Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

"Службени гласник РС", бр. 46 од 15. јуна 2018, 50 од 29. јуна 2018, 35 од 21. маја 2019, 78 од 1. новембра 2019.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац пријаве на конкурс за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику и по појединим врстама подстицаја.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) добављач јесте правно лице и предузетник који обавља трговину, као и пољопривредник који је регистрован у складу са прописом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и који у погледу пољопривредних производа који су предмет регистрације има статус трговца у складу са законом којим се уређује трговина;

2) квалитетна приплодна грла јесу грла говеда, оваца, коза, свиња и селекционисаних пчелињих матица која испуњавају прописане услове у погледу порекла, екстеријера, расних и производних особина, услове за увођење у приплод, као и друге прописане услове у складу са законом којим се уређује сточарство;

3) машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи;

4) нова опрема и машина јесте опрема, машина и механизација која се први пут ставља у употребу и чији су сви саставни делови нови;

5) педигре јесте документ о пореклу и производним особинама квалитетне приплодне домаће животиње у складу са законом који уређује сточарство;

6) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

7) предрачун јесте профактура, предуговор, понуда или друга врста предрачуна која садржи: назив и седиште добављача, датум издавања предрачуна, назив произвођача, годину производње и тип, односно модел машина и опреме, име, презиме, пребивалиште и број пољопривредног газдинства пољопривредника добављача квалитетног приплодног грла и старост животиња, укупну вредност предмета инвестиције, износ пореза на додату вредност, начин и рок испоруке као и друге податке који се односе на набавку предмета инвестиције;

8) примарна биљна производња јесте производња биљних култура у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава, и то: житарица, индустријског биља, крмног биља, ароматичног и лековитог биља, поврћа, цвећа, воћа и грожђа;

9) примарна сточарска производња јесте производња млека (крављег, овчијег и козијег), меса (тов јунади, производња јунећег/говеђег меса у систему ,,крава – теле”, производња прасади за тов, тов свиња, узгој оваца, коза, бројлера и товних ћурки у сврху производње меса), конзумних кокошијих јаја, меда и других пчелињих производа;

10) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за набавку предмета инвестиције, осим прибављања предрачуна, и то: закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

11) члан уже породице јесте брачни друг, дете рођено у браку и ван брака, усвојено дете и пасторак, који живе у заједничком домаћинству са подносиоцем пријаве на конкурс.

II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА

Члан 3.

Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, и то:

1) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;

2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;

3) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.

Подстицаји програму из става 1. тачка 1) овог члана обухватају набавку:

1) нове опреме и машина за примарну производњу биљака у заштићеном простору;

2) нове опреме и машина за примарну производњу воћа и грожђа;

3) нове опреме и машина за примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;

4) нове опреме и машина за убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;

5) нове опреме и машина за примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља;

6) нове опреме и машина за обраду земљишта, заштиту биљака (од болести, корова и штеточина), прихрањивање/ђубрење и транспорт примарних пољопривредних производа;

7) нове опреме и машина за наводњавање усева у примарној биљној пољопривредној производњи.

Подстицаји програму из става 1. тачка 2) овог члана обухватају набавку:

1) нове опреме и машина за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

2) нове опреме и машина за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака;

3) нове опреме којом се штити добробит животиња;

4) нове опреме за вагање, усмеравање и обуздавање животиња;

5) нове опреме за производњу конзумних кокошијих јаја;

6) нове опреме и машина за пчеларство.

Подстицаји програму из става 1. тачка 3) овог члана обухватају следеће прихватљиве инвестиције за набавку:

1) грла говеда, и то:

(1) јуница млечних и комбинованих раса старости од 12 до 31 месец у моменту издавања рачуна о набавци,

(2) јуница товних раса старости од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци,

(3) бикова товних раса старости од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци;

2) грла оваца и коза, и то:

(1) оваца – двиски старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

(2) коза – двиски старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

(3) двизаца оваца, односно коза старости од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци;

3) грла свиња, и то:

(1) назимица старости од седам до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

(2) супрасних назимица од девет до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

(3) нерастова старости од седам до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци;

4) селекционисаних пчелињих матица.

Члан 4.

Прихватљиве инвестиције за које се одобравају подстицаји из члана 3. ст. 2. и 3. овог правилника дате су у Прилогу 1 – Подстицаји и прихватљиве инвестиције у оквиру програма који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1).

