотираним димензијама које су прописане овим правилником;

6) елаборат технологије вршења техничког прегледа возила;

7) техничку документацију о уређајима (одобрење типа мерила, оверавање, односно еталонирање мерила).

III. УСЛОВИ И НАЧИН ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА

Члан 28.

Технички прегледи возила су редовни, ванредни и контролни.

Технички преглед возила врши се у радно време које је видно истакнуто и пријављено органу који врши надзор, а промена радног времена мора бити пријављена најкасније радног дана који претходи првом радном дану у измењеном термину.

Термини техничких прегледа возила намењених за превоз кошница за пчеле се усклађују договором између привредног друштва и власника, односно корисника возила. Ови термини се пријављују органу који врши надзор најкасније радног дана који претходи дану вршења техничког прегледа ових возила. Термини контролних техничких прегледа ван радног времена, организациона јединица Министарства мора саопштити привредном друштву најкасније радног дана који претходи дану вршења техничког прегледа ових возила.

Члан 29.

Пре почетка вршења техничког прегледа возила врши се визуелно утврђивање испуњености услова за вршење техничког прегледа.

Редовни и ванредни технички преглед возила се обавља на захтев странке која том приликом контролору даје на увид саобраћајну дозволу, односно потврду о привременој регистрацији или потврду о регистрацији, као и личну карту, а за стране држављане други одговарајући документ о идентитету. Ако је странка изгубила саобраћајну дозволу на увид подноси уверење о упису у јединствени регистар возила.

Ако се обавља технички преглед новопроизведених возила која се први пут региструју, странка даје на увид потврду о саобразности. За преправљена и појединачно произведена возила за која није издата потврда о саобразности, као и за комплетирана возила и возила која се први пут пуштају у саобраћај у Републици Србији, странка ставља на увид уверење (потврду) да возило испуњава прописане услове (у даљем тексту: уверење о испитивању). За возила која имају уграђен погон на алтернативна горива странка мора ставити на увид потврду о периодичном прегледу ових уређаја или потврду о саобразности.

Редовни и ванредни технички преглед врши се само на чистом возилу које је у возном стању, а контролни технички преглед на возилу које је у возном стању.

Редовни и ванредни технички преглед врши се на неоптерећеном возилу, осим у случају техничких прегледа ватрогасних возила када возило може бити оптерећено и возила посебне намене са опремом и инсталацијом стално уграђеном на возилу. Контролни технички преглед се може вршити и на оптерећеном возилу, уколико технолошка линија то омогућава.

Возило које је регистровано у Републици Србији, а није одјављено, мора имати при вршењу редовног техничког прегледа све прописане регистарске таблице, односно таблице за привремено означавање, постављене на предвиђеним местима.

Редовни и ванредни технички преглед возила неће се вршити уколико нису испуњени услови из ст. 2–6. овог члана. Ако наведене чињенице нису утврђене при визуелном утврђивању испуњености услова за вршење техничког прегледа возила, вршење техничког прегледа ће се завршити у тренутку када се та чињеница утврди.

Возила за која је утврђено да не испуњавају услове из ст. 2−6. овог члана морају се евидентирати, а издавање Извештаја о утврђеном стању возила из члана 41. став 3. овог правилника ће се извршити када странка, односно лицe које је возило упутило на контролни технички преглед, то захтева. У прописане евиденције се мора унети најмање: идентификациона (VIN) ознака возила ако се може утврдити, регистарска ознака ако је возило регистровано и подаци о странци ако странка поседује личну карту или други документ на основу којег се може утврдити идентитет странке, а у напомени морају бити наведени разлози због чега технички преглед возила није вршен или није извршен у целости.

Редовни и ванредни технички преглед неће се вршити ни на возилу код којег је простор у којем је смештен мотор заштићен од стране произвођача или се ознака мотора не може утврдити без битних расклапања возила, док се не прибави одговарајућа потврда произвођача или његовог заступника или овлашћеног сервисера. За ново возило ова потврда није потребна уколико се из техничке документације произвођача може утврдити идентификациона ознака мотора.

Возила из става 9. овог члана евидентирају се на начин прописан ставом 8. овог члана.

Изузетно од става 2. овог члана, странка која на технички преглед довезе возило Министарства, министарства надлежног за послове одбране или Безбедносно-информативне агенције, не мора контролору да да личну карту на увид.

