Zakon

На основу члана 9. став 10. и члана 10. став 7. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15 и 44/18 – др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области пољопривредне инспекције

"Службени гласник РС", број 85 од 8. новембра 2018.

Предмет

Члан 1.

Овим правилником прописују се посебни елементи процене ризика, учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебни елементи плана инспекцијског надзора у области пољопривредне инспекције, и то у погледу заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: област пољопривредног земљишта), органске производње, производње квалитетне приплодне стoке, производње дуванских производа и обраде дувана.

Процена ризика у области безбедности хране у делокругу пољопривредне инспекције утврђује се посебним актом, у складу са методологијом међународно прихваћених стандарда, смерница, водича и препорука у тој области.

Посебни елементи за процену ризика

Члан 2.

Посебне елементе за процену ризика у области пољопривредне инспекције чине:

1) непосредна процена ризика, када одређена својства, догађаји, чињења или нечињења, односно друге чињенице непосредно повлаче критичан ризик, без упуштања у даљу процену ризика;

2) посебни критеријуми за процену ризика.

Преглед посебних елемената за процену ризика у областима, односно подобластима под надзором пољопривредне инспекције и матрица ризика садржани су у:

1) Прегледу посебних елемената процене ризика – непосредне процене ризика и посебних критеријума за процену ризика у области пољопривредног земљишта (Прилог 1.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део;

2) Прегледу посебних елемената процене ризика – непосредне процене ризика и посебних критеријума за процену ризика у области органске производње (Прилог 2.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део;

3) Прегледу посебних елемената процене ризика – непосредне процене ризика и посебних критеријума за процену ризика у области производње квалитетне приплодне стoке (Прилог 3.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део;

4) Прегледу посебних елемената процене ризика – непосредне процене ризика и посебних критеријума за процену ризика у области производње дуванских производа (Прилог 4.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део;

5) Прегледу посебних елемената процене ризика – непосредне процене ризика и посебних критеријума за процену ризика у области обраде дувана (Прилог 5.), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део;

6) Матрици ризика и методи процене ризика 5 x 5 (Прилогу 6.), која је одштампана уз овај правилник и који чини његов саставни део.

За новоосноване субјекте (субјекти који су основани и почели су са обављањем делатности у последњих годину дана), као и код субјеката код којих у претходном периоду није вршен инспекцијски надзор или који нису поднели извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, утврђује се, као претпоставка, средњи степен ризика.

Код надзираних субјеката код којих постоји следљивост у промету одређене робе, односно производа или пружању услуга, односно таква условљеност ризика и међусобна повезаност у пословању да повећање степена ризика код једног субјекта значајно утиче на повећање степена ризика код другог субјекта, критичан или висок ризик процењен код једног надзираног субјекта повлачи исти такав степен ризика и за друге надзиране субјекте из те групе субјеката.

Процењени степен ризика надзираног субјекта односи се на све објекте у којима тај субјекат обавља делатност.

Процена ризика који произлази из поднете иницијативе за ванредни инспекцијски надзор

Члан 3.

Процена ризика који произлази из поднете иницијативе, односно представке за покретање ванредног инспекцијског надзора врши се на основу елемената за процену ризика за редован инспекцијски надзор.

Учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика

Члан 4.

У односу на надзиране субјекте у делокругу пољопривредне инспекције и територијална подручја са пољопривредним земљиштем за које је процењен критичан и висок степен ризика, планира се учесталији инспекцијски надзор, и то најмање једном у шест месеци, а према потреби и чешће.

У односу на надзиране субјекте у делокругу пољопривредне инспекције и територијална подручја са пољопривредним земљиштем за које је процењен средњи степен ризика, инспекцијски надзор врши се најмање једном годишње, осим у области органске производње у којој се врши најмање једном у шест месеци.

У односу на надзиране субјекте у делокругу пољопривредне инспекције и територијална подручја са пољопривредним земљиштем за које је процењен низак степен ризика, инспекцијски надзор се врши најмање једном у две године, осим у области органске производње у којој се врши најмање једном годишње.

Ако је процењен незнатан ризик, инспекцијски надзор не врши се.

Посебни елементи плана инспекцијског надзора у области пољопривредне инспекције

Члан 5.

План инспекцијског надзора, поред обавезних елемената, садржи и:

1) мере и активности за постизање циљева;

2) рок за завршетак предвиђених мера и активности;

3) показатеље учинака на нивоу мера и на нивоу активности.

У плану инспекцијског надзора утврђују се годишњи циљеви инспекцијског надзора у области пољопривредне инспекције и исказују у мерљивим ефектима за које пољопривредна инспекција планира да буду остварени.

Планом инспекцијског надзора активности пољопривредних инспектора усмеравају се првенствено ка надзираним субјектима у делокругу пољопривредне инспекције и територијалним подручјима са пољопривредним земљиштем за које је процењен критичан и висок степен ризика, како би се тај степен ризика смањио, као и ка надзираним субјектима у делокругу пољопривредне инспекције и територијалним подручјима са пољопривредним земљиштем где, односно код којих у претходној години није вршен надзор.

Ступање на снагу

Члан 6.

Овај правилник ступа осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-153/2018-09

У Београду, 29. октобра 2018. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилози

Прилог 1. - Преглед посебних елемената процене ризика – непосредне процене ризика и посебних критеријума за процену ризика у области пољопривредног земљишта

Прилог 2. - Преглед посебних елемената процене ризика – непосредне процене ризика и посебних критеријума за процену ризика у области органске производње

Прилог 3. - Преглед посебних елемената процене ризика – непосредне процене ризика и посебних критеријума за процену ризика у области производње квалитетне приплодне стoке

Прилог 4. - Преглед посебних елемената процене ризика – непосредне процене ризика и посебних критеријума за процену ризика у области производње дуванских производа

Прилог 5. - Преглед посебних елемената процене ризика – непосредне процене ризика и посебних критеријума за процену ризика у области обраде дувана

Прилог 6. - Матрица ризика и метод процене ризика 5 x 5