Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривредe, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

"Службени гласник РС", бр. 39 од 25. маја 2018, 17 од 26. фебруара 2021, 132 од 30. децембра 2021, 27 од 25. фебруара 2022, 23 од 24. марта 2023.

Члан 1.

Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицаја за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла (у даљем тексту: подстицаји), услoви, нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, oбрaзац зaхтeвa зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje, кao и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo кoриснику.

Сертификација, у смислу овог правилника, јесте поступак контроле и оцењивања процеса производње и добијеног производа, што укључује и лабораторијске анализе за проверу квалитета производа добијених методама органске производње, пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла (у даљем тексту: производи са ознаком географског порекла) и пољопривредних и прехрамбених производа са националном ознаком вишег квалитета „српски квалитет” (у даљем тексту: производи са ознаком „српски квалитет”), које су извршене у лабораторијама овлашћеним од стране министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) у складу са посебним прописима, као и издавање сертификата којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње и квалитета, односно потврде о усаглашености производа са спецификацијом за производе са ознаком „српски квалитет.

Сертификација за органску производњу, у смислу овог правилника, поред лабораторијских анализа из става 2. овог члана подразумева издавање сертификата за органске производе и/или потврде да је производња и/или процес производње у складу са прописима којима се уређује органска производња, а потврда се издаје за произвођаче чија је производња у периоду конверзије или у пoступку издaвaњa сeртификaтa нaкoн зaвршeнoг пeриoдa кoнвeрзиje.

*Службени гласник РС, број 17/2021

Члан 2.

Подстицаји обухватају подршку сертификaцији:

1) система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду;

2) добре пољопривредне праксе према GLOBALG.A.P. стандарду;

3) система квалитета хране према HALAL стандарду;

4) система квалитета хране према KOSHER стандарду;

5) производа добијених методама органске производње;

6) производа са ознаком географског порекла;

7) производа са ознаком „српски квалитет”.

Члан 3.

Право на подстицаје из члана 2. овог правилника, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју има:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правно лице;

4) правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења (у даљем тексту: удружење).

Лице из става 1. тачка 1) овог члана има право на подстицаје из члана 2. тач. 2), 5), 6) и 7) овог правилника.

Лице из става 1. тач. 2) и 3) овог члана има право на све подстицаје из члана 2. овог правилника.

Лице из става 1. тачка 4) овог члана има право на подстицаје из члана 2. тач. 5) и 6) овог правилника.

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник и правно лице имају право на подстицаје ако су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава.

Члан 4.

Право на подстицаје може да оствари лице из члана 3. овог правилника ако има:

1) сертификат издат од сертификационог тела акредитованог од Акредитационог тела Србије (АТС, www.ats.rs) или од акредитационог тела које има потписан мултилатерални споразум са Европском организацијом за акредитацију у одговарајућем обиму или од надлежног тела за послове акредитације у Руској Федерацији, за подстицаје из члана 2. тачка 1) овог правилника;

2) сертификат према GLOBALG.A.P. стандарду издат од сертификационог тела које је одобрено од Секретаријата за сертификацију GLOBALG.A.P.-а (FoodPLUS, Келн, Немачка, www.globalgap.org), за подстицаје из члана 2. тачка 2) овог правилника;

3) сертификат издат од Ријасета Исламске заједнице Србије, односно Мешихата Исламске заједнице у Србији за подстицаје из члана 2. тачка 3) овог правилника, односно јеврејске заједнице у Републици Србији, за подстицаје из члана 2. тачка 4) овог правилника;

4) сертификат и/или потврду да је производ, производња и/или процес производње у складу са прописима којима се уређује органска производња;

5) сертификат издат од сертификационог тела које је овлашћено од Министарства у складу са законом којим се уређују ознаке географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе, за подстицаје из члана 2. тачка 6) овог правилника;

6) потврду о усаглашености производа са спецификацијом, за производе са ознаком „српски квалитет”, издату од контролног тела које је овлашћено од Министарства и решење o означавању производа ознаком „српски квалитет” и праву коришћења те ознаке, у складу са урeдбом којом се уређује означавање пoљoприврeдних и прeхрaмбeних прoизвoдa националном oзнaкoм вишeг квaлитeтa „српски квалитет”, за подстицаје из члана 2. тачка 7) овог правилника.

Сертификат и потврду из става 1. тачка 4) овог члана издају контролне организације овлашћене од Министарства, у складу са прописима којим се уређује органска производња.

Потврда из става 1. тачка 4) овог члана налази се у Прилогу 1 – Потврда о усаглашености производње и/или процеса производње у складу са прописима којима се уређује органска производња, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Лице из члана 3. овог правилника, које испуњава услове из ст. 1–3. овог члана, може да оствари право на подстицаје и ако:

1) предмет подстицаја из члана 2. овог правилника за који подноси захтев за остваривање права на подстицаје није финансиран из других извора јавног финансирања, односно, ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања;

2) по редоследу подношења захтева за остваривање права на подстицаје постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених јавним позивом.