Изузетно од става 3. овог члана, технички преглед возила може се извршити у оквиру испитивања возила. У том случају ако је возило технички исправно овериће се техничка исправност у Извештају о испитивању који је одређен прописом о испитивању возила и може се издати Регистрациони лист за моторно-прикључно возило (у даљем тексту: Регистрациони лист), у чијој рубрици напомена се констатује да важи уз уверење о испитивању. Уколико је након извршеног техничког прегледа издат регистрациони лист, у прописаним евиденцијама се евидентира као редовни годишњи технички преглед, а уколико је издата потврда о техничкој исправности као ванредни технички преглед.

*Службени гласник РС, број 70/2018

Члан 30.

Када се на техничком прегледу посумња у тачност података уписаних у саобраћајну дозволу и ти подаци не постоје у бази података, односно, када се утврди неслагање података за возило који су уписани у саобраћајну дозволу са подацима из базе података, технички преглед ће се завршити у том тренутку ради утврђивања стварних техничких карактеристика возила.

За возила из претходног става мора се издати Извештај о утврђеном стању возила из члана 41. став 3. овог правилника у којем се у напомени уноси констатација да мора бити извршено утврђивање тачних података о возилу од стране Агенције или друге стручне организације коју одреди Агенција, а евидентирање података у прописаним евиденцијама се врши на начин одређен чланом 29. став 8. овог правилника.

Члан 31.

Технички преглед возила обухвата идентификацију возила, утврђивање техничких карактеристика возила, преглед свих уређаја и опреме на возилу, утврђивање испуњености прописаних услова и техничких норматива за учешће у саобраћају на путу, унос и оверу података у прописане евиденције, сачињавање и оверу прописаних докумената.

Идентификација возила је прва радна операција која обухвата утврђивање регистарске ознаке (уколико возило поседује ову ознаку), идентификационе ознаке, ознаке мотора, врсте, подврсте, облика каросерије, марке, типа, варијанте, верзије, комерцијалне ознаке (модела) возила, НДМ, године производње и године прве регистрације у Републици Србији.

Уколико се при идентификацији возила утврди да не постоји идентификациона ознака возила или ознака мотора, односно уколико су исте оштећене или је вршена замена дела на коме је постављена идентификациона ознака возила или ознака мотора, технички преглед возила ће се у том тренутку прекинути. Обавештење o постојању сумње у оригиналност идентификационе ознаке возила или ознаке мотора, доставља се непосредно након завршеног техничког прегледа територијално надлежној организационој јединици Министарства путем електронске поште, телефакса, телефона или непосредно. Евидентирање наведених случајева се врши на начин одређен чланом 29. став 8. овог правилника.

Члан 32.

Технички преглед возила врши се у целини без обзира да ли су током техничког прегледа утврђене неисправности уређаја и опреме возила, осим у случајевима предвиђеним овим правилником.

Члан 33.

При поновном техничком прегледу возила које је при редовном или ванредном техничком прегледу оцењено као неисправно, може се извршити само технички преглед уређаја и опреме чија је неисправност утврђена.

При поновном техничком прегледу возила контролори ће извршити технички преглед возила у целини, када посумњају да је дошло до промене техничког стања уређаја и опреме возила који су оцењени као исправни на техничком прегледу извршеном у целини.

Поновни технички преглед возила мора бити извршен у року који није дужи од три радна дана од дана вршења техничког прегледа возила у целини. У напомену прописаних евиденција уноси се датум и ИД број редовног или ванредног техничком прегледу на којем је возило оцењено као неисправно.

Поновни технички преглед возила врши исто овлашћено привредно друштво које је возило оценило као неисправно.

Уколико се возило не подвргне поновном техничком прегледу у прописаном року, технички преглед возила се мора извршити у целини.

Члан 34.

Технички преглед возила мора обухватити преглед:

1) уређаја за управљање;

2) уређаја за заустављање;

3) светлосних и светлосно-сигналних уређаја;

4) уређаја који омогућавају нормалну видљивост;

5) уређаја за давање звучних знакова;

6) уређаја за контролу и давање знакова;

7) уређаја за одвођење и регулисање издувних гасова;

8) уређаја за спајање вучног и прикључног возила;

9) уређаја за кретање возила уназад;

10) уређаја за ослањање;

11) уређаја за кретање;

12) електро-уређаја и инсталација;

13) погонског уређаја – мотора;

14) уређаја за пренос снаге – преносног механизма;

15) делова возила од посебног значаја за безбедност саобраћаја;

16) опреме возила.

