Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 28. став 3. Закона о запошљавању странаца („Службени гласник РС”, бр. 128/14, 113/17 и 50/18),

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси

ПРАВИЛНИК

о дозволама за рад

"Службени гласник РС", бр. 63 од 17. августа 2018, 56 од 7. августа 2019.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују начин издавања, односно продужења дозволе за рад, начин доказивања испуњености услова и потребни докази за издавање, односно продужење дозволе за рад и облик и садржина дозволе за рад.

Члан 2.

Захтев за издавање, односно продужење дозволе за рад подноси се организацији надлежној за послове запошљавања према месту привременог боравка или сталног настањења странца, односно према месту седишта послодавца или месту где се рад обавља, у зависности од врсте дозволе за рад.

Члан 3.

Захтев за издавање личне радне дозволе из члана 12. Закона о запошљавању странаца (у даљем тексту: Закон), подноси странац.

Уз захтев прилажу се, односно прибављају се докази о испуњености услова, у складу са законом, и то:

1) путна исправа странца, односно лична карта уколико поседује исту;

2) одобрење за стално настањење или привремени боравак странца;

3) доказ о плаћеној административној такси.

Уз захтев за издавање личне радне дозволе странца који има статус избеглице или припада посебној категорији странца, поред доказа из става 2. овог члана прилаже се и акт о признавању статуса за странца који има статус избеглице или припада посебној категорији странца.

Уз захтев за издавање личне радне дозволе ради спајања породице, поред доказа из става 2. овог члана, прилажу се, односно прибављају се и следећи докази, у складу са законом, и то:

1) лична карта за странца који има стално настањење, односно статус избеглице, чији члан породице подноси захтев;

2) извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних или изјава супружника да живи у ванбрачној заједници;

3) акт о признавању статуса за странца који има статус избеглице или припада посебној категорији странца.

Ако захтев подноси странац, члан уже породице српског држављанина поред доказа из става 2. овог члана прилажу се, односно прибављају се и следећи докази о испуњености услова, у складу са законом, и то:

1) лична карта држављанина Републике Србије;

2) извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних или изјава супружника да живи у ванбрачној заједници.

Ако захтев подноси странац српског порекла до трећег степена сродства у правој линији, поред доказа из става 2. овог члана прибавља се и извод из матичне књиге рођених којима ће доказати сродство до трећег степена у правој линији.

*Службени гласник РС, број 56/2019

Члан 4.

Захтев за издавање радне дозволе за запошљавање подноси послодавац из члана 16. Закона.

Тест тржишта рада, односно посредовање у запошљавању, врши се на основу захтева послодавца за посредовање у запошљавању за конкретно радно место, који се подноси најраније 60, а најкасније 10 дана пре дана подношења захтева за радну дозволу за запошљавање.

Организација надлежна за послове запошљавања тест тржишта рада, односно посредовање у запошљавању, врши тако што утврђује да ли се на евиденцији незапослених налазе незапослена лица која одговарају захтеву послодавца за конкретно радно место, незапослена лица која испуњавају прописане захтеве упућује послодавцу и о спроведеним активностима, односно мерама сачињава извештај о реализацији потребе за запошљавањем, који доставља послодавцу.

У року од три дана од дана достављања извештаја из става 2. овог члана, послодавац обавештава организацију надлежну за послове запошљавања о поступању по том извештају.

Уз захтев за издавање радне дозволе за запошљавање прилажу се, односно прибављају се докази о испуњености услова, у складу са законом, и то:

1) решење о упису послодавца у регистар надлежног органа;

2) путна исправа странца, односно лична карта уколико поседује исту;

3) одобрење за привремени боравак странца;

4) предлог уговора о раду или другог уговора којим се остварује право по основу рада;

5) уверење из јединствене базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања, односно уколико је отпуштао запослене и изјава послодавца да није отпуштао запослене услед технолошких, економских или организационих промена, у складу са прописима о раду, на радним местима за које се тражи радна дозвола;

6) извод из правилника о организацији и систематизацији послова, или уколико послодавац има мање од 10 запослених, изјава послодавца која садржи назив и опис послова, врсту и степен захтеване стручне спреме, односно образовања и друге посебне услове за рад на пословима за радно место;

7) диплома, уверење, односно друга јавна исправа о стеченој одговарајућој врсти и степену захтеване стручне спреме, односно образовања и оверени превод исте;

8) исправа, односно потврда којом странац доказује да испуњава услове из захтева послодавца који се односе на способности, квалификације, претходно искуство и друге посебне услове за рад на пословима за радно место и оверени превод исте;

9) доказ о плаћеној административној такси.

Доказе из става 5. тач. 1), 3) и 5) овог члана прибавља, по службеној дужности, организација надлежна за послове запошљавања.

Уз захтев за издавање радне дозволе за студента, поред доказа из става 5. овог члана прилаже се и предлог уговора о раду или другог уговора којим се остварују права по основу рада, у складу са законом, који обавезно садржи одредбу да обављање послова у периоду када трају наставне активности не траје дуже од 20 сати недељно, односно 80 сати месечно.

Уз захтев за издавање радне дозволе за обављање сезонских послова, поред доказа из става 5. овог члана, прилажу се и следећи докази о испуњености услова, и то:

1) уговор о раду који садржи одредбу да је обезбеђена исхрана странца;

2) уговор о закупу, односно други доказ о обезбеђеном смештају странца за време боравка и рада у Републици Србији.

Уз захтев за продужење радне дозволе за запошљавање не прилажу се докази из става 5. тач. 5)–8) овог члана.

*Службени гласник РС, број 56/2019

Члан 5.

Захтев за издавање радне дозволе за упућена лица из члана 19. Закона подноси послодавац.

Уз захтев за издавање радне дозволе за упућена лица прилажу се, односно прибављају се докази о испуњености услова, у складу са законом, и то:

1) решење о упису послодавца у регистар надлежног органа;

2) путна исправа странца;

3) одобрење за привремени боравак странца;

4) закључен уговор између послодавца за кога се обављају послови или врше услуге и страног послодавца који обавезно садржи место и рок за обављање посла и оверени превод истог;

5) уговор, односно потврда страног послодавца да је странац запослен најмање једну годину код страног послодавца и оверени превод исте;

6) уговор, односно потврда страног послодавца да му је обезбеђена исхрана и оверени превод исте;

7) акт страног послодавца о упућивању странца на привремени рад у Републику Србију и оверени превод истог;

8) уговор о закупу, односно други доказ о обезбеђеном смештају странца за време боравка и рада у Републици Србији;

9) доказ о плаћеној административној такси.

Доказе из става 2. тач. 1) и 3) овог члана и сагласност и мишљење из члана 19. став 4. Закона прибавља, по службеној дужности, организација надлежна за послове запошљавања.

Уз захтев за продужење радне дозволе за упућена лица не прилаже се доказ из става 2. тачка 5) овог члана.

*Службени гласник РС, број 56/2019

Члан 6.

Захтев за издавање радне дозволе за кретање у оквиру привредног друштва из члана 21. Закона подноси огранак, односно зависно друштво регистровано у Републици Србији.

Уз захтев за издавање радне дозволе за кретање у оквиру привредног друштва регистрованог у иностранству, прилажу се, односно прибављају се докази о испуњености услова, у складу са законом, и то:

1) решење о упису послодавца у регистар надлежног органа;

2) путна исправа странца;

3) одобрење за привремени боравак странца;

4) уговор, односно потврда страног послодавца да је странац запослен најмање једну годину код страног послодавца, на пословима руководиоца, менаџера или специјалисте за поједине области, осим уз захтев за издавање радне дозволе за приправника и оверени превод исте;

5) акт страног послодавца о упућивању странца на привремени рад у Републику Србију на послове руководиоца, менаџера или специјалисте за поједине области и оверени превод исте;

6) доказ о плаћеној административној такси.

Доказе из става 2. тач. 1) и 3) овог члана и сагласност и мишљење из члана 21. став 4. Закона прибавља, по службеној дужности, организација надлежна за послове запошљавања.

Уз захтев за продужење радне дозволе за кретање у оквиру привредног друштва не прилаже се доказ из става 2. тачка 4) овог члана.

*Службени гласник РС, број 56/2019

Члан 7.

Захтев за издавање радне дозволе за независног професионалца из члана 22. Закона подноси послодавац, односно крајњи корисник услуга.

