Zakon

На основу члана 91. став 2. Закона о странцима („Службени гласник РС”, брoj 24/18),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о кућном реду и правилима боравка у прихватилишту за странце

"Службени гласник РС", број 42 од 1. јуна 2018.

Члан 1.

Овим правилником прописују се кућни ред и правила боравка странца у прихватилишту за странце (у даљем тексту: прихватилиште), односно одређује се распоред дневних активности странца и уређују његова права и обавезe за време боравка у прихватилишту.

Члан 2.

Правила боравка и кућни ред у прихватилишту постављају се на огласну таблу прихватилишта и доступна су сваком странцу. Правила боравка и кућни ред морају бити преведена на енглески, француски и арапски језик, а по потреби и на друге језике.

Странцу се након пријема у прихватилиште уручују правила боравка у прихватилишту, на неком од језика из става 2. овог члана које разуме или се оправдано може претпоставити да разуме.

Ако је странац неписмен, глувонем или је припадник народа на чији језик правила боравка нису преведена, о правилима боравка у прихватилишту биће упознат усмено на језику који разуме, односно уз помоћ тумача.

Члан 3.

Странац је дужан да се придржава кућног реда и правила боравка у прихватилишту, као и налога полицијских службеника прихватилишта како би се осигурала дисциплина, безбедност и ред.

Полицијски службеници прихватилишта могу странцима додељивати задатке и подстицати их на активности извођења дневног програма у складу са кућним редом прихватилишта.

Члан 4.

Странац се приликом доласка у прихватилиште упознаје са правом да контактира адвоката, чланове породице и представнике дипломатско-конзуларног представништва земље чији је држављанин или земље која заступа интересе његове матичне државе.

Члан 5.

Кућни ред у прихватилишту прописан је по следећем временском распореду:

– 7,00 часова – буђење;

– 7,00–8,00 часова – устајање, намештање кревета и одржавање личне хигијене;

– 8,00–9,00 часова – доручак;

– 9,00–9,30 часова – поспремање и чишћење соба;

– 9,30–10,00 часова – преглед соба од стране полицијских службеника прихватилишта;

– 10,00–11,00 часова – разговор са полицијским службеницима, представницима дипломатско-конзуларних представништава, надлежним националним, међународним и невладиним организацијама или адвокатом;

– 11,00–13,00 часова – боравак на свежем ваздуху;

– 13,00–14,00 часова – ручак;

– 14,00–17,00 часова – послеподневни одмор и слободне активности у собама;

– 17,00–17,30 часова – слободне активности у дневном боравку;

– 17,30–18,30 часова – вечера;

– 18,30–21,00 часова – слободне активности у дневном боравку;

– 21,00–22,00 часова – одлазак у собу и контролно пребројавање;

– 22,00–7,00 – ноћни одмор.

Изузетно, управник прихватилишта (у даљем тексту: управник) или лице које он одреди могу изменити кућни ред, а подаци о изменама морају бити евидентирани у писаном облику.

Члан 6.

Правила боравка странца прописана овим правилником обавезна су за странца и усмерена су на обезбеђење реда и мира, дисциплине, безбедности и остваривање права сваког странца појединачно, као и свих осталих странаца у прихватилишту.

Правила боравка странца састоје се у следећем:

1) поштовање упутстава полицијских службеника прихватилишта у циљу осигурања безбедности, дисциплине, реда и мира;

2) одржавање чистоће у собама, санитарним просторијама и заједничким просторијама прихватилишта;

3) чување инвентара и просторија од оштећења;

4) благовремено обавештавање полицијских службеника прихватилишта о могућем погоршању здравственог стања у циљу спречавања ширења болести или евентуалног преношења заразних болести на друге странце;

5) плаћање трошкова штете која је настала у прихватилишту намерним оштећењем или уништењем;

6) ненарушавање реда и мира на начин да се узнемирују или ометају остале особе које се налазе у прихватилишту (вика, свађа, туча и слично);