Члан 5.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

5) куповина половне опреме, механизације и материјала;

6) допринос у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве);

7) набавка инвестиције из Прилога 1 и/или члана 3. став 4. овог правилника, путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља неки облик гашења обавезе путем пребијања дугова.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Услови у погледу лица

Члан 6.

Право на подстицаје остварује физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства ако:

1) је као носилац  комерцијалног породичног пољопривредног газдинства први пут уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) почев од 1. јануара године која претходи години у којој подноси пријаву на конкурс и налази се у активном статусу;

2) на дан подношења пријаве на конкурс има навршених 18 година живота;

3) у календарској години у којој подноси пријаву на конкурс има навршених највише 40 година живота.

*Службени гласник РС, број 50/2018

**Службени гласник РС, број 78/2019

 

Општи услови за одобравање права на подстицаје

Члан 7.

Лице из члана 6. овог правилника остварује право на подстицаје, ако:

1) није започело реализацију инвестиције која је предмет пријаве у складу са овим правилником и конкурсом;

2) за инвестицију за коју подноси пријаву на конкурс, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

3) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

4) нема нереализованих инвестиција за које му је одобрено право на подстицаје на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;

5) није било корисник подстицаја по основу прописа којим се уређују подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима;

6) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

7) добављач и подносилац пријаве на конкурс не представљају повезана лица.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

Члан 8.

Лице из члана 6. овог правилника које испуњава услове из члана 7. овог правилника, остварује право на подстицаје из члана 3. став 1. тачка 1) овог правилника, ако у Регистру има уписане одговарајуће површине пољопривредног земљишта под производњом одговарајућих биљних култура, као и ако је предмет инвестиције везан за производњу тих биљних култура, и то за:

1) подстицаје из члана 3. став 2. тачка 1) овог правилника ако у Регистру има уписано мање од 0,5 ha под производњом биљака у заштићеном простору;

2) подстицаје из члана 3. став 2. тачка 2) овог правилника ако у Регистру има уписано: мање од 2 ha јагодичастог воћа и/или мање од 5 ha осталог воћа и/или 0,2–100 ha грожђа;

3) подстицаје из члана 3. став 2. тачка 3) овог правилника ако у Регистру има уписано: 0,1–50 ha цвећа и/или мање од 3 ha производње поврћа на отвореном пољу и/или мање од 50 ha под производњом ароматичног и лековитог биља;

4) подстицаје из члана 3. став 2. тачка 4) овог правилника ако у Регистру има уписано: мање од 2 ha јагодичастог воћа и/или мање од 5 ha осталог воћа и/или 0,2–100 ha грожђа и/или 0,1–50 ha цвећа и/или мање од 3 ha производње поврћа на отвореном пољу и/или мање од 50 ha под производњом ароматичног и лековитог биља;

5) подстицаје из члана 3. став 2. тачка 5) овог правилника ако у Регистру има уписано мање од 50 ha под житарицама, индустријским, односно крмним биљем;

6) подстицаје из члана 3. став 2. тачка 6) овог правилника ако у Регистру има уписано: мање од 2 ha јагодичастог воћа и/или мање од 5 ha осталог воћа и/или 0,2–100 ha грожђа и/или 0,1–50 ha цвећа и/или мање од 3 ha производње поврћа на отвореном пољу и/или мање од 50 ha под производњом ароматичног и лековитог биља и/или мање од 50 ha под житарицама, индустријским, односно крмним биљем;

7) подстицаје из члана 3. став 2. тачка 7) овог правилника ако у Регистру има уписано: мање од 2 ha јагодичастог воћа и/или мање од 5 ha осталог воћа и/или 0,2–100 ha грожђа и/или 0,1–50 ha цвећа и/или мање од 3 ha производње поврћа на отвореном пољу и/или мање од 50 ha под производњом ароматичног и лековитог биља и/или мање од 100 ha под житарицама, индустријским, односно крмним биљем.

Лице из члана 6. овог правилника које испуњава услове из члана 7. овог правилника, остварује право на подстицаје за инвестиције везане за производњу грожђа и ако је уписано у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује област виноградарства и винарства.

Члан 9.

