Zakon

 

 

 

 

Неважећи акт

Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16)

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу

"Службени гласник РС", бр. 31 од 27. априла 2018, 23 од 29. марта 2019, 20 од 4. марта 2020, 44 од 29. априла 2021, 50 од 28. априла 2022, 139 од 16. децембра 2022.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Члан 2.

Подстицаји за органску биљну производњу остварују се за биљну производњу и утврђују у износу који се увећава у одговарајућем процентуалном износу од износа за основне подстицаје за биљну производњу и регреса за гориво, ђубриво и семе, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

*Службени гласник РС, број 50/2022

Члан 3.

Право на подстицаје за органску биљну производњу има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства (у даљем тексту: подносилац захтева), који поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се ближе уређује остваривање права на основне подстицаје за биљну производњу, испуњава и следеће услове:

1) да је са овлашћеном контролном организацијом закључио уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације да је закључио уговор о сарадњи са произвођачем и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње;

2) да у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење има закључен уговор о закупу, односно о коришћењу земљишта најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу;

3) да у наредне три године од године за коју је остварио право на подстицаје за органску биљну производњу примењује методе органске биљне производње у складу са законом којим се уређује органска производња, на катастарским парцелама за које је остварио право на подстицаје за органску биљну производњу;

4) да по редоследу подношења захтева постоје расположива финансијска средства за утврђивање права на подстицаје опредељена јавним позивом, у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

*Службени гласник РС, број 139/2022

Члан 4.

Подстицаји за органску биљну производњу остварују се на начин утврђен посебним прописом којим се уређује остваривање права на основне подстицаје за биљну производњу.

Члан 5.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе за аграрна плаћања.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, висини расположивих финансијских средстава по јавном позиву у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Захтев за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу подноси се Министарству финансија – Управи за трезор, у року одређеном јавним позивом из ст. 1. и 2. овог члана, у два примерка, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу у ________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 139/2022

Члан 6.

За остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу уз захтев из члана 5. овог правилника, доставља се копија уговора закљученог са овлашћеном контролном организацијом са роком важења за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације копија уговора о сарадњи са произвођачем и копија уговора који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом у којем је подносилац захтева наведен као произвођач кооперант.

За остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење, доставља се и оверена копија уговора о закупу, односно коришћењу земљишта.

Члан 7.

Министарство финансија – Управа за трезор утврђује да ли су испуњени услови за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу прописани законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује остваривање права на основне подстицаје за биљну производњу и овим правилником, упоређује податке из захтева са подацима из Регистра пољопривредних газдинстава, односно са подацима о пријављеним површинама и засејаним, односно засађеним површинама, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

Члан 8.

Максимални износ који корисник подстицаја може да оствари за подстицаје за органску биљну производњу је 630.000 динара.

*Службени гласник РС, број 139/2022

Члан 9.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу („Службени гласник РС”, број 41/17).

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00059/2018-09

У Београду, 17. априла 2018. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о измени Прaвилникa о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу: „Службени гласник РС”, број 44/2021-33

Члан 2.

Оваj правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама Прaвилникa о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу: „Службени гласник РС”, број 50/2022-4

Члан 3.

Оваj правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допуни Прaвилникa о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу: „Службени гласник РС”, број 139/2022-56

Члан 4.

Изузетно у 2022. години, корисници који су остварили право на подстицаје за органску биљну производњу за 2022. годину до дана ступања на снагу овог правилника, остварују право на додатни износ подстицаја, у висини разлике између оствареног износа подстицаја и износа увећаног у складу са Уредбом о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РСˮ, број 126/22), односно, у додатном износу од 3.500 динара по хектару, за исте површине за које су остварили право на ове подстицаје до дана ступања на снагу овог правилника, тако што им се ова средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Образац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа за трезор, филијала___________

Експозитура________________________

ЗАХТЕВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈE ЗА ОРГАНСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ____________ ГОДИНИ

__________________________________________________________________________

Назив и седиште (место, улица и број) правног лица или предузетника/име,

презиме и пребивалиште (место, улица и број) носиоца породичног

пољопривредног газдинства

БПГ

ЈМБГ/MБ

Подносим захтев за исплату подстицаја за органску биљну производњу, и то за:

Шифра културе из Регистра

пољопривредних газдинстава

Назив засејане/засађене културе

Површина под културом

  

ha

a

    
    
    
    
    
    
    
   
   
  

Укупно за све културе:

Назив овлашћене контролне организације са којом

произвођач има закључен уговор о вршењу контроле

и сертификације у органској производњи:

Број и датум уговора са овлашћеном контролном

организацијом:

За подносиоца захтева у својству произвођача кооперанта:

Број и датум уговора о сарадњи са

произвођачем:

Број и датум уговора произвођача са

овлашћеном контролном организацијом

у којем је подносилац захтева наведен

као произвођач кооперант:

Под пуном прекршајном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да су подаци наведени у овом захтеву тачни.

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

У __________________, ________________

(место и датум)

_________________________________________

(потпис подносиоца захтева)

Захтев број:

Датум пријема:

Подстицај исплаћен:

Обрадио:

Контролисао: