Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

Неважећи акт

 

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње

"Службени гласник РС", бр. 48 од 22. јуна 2018, 29 од 19. априла 2019, 48 од 5. јула 2019, 25 од 12. марта 2020, 17 од 2. марта 2023.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку програму који се односи на унапређење конкурентности кроз инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику и врсти подстицаја.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) добављач јесте правно лице и предузетник који обавља трговину, као и пољопривредник који је регистрован у складу са прописом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и који у погледу пољопривредних производа који су предмет регистрације има статус трговца у складу са законом којим се уређује трговина;

2) квалитетна приплодна грла говеда, оваца, коза, свиња и пчела јесу грла која испуњавају прописане услове у погледу порекла, екстеријера, расних и производних особина, услове за увођење у приплод, као и друге прописане услове у складу са законом којим се уређује сточарство;

3) педигре јесте документ о пореклу и производним особинама квалитетне приплодне домаће животиње у складу са законом којим се уређује сточарство;

3а) уверење о пореклу јесте документ о познатом пореклу приплодне домаће животиње, у складу са законом којим се уређује сточарство;

4) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

5) примарна сточарска пољопривредна производња јесте производња млека (крављег, овчијег и козијег), производња меса (тов јунади, тов у систему „крава – теле”, производња прасади за тов, узгој оваца и коза ради производње меса), као и производња меда и других пчелињих производа;

6) набавка предмета прихватљиве инвестиције јесте извршење радњи везаних за куповину предмета прихватљиве инвестиције, и то: закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе и исплата цене у потпуности, као и куповина квалитетних приплодних јуница са уговореном одложеном исплатом дела цене добављачу;

7) реализација инвестиције јесте набавка предмета прихватљиве инвестиције, као и стављање предмета инвестиције у функцију даље репродукције на пољопривредном газдинству.

*Службени гласник РС, број 25/2020

Члан 3.

Подстицаји из члана 1. овог правилника односе се на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних:

1) грла говеда, и то:

(1) јуница товних раса узраста од десет до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци,

(2) јуница млечних и комбинованих раса узраста од 12 до 31 месец у моменту издавања рачуна о набавци,

(3) бикова товних раса узраста од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци;

2) грла оваца и коза, и то:

(1) оваца – двиски узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

(2) коза – двиски узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

(3) двисци узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци;

3) грла свиња, и то:

(1) назимица узраста до 10 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

(2) супрасних назимица од осам до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

(3) нерастова узраста до 10 месеци у моменту издавања рачуна о набавци;

4) пчелињих матица.

*Службени гласник РС, број 29/2019

**Службени гласник РС, број 48/2019

Члан 4.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза и други оперативни трошкови;

5) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

6) набавка предметне инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

Члан 5.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

5) средња школа;

6) научноистраживачка организација у области пољопривреде;

7) манастир.

Лице из става 1. тач. 2)–4) овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Привредно друштво и земљорадничка задруга из става 2. овог члана може остварити право на подстицаје и ако:

1) је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

2) брисана је (види члан 2. Правилника - 29/2019-22)

3) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Средња школа из става 1. тачка 5) овог члана може остварити право на подстицаје ако:

1) се налази у акту о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања;

2) има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране.

Научноистраживачка организација из става 1. тачка 6) овог члана може остварити право на подстицаје ако је уписана у Регистар научноистраживачке организације у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Манастир из става 1. тачка 7) овог члана може остварити право на подстицаје ако је уписан у Регистар цркава и верских заједница у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Члан 6.

Лице из члана 5. овог правилника остварује право на подстицаје ако:

1) брисана је (види члан 1. Правилника - 25/2020-43)

2) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

3) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

4) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

5) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);

6) је инвестицију у набавку квалитетног приплодног грла, односно квалитетне приплодне пчелиње матице која је предмет захтева реализовало у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

7) је власник животиње која је предмет захтева;

8) је животиња која је предмет захтева обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

9) је износ појединачног рачуна за набавку квалитетног приплодног грла говеда, оваца, коза или свиња већи од 100.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију за набавку квалитетног приплодног грла говеда, оваца, коза или свиња већи од 50.000 динара, односно ако је износ појединачног рачуна за набавку квалитетних приплодних пчелињих матица већи од 20.000 динара и ако је на рачуну износ за набавку квалитетних приплодних пчелињих матица већи од 20.000 динара;

10) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

11) по редоследу подношења захтева постоје расположива финансијска средства за утврђивање права на подстицаје опредељена јавним позивом, у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

*Службени гласник РС, број 17/2023

Члан 7.

Лице из члана 5. овог правилника које испуњава опште услове из члана 6. овог правилника остварује право на подстицаје за инвестиције за набавку јуница млечних и комбинованих раса из члана 3. тачка 1) подтачка (2) овог правилника ако на пољопривредном газдинству има најмање три а највише 100 крава млечних, односно комбинованих раса.

Лице из члана 5. овог правилника које испуњава опште услове из члана 6. овог правилника остварује право на подстицаје за:

– инвестиције за набавку јуница и бикова товних раса из члана 3. тачка 1) подтач. (1) и (3) овог правилника ако на пољопривредном газдинству има најмање пет а највише 100 грла крава товних раса,

– инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла оваца и коза из члана 3. тачка 2) овог правилника ако на пољопривредном газдинству има најмање десет а највише 400 грла оваца и коза,

– инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла свиња из члана 3. тачка 3) овог правилника ако на пољопривредном газдинству има најмање 10 а највише 1.000 грла свиња,

– инвестиције за набавку квалитетних приплодних пчелињих матица из члана 3. тачка 4) овог правилника ако на пољопривредном газдинству има најмање пет а највише 500 кошница пчела.

*Службени гласник РС, број 29/2019

Члан 8.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих финансијских средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста подстицаја из члана 3. овог правилника.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у ______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: захтев).

Подносилац захтева може поднети само један захтев по истом јавном позиву, који може обухватити једну или више врста подстицаја из члана 3. овог правилника, односно једну или више инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја, у складу са јавним позивом.

*Службени гласник РС, број 17/2023

Члан 9.

За остваривање права на подстицаје потребна је следећа документација:

1) рачун за набавку квалитетног приплодног грла, односно пчелиње матице из члана 3. овог правилника са идентификационим бројем животиње;

2) отпремница за набавку квалитетног приплодног грла, односно пчелиње матице из члана 3. овог правилника, односно међународни товарни лист, ако је подносилац захтева директно извршио увоз;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције у потпуности, и то: потврду о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак, односно уговор о куповини квалитетних приплодних јуница са уговореном одложеном исплатом дела цене добављачу са наведеним доказом о извршеном плаћању дела предметне инвестиције;

4) јединствена царинска исправа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

7) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

8) потврда надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

9) уверење о здравственом стању животиња, оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора;

10) педигре или уверење о пореклу за животиње које су предмет захтева.

Документација из става 1. тач. 1)–4) овог члана мора бити издата у периоду од 16. октобра претходне календарске године до дана подношења захтева из члана 8. овог правилника, као и да гласи на подносиоца захтева.

*Службени гласник РС, број 25/2020

**Службени гласник РС, број 17/2023

Члан 10.

Ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, поред документације из члана 9. овог правилника за остваривање права на подстицаје потребни су и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва и земљорадничке задруге.

Ако је подносилац захтева земљорадничка задруга, уз документацију из члана 9. овог правилника и документацију из става 1. овог члана, доставља и попуњен и оверен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ако је подносилац захтева за коришћење подстицаја средња школа, поред документације из члана 9. овог правилника, за остваривање права на подстицаје потребни су и акт о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања, као и решење о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране, издато од стране министарства надлежног за послове образовања.

Ако је подносилац захтева научноистраживачка организација, поред документације из члана 9. овог правилника, за остваривање права на подстицаје потребан је и акт о упису у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Ако је подносилац захтева манастир, поред документације из члана 9. овог правилника, за остваривање права на подстицаје потребан је и акт о упису у Регистар цркава и верских заједница у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Ако је подносилац захтева предузетник или правно лице, поред документације из члана 9. овог правилника и документације из ст. 1–5. овог члана, уз захтев подноси и оверене потписе лица овлашћених за заступање (ОП Образац).

*Службени гласник РС, број 17/2023

Члан 11.

Уверења и потврде које се достављају уз захтев из члана 8. овог правилника не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 12.

Ако подносилац захтева не достави потребну документацију из члана 9. став 1. тач. 5)–8) и члана 10. ст. 1, 3, 4. и 5. овог правилника, Управа по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Члан 13.

Управа врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција.

Захтев поднет од стране лица које у складу са чланом 5. овог правилника нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев са документацијом из члана 9. став 1. тач. 1)–4) овог правилника која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата након подношења захтева из члана 8. овог правилника, као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом јавном позиву, Управа одбацује решењем.

*Службени гласник РС, број 17/2023

Члан 14.

Ако је административном провером утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове и ако по редоследу подношења захтева постоје расположива финансијска средства опредељена јавним позивом, директор Управе решењем утврђује право на подстицаје и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

*Службени гласник РС, број 17/2023

Члан 15.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи из члана 9. став 1. тачка 4) овог правилника.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева у складу са посебним прописом којим се уређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Максимални износи подстицаја по квалитетном приплодном грлу јесу:

1) за набавку јунице млечне и комбиноване расе из члана 3. тачка 1) подтачка (2) овог правилника – 140.000 динара;

2) за набавку јунице и бика товне расе из члана 3. тачка 1) подтач. (1) и (3) овог правилника – 125.000 динара;

3) за набавку двиске – овце и козе из члана 3. тачка 2) подтач. (1) и (2) овог правилника – 20.000 динара;

4) за набавку двиска из члана 3. тачка 2) подтачка (3) овог правилника – 30.000 динара;

5) за набавку назимице из члана 3. тачка 3) подтачка (1) овог правилника – 18.000 динара;

6) за набавку супрасне назимице и нераста из члана 3. тачка 3) подтач. (2) и (3) овог правилника – 24.000 динара;

7) за набавку пчелиње матице из члана 3. тачка 4) овог правилника – 600 динара.

Највиши укупни износ подстицаја који подносилац може да оствари по захтеву за једну календарску годину износи:

1) 5.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла говеда из члана 3. тачка 1) овог правилника;

2) 3.000.000 динара – за набавку квалитетних приплодних грла оваца и коза, свиња и пчелињих матица из члана 3. тач. 2)–4) овог правилника.

*Службени гласник РС, број 25/2020

Члан 16.

Корисник подстицаја дужан је да животињу која је предмет подстицаја не отуђи и наменски користи за даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству, и то:

1) квалитетно приплодно грло говеда и квалитетну приплодну пчелињу матицу – најмање три године од дана набавке;

2) квалитетно приплодно грло оваца, коза и свиња – најмање две године од дана набавке.

Отуђењем предмета подстицаја из става 1. овог члана не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

У случају угинућа или принудног клања квалитетног приплодног грла, односно у случају угинућа пчелињег друштва у које је унета квалитетна приплодна пчелиња матица у периоду из става 1. овог члана, корисник подстицаја није дужан да врати подстицајна средства ако у року од 30 дана од дана угинућа или принудног клања Управи исто пријави и достави доказ издат од стране надлежне ветеринарске службе.

Члан 17.

Одредба члана 7. став 1. тачка 2) овог правилника не примењује се на лица која подносе захтев за остваривање права на подстицаје за набавку квалитетних приплодних грла јуница млечних и комбинованих раса у 2018. години.

Члан 18.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00102/2018-09

У Београду, 14. јуна 2018. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ” ПРАВИЛНИКА

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње: „Службени гласник РС”, број 25/2020-43

Члaн 7.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члaн 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње: „Службени гласник РС”, број 17/2023-17

Члан 8.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње („Службени гласник РС”, број 29/2019) Образац 1 замењен је новим обрасцем (види члан 4. Правилника – 29/2019-22).

Правилником о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње („Службени гласник РС”, број 48/2019) Образац 1 замењен је новим обрасцем (види члан 2. Правилника – 48/2019-80).

Правилником о изменама и допунама  Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње („Службени гласник РС”, број 25/2020) Образац 1 замењен је новим обрасцем (види члан 6. Правилника – 25/2020-43).

Правилником о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње („Службени гласник РС”, број 17/2023) Образац 1 замењен је новим обрасцем (види члан 7. Правилника – 17/2023-17).

Образац 1 - Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у _______ години

Образац 2 - Табела чланова задруге