Лице из члана 6. овог правилника које испуњава услове из члана 7. овог правилника, остварује право на подстицаје из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника, ако у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају), и то за:

1) подстицаје из члана 3. став 3. овог правилника који се односе на производњу крављег млека, ако има од једне до 19 млечних крава у свом власништву, односно у власништву члана комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) подстицаје из члана 3. став 3. овог правилника који се односе на производњу меса, ако има објекат за узгој животиња уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство, укупног капацитета за: мање од 20 говеда и/или мање од 150 оваца, односно коза и/или мање од 30 крмача и/или мање од 100 товних свиња по турнусу и/или мање од 4.000 бројлера по турнусу и/или мање од 400 товних ћурки по турнусу;

3) подстицаје из члана 3. став 3. овог правилника који се односе на производњу конзумних јаја, ако има објекат за држање кока носиља уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

4) подстицаје из члана 3. став 3. овог правилника који се односе на пчеларство, ако има од пет до 500 кошница пријављених у Централној бази података о обележавању животиња код Управе за ветерину.

Члан 10.

Лице из члана 6. овог правилника које испуњава услове из члана 7. овог правилника, остварује право на подстицаје из члана 3. став 1. тачка 3) овог правилника, ако су квалитетна приплодна грла која су предмет подстицаја, осим селекционисаних пчелињих матица, обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 11.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на конкурс, који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), за сваку календарску годину.

Конкурс из става 1. овог члана нарочито садржи образац пријаве на конкурс, услове за остваривање права на подстицаје, документацију, елементе рангирања, начин утврђивања ранг листе, рок за подношење пријаве на конкурс, као и другу документацију и остале информације.

Текст конкурса објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Члан 12.

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу – Пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: пријава на конкурс), а у року прописаном конкурсом.

Подносилац пријаве на конкурс подноси само једну пријаву за остваривање права на подстицаје у календарској години.

Пријава на конкурс подноси се за једну или више инвестиција датих у Прилогу 1 и члану 3. став 4. овог правилника.

Члан 13.

Уз пријаву на конкурс подносилац доставља:

1) предрачун за набавку инвестиције из Прилога 1, односно члана 3. став. 4 овог правилника, не старији од 30 дана од дана подношења пријаве на конкурс;

2) изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 150 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем пријаве на конкурс, дату у Прилогу 2 – Изјава добављача, који је одштампан уз правилник и чини њихов саставни део;

3) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;

4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

5) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе, према месту пребивалишта подносиоца пријаве на конкурс, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

6) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

7) извод из матичне књиге рођених за подносиоца пријаве на конкурс;

8) копију решења о упису у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује област виноградарства и винарства, за подстицаје који се односе на инвестиције везане за производњу грожђа.

Ако подносилац пријаве на конкурс не достави потребну документацију из става 1. тач. 3)–8) овог члана, Управа по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Члан 14.

Уверења и потврде које се достављају уз пријаву на конкурс не могу бити старија од 30 дана од дана подношења.

Сва документа која се достављају уз пријаву на конкурс треба да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 15.

Елементи за рангирање подносилаца пријава на конкурс дати су у Табели – Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирања.

Табела – Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирања

Редни број

Елемент

Појашњење/остваривање елемента

Број бодова

Максималан

број бодова
по елементу

1.

Инвестиције се односе на следеће врсте пољопривредне производње: производња јунећег, односно говеђег, јагњећег, односно јарећег меса; производња поврћа, цвећа, воћа, грожђа, ароматичног и лековитог биља

Да

15

15

Не

0

2.

Подносилац пријаве на конкурс је особа женског пола

Да

5

5

Не

0

3.

Подносилац пријаве на конкурс има одговарајуће образовање из области пољопривреде/ветерине/

прехрамбене технологије

Стечено високо образовање из стручне области биотехничке науке на студијама првог и другог степена (инжењер пољопривреде, струковни инжењер пољопривреде, дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струковни инжењер пољопривреде) или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на студијама првог и другог степена (инжењер технологије, струковни инжењер технологије, дипл. инжењер технологије, мастер инжењер технологије, специјалиста инжењер технологије, специјалиста струк. инжењер технологије) или из научне области ветеринарске науке на студијама првог и другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету

10

10

Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању пољопривредног, прехрамбеног или ветеринарског смера

5

4.