*Службени гласник РС, број 17/2021

**Службени гласник РС, број 132/2021

***Службени гласник РС, број 23/2023

Члан 4а

Министарство – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује јавни позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста подстицаја из члана 2. овог правилника.

Управа опредељује висину расположивих средстава по једном јавном позиву у оквиру укупних расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

*Службени гласник РС, број 23/2023

Члан 5.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву лица из члана 3. овог правилника који се подноси Управи у року одређеном јавним позивом, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у _____ години (у даљем тексту: захтев), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Подносилац захтева може поднети само један захтев по истом јавном позиву, с тим да захтев може да обухвати једну или више врста подстицаја из члана 2. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 23/2023

Члан 6.

Уз захтев се доставља следећа документација:

1) сертификат из члана 4. тач. 1)–5) овог правилника, потврда из члана 4. тачка 4) овог правилника и потврда из члана 4. тачка 6) овог правилника, у зависности од врсте подстицаја за који се захтев подноси;

2) рачун од издаваоца сертификата (дирекције, oгрaнкa или званичног представника, који је на званичном сајту сертификационог тела), односно потврду из члана 4. тачка 6) овог правилника, на име подносиоца захтева о плаћеном износу трошкова сертификације за подстицај за који се подноси захтев, а за подстицаје из члана 2. тачка 5) овог правилника рачун овлашћене контролне организације;

3) доказ о извршеном плаћању трошкова из тачке 2) овог става и то налог за уплату и одговарајући извод оверен од стране банке за правно лице, предузетника и удружење, као и за физичко лице које је плаћање извршило безготовински, односно одговарајући фискални исечак уколико је физичко лице плаћање извршило готовински;

4) сертификат о акредитацији, као и обим акредитације сертификационог тела које је изршило послове сертификације, издат од стране надлежног тела за послове акредитације из члана 4. тач. 1) и 2) овог правилника, за подстицаје из члана 2. тач. 1) и 2) овог правилника.

Документација из става 1. тач. 1)–3) овог члана треба да гласи на подносиоца захтева и да буде издата у периоду од 1. новембра претходне календарске године до дана подношења захтева.

Документација се доставља у оригиналу или овереној копији, осим документације из става 1. тач. 1) и 4) овог члана која може да се достави у копији.

Ако је документација из става 1. овог члана издата на страном језику, доставља се превод исте, издат од стране овлашћеног судског тумача.

*Службени гласник РС, број 17/2021

Члан 7.

Управа врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција.

Приликом административне обраде захтева Управа може да тражи достављање додатне документације, у циљу утврђивања испуњености услова за остваривање права на подстицаје.

Члан 8.

Подносилац захтева, укључујући и оног са подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, коме је утврђено право на подстицаје, остварује право на накнаду дела трошкова плаћеног износа сертификације, без обрачунатог пореза на додату вредност, у проценту који Влада сваке године одређује посебним актом, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту у коме се налази објекат који је предмет подстицаја из члана 2. тачка 1) овог правилника, односно у коме се производе производи који су предмет подстицаја из члана 2. тач. 2)–7) овог правилника, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 1.000.000 динара.

*Службени гласник РС, број 17/2021

Члан 9.

Подстицаји се исплаћују на основу решења Управе, по редоследу подношења захтева, а до износа финансијских средстава опредељеног јавним позивом у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

*Службени гласник РС, број 23/2023

Члан 10.

Изузетно од члана 5. став 2. овог правилника, у 2018. години захтев за остваривање права на подстицаје подноси се од дана ступања на снагу овог правилника до 31. октобра 2018. године, за предмет подстицаја који је реализован у периоду од 1. новембра 2017. године до дана подношења захтева.

Члан 11.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РС”, број 41/17).

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-81/2018-09

У Београду, 10. маја 2018. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и дoпунама Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла: „Службени гласник РС”, број 17/2021-18

Члан 6.

Оваj правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  

Правилник о измени Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла: „Службени гласник РС”, број 27/2022-94

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла: „Службени гласник РС”, број 23/2023-46

Члан 5.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилник о изменама и дoпунама Прaвилникa о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла ("Службени гласник РС", број 17/2021) додат је Прилог 1 - Потврда о усаглашености производње и/или процеса производње у складу са прописима којима се уређује органска производња (види члан 2. Уредбе - 17/2021-19). 

Прилог 1

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ И/ИЛИ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

На захтев ___________________________________________ из ___________________, адреса ___________________________ овлашћена контролна организација _________________________ издаје ПОТВРДУ након извршене физичке контроле, дана ______________________ да је органска производња и/или процес производње произвођача са којим има закључен уговор број ________________ од ______________ у складу са прописима којима се уређује органска производња.

Место и датум:

Потпис одговорног лица

____________________

___________________________