При вршењу техничког прегледа возила утврђују се исправност уређаја и опреме из става 1. овог члана и констатују њихове конкретне неисправности. За возило се оверава техничка исправност ако има све прописане уређаје и опрему и ако задовољава све техничке услове и нормативе за уређаје и опрему.

Могуће неисправности уређаја и опреме на возилу, кодови неисправности, степени неисправности и основе за њихово утврђивање, које се уносе у прописане евиденције, дате су у Прилогу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 35.

На захтев странке привредно друштво може извршити утврђивање техничких карактеристика возила наведених у саобраћајној дозволи, које су промењене, при чему није потребно мерење и испитивање возила (нпр: промена боје возила, уградња мотора истог типа). У том случају сачињава се записник из члана 40. став 1. тачка 1) овог правилника, а странки се издаје Регистрациони лист чији се испис врши са прецртаним речима које се односе на техничку исправност возила.

Евидентирање података у прописаним евиденцијама се врши на начин одређен чланом 29. став 8. овог правилника.

Члан 36.

Контролори техничке прегледе возила обављају независно, у складу са прописима, технологијом вршења техничког прегледа возила, без утицаја странке, надређенога или другог лица.

Технички преглед возила врше два контролора.

Возилом од места за чекање до места на коме странка преузима возило управља контролор, који има возачку дозволу за управљањем возилом чији технички преглед врши.

Када врше технички преглед возила контролори морају користити радна одела код којих је на леђном делу исписан назив привредног друштва. На предњој страни одела поставља се идентификациона плочица која садржи име и презиме контролора.

Ако се не поштује забрана о задржавању на технолошкој линији, контролори не могу отпочети, односно вршити технички преглед возила док лица којима није дозвољен приступ не напусте технолошку линију.

Члан 37.

Цео ток вршења техничког прегледа возила мора бити снимљен видео системом који омогућава најмање очитавање регистарских ознака возила, као и увид у све радне операције које се изводе током вршења техничког прегледа возила, осим радних операција које се изводе из канала, у возилу и моторном простору.

Када дође до престанка рада видео система, технички преглед возила се не може вршити.

Изузетно од става 1. овог члана, не снима се ток вршења техничког прегледа возила Министарства, министарства надлежног за послове одбране или Безбедносно-информативне агенције.

*Службени гласник РС, број 70/2018

Члан 38.

Технички преглед возила врши се према технологији вршења техничког прегледа на технолошкој линији, коју одређује привредно друштво, за коју се сачињава елаборат који садржи најмање:

1) положај објекта, граница технолошке линије, простора за чекање и места на коме странка преузима возило;

2) распоред радних места за вршење техничког прегледа возила;

3) редослед радних операција на радним местима.

Минимална времена за вршење техничког прегледа возила су:

1) 15 min − за мопеде, мотоцикле, трицикле, четвороцикле, мотокултиваторе, радне машине, прикључна возила за трактор, прикључна возила са инерционом командом уређаја за заустављање и прикључна возила која су конструктивно изведена без уређаја за заустављање;

2) 20 min − за тракторе;

3) 30 min − за возила чија НДМ не прелази 3,5 t, осим возила из тач. 1) и 2) овог става;

4) 35 min − за возила чија НДМ прелази 3,5 t са хидрауличним преносним механизмом уређаја за заустављање;

5) 45 min − за возила чија НДМ прелази 3,5 t са пнеуматичким, односно хидро-пнеуматичким, преносним механизмом уређаја за заустављање.

Контролори не могу започети вршење техничког прегледа наредног возила пре истека минималног времена потребног за вршење техничког прегледа претходног возила, осим у случају када технички преглед претходног возила није извршен у целини.

На технолошкој линији не може се истовремено вршити технички преглед два или више возила.

За непролазну технолошку линију на пописана времена из става 2. овог члана додаје се време од 5 min.

Члан 39.

ИД број се састоји из четрнаест бројчаних ознака.