7) немењање распореда опреме и намештаја по соби, и инвентара преношењем из једне просторије у другу;

8) неоштећивање или намерно ометање рада техничке опреме која је постављена у просторије из безбедносних разлога;

9) неулажење у собе и крило које користе особе супротног пола;

10) неизлажење из собе у остале просторије и просторе непримерено одевен или без одеће;

11) уздржавање од чињења или подстрекавања на физичко, психичко и полно насиље, побуну или припремање побуне, бекства или покушаја бекства из прихватилишта;

12) уздржавање од самоповређивања или покушаја самоповређивања;

13) уздржавање од прављења или коришћења опасних предмета или ствари;

14) уздржавање од одбијања узимања хране у дужем периоду које може изазвати здравствене проблеме;

15) уздржавање од одбијања здравственог прегледа и примена здравствених мера које могу битно утицати на здравље странца, односно здравље осталих странаца који бораве у прихватилишту;

16) невређање и неомаловажавање на основу верске, расне, националне или политичке опредељености других странаца у прихватилишту;

17) неометање других странаца у прихватилишту у обављању радних и слободних активности;

18) уздржавање од намерног уништавања инвентара;

19) неписање и нелепљење папира или других материјала по зидовима, вратима и прозорима;

20) неконзумирање алкохолних пића или опојних дрога у прихватилишту;

21) неизношење хране и прибора за јело из трпезарије;

22) неулажење у просторије у прихватилишту које нису одређене за боравак и кретање странаца;

23) неконзумирање цигарета у собама и просторијама где је видно истакнут знак о забрани пушења;

24) неометање дневног или ноћног одмора;

25) уздржавање од самовољног премештања из једне собе у другу.

Члан 7.

Странац се смешта у прихватилиште на основу решења подручне полицијске управе или граничне полиције у складу са чланом 87. Закона о странцима.

Приликом смештаја у прихватилиште, полицијски службеници подручне полицијске управе или граничне полиције предају полицијским службеницима прихватилишта документацију о странцу која садржи решење о смештају у прихватилиште и у зависности од разлога смештаја садржи неку од следећих одлука: решење надлежног органа којим му је одређено да напусти Републику Србију, решење о отказу боравка и забрани уласка, одлуку о одбијању уласка странца у Републику Србију изречених у складу са одредбама Закона о странцима, односно решење о ограничењу кретања изречено у складу са Законом о азилу и привременој заштити.

Пријем странца врши полицијски службеник прихватилишта уз надзор управника или лица која он одреди. Пријем се врши радним даном од 07 до 19 часова и суботом од 07 до 15 часова.

Изузетно, када за то постоје оправдани разлози, начелник Управе граничне полиције или лице које он овласти, може наложити смештај странца у прихватилиште ван времена наведеног у ставу 3. овог члана.

Ако странац није раније дактилоскопиран и фотографисан, полицијски службеник ће приликом пријема у прихватилиште извршити наведене радње. Фотографије и дактилоскопски подаци се користе ради утврђивања идентитета, ажурирања евиденција које се за странце воде у прихватилишту, односно ради израде путних докумената странца за повратак у земљу порекла.

Члан 8.

Пре смештаја странца у прихватилиште полицијски службеник врши претрес странца у циљу проналаска и одузимања предмета или средстава погодних за напад, самоповређивање или бег. Претрес се обавља на начин да се не вређа достојанство и лични интегритет странца.

Поред предмета или средстава погодних за напад, самоповређивање или бег странцу се, из разлога безбедности, привремено одузимају и документа, личне ствари, новац и технички уређаји.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана, странцу се уручује потврда о задржавању ствари, преведена на енглески, француски и арапски језик, а по потреби, и ако постоји могућност превођења, и на друге језике.

Привремено одузета лична имовина странца из става 2. овог члана чува се на за то посебно одређеном и обезбеђеном месту, и враћа се странцу приликом отпуста из прихватилишта.

