Zakon

На основу члана 147. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају и обрасцу лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника

"Службени гласник РС", број 36 од 10. маја 2018.

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај и образац лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника (у даљем тексту: лиценца).

Члан 2.

Лиценца се издаје наставнику, васпитачу и стручном сараднику који има положен испит за лиценцу.

Образац лиценце садржи следеће податке:

– назив и Mали грб Републике Србије;

– назив министарства;

– назив: ДОЗВОЛА ЗА РАД – ЛИЦЕНЦА за наставника, васпитача, стручног сарадника;

– име, (име једног родитеља) и презиме кандидата;

– стручни/академски назив из дипломе;

– датум полагања испита за лиценцу;

– регистарски број лиценце;

– датум издавања лиценце;

– печат и потпис министра.

Члан 3.

Лиценца се штампа на обрасцу формата А4, 250 – грамска кунстдрук-мат хартија на којој се налази у позадини лик Доситеја Обрадовића у плавој боји.

Образац лиценце одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Лиценца се издаје на српском језику ћириличким писмом.

Министарство издаје дупликат лиценце на обрасцу прописаном овим правилником, на чијем се горњем десном углу исписује реч: „ДУПЛИКАТ” словима величине 5 mm.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-47/2018-04

У Београду, 27. aприла 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.