Уз захтев за издавање радне дозволе за независног професионалца прилажу се, односно прибављају се докази о испуњености услова, у складу са законом, и то:

1) решење о упису послодавца у регистар надлежног органа, односно лична карта држављанина Републике Србије крајњег корисника услуга;

2) решење о регистрацији независног професионалца и оверени превод истог;

3) путна исправа странца;

4) одобрење за привремени боравак странца;

5) закључен уговор са послодавцем или крајњим корисником услуга који садржи рок за обављање посла и оверени превод истог;

6) диплома, односно уверење о стеченом одговарајућем високом образовању, односно техничким квалификацијама издата од стране акредитоване образовне установе и оверени превод исте;

7) исправа, односно потврда о радном искуству у струци и оверени превод исте;

8) доказ о плаћеној административној такси.

Доказ из става 2. тачка 4) овог члана прибавља, по службеној дужности, организација надлежна за послове запошљавања.

Уз захтев за продужење радне дозволе независног професионалца не прилажу се докази из става 2. тач. 6) и 7) овог члана.

*Службени гласник РС, број 56/2019

Члан 8.

Захтев за издавање радне дозволе за оспособљавање и усавршавање из члана 22а Закона подноси послодавац или странац.

Уз захтев за издавање радне дозволе за оспособљавање и усавршавање прилажу се, односно прибављају се докази о испуњености услова, у складу са законом, и то:

1) путна исправа странца, односно лична карта уколико поседује исту;

2) одобрење за привремени боравак странца;

3) решење о упису послодавца у регистар надлежног органа;

4) диплома, уверење, односно друга јавна исправа о стеченој одговарајућој врсти и степену захтеване стручне спреме, односно образовања и оверени превод исте;

5) закључен уговор о обављању обуке, приправничког стажа, стручне праксе, стручног оспособљавања, односно усавршавања, који обавезно садржи место и рок трајања;

6) доказ о плаћеној административној такси.

Доказ из става 2. тач. 2) и 3) овог члана прибавља, по службеној дужности, организација надлежна за послове запошљавања.

Уз захтев за продужење радне дозволе прилажу се, односно прибављају се докази из става 2. тач. 1), 2) и 5) овог члана.

*Службени гласник РС, број 56/2019

Члан 9.

Захтев за издавање радне дозволе за самозапошљавање из члана 23. Закона подноси странац.

Уз захтев за издавање радне дозволе за самозапошљавање, прилажу се, односно прибављају се докази о испуњености услова, у складу са законом, и то:

1) путна исправа странца, односно лична карта уколико поседује исту;

2) одобрење за привремени боравак странца;

3) изјава о врсти, трајању и обиму активности којима планира да се бави, која мора да садржи податке о броју и структури лица која планира да запосли;

4) исправа, односно потврда којом странац доказује да има одговарајуће квалификације за обављање конкретне делатности и оверени превод исте;

5) уговор или предуговор којим се доказује право власништва или закупа над пословним простором у коме ће обављати делатност;

6) доказ о плаћеној административној такси.

Доказ из става 2. тачка 2) овог члана прибавља, по службеној дужности, организација надлежна за послове запошљавања.

Уз захтев за продужење радне дозволе за самозапошљавање не прилажу се докази из става 2. тач. 3) и 4) овог члана.

*Службени гласник РС, број 56/2019

Члан 10.

Облик и садржина Личне радне дозволе (Образац ЛРД), Радне дозволе за запошљавање (Образац РД-З), Радне дозволе за упућена лица (Образац РД-УЛ), Радне дозволе за кретање у оквиру привредног друштва (Образац РД-КПД), Радне дозволе за независног професионалца (Образац РД-НП), Радне дозволе за оспособљавање и усавршавање (Образац РД-ОУ) и Радне дозволе за самозапошљавање (Образац РД-СЗ) одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 11.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о дозволама за рад („Службени гласник РС”, бр. 94/15 и 9/18).

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-619/2018-05

У Београду, 2. августа 2018. године

Министар,

Зоран Ђорђевић, с.р.

Прилози

Образац – ЛРД - ЛИЧНA РАДНA ДОЗВОЛA

Образац – РД-З - РАДНA ДОЗВОЛA ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Образац – РД-УЛ - РАДНA ДОЗВОЛA ЗА УПУЋЕНO ЛИЦE

Образац – РД-КПД - РАДНA ДОЗВОЛA ЗА КРЕТАЊЕ У ОКВИРУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Образац – РД-НП - РАДНA ДОЗВОЛA ЗА НЕЗАВИСНОГ ПРОФЕСИОНАЛЦА

Образац – РД-ОУ - РАДНA ДОЗВОЛA ЗА ОСПОСOБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

Образац – РД-СЗ - РАДНA ДОЗВОЛA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