Новац се пописује по серијском броју, а накит, сатови и друге вредности се детаљно описују. Привремено одузете ствари су доступне странцу два пута недељно, а увид у личне ствари се врши у присуству полицијског службеника. Полицијски службеници могу одузете предмете користити у циљу утврђивања идентитета власника и прикупљања других сазнања везаних за удаљење странца у земљу порекла.

Након претреса, странац у прихватилиште може унети цигарете и књиге.

Члан 9.

Приликом смештаја у прихватилиште, особе женског пола смештају се одвојено од особа мушког пола, осим у случају породице која се смешта у собу за породице.

Члан 10.

Након завршеног пријема, странцу се одређује соба за смештај, добија прибор за личну хигијену и додељује му се на коришћење постељина која се састоји од јастука, јастучнице, покривача, чаршафа, папуча и пешкира. Број комада појединачног дела постељине одређује се у складу са годишњим добом и временским приликама.

У соби у којој му је одређен смештај странац може сам изабрати слободан лежај. Кревет и личне ствари странца морају бити уредно сложени.

Ако за то постоје оправдани разлози, странац има право да одмах или у року од 48 сати, од управника тражи промену собе.

Члан 11.

Собе у којима странци бораве имају засебне санитарне чворове, довољно природног и вештачког осветљења, морају бити проветрене, чисте, суве, а у зимским месецима и топле.

Породице које се смештају у прихватилиште биће смештене у засебне, за то намењене собе у којима се гарантује приватност.

Ако су у прихватилиште смештене породице са децом, потребно је осигурати да услови живота у прихватилишту буду такви да деца у што мањој мери осећају тескобу и ограниченост кретања.

Странци са посебним потребама, као и припадници мањинских група, ако је то могуће, смештају се у физички одвојеним деловима прихватилишта.

Члан 12.

Малолетни странац смешта се у исту собу са родитељем, старатељем, односно законским заступником.

Члан 13.

Странац за време боравка у прихватилишту на себи носи личну одећу и обућу. Са одеће се скидају делови који се могу искористити за самоповређивање.

Ако странац нема одговарајућу одећу и обућу, полицијски службеници му одмах или најкасније у року од 48 часова обезбеђују одговарајућу одећу и обућу донирану од хуманитарних организација или Црвеног крста.

Члан 14.

Ако полицијски службеник приликом пријема примети да странац има здравствене или психичке проблеме о наведеном обавештава управника или лице које је он овласти, а странац се смешта у посебну просторију, где ће боравити док лекар не утврди његово здравствено стање, односно најдуже 48 сати од момента пријема.

За време боравка у прихватилишту странац има право на примарну здравствену заштиту и основну психолошку подршку.

Ако полицијски службеник прихватилишта примети да странац има здравствених проблема, односно ако се странац сам пожали да има здравствених проблема, полицијски службеник у прихватилишту одмах предузима даље мере и радње у вези решавања здравственог проблема странца, у складу са прописима из области здравствене заштите.

Странац је дужан да уредно, у складу са препоруком лекара, узима прописану терапију.

Члан 15.

Странац не може самовољно да напусти прихватилиште.

Изузетно од става 1. овог члана, уз одобрење управника или лица које он одреди, странац може да напусти прихватилиште у пратњи полицијских службеника и то у случајевима:

1) лекарског прегледа и болничког лечења;

2) учешћа у судском поступку или другом поступку који се води код истражних органа;

3) приступања дипломатско-конзуларном представништву земље чији је држављанин или земље која заступа интересе његове матичне државе.

Члан 16.

Странац који сматра да је у прихватилишту подвргнут мучењу или другом окрутном, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању од стране полицијских службеника или других странаца у прихватилишту може се обратити Заштитнику грађана, односно другим релевантним националним, међународним и невладиним организацијама.

Заштитнику грађана и организацијама из става 1. овог члана омогућиће се несметане посете прихватилишту.

Члан 17.

Странцу се мора омогућити да на свежем ваздуху проведе најмање два сата дневно у за то одређеном простору у прихватилишту.

