Zakon

На основу члана 121. став 3. Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја и министар државне управе и локалне самоуправе, споразумно доносе

ПРАВИЛНИК

о општинском савету родитеља

"Службени гласник РС", број 72 од 28. септембра 2018.

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови у вези начина рада општинског савета родитеља који се односе на оснивање, састав, избор и дужину мандата чланова, сарадњу са другим органима и начин рада (у даљем тексту: Општински савет).

Члан 2.

Савет родитеља сваке васпитно-образовне и образовно-васпитне установе (у даљем тексту: установа) која има седиште на територији јединице локалне самоуправе односно подручју градске општине (у даљем тексту: општина) предлаже свог представника и његовог заменика за Општински савет.

Уколико на територији општине има више од 20 установа образовања и васпитања, Општински савет може да се организује по нивоима образовања, и то:

1) Општински савет родитеља предшколских установа;

2) Општински савет родитеља основних школа;

3) Општински савет родитеља средњих школа.

Именовање и дужина мандата чланова Општинског савета

Члан 3.

Представника родитеља и његовог заменика у Општинском савету, савет родитеља установе предлаже сваке радне, односно школске године, у року од 15 дана од дана именовања чланова савета родитеља у установи, а најкасније до првог октобра текуће радне, односно школске године.

Савет родитеља установе предлог из става 1. овог члана доставља директору установе, који о томе доноси одлуку.

Одлуку из става 2. овог члана директор доставља скупштини општине.

Скупштина надлежне општине у року од 15 дана од дана пријема одлуке из става 2. овог члана, именује чланове Општинског савета.

Општински савет има председника и заменика председника, које бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Општинског савета.

Председник, заменик председника и чланови Општинског савета послове из своје надлежности обављају без накнаде.

Престанак мандата члана Општинског савета

Члан 4.

Мандат члана Општинског савета престаје:

1) истеком мандата;

2) на лични захтев;

3) одлуком савета родитеља;

4) укидањем установе која га је изабрала;

5) ако његово дете више не похађа установу која га је изабрала.

Извештај о раду

Члан 5.

Општински савет сачињава полугодишњи извештај о свом раду и доставља га установaма за које је тај Општински савет именован и скупштини општине.

Општински савет извештај о свом раду доставља и чешће на захтев установе из става 1. овог члана односно скупштине општине.

Начин рада

Члан 6.

Општински савет ради на седницама.

Општински савет на првој седници бира председника и заменика председника.

Председник Општинског савета представља Општински савет, сазива и руководи седницама, потписује акта и обавља друге послове у складу са законом и Статутом општине, планом рада и прописима из области образовања и васпитања.

Изузетно, председник Општинског савета, заказаће седницу Општинског савета на захтев установе која има свог представника у том општинском савету, као и на захтев скупштине општине.

Савет доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова Општинског савета.

Сарадња са другим органима

Члан 7.

Приликом обављања послова из своје надлежности, Општински савет сарађује са органима локалне самоуправе и министарством надлежним за послове образовања и васпитања.

Oргани општине дужни су да на захтев Општинског савета доставе податке и информације из своје надлежности које доприносе унапређивању образовања и васпитања, а које су од значаја за рад Општинског савета.

Општински савет сарађује и са другим органима, организацијама и установама, које обављају делатност у области образовања и васпитања, здравствене заштите, социјалне заштите, културе, науке, спорта, безбедности саобраћаја, заштите и унапређивања права детета и људских права и другим областима од значаја за унапређивање образовања и васпитања деце и ученика.

У циљу унапређивања свог рада и размене искустава општински савети више општина могу да остварују различите видове сарадње.

Јавност рада

Члан 8.

Седнице Општинског савета су јавне.

Уколико интереси деце и ученика захтевају искључивање јавности са седнице, Општински савет може донети одлуку да се јавност искључи.

Седницама Општинског савета могу присуствовати представници општинских органа, представници родитеља, ученика, средстава јавног информисања и друга заинтересована правна и физичка лица.

Општински савет је дужан да донете одлуке доставља савету родитеља сваке установе која има седиште на територији општине, као и скупштини општине, у року од осам дана од дана њиховог доношења.

Општински савет, у складу са могућностима установа и општине, на званичној интернет страници установе и општине информише јавност о реализованим активностима.

Члан 9.

Служба општинске управе задужена за скупштинске послове општине обавља административно-техничке послове потребне за рад Општинског савета.

Средства потребна за обављање послова Општинског савета (канцеларијски материјал и сл.) обезбеђују се у буџету општине, у складу са законом.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 10.

Општински савети који су образовани у оквиру пилот пројекта Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе, могу наставити са радом, при чему су дужни да своју организацију и рад ускладе са одредбама овог правилника.

Ступање на снагу

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00519/2018-04

У Београду, 14. августа 2018. године

Министар просвете, науке и технолошког развоја,

Младен Шарчевић, с.р.

Број 110-00-00142/2018-24

У Београду, 14. августа 2018. године

Министар државне управе и локалне самоуправе,

Бранко Ружић, с.р.