Степен развијености општине где се налази пребивалиште подносиоца пријаве на конкурс, у складу са прописима којима се уређује регионални развој

Група 1

0

20

Група 2

10

Група 3

15

Група 4

20

5.

Статус подносиоца пријаве на конкурс у односу на запослење

На дан подношења пријаве на конкурс, подносилац пријаве је пријављен на основу ПИО за пољопривреднике – запослен искључиво у пољопривреди

15

15

На дан подношења пријаве на конкурс, незапослено дуже од две године непрекидно

10

На дан подношења пријаве на конкурс, незапослено краће од две године непрекидно

5

6.

Подносилац пријаве на конкурс има пребивалиште у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди у складу са прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Да

20

20

Не

0

7.

Број чланова уже породице подносиоца пријаве на конкурс

1

0

15

2

3

3

6

4

9

5

12

≥6

15

Укупно, максималан број бодова на конкурсу

100

Члан 16.

Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, уколико испуњава одређени елемент рангирања, доставља:

1) доказ о стеченом високом образовању из стручне области биотехничке науке на студијама првог и другог степена (инжењер пољопривреде, струковни инжењер пољопривреде, дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на студијама првог и другог степена (инжењер технологије, струковни инжењер технологије, дипл. инжењер технологије, мастер инжењер технологије, специјалиста инжењер технологије, специјалиста струк. инжењер технологије) или научне области ветеринарске науке на студијама првог и другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету или завршеној средњој стручној школи у четворогодишњем трајању, пољопривредног, прехрамбеног или ветеринарског смера;

2) доказ Националне службе за запошљавање о трајању периода незапослености;

3) доказ о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника;

4) изјаву о броју чланова уже породице, дату у Прилогу 3 – Изјава подносиоца пријаве на конкурс о броју чланова уже породице, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

5) фотокопије извода из матичне књиге рођених за чланове уже породице.

Члан 17.

Управа врши административну обраду пријава на конкурс, провером података из пријаве, документације приложене уз пријаву као и службених евиденција.

Пријаву на конкурс поднету од стране лица које не испуњава услове из члана 6. овог правилника, преурањену и неблаговремену пријаву, пријаву послату факсом или електронском поштом, пријаву на конкурс са документацијом која не гласи на подносиоца, као и сваку наредну пријаву на конкурс истог подносиоца поднету у периоду трајања конкурса, Управа одбацује без разматрања.

Ако после административне обраде пријава на конкурс укупни захтевани износ подстицаја по свим пријавама које испуњавају услове за остваривање права на подстицаје прелази укупна расположива средства опредељена за ову намену, Управа спроводи поступак бодовања и рангирања уредних пријава.

У случају када постоји више подносилаца пријава на конкурс са истим бројем бодова према елементима за рангирање, предност има подносилац пријаве на конкурс који је раније поднео пријаву.

У случају када се ранг листом утврди да нема довољно средстава за све рангиране подносиоце пријаве на конкурс, средства се исплаћују на основу ранг листе, а до висине расположивих средстава утврђених у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ранг листа подносилаца пријава на конкурс се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Члан 18.

Директор Управе решењем одобрава право на подстицаје на основу ранг листе, а до утрошка расположивих средстава утврђених у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Решењем из става 1. овог члана подносиоцу пријаве одобрава се да у року од 90 дана од пријема решења у потпуности реализује прихватљиву инвестицију из предрачуна и поднесе Управи прописану документацију којом се доказује реализација инвестиције.

Решењем из става 1. овог члана утврђује се и износ подстицаја на име реализације инвестиције из става 2. овог члана и налаже исплата подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

Решење из става 1. овог члана садржи и податке о обавезама корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Члан 19.

Корисник подстицаја у потпуности реализује инвестицију под условима, на начин и у року одређеним решењем којим је одобрено коришћење подстицаја, као и у том року Управи доставља:

1) рачун о реализованој инвестицији;

2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист ако је корисник подстицаја директно извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању реализоване инвестиције, и то: потврду о извршеном преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;

4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције, односно изјаву добављача да за предметну инвестицију не постоји обавеза издавања гарантног листа нити изјаве о саобразности;

5) јединствену царинску исправу – само ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције.