Приликом боравка на свежем ваздуху странац се креће слободно и може учествовати у друштвеним или спортским активностима, при чему се не смеју кршити правила боравка у прихватилишту.

Боравак странца на свежем ваздуху надзиру полицијски службеници прихватилишта.

Члан 18.

У складу са кућним редом прихватилишта, странцима ће се омогућити праћење ТВ програма, читање новина и књига.

Странац се може кретати само у просторијама и на подручју прихватилишта који су намењени за кретање и боравак странаца.

Члан 19.

Личну хигијену странци су дужни да одржавају свакодневно.

Туширање је обавезно најмање три пута недељно.

Одржавање хигијене просторија је обавезно и врши се на тај начин што странци сами одржавају собе у којима су смештени, санитарне просторије у оквиру соба и просторије за дневни боравак.

Странци одржавају чистоћу и уредност простора за боравак на отвореном, земљишта које припада прихватилишту, шишају траву и обављају друге послове везане за хортикултуру.

Замена постељине обавља се једном недељно.

Прање, сушење и пеглање постељине, обезбеђује Министарство унутрашњих послова. Прање и сушење личних ствари обављају сами странци.

Члан 20.

Странац током боравка у прихватилишту има обезбеђену исхрану и довољну количину воде за пиће. Исхрана се састоји од најмање три оброка дневно, од којих најмање један мора бити топли оброк.

Странцу који је болестан припрема се посебна храна, у складу са препоруком лекара. Деци до 10 година, која су са породицом смештена у прихватилиште, обезбеђује се ужина.

Оброци се конзумирају у трпезарији прихватилишта у складу са кућним редом из члана 5. овог правилника. Изузетно, када верски обичаји, болест или други разлози то налажу, кућни ред и режим исхране се може изменити.

За време боравка у прихватилишту, странац има право на конзумирање хране у складу са својим верским обичајима, с тим да о врсти намирница које су му потребне, мора благовремено обавестити полицијског службеника прихватилишта.

Храна и прибор за јело не могу се износити из трпезарије прихватилишта. У собама за спавање странаца није дозвољено уношење и конзумирање хране.

Ако странац има новчана средстава у депозиту може, уз сагласност управника или лица које он овласти, преко полицијских службеника прихватилишта себи купити додатну храну ако то не проузрокује несразмерне напоре у организационом смислу.

Накнадно купљена храна, такође се конзумира у трпезарији и не може се уносити у собу за спавање.

Странац има право на усмену или писмену притужбу на исхрану из става 1. овог члана полицијском службенику прихватилишта.

Члан 21.

Странац има право на одржавање верских обреда, уз поштовање верских и културолошких особености других странаца у прихватилишту.

Обреди се врше у посебној просторији која је опредељена за ту сврху. Изузетно, обред се може вршити и у соби за спавање једино у случајевима када је странац сам у соби и када својим обредима не узнемирава друге странце.

Обреди се могу вршити и групно, уз одобрење управника.

Прихватилиште могу, на захтев странца, посећивати и верске старешине уз предходно одобрење управника.

Управник или особа коју он овласти, може привремено онемогућити обављање верских обреда странца, ако би се њиховим одржавањем угрозила сигурност, ред и мир у прихватилишту.

Члан 22.

Странци имају право на две приватне посете у току недеље. Изузетно, када за то постоје оправдани разлози, управник или лице које он овласти могу одобрити још једну посету недељно.

Посета мора бити најављена најмање један дан раније, а трајање посете не може бити дуже од 60 минута, независно од броја посетилаца. Посета странцу се обавља у за то посебно одређеној просторији.

Управник или особа коју он овласти одредиће време за посету у оквиру дневног реда прихватилишта, али то време не може бити у време оброка или дневног и ноћног одмора странца.

Ако странац има ангажованог адвоката у предметима везаним за смештај у прихватилиште или ван њега, посете могу бити реализоване више од два пута недељно и могу трајати дуже од 60 минута.

