Zakon

На основу члана 89. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици

"Службени гласник РС", број 70 од 21. септембра 2018.

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником уређују се критеријуми и стандарди пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици (у даљем тексту: корисник) од стране школе за образовање ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и установе која има децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Додатна подршка

Члан 2.

Додатна подршкa, у смислу овог правилника, су активности које доприносе остваривању циљева и исхода образовања и васпитања кроз укључивање, развој и учење деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Додатном подршком сматра се и: подршка родитељу, другом законском заступнику, односно лицу које непосредно брине о детету, као и запосленом у установи, као и установи, у складу са овим правилником.

Пружалац додатне подршке

Члан 3.

Школа за образовање ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом и установа која има децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (у даљем тексту: пружалац додатне подршке) пружа додатну подршку у складу са расположивим капацитетима и то:

1) детету, ученику и одраслом са сметњама у развоју и инвалидитетом током наставе или активности у одељењу или групи, а изузетно појединачно;

2) родитељу, другом законском заступнику, односно лицу које непосредно брине о детету кроз саветодавни рад или обуку;

3) запосленом кроз различите видове стручног усавршавања;

4) установи приликом планирања, програмирања и организације рада у спровођењу инклузивног образовања и васпитања.

Додатна подршка може да се остварује и кроз програмске активности подстицања сензорно-перцептивних, базичних и виших моторичких функција, когнитивних способности, вербалне и невербалне комуникације, социјалних, концептуалних и практичних адаптивних вештина.

Програмске активности из става 2. овог члана могу да се остварују индивидуално или у групи.

Додатна подршка из става 1. тачка 1) овог члана и из става 2. овог члана остварује се на основу мишљења интерресорне комисије и планира се у оквиру индивидуалног образовног плана детета, ученика и одраслог (у даљем тексту: ИОП), у складу са прописима.

Пружање додатне подршке

Члан 4.

Установа пружалац додатне подршке остварује додатну подршку у складу са расположивим капацитетима. Расположиви капацитети се, између осталог, односе на лица за пружање додатне подршке.

Лица за пружање додатне подршке, у смислу овог правилника, јесу запослени у установи на пословима образовања и васпитања за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом у школама за образовање ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Лица за пружање додатне подршке, у смислу овог правилника, јесу и запослени у установи која има ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Предност приликом ангажовања лица за пружање додатне подршке имају лица из става 2. овог члана.

Пружалац додатне подршке одлуком одређује лице ради пружања додатне подршке деци, ученицима и одраслима са сметњама у развоју и инвалидитетом. Обим пружања додатне подршке лица утврђује се решењем о структури обавеза у оквиру непосредног рада, а након утврђеног ангажовања лица у самој установи.

Када је пружалац додатне подршке установа која има децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, потребно је да испуњава следеће критеријуме:

1) има најмање ниво три остварености у свим стандардима у области Подршка ученицима, односно Подршка деци и породици;

2) има најмање 80% запослених који су савладали програм стручног усавршавања из области инклузивног образовања и васпитања;

3) образује и васпитава децу, ученике и одрасле са сметњама у развоју и инвалидитетом најмање пет година;

4) сарађује са установама и организацијама у циљу унапређивања инклузивног образовања и васпитања.

Члан 5.

Додатна подршка се пружа у установи коју похађа дете, ученик или одрасли, a изузетно у другој установи или породици, у складу са најбољим интересом корисника.

Простор у којем се пружа додатна подршка, опрема и материјали су приступачни деци, ученицима и одраслима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Уколико је простор за пружање додатне подршке у школи за ученике и одрасле са сметњама у развоју и инвалидитетом, односно у ресурсном центру, неопходно је да буде опремљен и одговарајућом асистивном опремом и технологијом, у складу са потребама корисника.

Динамику пружања додатне подршке планира тим за пружање додатне подршке водећи рачуна о прописаном времену које ученик, односно одрасли проводи у школи, распореду часова, односно распореду дневних активности, у складу са индивидуалним образовним планом.

Остваривање додатне подршке

Члан 6.

Школа за образовање ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом дужна је да пријави расположиве капацитете за пружање додатне подршке, за наредну школску годину до 15. августа надлежној школској управи (Образац број 1).

Када је пружалац додатне подршке установа која има децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, доставља податке о расположивим капацитетима и изјаву о испуњености критеријума из члана 4. овог правилника надлежној школској управи (Образац број 1а) до 15. августа за наредну школску годину.

Образац бр. 1 и 1а су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Школска управа, на основу података које доставе установе, цени испуњеност критеријума за пружање додатне подршке и утврђује листу пружалаца додатне подршке.

Листа установа пружалаца додатне подршке објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство) на предлог школске управе до 20. августа за наредну школску годину.

Установа корисник доставља листу потреба надлежној школској управи. На основу предлога школске управе, установа корисник подноси захтев одговарајућој установи пружаоцу додатне подршке на Обрасцу број 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Пружалац додатне подршке доставља одговор установи кориснику у року од 15 дана од пријема захтева и о томе обавештава надлежну школску управу.

Тим за инклузивно образовање пружаоца и тим за инклузивно образовање установе корисника остварују сарадњу у планирању и реализацији додатне подршке у најбољем интересу деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Извештај о планирању и реализацији додатне подршке је саставни део школске документације и пружаоца додатне подршке и установе корисника, у складу са заштитом података о личности.

Члан 7.

Остварена додатна подршка се евидентира на Обрасцу број 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и који је саставни је део педагошке документације установе. Прва страна Обрасца број 3 води се у два истоветна примерка и потписују је директор установе пружаоца додатне подршке и директор установе која је корисник додатне подршке.

Пружалац додатне подршке извештава надлежну интерресорну комисију о започињању пружања услуге и о престанку пружања додатне подршке, уз образложење о разлозима престанка.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00609/2018-04

У Београду, 16. августа 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

Прилози

Образац број 1 - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УСТАНОВЕ ПРУЖАОЦА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ

Образац број 1a - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УСТАНОВЕ ПРУЖАОЦА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ

Образац број 2 - ЗАХТЕВ ШКОЛСКОЈ УПРАВИ за додатном подршком од стране запослених у установи пружаоцу услуге

Образац број 3 - ЕВИДЕНЦИЈА КОРИСНИКА УСЛУГЕ