Првих шест места у ИД броју представљају код привредног друштва који је одређен у решењу о овлашћењу.

Седмо и осмо место означавају годину вршења техничког прегледа возила.

Девето место означава врсту техничких прегледа возила. Врсте техничких прегледа су редовни годишњи (број 1), редовни шестомесечни (број 2), контролни (број 3) и ванредни (број 4), односно утврђивање техничких карактеристика возила (број 5).

Последњих пет места у ИД броју означавају редни број извршеног техничког прегледа, односно утврђивања да нису испуњени услови за вршење техничког прегледа возила, током једне календарске године.

IV. ЕВИДЕНЦИЈЕ КОЈЕ ВОДИ И ДОКУМЕНТА КОЈА ИЗДАЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

Члан 40.

Евиденција о техничким прегледима возила, као и о возилима која нису испунила услове за вршење техничког прегледа, састоји се од:

1) записника о вршењу техничког прегледа возила (у даљем тексту: записник);

2) регистра прегледаних возила (у даљем тексту: регистар);

3) снимка тока вршења техничког прегледа возила у објекту.

Записнике потписују контролори својеручно, пре издавања и овере прописаних докумената, односно Регистрационог листа.

Саставни делови записника су:

1) испис свих измерених величина уређајима из чл. 21. и 22. овог правилника, који морају да имају могућност приказа и исписа измерених вредности;

2) копија потврде о саобразности – за нова возила која се први пут региструју и возила за која странка поседује потврду о саобразности;

3) копија документације, односно фотографије, на основу које су промењене техничке карактеристике возила;

4) копија уверења о исправности тахографа, односно записника о прегледу аналогног тахографа или калибрацији дигиталног тахографа када на возилу не постоје регистарске таблице;

5) фотографије у боји возила чији технички преглед је вршен на полигону;

6) фотографија уверења о испитивању возилa или испис из базе података.

Саставни делови записника (осим исписа измерених вредности) сачињавају се у писаном или електронском облику, који у том случају морају бити организовани према датумима вршења техничког прегледа и према ИД броју и морају имати сигурносну копију која се чува на медијуму независном од рачунара.

Садржај и изглед Записника о вршењу техничког прегледа возила (Образац 3 – формата А4), одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. Подаци који не могу стати у рубрике прописаног обрасца записника уписују се у други образац на коме се уписује исти идентификациони број и које потписују контролори који су извршили технички преглед возила.

Привредна друштва записнике чувају две године, хронолошки сложене по идентификационим бројевима.

Регистар се води у централној бази података у електронском облику, а податке преко централног рачунара уносе контролори.

Регистар у централној бази чува се десет година.

Привредно друштво мора имати сигурносну копију видео записа вршења техничког прегледа, која се чува на медијуму независном од радне меморије уређаја за снимање, за период од једне године од дана када је видео запис сачињен. Сигурносна копија видео записа техничких прегледа који су спроведени у току дана мора бити сачињена најкасније до краја наредног дана.

Привредно друштво, на захтев Министарства, доставља статистички извештај, који представља скуп података о извршеним техничким прегледима возила у одређеном периоду.

Члан 41.

За технички исправно возило сачињава се Потврда о техничкој исправности возила или Регистрациони лист, који се у писаном облику издају странци. Садржај и изглед Потврде о техничкој исправности возила (Образац 1 – формата А4 или А5), одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

За технички неисправно возило сачињава се Извештај о утврђеном стању возила, који се у писаном облику издаје странци. Садржај и изглед Извештаја о утврђеном стању возила (Образац 2 – формата А4 или А5), одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Потврда о техничкој исправности возила и Извештај о утврђеном стању возила потписују контролори који су извршили технички преглед возила и оверавају печатом на коме се поред назива привредног друштва, из решења органа надлежног за регистрацију привредних друштава, налази и натпис: „ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА”. Овим печатом могу се оверавати само наведена документа, као и Регистрациони лист.

Документа из ст. 1. и 2. овог члана се уручују странци као последње радње техничког прегледа возила.