За подстицаје за набавку квалитетних приплодних грла, поред документације из става 1. овог члана, корисник подстицаја дужан је да Управи достави и:

1) уверење о здравственом стању животиња, оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора;

2) уверење о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла које је предмет подстицаја (педигре), у којем је корисник подстицаја уписан као власник квалитетног приплодног грла – за подстицаје који се односе на набавку квалитетних приплодних – јуница, бикова товних раса, шиљежица и шиљежана, двиски и двисака, назимица и нерастова;

3) уверење о пореклу матице издато од стране главне одгајивачке организације – за подстицаје који се односе на набавку селекционисаних пчелињих матица.

Члан 20.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности прихватљиве инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи.

Максимални износ подстицаја по квалитетном приплодном грлу јесте за набавку:

1) јунице млечне и комбиноване расе из члана 3. став 4. тачка 1) подтачка (1) овог правилника – 140.000 динара;

2) јунице и бика товне расе из члана 3. став 4. тачка 1) подтач. (2) и (3) овог правилника – 125.000 динара;

3) двиске – овце и козе из члана 3. став 4. тачка 2) подтач. (1) и (2) овог правилника – 20.000 динара;

4) двисца из члана 3. став 4. тачка 2) подтачка (3) овог правилника – 30.000 динара;

5) назимице из члана 3. став 4. тачка 3) подтачка (1) овог правилника – 18.000 динара;

6) супрасне назимице и нераста из члана 3. став 4. тачка 3) подтач. (2) и (3) овог правилника – 24.000 динара;

7) селекционисане пчелиње матице из члана 3. став 4. тачка 4) овог правилника – 600 динара.

Максимални износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 1.500.000 динара.

Члан 21.

Ако у року за реализацију инвестиције добављач престане да постоји или му буде изречена забрана обављања делатности, лице којем је одобрено право на подстицаје може Управи поднети захтев за промену добављача. 

Уз захтев за промену добављача из става 1. овог члана, лице којем је одобрено право на подстицаје доставља доказ о престанку рада, односно изрицању забране обављања делатности добављачу, као и предрачун и Изјаву добављача – за другог добављача. 

Ако у року за реализацију инвестиције добављач промени делатност или престане да врши продају одобреног предмета инвестиције, лице којем је одобрено право на подстицаје може Управи поднети захтев за промену добављача.

Уз захтев за промену добављача из става 3. овог члана, лице којем је одобрено право на подстицаје доставља доказ о промени делатности добављача, односно изјаву добављача да је престао да врши продају одобреног предмета инвестиције, као и предрачун и Изјаву добављача – за другог добављача. 

Ако у року за реализацију инвестиције дође до поремећаја на тржишту услед којег добављач није у могућности да испоручи предмет инвестиције у складу са решењем из члана 18. овог правилника, лице којем је одобрено право на подстицаје може Управи поднети захтев за промену предмета инвестиције исте врсте. 

Уз захтев за промену предмета инвестиције из става 5. овог члана, лице којем је одобрено право на подстицаје доставља изјаву добављача да није у могућности да испоручи предмет инвестиције у складу са решењем из члана 18. овог правилника, са образложењем поремећаја на тржишту у конкретном случају, као и предрачун и Изјаву добављача за други истоврсни предмет инвестиције. 

Ако у року за реализацију инвестиције дође до поремећаја на тржишту услед којег добављач није у могућности да испоручи предмет инвестиције у року за реализацију инвестиције утврђеном решењем из члана 18. овог правилника, лице којем је одобрено право на подстицаје може Управи поднети захтев за продужетак рока за реализацију инвестиције, за додатних 90 дана од дана пријема решења којим се дозвољава продужетак рока. 

Уз захтев за продужетак рока за реализацију инвестиције из става 7. овог члана, лице којем је одобрено право на подстицаје доставља: изјаву добављача да није у могућности да испоручи предмет инвестиције у року утврђеном решењем из члана 18. овог правилника, са образложењем поремећаја на тржишту у конкретном случају, као и изјаву добављача да може да испоручи предметну инвестицију у додатном року од 90 дана из става 7. овог члана. 

Ако у року за реализацију инвестиције добављач пољопривредник који има својство трговца у складу са законом којим се уређује трговина, после истека рока за испоруку предмета инвестиције из члана 13. став 1. тачка 2) овог правилника, није више у могућности да изврши испоруку квалитетних приплодних грла у складу са решењем из члана 18. овог правилника, лице којем је одобрено право на подстицаје може Управи поднети захтев за промену добављача или захтев за промену квалитетних приплодних грла. 