Посета странцу се може онемогућити ако се утврди да је посетилац склон недоличном понашању и кршењу прописа.

Полицијски службеник прихватилишта може прекинути посету ако се током посете нарушава безбедност, ред и мир у прихватилишту.

Члан 23.

Странац има право на слање и пријем неограниченог броја писама током боравка у прихватилишту. Писма имају загарантовану тајност, осим у случајевима када упознавање са садржајем писама може помоћи полицијским службеницима код утврђивања идентитета или обезбеђивања других сазнања везаних за повратак странца у земљу порекла.

Странац има право на пријем једног пакета недељно. Пакети се отварају уз присуство полицијског службеника прихватилишта, који је дужан да из пакета изузме предмете, средства и ствари које није дозвољено поседовати у прихватилишту.

О одузимању предмета, средстава и ствари из пакета упућених странцу, издаје се потврда у складу са чланом 8. овог правилника, и исти се враћају странцу приликом отпуста из прихватилишта.

Члан 24.

Приликом смештаја у прихватилиште, странац има право на један бесплатан телефонски разговор са дипломатско-конзуларним представништвом земље чији је држављанин.

Странци имају право на свакодневне телефонске разговоре о свом трошку. Телефонски разговори се врше са јавне говорнице у прихватилишту.

Телефонски разговори имају загарантовану приватност, осим када управник или лице које он одреди ускрате тајност разговора, како би дошли до података о идентитету или обезбеђивању других сазнања везаних за повратак странца у земљу порекла. У том случају се телефонски разговори обављају у присуству полицијског службеника прихватилишта.

Телефонски разговори не могу се обављати у време дневног и ноћног одмора.

Изузетно од става 2. овог члана, ако странац нема сопствена новчана средства, а постоје оправдани разлози да се странцу омогући да обави телефонски разговор, управник или лице које он одреди може одобрити да странац обави телефонски разговор са службеног телефона који не може трајати дуже од пет минута.

Члан 25.

Странац има право да једном недељно, из депозита сопствених новчаних средстава, тражи да се за његове потребе изврши набавка личних ствари, хране, телефонских картица, хигијенског прибора, хигијенских средстава и цигарета.

Набавку из става 1. овог члана врше полицијски службеници прихватилишта, уз предходни договор са странцем, под условом да наведено не проузрокује несразмерне напоре полицијских службеника у организационом смислу.

Управник одређује два дана у недељи када ће вршити набавка.

Члан 26.

Дневни и ноћни одмор странац користи у временском периоду који је у складу са кућним редом прихватилишта. За време дневног и ноћног одмора води се рачуна да се одржава тишина како не би дошло до ометања других странаца.

За време дневног и ноћног одмора собе су закључане.

Члан 27.

Странци имају право на слободно време у складу са кућним редом.

Слободно време странци могу користити у просторији за дневни боравак, својим собама или користећи спортске реквизите који су доступни у прихватилишту.

Ако за то постоје техничке могућности, у просторији за дневни боравак постављају са најмање један радио и један ТВ пријемник са сателитским програмом, како би странци могли да прате програм на језицима које разумеју.

Изузетно, на захтев странца, када постоје оправдани разлози, управник или лице које он овласти, временски период одређен за слободно време може проширити на време дневног, односно ноћног одмора.

Конзумирање цигарета у прихватилишту је дозвољено само на за то опредељеном месту.

Члан 28.

Странац за време боравка у прихватилишту има обавезу да сарађује у поступку враћања са надлежним органом и не омета поступак утврђивања његовог идентитета или држављанства ради принудног удаљења мењањем и давањем другачијих података о себи, односно ускраћивањем и мењањем изјава о околностима које могу бити од интереса за ефикасно спровођење удаљења у земљу порекла.

Члан 29.

Претрес лица, ствари и просторија у којима бораве странци може се обавити у сваком тренутку, у складу са безбедносним проценама и потребама.

Претрес просторија обављају полицијски службеници прихватилишта, уз присуство најмање једног странца који је смештен у соби.