У напомену докумената из овог члана и прописаних евиденција из члана 40. овог правилника морају бити унети подаци о:

1) разликама између података о возилу утврђених при техничком прегледу возила и података из докумената поднетих при исказивању захтева за вршење техничког прегледа возила;

2) димензијама (дужина, ширина и висина), НДМ или осовинском оптерећењу од сопствене масе, које су веће од прописаних и због којих возило треба да има регистарске таблице црвене боје;

3) идентификационој (VIN) ознаци товарног дела мотокултиватора;

4) постојању дуплих команди на возилу за оспособљавање кандидата за возаче.

Члан 42.

При вршењу техничког прегледа возила на полигону сачињавају се две фотографије у боји.

На једној фотографији моторног возила видљива је цела предња страна возила и контролор, при чему је читљива регистарска ознака возила и датум и време почетка вршења техничког прегледа. На једној фотографији прикључног возила мора бити видљива предња страна вучног возила и контролор.

На другој фотографији моторног и прикључног возила мора бити видљива најмање цела задња страна возила, при чему је читљива његова регистарска ознака.

Изузетно од става 1. овог члана, за моторно возило сачињава се и трећа фотографија на којој мора бити видљив одометар (путомер) и број пређених километара односно број радних сати.

Време и датум на фотографијама морају да буду у складу са временом вршења техничког прегледа возила.

Одредбе овог члана не примењују се на возила Министарства, министарства надлежног за послове одбране или Безбедносно-информативне агенције.

*Службени гласник РС, број 70/2018

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

Привредно друштво које врши технички преглед возила на основу овлашћења издатог по захтеву поднетом до почетка примене овог правилника (у даљем тексту: привредно друштво са старим овлашћењем), наставља рад у складу са решењем о овлашћењу и према прописима која су се до дана почетка примене овог правилника примењивали на услове за стручни кадар, објекат, уређаје и опрему који се користе у објекту и ван објекта, а најдуже до истека рока прописаног чланом 351. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Привредно друштво које поднесе захтев за добијање овлашћења за вршење техничког прегледа након почетка примене овог правилника, мора испунити све услове прописане овим правилником у погледу објекта, уређаја и опреме, осим услова из члана:

1) 19. овог правилника, које мора обезбедити и користити у року од 180 дана од дана када Агенција обезбеди програм који омогућава доставу прописаних података;

2) 21. став 1. тачка 1) подтачка (3) алинеје пета и десета и тачка 8) овог правилника, које мора обезбедити и користити у року од три године од дана почетка примене овог правилника;

3) 22. став 1. тач. 1), 6) и 7) овог правилника, које мора обезбедити и користити у року од три године од дана почетка примене овог правилника;

4) 23. став 1. тачка 1) овог правилника, које мора обезбедити и користити у року од три године од дана почетка примене овог правилника;

5) 23. став 1. тачка 3) овог правилника, које мора обезбедити и користити у року од пет године од дана почетка примене овог правилник.

Члан 44.

Одредбе члана 24. овог правилника примењују се приликом утврђивања боје возила које се први пут региструје и за возило коме се мења саобраћајна дозвола након почетка примене овог правилника.

Члан 45.

Одредбе члана 26. овог правилника, које се односе на услове које мора испунити контролор техничког прегледа возила у погледу поседовања дозволе (лиценце), обуке за контролора техничког прегледа и полагања стручног испита, не примењују се на привредно друштво које поднесе захтев за добијање овлашћења за вршење техничког прегледа након почетка примене овог правилника, до истека једне године од када Агенција успостави услове за функционисање и обављање послова који се односе на спровођење стручног испита и организацију семинара унапређења знања за контролора техничког прегледа.

Члан 46.

Изузетно од одредбе члана 27. став 1. тач. 5) и 6) овог правилника, привредно друштво са старим овлашћењем не мора имати техничку документацију и елаборат технологије вршења техничког прегледа возила.

Изузетно од одредбе члана 27. став 1. тачка 4) овог правилника, привредно друштво не мора имати стручну литературу, до истека једне године од када Агенција успостави услове за функционисање и обављање послова који се односе на спровођење стручног испита и организацију семинара унапређења знања за контролора техничког прегледа.

*Службени гласник РС, број 70/2018

Члан 47.

Изузетно од члана 34. став 3. овог правилника:

1) до испуњавања услова из члана 19. овог правилника, у записнику се не уносе кодови неисправности;

2) до дана приступања Републике Србије Европској Унији, у извештају о утврђеном стању возила и записнику се не уписују степени неисправности уређаја који су неисправни.