Уз захтев за промену добављача, односно промену квалитетних приплодних грла из става 9. овог члана, лице којем је одобрено право на подстицаје доставља: изјаву добављача пољопривредника који има својство трговца у складу са законом којим се уређује трговина, да није више у могућности да изврши испоруку квалитетних приплодних грла у складу са решењем из члана 18. овог правилника, као и предрачун и Изјаву добављача – за другог добављача, односно за друга квалитетна приплодна грла. 

Захтев из ст. 1, 3, 5, 7. и 9. овог члана може се поднети у року од 120 дана од пријема решења из члана 18. овог правилника.

Управа врши административну обраду захтева из ст. 1–10. овог члана, провером података из захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција. 

Захтев из ст. 1–10. овог члана поднет од стране лица којем није одобрено право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца којем је одобрено право на подстицаје, Управа одбацује без разматрања. 

Директор Управе решењем одобрава промену добављача, односно промену предмета инвестиције, односно продужетак рока за реализацију инвестиције, односно промену квалитетних приплодних грла. 

Ако је вредност новог предмета инвестиције из захтева за промену добављача, односно захтева за промену предмета инвестиције, односно захтева за промену квалитетних приплодних грла мања од вредности предмета инвестиције утврђене решењем из члана 18. овог правилника, Управа решењем из става 14. овог члана налаже подносиоцу захтева да врати вишак новчаних средстава. 

Ако је вредност новог предмета инвестиције из захтева за промену добављача, односно захтева за промену предмета инвестиције, односно захтева за промену квалитетних приплодних грла већа од вредности предмета инвестиције утврђене решењем из члана 18. овог правилника, решењем из става 14. овог члана не може се одобрити додатни износ подстицаја.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Члан 21a

Ако услед промењених околности лице којем је одобрено право на подстицаје није у могућности да реализује инвестицију у складу са решењем из члана 18. овог правилника, односно решењем из члана 21. овог правилника, може пре истека рока за реализацију инвестиције Управи поднети захтев за повраћај исплаћених новчаних средстава.

Уз захтев из става 1. овог члана лице којем је одобрено право на подстицаје доставља доказе којима се чини вероватним наступање промењених околности услед којих није у могућности да реализује инвестицију у складу са решењем из члана 18. овог правилника, односно решењем из члана 21. овог правилника.

Захтев из стaва 1. овог члана поднет од стране лица којем није одобрено право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, као и захтев послат факсом, Управа одбацује без разматрања.

Директор Управе решењем одобрава повраћај исплаћених средстава са инструкцијама за уплату и роком за уплату који је 15 дана од дана пријема решења.

Лице којем је одобрено право на подстицаје које врати новчана средства у складу са решењем из става 4. овог члана, не сноси правне последице непридржавања обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Члан 22.

Корисник подстицаја наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана исплате подстицаја за набавку опреме за примарну биљну и сточарску производњу, односно у року пет година од дана исплате подстицаја за набавку машина за примарну биљну и сточарску производњу.

Корисник подстицаја квалитетна приплодна грла која су предмет подстицаја користи за даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству, и то:

1) квалитетну приплодну јуницу млечне и комбиноване расе и квалитетну приплодну јуницу и бика товне расе, најмање три године од дана набавке;

2) квалитетно приплодно грло: двиске, двисца, назимице, супрасне назимице и нераста, најмање две године од дана набавке;

3) квалитетну приплодну селекционисану пчелињу матицу, најмање три године од дана набавке.

У случају угинућа или принудног клања квалитетног приплодног грла у периоду из става 2. овог члана, корисник подстицаја не враћа подстицајна средства ако у року од 30 дана од дана угинућа или принудног клања, Управи исто пријави и достави доказ издат од стране надлежне ветеринарске службе.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан. 23.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (,,Службени гласник РСˮ, бр. 29/17 и 33/17).

Члан 24.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00103/2018-09

У Београду, 11. јуна 2018. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Подстицаји и прихватљиве инвестиције у оквиру програма који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Прилог 2 - Изјава добављача

Прилог 3 - Изјава подносиоца пријаве на конкурс о броју чланова уже породице