Полицијски службеници прихватилишта редовно врше контролу да ли странци поштују кућни ред, док ванредну контролу врши управник или лице које он одреди.

Контролу рада полицијских службеника у прихватилишту могу вршити старешине Управе граничне полиције, полицијски службеници Сектора унутрашње контроле, Заштитник грађана и друге релевантне организације.

Члан 30.

Странцу који за време боравка у прихватилишту повреди кућни ред и правила боравка у прихватилишту, управник ће, да би заштитио кућни ред и правила боравка у прихватилишту, односно да би заштитио права других странаца у прихватилишту, изрећи меру укора или меру појачаног полицијског надзора, који не може трајати дуже од седам дана непрекидно.

Појачани полицијски надзор престаје протеком времена на који је изречен, односно када управник укине меру јер процени да је сврха изрицања мере већ постигнута.

Члан 31.

Странац може два пута недељно да тражи пријем код управника или лица које он овласти да изрази своје незадовољство указивањем на неправилности у процедури, лош однос и занемаривање од стране полицијских службеника прихватилишта, да се притужи на изрицање мере укора или појачаног полицијског надзора, као и да изнесе друге притужбе којим би указао на лоше услове смештаја.

Ако није задовољан решењем управника или лица које он овласти на изречену притужбу, странац се може у писаном облику обратити начелнику Управе граничне полиције или релевантним институцијама које имају право надзора и контроле над радом прихватилишта за странце.

Странац има право и обавезу да свакодневно најближем полицијском службенику пријави сваку повреду кућног реда и правила боравка у прихватилишту других странаца, а нарочито лош однос и недолично понашање према њему или према трећим лицима, односно према туђој имовини или имовини прихватилишта.

Члан 32.

Отпуст из прихватилишта врши полицијски службеник прихватилишта за странце на тај начин што:

1) странац раздужује задужене ствари и предмете задужене приликом пријема и у току боравка;

2) странцу се враћају привремено одузете ствари уз потврду о враћању ствари која је преведена на енглески, француски и арапски језик, а по потреби и ако постоји могућност превођења и на друге језике.

Приликом отпуста странца из прихватилишта странцу који је поседовао сопствена новчана средства приликом пријема у прихватилиште или су му иста достављена за време боравка у прихватилишту, уручује се рачун са прецизно исказаним ставкама које изражавају врсту, количину и цену извршених услуга, које је странац дужан да плати. Ако је рачун већи од новца у депозиту странца, остатак новца се наплаћује у складу са ставом 3. овог члана.

Ако странац не поседује новчана средства, трошкови боравка падају на терет лица које се обавезало да сноси трошкове његовог боравка у Републици Србији, односно буџета Републике Србије.

Након извршеног отпуста из прихватилишта, странца који је смештен у прихватилиште на основу решења граничне полиције након одбијања уласка на територију Републике Србије преузимају полицијски службеници граничне полиције, ради спровођења до граничног прелаза и одласка са територије Републике Србије.

Након извршеног отпуста из прихватилишта, са странцем који је смештен у прихватилиште, на основу решења о ограничењу кретања Канцеларије за азил, односно у случају да током боравка у прихватилишту затражи азил, поступа се у складу са Законом о азилу и привременој заштити.

Након извршеног отпуста из прихватилишта, ако странац не припада категорији странаца из ст. 4. и 5. овог члана, исти може бити отпуштен на капији прихватилишта, спроведен до надлежне подручне полицијске управе ради спровођења даљих мера, спроведен до аеродрома, аутобуске или железничке станице ради повратка у државу порекла, односно принудно удаљен са територије Републике Србије.

Принудно удаљење ће се извршити у складу са прописом којим се утврђују ближи услови и начин спровођења принудног удаљења странаца.

Члан 33.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 3. октобра 2018. године.

Број 01-4415/18-2

У Београду, 29. маја 2018. године

Министар,

др Небојша Стефановић, с.р.