Члан 48.

Изузетно од члана 36. став 3. овог правилника, најкасније до истека рока од три године од дана почетка примене овог правилника, у објектима привредних друштава са старим овлашћењем возилом може управљати странка.

Члан 49.

Изузетно од члана 37. и члана 40. став 1. тачка 3) и става 9. овог правилника, привредно друштво са старим овлашћењем уместо видео записа сачињава и води евиденцију фотографија у боји возила чији се технички преглед врши у објекту (које су саставни део записника). Сачињавају се две фотографије док се возило налази у границама технолошке линије.

На једној фотографији моторног возила видљива је цела предња страна возила и контролор, при чему је читљива регистарска ознака возила и датум и време почетка вршења техничког прегледа. На једној фотографији прикључног возила мора бити видљива предња страна вучног возила и контролор.

На другој фотографији моторног и прикључног возила мора бити видљива најмање цела задња страна возила, при чему је читљива његова регистарска ознака.

Изузетно од става 1. овог члана, за моторно возило сачињавају се још две фотографије на којима су видљиве бочне стране возила, као и једна фотографија на којој мора бити видљив одометар (путомер) и број пређених километара односно број радних сати.

У случају да су у електронском облику, фотографије се организују према датумима вршења техничког прегледа и према ИД броју, и морају имати сигурносну копију која се чува на медијуму независном од рачунара.

Евиденција фотографија чува се две године.

Одредбе овог члана примењују се и на привредно друштво које је овлашћено за вршење техничког прегледа возила након почетка примене овог правилника, до испуњавања услова из члана 23. став 1. тачка 1) овог правилника.

Одредбе овог члана не примењују се на возила Министарства, министарства надлежног за послове одбране или Безбедносно-информативне агенције.

*Службени гласник РС, број 70/2018

Члан 50.

Изузетно од члана 40. став 3. тачка 1) овог правилника, привредно друштво са старим овлашћењем сачињава записник чији саставни део уместо исписа свих измерених величина уређајима из чл. 21. и 22. овог правилника, морају бити: графички испис сила кочења, односно нумерички испис вредности сила кочења и кочног коефицијента (ако уређај има могућност и такве врсте исписа), испис података о извршеном мерењу успорења (ако уређај има могућност такве врсте исписа), испис резултата мерења састава издувних гасова мотора (уколико је уређај којим се врши ово мерење произведен тако да омогућава испис измерених вредности). Подаци који се налазе у документацији која је саставни део записника не морају се уносити у прописане рубрике записника.

Изузетно од члана 40. став 7. овог правилника, привредно друштво са старим овлашћењем регистар води у виду два регистра и то један за техничке прегледе извршене у објекту и други за техничке прегледе извршене на полигону. Наведени регистри се воде у облику књиге са чврстим повезом и са нумерисаним странама, а садржај и изглед листова Регистра прегледаних возила (Образац 4 – формата А3), одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Прописане евиденције из става 1. овог члана чувају се року од две године од дана вршења техничког прегледа, а прописане евиденције из става 2. овог члана чувају се пет година.

Одредбе овог члана примењују се и на привредно друштво које је овлашћено за вршење техничког прегледа возила након почетка примене овог правилника, до испуњавања услова из члана 19. овог правилника.

Члан 51.

Изузетно од члана 39. став 2. овог правилника, Министарство ће одредити код привредног друштва са старим овлашћењем који ће важити до испуњавања услова из члана 19. овог правилника.

Члан 52.

Поступци започети до дана почетка примене овог правилника окончаће се по прописима који су се примењивали до дана почетка примене овог правилника.

Члан 53.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о техничком прегледу возила („Службени гласник СРС”, број 23/84).

Члан 54.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује по истеку 60 дана од дана ступања на снагу.

01 број 3486/2018-3

У Београду, 19. априла 2018. године

Министар,

др Небојша Стефановић, с.р.

 

Прилози

Прилог 1 - Могуће неисправности уређаја и опреме на возилу, кодови неисправности, степени неисправности и основе за њихово утврђивање

Образац 1 - Потврда о техничкој исправности возила

Образац 2 - Извештај о утврђеном стању возила

Образац 3 - Запсиник о вршењу техничког прегледа возила

Образац 4 - Регистар прегледаних возила